Binnenstad

Binnenstad

Samen werken aan een leefbare, levendige en veilige wijk

Inleiding

Voor u ligt het wijkactieprogramma 2016 voor de wijk Binnenstad. U leest in dit programma welke projecten de gemeente Utrecht samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partijen het komend jaar uitvoert om te werken aan de belangrijke vraagstukken in de wijk.

Het wijkactieprogramma bevat
1. Projecten die bijdragen aan de belangrijkste wijkambities voor de periode 2014–2018; deze wijkambities zijn eerder vastgesteld als richtinggevend kader voor de gezamenlijke inzet van de gemeente Utrecht, bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partners in de wijk.
2. Complexe projecten en trajecten én gebiedsaanpakken, in die delen van de wijk die bijzondere aandacht vragen.

Proces

Voor de totstandkoming van dit wijkactieprogramma is door de leden van het (ambtelijk) wijkoverleg Binnenstad een selectie gemaakt uit die projecten in de gemeentelijke programma’s die qua financiering gedekt zijn in de gemeentelijke begroting of die met externe middelen worden gefinancierd. Het concept wijkactieprogramma is besproken met de wijkraad Binnenstad. Die heeft aangegeven een volgende keer vroeger in het proces betrokken te willen worden.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 geeft een beknopte beschrijving van de wijk. In hoofdstuk 2 vindt u de doelstellingen en speerpunten voor de periode 2014-2018. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 leest u alles over  concrete projecten en activiteiten die in 2015 bijdragen aan  de realisatie van de drie belangrijkste wijkambities. In hoofdstuk 6 krijgt u een toelichting op  complexe projecten en trajecten weergegeven. In hoofdstuk 7 treft u activiteiten aan die onderdeel uitmaken van een gebieds- of buurtaanpak voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen.

Contact en informatie
Voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018 en voor de tien wijkactieprogramma's van alle wijken kijk op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkactieprogramma.

Hebt u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Of wilt u een bijdrage leveren aan de uitvoering van één van de beschreven projecten? U bent van harte welkom! Neem contact op met uw wijkbureau: via telefoon 030 - 286 00 00 of per mail binnenstad@utrecht.nl.

Hoofdstuk 1

De wijk Binnenstad

De wijk Binnenstad is het centrum van de stad en regio Utrecht en tegelijk ook woonwijk voor ruim 17.000 mensen.

Beschrijving van de wijk

De Binnenstad van Utrecht heeft een centrum dat gewaardeerd wordt om zijn mix van verschillende functies: wonen, werken, recreëren, winkelen en studeren. Een centrum dat bovendien volop in ontwikkeling is. Door de herontwikkeling van het Stationsgebied wordt een deel van de wijk grondig vernieuwd. Daarnaast leiden verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, de groei van het inwonertal van de binnenstad én de groei van de stad als geheel tot een ander en intensiever gebruik van de Binnenstad. De uitdaging voor de Binnenstad is al jarenlang het vinden van een goede balans tussen levendigheid als stadscentrum en leefbaarheid als woonwijk. Daar komt in de komende jaren nadrukkelijk een tweede uitdaging bij: het kwalitatief verbinden van het oude en het nieuwe deel van het centrum, zodat één groter en vernieuwd centrum ontstaat. De derde opgave is het verbeteren van de verbindingen tussen de verschillende delen van de historische binnenstad.

De wijk in cijfers (bron Wijkwijzer 2015): Met 17.571 inwoners en 9.096 woningen is de Binnenstad de kleinste wijk van Utrecht.

De Binnenstad telt 282 banen per 100 inwoners, vier keer het Utrechts gemiddelde. Bijstandhuishoudens zijn ondervertegenwoordigd (3,1%).

De Binnenstad heeft het hoogste geweldsniveau van de stad: 10 geweldsincidenten per 1.000 inwoners in 2014. Woninginbraak komt in de Binnenstad juist minder vaak voor dan gemiddeld. Jongerenoverlast is toegenomen ten opzichte van 2010.

De waardering voor de Binnenstad is hoog onder de bewoners. Ze geven hun buurt gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer. De hoogste waardering van de stad, maar wel iets lager dan in 2010 (8,1).

Binnenstadsbewoners geven de staat van de openbare ruimte in hun buurt het hoogste rapportcijfer van de stad (6,8). De tevredenheid over de parkeermogelijkheden voor auto en fiets is echter het laagst.

De top drie van buurtproblemen volgens de bewoners van de Binnenstad is:

 • Verkeersproblematiek in ruime zin (incl. verkeersoverlast ) (41%)
 • Problematiek openbare ruimte (23%)
 • Criminaliteit en drugsoverlast (18%)

Deze top drie anno 2015 komt nog steeds overeen met de speerpunten uit de Wijkambities zoals die zijn geformuleerd voor de periode 2014-2018.

Hoofdstuk 2

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

De wijkambities 2014-2018 zijn vertaald naar de onderstaande drie speerpunten: openbare ruimte, veiligheid en verkeer & handhaving.

Wijkambitie 1: Investeer in een kwalitatief hoogwaardige, gastvrije openbare ruimte Deze ambitie draagt bij aan een goede beleving an de stad, een aantrekkelijk verblijfsklimaat voor bezoekers en bewoners, een goede toegankelijkheid en een groter gevoel van veiligheid. Speerpunt is meer ruimte voor voetgangers en betere looproutes creëren tussen station en Binnenstad. Daarbij is het vitaal houden van centrumfuncties als winkelbestand, culturele instellingen en onderwijs ook van groot belang.  

Wijkambitie 2: Zet de veiligheidsaanpak voort in de Binnenstad
Deze ambitie draagt bij aan de beleving van veiligheid in de Binnenstad, voor zowel binnenstadbewoners, ondernemers als bezoekers uit andere wijken en toeristen.

Wijkambitie 3: Reguleer het verkeer en handhaaf op overlast in de openbare ruimte
Deze ambitie heeft als doelen: minder zwaar verkeer, minder belastende bevoorrading, effectievere verwijzing en geleiding van autoverkeer en voetgangers, en meer fietsparkeervoorzieningen. Daarnaast gaat het om effectieve handhaving op hinderlijke of gevaarlijke aspecten van uitstallingen, terrassen, aslasten, evenementen, fietsparkeren en fietsen in het wandelgebied.  Dit alles draagt bij aan een beter gebruik van de openbare ruimte, het ontstaan van meer ruimte voor voetgangers en een efficiëntere inzet van gemeentelijke middelen.

Hoofdstuk 3

Wijkambitie 1: Investeer in een kwalitatief hoogwaardige, gastvrije openbare ruimte van de binnenstad

De kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan een goede beleving van de stad. Aan een aantrekkelijk, gastvrij verblijfsklimaat voor bezoekers en bewoners, aan goede toegankelijkheid en aan (een gevoel van) veiligheid. Daarbij is het vitaal houden van centrumfuncties (winkelbestand, culturele instellingen, onderwijs) ook van groot belang voor een aantrekkelijke Binnenstad.

De pilot Openbare Ruimte Centrum is een belangrijke factor in het bereiken van een betere openbare ruimte. Deze pilot richt zich op samenwerking met externe partners, op het vergroten van de financiële synergie tussen bestaande en geplande projecten en op inhoudelijke samenhang tussen beleidsproducten. De pilot gaat gelijk op met een actualisering van het Openbare Ruimte Plan en de herinrichting van straten in het centrum vanuit het Economisch Investeringsfonds (EIF).

3.1 Herinrichting Mariaplaats
Afronding van de groene delen van het herinrichtingsplan (pilot Openbare Ruimte Centrum).

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadswerken.
Inzet partners: bewoners, ondernemers, Centrum Management Utrecht en instellingen rond de Mariaplaats.

3.2 Herinrichting Twijnstraat/Nicolaaskerkhof
Uitvoering van herinrichtingsplan voor Twijnstraat en Nicolaaskerkhof met meer aandacht voor verblijfskwaliteit (pilot Openbare Ruimte Centrum).

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadswerken, Milieu en Mobiliteit, Wijken.
Inzet partners: Ondernemers, Centrum Management Utrecht, instellingen en bewoners.
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

3.3 Herinrichting Lange Nieuwstraat
Initiatief van bewonersgroep, musea, Centrum Management Utrecht en ondernemers om delen van de Lange en Korte Nieuwstraat een impuls te geven door middel van herinrichting; te beginnen bij het plein voor het Catharijneconvent (pilot Openbare Ruimte Centrum).

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu en Mobiliteit, Wijken.
Inzet partners: Bewonersoverleg Nieuwstraat, musea, Centrum Management Utrecht en ondernemers.
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

3.4 Aanpak gebied Wester- en Oosterkade door verbeteren fietsroute en toekomstvisie
Verbeteren van fietsverbinding tussen gebied en station Vaartsche Rijn én initiatief van ondernemers Wester- en Oosterkade en Centrum Management Utrecht om een visie op te stellen voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied als verbinding tussen het nieuwe station Vaartsche Rijn en de Binnenstad.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit en Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Inzet partners: Ondernemers, Centrum Management Utrecht.
Verantwoordelijk: afdeling Milieu en Mobiliteit en Centrum Management Utrecht en ondernemers.

3.5 Herinrichting Oudkerkhof
Opstellen van een ontwikkelingsrichting voor een betere inrichting en gebruik van het Oudkerkhof (pilot Openbare Ruimte Centrum).

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Inzet partners: Centrum Management Utrecht, ondernemers.

3.6 Verbetering noordzijde Domplein
Initiatief van diverse partijen rond het Domplein voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van het plein door middel van verbeteringen in de openbare ruimte (pilot Openbare Ruimte Centrum).

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadswerken.
Inzet partners: Centrum Management Utrecht, bewoners, Stichting Domplein.
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

3.7 Uitvoering wijkgroenplan en wijkwaterplan
Uitvoering van 24 projecten die op basis van aangedragen ideeën uit de wijk zijn uitgewerkt en de verblijfskwaliteit van het groen en water verbeteren.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Stadswerken, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Wijken.
Inzet partners: Initiatiefnemers groene ideeën.
Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

3.8 Nieuwe functie voormalig Tivoli-complex (Oudegracht 245)
Proces uitwerken, onder andere op basis van het stadsgesprek, dat moet leiden tot verkoop en een nieuwe functie voor het oude Tivoli-complex. Pand is tijdelijk in gebruik door Kytopia.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Inzet partners: Vereniging Oud Utrecht, wijkraad.
Verantwoordelijke afdeling: Utrechtse Vastgoed Organisatie.

3.9 Herontwikkeling oude postkantoor Neude
Herontwikkeling van het pand tot bibliotheek, horeca, winkels en fietsenstalling.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Inzet partner en verantwoordelijk: A.S.R. Vastgoedontwikkeling.

3.10 Herontwikkeling Woudagebouw (Lange Nieuwstraat 89)
Initiatief van VORM Ontwikkeling om dit gebouw (voormalig onderdeel van het Altrecht-complex) te herontwikkelen tot woningen.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Inzet partner en verantwoordelijk: VORM Ontwikkeling.

3.11 Binnenstad schoon en heel
Door middel van reguliere inzet én extra inzet bij calamiteiten en festiviteiten de Binnenstad op schoonmaakniveau 7 houden. Middelen hiervoor zijn onder meer het veegplan, vuilophaal, graffitiaanpak, onderhoud straatmeubilair en voorzieningen, schouwen, promotie van zelfbeheer bij groen.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stadswerken.
Inzet partners: Bewoners, ondernemers, Centrum Management Utrecht.

3.12 Zakken van de straat: andere vormen van vuil inzamelen
Uitvoering van ondergronds inzamelen in Wijk C en Hoog Boulandt en opstellen haalbaarheidsonderzoek naar ondergronds inzamelen of alternatief voor zakken in de andere delen van de Binnenstad.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stadswerken.
Inzet partners: Bewoners, ondernemers.

3.13 Restauratie wal- en kluismuren
Voortzetten van de uitvoering van het herstel van de wal- en kluismuren langs de grachten én de communicatie met betrokkenen daarover.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stadswerken.
Inzet partners: Bewoners, ondernemers.

3.14 Herinrichting Zadelstraat
Initiatief van ondernemers en Centrum Management Utrecht om de verblijfskwaliteit van de Zadelstraat te verbeteren door een nieuwe inrichting en ander gebruik in 2015 (pilot Openbare Ruimte Centrum).

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Inzet partners en verantwoordelijk: Ondernemers en Centrum Management Utrecht.

3.15 Toiletvoorzieningen in Binnenstad
Realiseren van publieke toiletvoorzieningen door het beter toegankelijk maken van de bestaande sanitaire voorzieningen in de fietsenstalling onder het stadhuis, het stadhuis zelf, de fietsenstalling  Zadelstraat en de fietsenstalling Vredenburg. Onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletvoorzieningen in Lepelenburg en andere stadsparken.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadswerken, Wijken.
Inzet partners: Omwonenden en parkbezoekers.
Verantwoordelijke afdeling: Utrechtse Vastgoed Organisatie, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

3.16 Nieuwe invulling Staffhorst-pand
Proces uitwerken dat moet leiden tot een nieuwe functie voor Vredenburg 40.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Verantwoordelijke afdeling: Utrechtse Vastgoed Organisatie.

3.17 Tussenevaluatie van het Ontwikkelingskader Horeca
Opstellen van een tussenevaluatie van het functioneren van het Ontwikkelingskader Horeca. De uitkomsten van stadsgesprekken die hiervoor gepland staan in 2015 worden waar mogelijk en wenselijk meegenomen in toekomstige aanpassing van het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2016.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Vergunningen Toezicht en Handhaving.
Inzet partners: Ondernemers, wijkraad, Centrum Management Utrecht.
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

3.18 Herontwikkeling gevangenis Wolvenplein
Tijdelijke exploitatie van het complex door “Bewaakt en bewoond”. Aan verdere plannen voor herontwikkeling wordt gewerkt door het Rijksvastgoedbedrijf.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Inzet partners: Bewaakt en bewoond, Stadsdorp Wolvenburg, Rijksvastgoedbedrijf

3.19 Herontwikkeling EKP-terrein (Kruisvaartterrein)
Initiatief van NS en A.S.R. om hier 220 woningen te realiseren, vooral stadswoningen. Het project bevindt zich nog in de initiatieffase.  

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Inzet partners: NS en A.S.R. Vastgoedontwikkeling

3.20 Ontwikkeling de Kade
Continuering van de uitvoering ten behoeve van de oplevering in 2016.

Inzet gemeente: Stationsgebied Utrecht,
Inzet Initiatiefnemers verenigd in: De Kade Utrecht BV.
Verantwoordelijke afdeling: Stationsgebied Utrecht.

3.21 Renovatie Hoog Catharijne inclusief Entreegebouw, Catharijneknoop, plinten Hoog Catharijne en Voorzetgebouw
Continuering van de uitvoering van de renovatie tot en met de oplevering in 2019.

Inzet gemeente: Stationsgebied Utrecht.
Inzet partners Klépierre (voorheen: Corio) en ondernemers.
Verantwoordelijk: Klépierre.

3.22 Stationsplein Oost (noordelijk deel) plus onderliggende fietsenstalling en aangrenzende vastgoedontwikkelingen (Noordgebouw en Zuidgebouw)
In 2016 wordt het eerste deel van de fietsenstalling in gebruik genomen, dit deel biedt plaats voor ca. 6.000 fietsen.

Inzet gemeente: Stationsgebied Utrecht, Milieu en Mobiliteit.
Inzet partners: NS/ProRail, Klépierre, ontwikkelaars Noord- en Zuidgebouw.
Verantwoordelijke afdeling: Stationsgebied Utrecht.

3.23 HOV-banen

Oplevering van de gehele HOV baan inclusief de viaducten over de Leidsche Rijn en Smakkelaarsveld, Stationsplein Oost gepland voor juni 2016.

Inzet gemeente: Stationsgebied Utrecht, Milieu en Mobiliteit.
Inzet partners: ProRail, Provincie.
Verantwoordelijke afdeling: Stationsgebied Utrecht.

3.24 OV-terminal
Doorgaan met de uitvoering ten behoeve van de oplevering eind 2016.
Oplevering van het definitieve busstation Jaarbeurszijde is medio 2016 gereed.

Inzet gemeente: Stationsgebied Utrecht.
Inzet partners: NS/ProRail,
Verantwoordelijk: ProRail/Gemeente.

3.25 Moreelsebrug (voorheen Rabobrug)
Bouw van de langzaam verkeerverbinding tussen Dichterswijk (Rabo-kantoor) en Binnenstad (Moreelsepark-Mariaplaats). Oplevering eind 2016.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stationsgebied Utrecht.
Inzet partners: Prorail

3.26 Herinrichting Croeselaan
Uitvoering herinrichting noordelijk deel van de Croeselaan, oplevering in 2018.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stationsgebied Utrecht.

3.27 Jaarbeursplein inclusief  Centrumboulevard, parkeergarage en Jaarbeurspleingebouw en WTC
Continuering van de voorbereiding en uitvoering ten behoeve van oplevering in 2018.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stationsgebied Utrecht.
Inzet partners: Jaarbeurs, CBRE, ontwikkelaar Jaarbeurspleingebouw.

3.28 Knoopkazerne en omgeving

In dit gebied wordt aan een aantal projecten gewerkt. De aanlanding van de Moreelsebrug, de fietsenstalling onder het Forum, het Forum zelf, de definitieve inrichting van het busstation, de vastgoedontwikkelingen van NS en het Rijksvastgoedbedrijf. De opening van de Moreelsebrug eind 2016 is de eerste oplevering van deze projecten.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stationsgebied Utrecht.
Inzet partners: Prorail/ Rijksvastgoedbedrijf/NS Stations.

3.29 Bioscoop Jaarbeursterrein
Uitvoering en oplevering in 2016 van de bioscoop.

Inzet gemeente: Stationsgebied Utrecht.
Inzet partners: Jaarbeurs en Kinépolis.

3.30 Herinrichting Catharijnesingel
Herinrichten Catharijnesingel en uitvoeren maatregelen ter verbetering luchtkwaliteit.

Inzet gemeente: Stationsgebied Utrecht, Milieu en Mobiliteit
Verantwoordelijke afdeling:  Stationsgebied Utrecht.

Hoofdstuk 4

Wijkambitie 2: Zet de veiligheidsaanpak voort in de Binnenstad

De veiligheidsaanpak draagt bij aan de beleving van veiligheid in de Binnenstad. Dit geldt voor zowel binnenstadbewoners, ondernemers als bezoekers uit andere wijken en toeristen.

4.1 Aanpak overlast Breedstraatbuurt
Voortzetting van de aanpak op basis van de evaluatie uit 2014. De focus ligt op een periodieke veiligheidsschouw, slimmere en efficiëntere inzet van toezicht en handhaving, efficiëntere communicatie met bewoners, participatie van bewoners en continueren van de inzet van de straatmanager.

Inzet gemeente: Veiligheid, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Stadswerken, Wijken, Volksgezondheid.
Inzet partners: Politie, Openbaar Ministerie, bewoners, ondernemers, zorginstellingen.
Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

4.2 Terugdringen overlast drugsverslaafden
Uitvoeren van de top-10-aanpak die in 2014 is opgezet, met als doel de overlast terug te dringen door geconcentreerd in te zetten op de grootste overlastgevers in de Breedstraatbuurt ende zuidelijke Binnenstad.

Inzet gemeente: Veiligheid, Volksgezondheid.
Inzet partners: Politie, Veiligheidshuis Utrecht, zorginstellingen.
Verantwoordelijke afdeling: Volksgezondheid.

4.3 Aanpak autokraak parkeergarages
Continuering van de aanpak met als doel de stabilisatie van het aantal autokraken.

Inzet gemeente: Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
Inzet partners: Politie, exploitanten parkeergarages.
Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

4.4 Uitvoering toezichtarrangement Stationsgebied
Continueren van de regievoering op de uitvoering van het Toezichtarrangement Stationsgebied, met als doel een stabilisatie van het positieve oordeel van betrokkenen over de veiligheid en leefbaarheid.

Inzet gemeente: Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Volksgezondheid.
Inzet partners: politie, Openbaar Ministerie, NS, Prorail, Klépierre, Jaarbeurs, Bestuur Regio Utrecht,  jongerenwerk.
Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

4.5 Veilig Uitgaan
Voortzetting aanpak Veilig Uitgaan op basis van de uitkomsten van de evaluatie van het convenant in 2015.

Inzet gemeente: Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
Inzet partners: Politie en horecapartners.
Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

4.6 Terugdringen overlast rond zorgvoorzieningen zuidelijke Binnenstad
Continueren van de maatregelen die in 2013 en 2014 zijn opgesteld om de overlast rond Catharijnehuis, Victas, Leger des Heils en Altrecht terug te dringen én evaluatie daarvan.

Inzet gemeente: Veiligheid, Maatschappelijke Ontwikkeling, Volksgezondheid.
Inzet partners: Zorginstellingen en omwonenden.
Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

4.7 Versterken Veilig Ondernemen
Continueren van de aanpak Veilig Ondernemen en voortzetting Keurmerk Veilig Ondernemen samen met ondernemers.

Inzet gemeente: Veiligheid, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Inzet partners: Politie, ondernemers, Centrum Management Utrecht.
Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

4.8  Mogelijke verhuizing Catharijnehuis (dagopvang dak- en thuislozen)
Eind 2015 wordt gerapporteerd over de zoektocht naar een alternatieve locatie voor de dagopvang. Op basis van deze rapportage zal besloten worden of de dagopvang kan verhuizen naar een meer geschikte locatie of dat de huidige locatie de meest geschikte locatie blijft. Aansluitend zal hierover communicatie plaatsvinden.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Veiligheid.
Inzet partners: Politie, omwonenden.
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

4.9 Intensiveren aanpak woninginbraak en fietsendiefstal
Meer aandacht besteden aan maatregelen om het stijgend aantal woninginbraken en fietsendiefstal in de Binnenstad aan te pakken.

Inzet gemeente: Veiligheid.
Inzet partners: Politie en bewoners.
Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

Hoofdstuk 5

Wijkambitie 3: Reguleer het verkeer en handhaaf op overlast in de openbare ruimte

De Gemeente Utrecht groeit en het verkeer in de stad neemt toe. De ruimte hiervoor is soms beperkt. Daarom heeft de gemeente in 2012 een visie op mobiliteit ontwikkeld: 'Utrecht een Aantrekkelijke en Bereikbare stad' . In het collegeprogramma ‘Utrecht maken we samen’ kondigde het college van burgemeester en wethouders de uitvoeringsagenda ‘Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar’ aan.

Deze uitvoeringsagenda bestaat uit gebiedsagenda’s en actieplannen. De gebiedsagenda Centrum geeft de belangrijkste ruimtelijke en mobiliteitsopgaven weer. Het programmeren en uitvoeren van de projecten gebeurt via de actieplannen. Minder zwaar verkeer, minder belastende bevoorrading, effectievere verwijzing en geleiding van autoverkeer en voetgangers, en meer fietsparkeervoorzieningen. Maar ook: effectieve handhaving op uitstallingen, terrassen, aslasten, evenementen, fietsparkeren en fietsen in het wandelgebied. Dit alles draagt bij aan een beter gebruik van de openbare ruimte, het ontstaan van meer ruimte voor voetgangers en een efficiëntere inzet van gemeentelijke middelen.  

5.1 Actieplan Utrecht Fietst!

Voorbereiding en uitvoering van de projecten uit het Actieplan Utrecht Fietst!.  Dit actieplan heeft een looptijd van 2015-2020, heeft een stedelijke focus, maar bevat veel projecten die betrekking hebben op de Binnenstad. Het stadsgesprek Fiets in januari 2015 heeft veel input gegeven voor dit actieplan. Het gaat om projecten en maatregelen op de volgende terreinen:

 • Fietsroutes en fietspaden
 • Verkeerslichten en doorstroming
 • Werkzaamheden en omleidingen
 • Verkeersveiligheid en fietsgedrag
 • Fietsparkeren en handhaven
 • Fietseconomie

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Stadswerken, Wijken.
Inzet partners: Fietsersbond en fietsers.
Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

5.2 Actieplan Voetganger
Een goed voetgangersklimaat in Utrecht is voor bijna iedereen belangrijk. Ook voor mensen met een beperking is een goed voetgangersklimaat van belang omdat dit bijdraagt aan de toegankelijkheid van tal van bestemmingen. Utrecht is de eerste stad in Nederland met een actieplan Voetganger. Het actieplan is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar, zoals opgenomen in het collegeprogramma Utrecht maken we samen.
Met het actieplan willen we de volgende twee doelen bereiken: het verbeteren van het voetgangersklimaat, zodat lopen voor meer mensen aantrekkelijker wordt, en een verkeersveilige stad voor de voetganger.
Voor de Binnenstad focust het plan op:

 • Verkenning uitbreiding voetgangersgebied
 • Goede looproutes bij fietsenstallingen
 • Verbeteren situatie Nobelstraat
 • Verbeteren situatie Voorstraat/ Wittevrouwenstraat
 • Route Station Vaartsche Rijn - Ledig Erf - Binnenstad

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Milieu en Mobiliteit.

5.3 Actieplan goederenvervoer
Met het  Actieplan Goederenvervoer Utrecht 2015-2018 werkt de gemeente Utrecht samen met het bedrijfsleven aan slim en schoon goederenvervoer in Utrecht.  Een nieuw thema krijgt speciale aandacht: de door e-commerce sterke groei van  levering van goederen direct aan de consument.  Het uiteindelijke doel is in 2025 de hele stad emissie loos te bevoorraden Bevorderen van meer gebundelde en schonere bevoorrading en daarmee de Binnenstad minder belasten.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Milieu en Mobiliteit.
Inzet partner: Stichting 'ZES'.

5.4 Winkelwandelgebied: afsluiting en bevoorrading
Vernieuwen en verbeteren van de afsluiting van het winkelwandelgebied met als doel: minder overlast en schade door illegaal autoverkeer en efficiëntere en schonere bevoorrading tijdens venstertijden.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Milieu en Mobiliteit.
Inzet partners: Winkeliers en bevoorraders.

5.5  Handhavingsprogramma 2015
Het handhavingsprogramma 2015 wordt in de tweede helft van 2014 opgesteld. Insteek is om, net als in 2014, bij de uitvoering extra aandacht te geven aan een aantal specifieke knelpunten voor de Binnenstad:

 • Toezicht op drank- en horecavergunningen en exploitatievergunningen. Bij een aantal horecabedrijven in de Binnenstad is sprake van verscherpt toezicht op basis van specifieke prioriteiten. Deze bedrijven worden meerdere keren per jaar gecontroleerd.
 • Handhaving op overlastmeldingen van Binnenstadbewoners zoals (muziek)geluid uit horecaondernemingen.
 • Actie na woninginbraak en extra inzet tijdens de week van de woninginbraak.
 • Handhaving fietsen in voetgangersgebied en fietsparkeren (hinderlijk en  gevaarlijk gestalde fietsen).
 • Weesfietsenacties (winkel-/wandelgebied én in de woonbuurten).
 • Aslasthandhaving.
 • Taxistandplaatsen, taxikeurmerk en handhaven op bezet houden van taxistandplaatsen door ander verkeer.
 • Extra inzet in de Breedstraatbuurt.
 • Zakkenrollerij.

Inzet gemeente: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Veiligheid.
Inzet partner: Politie.
Verantwoordelijke afdeling: Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Hoofdstuk 6

Complexe projecten en trajecten, gebieds- en buurtaanpakken

Projecten in de Binnenstad zijn al gauw complex, omdat in het centrum van de stad allerlei functies, vaak met uiteenlopende belangen, letterlijk dicht op elkaar zitten. Dat maakt afstemming met veel gemeentelijke disciplines én met private partijen noodzakelijk. Bovendien is de Binnenstad 'van ons allemaal';  waardoor bij veel projecten ook rekening gehouden moet worden met een belangenafweging tussen  bewoners/ondernemers uit de Binnenstad en  bezoekers aan de Binnenstad. Daarom is er voor gekozen ook de complexe projecten onder te brengen in de drie voorafgaande hoofdstukken, gerangschikt per speerpunt. Toch is het goed daarnaast nog stil te staan bij onderstaande complexe projecten en trajecten.

6.1 Pilot Openbare Ruimte
De pilot Openbare Ruimte Centrum is een mooi voorbeeld van een complex 'traject'. De pilot werkt aan meer samenwerking, financiële optimalisatie en inhoudelijke samenhang. De mogelijkheden en onmogelijkheden hiervan zijn in het afgelopen jaar verkend en hebben al tot een aantal concrete projecten geleid. Deze zijn afzonderlijk vermeld in hoofdstuk 3.

In de pilotprojecten formuleren gemeente,  bewoners en ondernemers - op basis van een gedeelde analyse over het gewenste gebruik van de straat - oplossingen op maat voor inrichting en gebruik van de openbare ruimte. Daarbij worden allerlei aspecten meegewogen, zoals uitstallingen, evenementen, ondergrondse  infrastructuur, fietsroutes, bevoorrading, beheer, toezicht en handhaving, openbaar vervoer, fietsparkeren, autoparkeren en  terrassen. Deze oplossingen leiden tot een gedeelde ambitie voor de herinrichting van de straten, vertaald in eindbeelden.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadswerken, Wijken, Milieu en Mobiliteit, Projectorganisatie Stationsgebied.
Inzet partners: Centrum Management Utrecht, ondernemers, bewoners en instellingen rond de projectlocaties.
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

6.2 Herontwikkeling Stationsgebied
Utrecht bouwt een nieuw Stationsgebied. Dat is nodig. Sinds de bouw van Hoog Catharijne was er sprake van achterstallig onderhoud, verloedering, een groeiend aantal reizigers, een groeiend aantal inwoners van de stad én een behoefte om het water weer terug in de singel te krijgen. Met de bouw van het nieuwe Stationsgebied pakken we al deze dingen tegelijk aan.

De doelstelling is de historische binnenstad en het Stationsgebied meer met elkaar te verbinden tot één samenhangend geheel. De bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid worden verbeterd. Het water komt terug in de singel. Autowegen maken plaats voor water, groen en openbare ruimte.

De bouw van het nieuwe stationsgebied is een hechte samenwerking tussen de gemeente Utrecht, Klépierre (voorheen Corio), NS, ProRail en Jaarbeurs. De concrete projecten ziet u op straat, op de website www.cu2030.nl en in het Infocentrum Stationsgebied. De afzonderlijke projecten die onder deze gebiedsontwikkeling vallen én die bijdragen aan de wijkambities voor de Binnenstad staan vermeld in hoofdstuk 3.

Omdat de ontwikkelingen rond autoparkeren in hoog tempo veranderen, worden met betrokken private partijen de mogelijkheden van ‘smart-parking’ verkend. Zo mogelijk wordt daar fietsparkeren bij betrokken.

6.3 Aanpak Breedstraatbuurt
Ook de aanpak Breedstraatbuurt kan beschouwd worden als een buurtaanpak omdat  veel disciplines (van binnen en buiten de gemeente) zich inspannen om de negatieve aspecten van de Breedstraatbuurt aan te pakken en de positieve te stimuleren. Omdat de buurtaanpak voor het grootste deel bestaat uit een veiligheidsaanpak, staat hij vermeldt in hoofdstuk 4. Maar de inzet op economische stimulering, op schoon en heel en op handhaving vormen ook nadrukkelijk onderdelen van deze buurtaanpak.

6.4 Drie prioritaire gebieden
Steeds meer tekent zich een ontwikkeling af dat er - naast de drie speerpunten uit de wijkambities - drie gebieden in de wijk zijn die extra aandacht en focus vragen. Dat zijn:

 • Het gebied tussen Museumkwartier,  Tolsteegbarrière, Station Vaartsche Rijn en Rotsoord, dat een grote impuls gaat krijgen door de komst van het nieuwe station.
 • Gebied Wijk C, dat een nieuwe positie in de binnenstad krijgt door terugkeer van de singel én ontwikkeling van het gebied ten noorden van Wijk C (Zijdebalen).
 • De verbindingsas Rabobrug – Mariaplaats  als 'poort naar de Binnenstad', waarbij het Moreelsepark en het toekomstige water in de herstelde singel en de aansluiting op het Zocherpark ook een rol kunnen gaan spelen. Er komen vanuit de wijk regelmatig signalen om de potenties van dit gebied beter te benutten. Hier liggen mogelijk kansen om de recreatieve functie van het Moreelsepark te verbeteren en dat park op termijn te verbinden met het te herstellen Zocherpark en de groene gebieden bij de Mariaplaats.

Voor die gebieden zijn al veel investeringen gedaan of gepland in de openbare ruimte en in bebouwing. Dit geldt voor zowel de gemeente als voor private partijen. De uitdaging voor 2016 wordt dusdanig te focussen op de inzet van ook andere investeringen en regulier werk, dat deze bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van deze gebieden.

Bijlage

Projectenoverzicht

Wijkambitie 1: Investeer in een kwalitatief hoogwaardige, gastvrije openbare ruimte van de binnenstad

3.1

Herinrichting Mariaplaats

3.2

Herinrichting Twijnstraat/Nicolaaskerkhof

3.3

Herinrichting Lange Nieuwstraat

3.4

Visie Wester- en Oosterkade

3.5

Herinrichting Oudkerkhof

3.6

Verbetering noordzijde Domplein

3.7

Uitvoering wijkgroenplan en wijkwaterplan

3.8

Nieuwe functie Tivoli-complex (Oudegracht 245)

3.9

Herontwikkeling oude postkantoor Neude

3.10

Herontwikkeling Woudagebouw (Lange Nieuwstraat 89)

3.11

Binnenstad Schoon en heel

3.12

Zakken van de straat: andere vormen van vuil inzamelen

3.13

Restauratie wal- en kluismuren

3.14

Herinrichting Zadelstraat

3.15

Toiletvoorzieningen Binnenstad

3.16

Nieuwe invulling Staffhorstpand (Vredenburg 40)

3.17

Tussenevaluatie van het Ontwikkelingskader Horeca

3.18

Herontwikkeling gevangenis Wolvenplein

3.19

Herontwikkeling EKP-terrein (Kruisvaartterrein)

3.20

Ontwikkeling De Kade

3.21

Renovatie Hoog Catharijne inclusief Entreegebouw, Catharijneknoop, plinten Hoog Catharijne en Voorzetgebouw

3.22

Stationsplein Oost (noordelijk deel) plus onderliggende fietsenstalling en aangrenzende vastgoedontwikkelingen (Noordgebouw en Zuidgebouw)

3.23

HOV-banen

3.24

OV-terminal

3.25

Moreelsebrug (voorheen Rabobrug)OV-terminal

3.26

Herinrichting Croeselaan

3.27

Jaarbeursplein inclusief  Centrumboulevard, parkeergarage en Jaarbeurspleingebouw en WTC

3.28

Knoopkazerne en omgeving

3.29

Bioscoop Jaarbeursterrein

3.30

Herinrichting Catharijnesingel

Wijkambitie 2: Zet de veiligheidsaanpak voort in de Binnenstad

4.1

Aanpak overlast Breedstraatbuurt

4.2

Terugdringen overlast drugsverslaafden

4.3

Aanpak autokraak parkeergarages

4.4

Uitvoering Toezichtarrangement Stationsgebied

4.5

Veilig Uitgaan

4.6

Terugdringen overlast rond zorgvoorzieningen zuidelijke Binnenstad

4.7

Versterken Veilig Ondernemen

4.8

Mogelijke verhuizing Catharijnehuis (dagopvang dak- en thuislozen)

4.9

Intensiveren aanpak woninginbraak  en fietsendiefstal

Wijkambitie 3: Reguleer het verkeer en handhaaf op overlast in de openbare ruimte

5.1

Actieplan Utrecht fietst!

5.2

Actieplan Voetganger

5.3

Actieplan Goederenvervoer

5.4

Winkelwandelgebied: afsluiting en bevoorrading

5.5

Handhavingsprogramma 2015

Complexe projecten en trajecten en gebieds- en buurtaanpakken

6.1

Pilot Openbare Ruimte Centrum

6.2

Herontwikkeling Stationsgebied

6.3

Aanpak Breedstraatbuurt

6.4

Drie prioritaire gebieden