Volksgezondheid

Volksgezondheid

Investeringsstaat programma: Volksgezondheid

Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Programma/Sub-categorie

Uitbreiding (U)

Vervanging (V) 

Maatschap-pelijk
(M)

Economisch
(E)

Jaar van autorisatie investerings-krediet

College-besluit

Raads-besluit

geautor-iseerde uitgaven t/m begr 2015

wijzigingen 2015

Actuele stand 2015

2016

Totaal geautori-seerde uitgaven

Jaar waarin project gestart is

Totaal gereali-seerde uitgaven t/m 2014

Restant investerings-krediet

Verwachte uitgaven in jaar 2015

Verwachte uitgaven in 2016

Verwachte uitgaven in 2017

Verwachte uitgaven in 2018

Verwachte uitgaven in 2019

Verwacht jaar van oplevering project

Vervangingsinvesteringen Volksgezondheid

Verplaatsing heroinekliniek

Voks-gezondheid

Verv.

M

2012

2.200

2.200

2.200

2013

1.218

982

982

Collegebesluit 17 december 2013: definitieve inpassing van de heroïne-unit in het stadskantoor. MPUV 2014, blz. 55.

Subtotaal vervangingsinvesteringen Volksgezondheid

2.200

0

2.200

0

2.200

1.218

982

982

0

0

0

0

Totaal investeringen Volksgezondheid

2.200

0

2.200

0

2.200

0

1.218

982

982

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's