Zuidwest

Zuidwest

www.utrecht.nl Samen bouwen aan een leefbare en veilige wijk waar iedereen met plezier kan wonen, spelen, leren en werken

Inleiding
In dit wijkactieprogramma 2016 voor Zuidwest, wordt zichtbaar gemaakt aan welke belangrijke vraagstukken in de wijk gewerkt wordt door de gemeente, samen met bewoners, corporaties, ondernemers en andere partners. Het is een communicatiemiddel voor alle partijen én wordt gebruikt voor afstemming op wijkniveau.

Het wijkactieprogramma

 1. Projecten en activiteiten die bijdragen aan de wijkambities Zuidwest voor de periode 2014-2018 (ambities vastgesteld in 2013);
 2. Complexe projecten of activiteiten. Hierbij zijn meerdere gemeentelijke afdelingen en/of andere partijen betrokken;
 3. Projecten en activiteiten die deel uitmaken van een gebieds- of buurtaanpak in die delen van de wijk die bijzondere aandacht vragen.

Voor Kanaleneiland is expliciet  de inzet (in afbouw) van het gemeentelijk krachtwijkenbudget opgenomen. Het wijkactieprogramma is opgesteld door het Wijkoverleg Zuidwest (gemeentelijke afdelingen) en ter informatie en reactie toegezonden aan de wijkraad Zuidwest.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 beschrijft de wijk Zuidwest in het kort met vermelding van een aantal gegevens uit de Wijkwijzer 2015. Dit is aangevuld met een blik vanuit “subwijk vergeleken”. Gecombineerd met “de signalen” vanuit het netwerk in de wijk geeft dit een wat scherpere “kijk op de wijk” in de uitvoering van het Wijkactieprogramma. Hoofdstuk 2 verwoord de doelstellingen en speerpunten van de Wijkambities 2014-2018, aangevuld met enkele korte toelichtingen vanuit de actualiteit (medio 2015).
In de hoofdstukken 3 t/m 5 staan de projecten en activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de drie wijkambities. Hoofdstuk 6 bevat de complexe projecten en activiteiten en in hoofdstuk 7 treft u de activiteiten die bijdragen aan de gebieds- en buurtaanpak. Bij de projecten en activiteiten die (mede) gefinancierd worden uit het krachtwijkbudget zijn de bedragen expliciet vermeld, evenals –indien van toepassing- de reguliere inzet uit de begroting 2016.

Contact en informatie
Meer informatie over de Wijkambities 2014-2018 van Zuidwest en de wijkambities en –programma’s van andere wijken vindt u op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkprogramma .

Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk?
Neem dan contact op met wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, 3526 GZ Utrecht, telefoon 030-286 000 of e-mail zuidwest@utrecht.nl

Hoofdstuk 1

De wijk Zuidwest
Zuidwest typeert zich door de grote diversiteit van de afzonderlijke wijken [1]. Naast Rivierenwijk, Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk zijn er ook 2 belangrijke "werklocaties": het bedrijvengebied Kanaleneiland (inclusief Woonboulevard) en de Merwedekanaalzone.
Zuidwest typeert zich ook in de combinatie van haar kracht en kwetsbaarheid. Enerzijds de enorme maatschappelijke en economische kracht (dicht bij het centrum / naast station & spoor / naast A12 / veel en diverse werkgelegenheid / veel aanbod van middelbaar beroepsonderwijs / veel voorzieningen / stadspark Transwijk /Amsterdam Rijnkanaal ) maar anderzijds maatschappelijke opgaven die structureel extra aandacht noodzakelijk maakt. Zo is Kanaleneiland ondanks ontwikkelingen nog steeds een sociaaleconomisch zeer kwetsbare wijk, maar er zijn ook buurten in Rivierenwijk die extra aandacht vragen. De ruim 37.000 inwoners, de locatie in de stad, de economische kracht met daardoor het aanbod van veel werkgelegenheid en gecombineerd met veel onderwijs- en andere voorzieningen en evenementen maken Zuidwest tot een dynamische wijk die volop in ontwikkeling is en waar veel mensen dagelijks naar toe komen.

Volgens de "Wijkwijzer 2015" is Zuidwest de vierde wijk van Utrecht qua inwoneraantal, zijn er 68 banen per 100 inwoners (Wijkwijzer 2014: 65,5) en ontvangt 10,5%  van de huishoudens bijstand (Wijkwijzer 2014: 8,5%, wederom 2% punt stijging). Het aantal woninginbraken is verder afgenomen naar 16% (Wijkwijzer 2014:17,4%) en vier van de tien bewoners (41,0 %) voelt zich onveilig, een toename van 12%, ten op van Wijkwijzer 2014. Jongerenoverlast wordt door 37% van de bewoners ervaren en dat was in 2014 nog 30% (stedelijk steeg de jongerenoverlast van 19,3% naar 22,2%). De eigen buurt wordt gewaardeerd met een 6,1 en dat is nagenoeg gelijk aan Wijkwijzer 2014 en 13,4% van de inwoners heeft een negatieve toekomstverwachting in Zuidwest, een daling van 1% t.o.v. 2014.
Het aantal bewoners dat zich actief inzet voor de buurt is fors toegenomen tot 36,5%, waarmee Zuidwest op het stedelijke gemiddelde (36,6%) zit. Het oordeel over de openbare ruimte is onveranderd gebleven op een 6,1.

De top-drie buurtproblemen in Zuidwest is ten opzichte van 2014 gewijzigd in die zin dat de nummers 1 en 2 nog steeds de onderstaande zijn, maar dat “de jeugdproblematiek en de aanpak hiervan” op nummer 3 plaats heeft gemaakt voor “Criminaliteit en drugsoverlast”:

 1. de verkeersproblematiek in ruime zin, inclusief verkeersoverlast (35%)
 2. vervuiling en beheer openbare ruimte (26%) en
 3. Criminaliteit en drugsoverlast (20%)

In aanvulling op deze cijfers uit de Wijkwijzer 2015 zijn de volgende aandachtspunten van belang:

 • De Wijk Zuidwest kent een grote verscheidenheid in de subwijken. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk als Rivieren-/Dichterswijk vergeleken wordt met Kanaleneiland (bron: “Gemeente Utrecht, Onderzoek – Subwijk vergeleken – gebaseerd op Inwonersenquete 2013”). Enkele opvallende punten staan hieronder verwoord:

Kanaleneiland

Rivieren- Dichterswijk

Utrecht

% meergezinswoningen

87

55

57

% koopwoningen

25

55

48

Rapportcijfer woning

6,3

7,6

7,5

% mensen dat zich wel een onveilig voelt

52

29

32

% betaald werk

43

72

67

% komt niet goed rond

19

5

8

% onprettige buurt

30

6

9

% matig – slechte gezondheid

29

13

14

 • Wanneer je de gegevens nog verder differentieert op buurtniveau dan zie je nog grotere verschillen in de cijfers.
 • Deze verschillen in Zuidwest wordt dus door het “aggregatieniveau” op wijkniveau relatief ‘weggecijferd’. Echter toch blijven deze cijfers wanneer we meer specifiek gericht kijken naar met name sociaaleconomische factoren (inclusief gezondheid) goed zichtbaar. Deze meer gedifferentieerde “kijk op de wijk” is mede richtinggevend in de verdere uitvoering van het Wijkactieprogramma.

Specifiek aandacht vragen de grote gezondheidsverschillen (bron VMU-2014): “Laagopgeleiden, kinderen uit gezinnen met een lage gezinswelvaart, inwoners met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, inwoners die geen partner meer hebben, kinderen van gescheiden ouders en ouderen hebben vaker een slechte (ervaren) gezondheid en lopen meer risico op maatschappelijke uitval. Deze groepen wonen met name in de wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest. De gezondheidsverschillen zijn de afgelopen jaren gelijk gebleven of licht toegenomen.”

Naast de cijfers uit de Wijkwijzer 2015 en VMU-2014 zijn voor de uitvoering van het Wijkactie-programma “de signalen” van bewoners en professionals die het wijkoverleg Zuidwest bij voortduring optekent van belang. Het gaat daarbij om een verdere inkleuring van wat in de Wijkambities is benoemd als de basiskwaliteit van schoon, heel, veilig en prettig samenleven. Hieruit komen (tot medio 2015) de volgende aandachtspunten naar voren:

 • De top-drie buurtproblemen in Zuidwest worden door de signalen onderschreven: de parkeer- en verkeersdruk lijken toe te nemen en zo ook de criminaliteit en drugsoverlast;
 • Hoewel de “jeugdproblematiek” uit de top-drie is gevallen, is deze in 2014 juist weer wel gestegen en dus nog steeds aanwezig. De aard van de overlast kent echter een veranderend,  meer gedifferentieerd karakter: het zijn steeds minder de overlast gevende criminele groepen die (zich zichtbaar verzamelend) de toon zetten, maar wel de “groep 10 – 14” die steeds vaker een vorm van overlast veroorzaakt. Daarbij is aandacht nodig voor specifieke incidenten en groepen (geweld onder kinderen – meidengroepjes). Verder zien we een toenemende overlast van jeugd rond horecagelegenheden in de wijk.

Achterliggende problemen die niet zo snel als signalen binnenkomen, spelen wel degelijk ook steeds meer een rol: er is sprake van een toenemende armoedeproblematiek die vooral bij de voordeur van het buurtteam gevoeld wordt. Echter juist ook in gesprekken over veiligheid wordt deze verbinding met armoede gelegd rondom de toegenomen jeugdwerkeloosheid en risico’s van ontsporing, criminalisering en mogelijk zelfs radicalisering dat dat met zich meebrengt.

Kaartje van de wijk

[1] Het begrip "Wijk"  is gekoppeld aan geheel Zuidwest wat in feite een stadsdeel is. Bij de "subwijken" benutten wij het begrip wijk gekoppeld aan de naam van de desbetreffende wijk. Wanneer we het bij de subwijken hebben over integrale gerichte interventies dan hanteren we het begrip "buurtaanpak".

Hoofdstuk 2

Wijkambities Zuidwest 2014 - 2018

In dit hoofdstuk vindt u de letterlijke tekst die in 2013 in de Wijkambities 2014 – 2018 is vastgesteld. Afsluitend vindt u in dit hoofdstuk de toen geformuleerde ambities, aangevuld met enkele korte toelichtingen vanuit de actualiteit (medio 2015).

In 2013 is de inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden voor hun wijk. Hieruit kwam naar voren dat heel Zuidwest vooral vraagt om 'schoon, heel, veilig' en 'prettig samenleven'. Dit is de 'basiskwaliteit' die inwoners verwachten van hun directe leefomgeving. Hiernaast vraagt men om specifieke aandacht voor sociaaleconomische kwetsbare situaties van gezinnen in bepaalde straten en buurten. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor al de ontwikkelingen op het terrein van "zorg en welzijn".

Schoon, heel en veilig en prettig samenleven
''Samen bouwen aan een leefbare en veilige wijk waar iedereen met plezier kan wonen, leren, spelen en werken" is de ondertitel die we hebben meegegeven aan de Wijkambitie Zuidwest 2014 – 2018. Vanuit alle wijken wordt (vanuit de Wijkdialoog en voortdurende signalen uit het netwerk) gevraagd om "schoon, heel, veilig" en "prettig samenleven". We hebben het dan over een vorm van "basiskwaliteit" die iedereen verwacht in zijn directe leefomgeving. Dit komt niet vanzelf, dit vereist voordurende professionele inzet van gemeente, politie, corporaties en instellingen. Daarbij is het voortdurend "schakelen" tussen dat wat we als professionele organisaties daarin (kunnen) doen en wat mensen vragen. Maar het vereist ook een actieve en open rol van mensen hierin. We benoemen dit dus niet als speerpunt maar wel als voorwaarde – de noodzakelijke (dagelijkse) aandacht voor de basiskwaliteit:

Schoon en heel  is voor mensen een wezenlijke kwaliteit van hun woon- en werkomgeving; er wordt soms specifieke aandacht gevraagd voor locaties in de wijk of meer thematisch (vervuiling - verkeer & parkeren); specifieke aandacht wordt gevraagd om toenemende druk op de leefomgeving door gebieds- en infrastructurele ontwikkeling (Dichterswijk) en het tijdelijk effect van de uitvoering hiervan (in de hele wijk Zuidwest).

Veilig speerpunten voor de veiligheidsaanpak in Zuidwest zijn het aanpakken van jeugdgroepen en risicojeugd 10-14 jaar, de aanpak van woonoverlast en pestgedrag (Vreedzaam methode), inzet op veelvoorkomende criminaliteit zoals woninginbraken en autokraken en het ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van veiligheid.

Prettig samenleven  (in een schone, hele en veilige leefomgeving) is voor mensen net zo wezenlijk; nog steeds wordt aandacht gevraagd voor jeugd (overlast – maar ook leren & werken) en opvallend in Kanaleneiland, Transwijk en Rivierenwijk meer aandacht gevraagd voor ouderen.

Zorg en Welzijn
Ook in 2016 werken gemeente, organisaties en instellingen met een andere aanpak in de zorg en ondersteuning voor mensen die het (tijdelijk) niet zelf redden. Het gaat hierbij om drie grote velden:

 • Meedoen naar vermogen - Integrale aanpak voor Utrechters die het (tijdelijk) niet zelf redden.
 • Zorg voor jeugd - Nieuwe aanpak van de zorg voor gezinnen, kinderen en jongeren in de stad.
 • Participatiewet - De kortste weg naar werk, eigen verantwoordelijkheid centraal en ondersteuning bieden waar nodig.

De uitvoering van de buurtteams wordt in 2016 verder geconsolideerd, alle teams komen dan op sterkte. Inhoudelijk ligt de focus van de teams op het verder vormgeven van een optimale samenwerking met andere partijen in het Utrechtse zorglandschap om de beweging naar de voorkant te realiseren. Consultatie van specialisten uit de aanvullende zorg, of samenwerking waarbij die specialisten ondersteunend aan de buurtteams opereren, moeten de buurtteams in toenemende mate in staat stellen cliënten dichtbij huis en vooral vanuit de buurtteams te ondersteunen. Ook wordt verder gebouwd aan de samenwerking van de buurtteams met de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, het jongerenwerk, de sociaal makel organisaties, de wijkverpleging en huisartsen.

De Wijkraad Zuidwest heeft besloten de jaarlijkse wijkraadpleging te houden over de “Transitie van de zorg in Zuidwest”. Eind 2015/begin 2016 hoopt de Wijkraad hiermee inzicht te hebben in zich mogelijk voordoende knelpunten en verbetering hiervan.

Sociaal economisch
Kanaleneiland blijft binnen Zuidwest een bijzondere positie innemen. Het negatieve imago dat de wijk heeft staat in schril contrast met de positieve ontwikkeling die de wijk doormaakt. Samen met de corporaties is de gemeente al enige jaren bezig om extra te investeren in deze wijk. In het (kracht)wijkactieprogramma 'Kanaleneiland leert!' waren wonen, sociaal beleid (inclusief onderwijs), wijkeconomie en veiligheid speerpunten. Deze extra inzet werpt zijn vruchten af. Er is een groeiende tevredenheid onder inwoners over hun wijk. Er zijn vele zichtbare resultaten. De situatie vraagt wel om het doorzetten van deze extra aandacht de komende jaren. Want Kanaleneiland is in vergelijking met andere wijken nog steeds een sociaaleconomisch zeer zwakke wijk. En juist op sociaaleconomisch vlak zie we hier nu een trendbreuk in deze positieve ontwikkeling. Ook in andere delen van Zuidwest is extra aandacht nodig voor de sociaal economische situatie van mensen. De (maatschappelijke) problematiek is hardnekkig en het is zaak de vaak broze verbeteringen hier te behouden en te borgen. Gelet op deze sociaaleconomische trendbreuk, de verdergaande bezuinigingen (inclusief de verminderde inzet vanuit het krachtwijkenbudget), de grote veranderingen in onder anderen welzijn en zorg, zal dat voor de komende jaren een grote uitdaging blijven.

Zelforganiserend vermogen
Ondanks of wellicht dankzij de economische crisis zien we toenemend aantal initiatieven van bewoners en ondernemers die zich willen inzetten voor hun directe werk- en woonomgeving. Het is een enorme uitdaging dit organiserend vermogen de komende jaren zo goed mogelijk tot uiting te laten komen. Dit vereist een andere rol van gemeente en professionals in de wijk.

De wijkambities
Vanuit de vraagstelling 'Wat is onze gezamenlijke agenda' en 'Hoe kunnen we dit organiserend vermogen in de wijk zo goed mogelijk benutten', zijn we tot drie belangrijke ambities voor Zuidwest gekomen. Deze zijn:

1. Vreedzame Kinderzone Kanaleneiland
Mogelijkheden bieden aan kinderen van 0 jaar tot zelfstandigheid om zichzelf –met behulp van ouders en professionals-  zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. De Vreedzame school is ook in Rivieren- en Dichterswijk in uitvoering. In Kanaleneiland – Transwijk geven we vorm aan de “Vreedzame wijk 2.0”. Dit betekent het verder stimuleren van het “eenduidig pedagogisch klimaat” vanuit de basisscholen, ook naar ouders en professionals die rondom kinderen een actie rol spelen. Beleidsinterventies en netwerken die zich richten op ouderbetrokkenheid worden meer met elkaar verbonden (Vreedzame wijk – gewoon opvoeden – gezonde wijkaanpak).

2. Leren, werken en wijkeconomie
Het versterken van de sociale weerbaarheid van wijkbewoners in een sociaaleconomisch kwetsbare situatie en het verbinden van hun eigen kracht met de economische vitaliteit van de wijk. Het door initiatiefnemers / sociaal ondernemers ontwikkelde Leerwerkbedrijf (Terecht!) wordt verder doorontwikkeld. Intensieve samenwerking met diverse professionele partners rondom jeugd (ROC’s, JoU, Doenja, Gemeente) moet leiden tot meer gerichte mogelijkheden voor stage- en leerwerkplekken.

3. Buurtaanpak Zuidwest
Een op de buurt afgestemde aanpak voor Rivierenwijk, Dichterswijk en Kanaleneiland Noord, waarbij direct concrete ideeën en opgaven worden uitgevoerd.

Rivierenwijk Centraal
Een met de buurt afgestemde gezamenlijke inzet gericht op meer verbinding tussen de mensen onderling in Rivierenwijk. Dit betekent extra aandacht voor specifieke plekken in de wijk (Amerhof en Maasplein). Daarnaast is er veel aandacht voor specifieke thema’s  en genereert de buurtaanpak initiatieven door een nog meer actieve rol van bewoners en ondernemers.

Dichterswijk verdicht
Vanuit het perspectief van bewoners en ondernemers in samenhang kijken naar de verschillende beoogde fysieke gebieds- en infrastructurele ontwikkelingen in en rondom de Dichterswijk.Dit betekent vooral het ruimte bieden aan allerlei initiatieven met name gericht op de verbetering van de leefomgeving. Daarin speelt “het Ringpark” een beeldende – en verbindende functie. Tegelijkertijd creëren deze initiatieven ook een andere vorm van dialoog met de fysieke ontwikkelingen in de wijk.

Kanaleneiland Noord
Een samenhangende en gerichte buurtaanpak met een goede balans in fysieke – en sociaaleconomische ontwikkeling en beheer. Dit betekent nu vooral extra aandacht voor de fysieke leefomgeving, in aansluiting op de veranderde planontwikkeling van diverse woningbouwlocaties. Tegelijkertijd met actieve bewoners op buurtniveau het gesprek aangaan wat er bij hen leeft.

Hoofdstuk 3

Wijkambitie 1: Vreedzame Kinderzone Kanaleneiland

Dit hoofdstuk en de volgende beschrijven (niet alomvattend) de acties, projecten en activiteiten bij de 3 wijkambities van Zuidwest en de complexe projecten en de gebiedsaanpakken in wijk. Het gaat dan om de inzet van de gemeente en derden, zoals corporaties en particulieren.

Mogelijkheden bieden aan kinderen van 0 jaar tot zelfstandigheid om zichzelf –en met behulp van ouders en professionals- zo goed mogelijk te ontwikkelen.

3.1. Vreedzame wijk 2.0.
Het doorzetten van de Vreedzame school naar Vreedzame wijk in heel Zuidwest.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, samen met desbetreffende (wijk)partijen

3.2. Jongeren Op Gezond Gewicht
Uitvoering programma JOGG in Kanaleneiland, met onder meer informatie over en stimuleren van gezonde voeding en bewegen.

Inzet gemeente: Volksgezondheid samen met scholen en overig wijknetwerk
Inzet krachtwijkenbudget: € 17.500, -
Verantwoordelijk: Volksgezondheid

3.3. Schoolmaatschappelijk werk,
Uitvoering schoolmaatschappelijk werk in Zuidwest op hulpverlening en opvoedingsondersteuning bij alle basisscholen in Kanaleneiland.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, uitvoering door JES030

3.4. Vrijetijdsbesteding
Uitvoering van de werkmethode Verdient een Tien op een aantal locaties in Kanaleneiland en Transwijk. Deze extra inzet van kinderwerk richt zich op vergroting betrokkenheid van kinderen op elkaar en stimulering van ouderbetrokkenheid.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, uitvoering door Doenja dienstverlening.
Inzet krachtwijkenbudget: € 40.000, -
Verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling

3.5. Jongerenwerk
Uitvoering van het reguliere jongerenwerk in Zuidwest met extra inzet in Kanaleneiland.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, stedelijk budget, uitvoering door JoU samen met diverse (wijk)partijen.
Inzet krachtwijkenbudget:  € 175.000, -
Verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling

3.6. Tiener Veilige Vindplaats
Uitvoering van het reguliere jeugd- en tienerwerk via de methode Veilige Vindplaats met extra (middag)aanbod voor tieners en doorgeleiding naar hulpverlening in Kanaleneiland.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, uitvoering door JoU samen met diverse (wijk)partijen)
Inzet krachtwijkenbudget: € 70.000, -
Verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling

3.7. Aanpak Woonoverlast
Gerichte hulpverlening (casemanagement) aan multi problem gezinnen in Kanaleneiland.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling

3.8. Cultuurhuis Kanaleneiland
Uitvoering van het wijkcultuurprogramma conform meerjarenafspraken.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, uitvoering door Stichting Jongeren Cultuurhuis

3.9. Alcohol- en drugsprogramma
Programma gericht op het uitstellen van het eerste gebruik daarvan en voorkomen risicovol gebruik.

Inzet gemeente: Volksgezondheid samen met middelbare scholen, JGZ, Buurtteams, SEE YOU en JoU

3.10.Programma seksuele gezondheid en relaties
Programma gericht op het de jeugd beter in staat stellen wensen en grenzen van zichzelf en anderen te herkennen en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.

Inzet gemeente: Volksgezondheid samen scholen en ouderbetrokkenheid organiseren

Hoofdstuk 4

Wijkambitie 2: Leren, werken en wijkeconomie

Het versterken van de sociale weerbaarheid van wijkbewoners in een sociaaleconomisch kwetsbare situatie en het verbinden van hun eigen kracht met de economische vitaliteit van de wijk.

4.1. Keurmerk Veilig Ondernemen
Het uitvoeren van keurmerk gerelateerde activiteiten in diverse winkelgebieden en bedrijventerreinen in Zuidwest.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Wijken, Veiligheid en Stadswerken, uitvoering door Economische Zaken samen ondernemers(verenigingen).

4.2. Werkgelegenheidsoffensief
Ondersteuning van vraag en aanbod op arbeidsmarkt door onder meer het opzetten van laagdrempelige activiteiten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling(Onderwijs/Werk en Inkomen) en Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Economische Zaken samen met diverse (wijk)partijen/netwerken.

4.3. Toeleiding naar werk
Inzet van jobcoaches gericht op een betere aansluiting tussen school, stage en werk voor jongeren uit Kanaleneiland.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling,  uitvoering door JoU samen met relevant (wijk)netwerk en ondernemers

4.4. VechtclubXL
Bedrijfsverzamelgebouw voor startende en gevestigde zelfstandige ondernemers in voormalig OPG complex. Particulier initiatief

4.5 De Pionier
Bedrijfsverzamelgebouw voor startende en gevestigde ondernemers in voormalig ROC Grebbeberglaan.

Initiatief van Mitros

Hoofdstuk 5

Wijkambitie 3: buurtaanpak Zuidwest

Gerichte buurtaanpak voor Rivierenwijk, Dichterswijk en Kanaleneiland Noord vanuit het perspectief van bewoners, ondernemers en professionals om tot een gezamenlijke (nadere) analyse en beoogde ontwikkeling en beheer van de subwijken te komen en uitvoering van concrete ideeën en opgaven

5.1 Rivierenwijk Centraal
Een met de buurt afgestemde gezamenlijke inzet gericht op meer verbinding tussen de mensen onderling in Rivierenwijk.

5.1.1. Wij zijn de wijk
Buurtinitiatief van het Grafisch Lyceum waarbij leerlingen en wijkbewoners en ondernemers samen (kunst)projecten realiseren gericht op het verbeteren van de leefbaarheid.

Inzet partners: Grafisch Lyceum en zzp-ers

5.1.2. ZZP-netwerk DIRK
Organisatie van en voor ZZP-ers in Rivieren- en Dichterswijk, die diverse activiteiten en bijeenkomsten organiseert en onderlinge verbondenheid tussen zzp-ers en van zzp-ers met de wijk stimuleert.

Inzet partner: DIRK

5.1.3. Jongeren en sport
Buurtinitiatief waarbij jongeren onder leiding van bewoners sporten in buurthuis de Nieuwe Jutter en op het Amerhof.

Inzet partners: organiserende bewoners

5.1.4. De Nieuwe Jutter
Buurthuis in zelfbeheer waar diverse activiteiten plaatsvinden voor en door bewoners, zoals "Buren voor buren" (buurtmaaltijden).

Inzet partners: bewoners/beheerders de Nieuwe Jutter

5.1.5. Goede burenclub
Actief netwerk van buurtbewoners en ZZP-ers op straatniveau, waarbij op verschillende vlakken onderling voor elkaar wordt gezorgd en genetwerkt.

Inzet partners: scholen/bewoners/beheerders Nieuwe Jutter

5.1.6. Samen
In vervolg op Hoograven, wordt in Rivieren-/Dichterswijk dit project ingevoerd, waarbij ouderen met een hulpvraag met elkaar in contact worden gebracht. Er ontstaan nieuwe netwerken.

Inzet partners: zorgpartijen en vrijwilligers

5.2 Dichterswijk Verdicht
Vanuit het perspectief van bewoners en ondernemers en in samenhang kijken naar verschillende beoogde fysieke gebieds- en infrastructurele ontwikkelingen in en rondom Dichterswijk.

5.2.1. Woningbouw Kruisvaart
Herontwikkeling van de locatie Kruisvaart met woningen in de koopsector en woonomgeving.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Inzet partner: NS Poort.

5.2.2.  Moreelsebrug
Aanleg van een verbinding over het stationsgebied voor fietsen en voetgangers tussen Dichterwijk en binnenstad. Verdere voorbereiding en verwachte uitvoering in 2015.

Inzet partner: Rabo/Corio

5.2.3. Station Vaartsche Rijn
Realisatie van een nieuw buurttreinstation en overstappunt voor de Uithoflijn.

Inzet partner: NS

5.2.4. HOV Zuidradiaal
Aanleg hoogwaardig openbaar vervoer. Uitvoering van deeltrajecten start in 2015, voorbereidende werkzaamheden Dichterswijk gaande (uitvoering na 2015).

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu en Mobiliteit

5.2.5. Ringpark Dichterswijk
Bewonersinitiatief om verschillende (her in te richten of aangelegde) openbare ruimten in Dichterswijk met elkaar te verbinden. Uitvoering eerste plandelen.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit/Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Inzet partners: initiatiefnemers Dichterswijk

5.2.6. Buurttuin de Boog
Verzelfstandiging van de speeltuin met een plus.

Inzet partners: Stichting speeltuin de Boog/bewoners

5.3. Kanaleneiland Noord
Een samenhangende en gerichte buurtaanpak met een goede balans in fysieke en sociaaleconomische ontwikkeling en beheer. De voor heel Kanaleneiland Noord in het gebiedsplan geformuleerde inzet en maatregelen op sociaal en fysiek terrein uitvoeren. Dit specifiek in Kanaleneiland Noord Noord en de deelgebieden 4 en 5 van het Centrumgebied

5.3.1. Kanaleneiland Noord Noord herinrichting Pearsonlaan
Uitvoering herinrichting openbare ruimte.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

5.3.2. Kanaleneiland Noord Noord, Spaaklaan oneven (flats blok 6)
Voorbereiding en uitvoering van renovatie en verkoop 60 flatwoningen.
Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Inzet partner: Mitros/Hurks

5.3.3. Kanaleneiland Noord Noord overig sociaal bezit Mitros.
Vaststelling en voorbereiding van te realiseren gefaseerde aanpak/ingreep in de blokken 1, 2, 3, 7 en 8, totaal circa 257 woningen na 2016.

Inzet gemeente; Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling
Inzet partner: Mitros

5.3.4. Deelgebied 4 en 5 Kanaleneiland Centrum
Fase 4a  Roosevelt-/Bernadotte-/Auriol-/Churchilllaan: voorbereiding en uitvoering van renovatie en verkoop flatwoningen (Heijmans) en eengezinswoningen (gemeente) en nieuwbouw 30 appartementen Churchilllaan ter plaatse van te slopen eengezinswoningen (GEM).

Fase 4b  Auriol-/Bernadotte-/Marshall-/Churchilllaan: voorbereiding en uitvoering nieuwbouw 30 appartementen Churchilllaan ter plaatse van te slopen eengezinswoningen (GEM); planning aanpak overige flat- en eengezinswoningen.

Fase 5a  Marshall-/Bernadotte-/Monnet-/Churchilllaan: voorbereiding en uitvoering nieuwbouw 30 appartementen Churchilllaan ter plaatse van te slopen eengezinswoningen (GEM); plannen aanpak overige flat- en eengezinswoningen.

Fase 5b  Monnet-/Bernadotte-/Truman-/Churchilllaan: voorbereiding renovatie flatwoningen (Portaal), renovatie en verkoop eengezinswoningen (gemeente) en nieuwbouw 30 appartementen Churchilllaan ter plaatse van te slopen eengezinswoningen (GEM).

Inzet gemeente en partners: Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij waarin deelnemen Heijmans, Portaal, Mitros en gemeente

5.3.5 Deelgebied 6 Kanaleneiland Centrum
Voorbereiding en uitvoering renovatie grootwinkelcentrum Kanaleneiland.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Inzet partner: Interstate/winkeliers

5.3.6. Ziekenhuisterrein Oudenrijn
Herontwikkeling locatie gericht op wonen. Oplevering fase 1 met 37 eengezinswoningen (huur) en fase 2 planvoorbereiding bouw 726 starters- en studentenwoningen (huur) en voorzieningen.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling verzorgt planbegeleiding
Inzet partner: OCO Ontwikkeling

5.3.7. 3-Generatiecentrum
Bewonerscentrum in zelfbeheer in Kanaleneiland Noord.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling
Inzet krachtwijkenbudget € 22.780, -
Inzet partners: Bestuur 3G en vrijwilligers en bijdragen derden, o.a. Mitros en Resto van Harte.
Verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling

5.3.8. Resto VanHarte
Eten en ontmoeten, versterken sociale binding en een plek voor individuele bewoners in de wijk
Particulier initiatief

5.3.9 Horeca ARK-zone
Particulier initiatief om in de voormalige woonhuizen in de ARK-zone bij de prins Clausbrug buurthoreca tot ontwikkeling te brengen.

Inzet gemeente: ReO planbegeleiding

Hoofdstuk 6
Complexe projecten en trajecten in Zuidwest

Hieronder zijn een aantal complexe projecten en trajecten verwoord die in 2016 spelen

6.1. Busbaan Transwijk/Kanaleneiland
Aanleg in diverse fasen van het tracé, bestaande uit wegen en deels te onder tunnelen Anne Frankplein en 5 Meiplein. Voorbereidende werkzaamheden.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu en Mobiliteit en Stadswerken

6.2. Reitdiepstraat 2e fase
Sloop van sociale huurwoningen en de bouw 105 nieuwe huur- en koop- woningen op deze en de naastgelegen voormalige (werk) locatie van Bo-Ex en Stadswerken aan de Jutfaseweg. Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Inzet partner: Bo-Ex

6.3. Kanaleneiland schoon
Onder regie van Stadswerken worden de openbare ruimten en de buitenruimten van Portaal en Mitros (gevel tot gevel aanpak) schoongehouden in Kanaleneiland Noord en Zuid.

Inzet gemeente: Stadswerken € 40.000, -
Inzet krachtwijkenbudget: € 60.000, -
Inzet partners: Mitros en Portaal € 55.000, -
Verantwoordelijk: Stadswerken

6.4. Gebiedscommunicatie Kanaleneiland
Middelen voor communicatiedoeleinden gericht op de uitvoering van het programma in Kanaleneiland, waaronder opdrachten aan wijktelevisie U in de Wijk in de afbouw naar verzelfstandiging.

Inzet gemeente: Wijken, krachtwijkenbudget:   € 30.000, -
Verantwoordelijk: Wijken

6.5. Bewonersinitiatieven
Initiatievenfonds Zuidwest € 355.000, -

6.6. Jutfaseweg 205
Herontwikkeling school en fabriek, nieuwbouw van 31 appartementen.

Inzet gemeente; Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Inzet partner: MidNed projectontwikkeling BV

6.7. Jutfaseweg 223
Transformatie voormalige sauna naar nieuwbouw van 46 appartementen.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Inzet partner: De Goede Holding

6.8. Tien Stratenplan Transwijk
Activiteiten voor en door bewoners(organisaties) voor elkaar in Transwijk Zuid. Naast individuele bewoners uit de 10 straten nemen zorginstellingen, ROC’s en anderenn actief deel. Uitwerking van dit particulier initiatief krijgt zijn beslag in 2016

6.9. Verkeerstuin Transwijk
Particulier initiatief van individuele betrokkenen en gebruikers/partijen in Park Transwijk om mogelijkheden tot her- en/of voortgezet gebruik van de gesloten verkeerstuin te onderzoeken en uitkomsten aan college voor te leggen.

6.10. Food for Good
Op locatie in Park Transwijk wordt in samenwerking tussen verschillende partijen op particulier initiatief stadslandbouw bedreven, waaraan tevens dagbesteding is gekoppeld op de tuin en overige locaties in het park.

Hoofdstuk 7

Gebiedsaanpak in Zuidwest

7.1. Kanaleneiland Zuid
Uitvoering van de door de raad vastgestelde gebiedsaanpak "Vooruit in Kanaleneiland Zuid" en het zuidelijk deel van Kanaleneiland Centrumgebied.

7.1.1. Deelgebied 3 Kanaleneiland Centrum
Oplevering 111 huurwoningen en woonvoorziening hoek Churchilllaan – Beneluxlaan.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Inzet partner: Mitros

7.1.2. Stanleylaan Zuid
Herinrichting woonomgeving aansluitend op hoog niveau renovatie flats Portaal en overige herinrichting Stanleylaan.

Inzet gemeente: Stadswerken, krachtwijkbudget: € 500.000, -
Verantwoordelijk: Stadswerken

7.1.3. Stanleylaan Zuid
Renovatie 48 flatwoningen.

Inzet partner: Bo-Ex

7.1.4  Krachtstation
Realisatie van jongerenhuisvesting in het voormalig ROC Amerikalaan 109, voor een deel gecombineerd met wijkgerelateerde bedrijven, en aanpak van de buitenruimte.
Particulier initiatief Krachtstation.

7.2. Merwedekanaalzone/Woonboulevard
Realisatie van de vastgestelde visie Merwedekanaalzone en revitalisering woonboulevard.

7.2.1. Het Startblok
Oplevering nieuwbouw van 257 starterswoningen Beneluxlaan (achter MAX) inclusief inrichting buitenruimte Startblok en Max.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Inzet partner: Bouwfonds.

7.2.2. Kanaalweg 59 "Wilhelminawerf"
Start nieuwbouw van 162 koopappartementen, aanleg van een haven en bouw van een horecavoorziening.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Inzet partner: MAPRON.

7.2.3. Defensieterrein
Planvoorbereiding nieuwbouw van circa 600 woningen.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Inzet partner: Bouwfonds

7.2.4. Jongeriuscomplex
Renovatie kantoorpand.

Inzet partner: Stichting Jongerius

7.2.5. Vliegend Hertlaan 1
Nieuwbouw van 260 studenteneenheden.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Inzet partner: City Pads

7.2.6. Woonboulevard openbare ruimte
Uitvoering investeringsimpuls in de openbare ruimte.
Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en Stadswerken .

7.2.7 Ontsluitingsweg woonboulevard
Uitvoering laatste fase van de ontsluitingsweg IKEA, nadat renovatie Galecopperbrug is afgerond.

7.2.8  MeerMerwede
Particulier initiatief waarbij in samenwerking met eigenaren van onroerend goed, ontwikkelaars en gemeente wordt gekeken naar tijdelijke en definitieve herontwikkeling(vormen) van het gebied tussen Beneluxlaan en Koninigin Wilhelminalaan.

Bijlage

Activiteiten en projectenoverzicht

Wijkambitie 1: Vreedzame Kinderzone Kanaleneiland

3.1.    Vreedzame wijk 2.0

3.2.    Jongeren op gezond gewicht

3.3.    Schoolmaatschappelijk werk

3.4.    Vrijetijdsbesteding

3.5.    Jongerenwerk

3.6.    Tiener veilige vindplaats

3.7.    Aanpak woonoverlast

3.8.    Cultuurhuis Kanaleneiland

3.9.    Alcohol- en drugsprogramma

3.10.  Programma seksuele gezondheid en relaties

Wijkambitie 2: Leren, werken en wijkeconomie

4.3.    VechtclubXL

4.2.    Werkgelegenheidsoffensief

4.3     VechtclubXL

4.4.    De Pionier

Wijkambitie 3:  Buurtaanpak Zuidwest

5.1. Rivierenwijk Centraal

5.1.1. Wij zijn de wijk

5.1.2. ZZP-netwerk DIRK

5.1.3. Jongeren en sport

5.1.4. De Nieuwe Jutter

5.1.5. Goede burenclub

5.1.6. Samen

5.2. Dichterswijk Verdicht

5.2.1. Woningbouw Kruisvaart

5.2.2. Moreelsebrug

5.2.3. Station Vaartsche Rijn

5.2.4. HOV Zuidradiaal

5.2.5. Ringpark Dichterswijk

5.2.6. Buurttuin de Boog

5.3. Kanaleneiland Noord

5.3.1. Kanaleneiland Noord Noord, herinrichting Pearsonlaan

5.3.2. Kanaleneiland Noord Noord, Spaaklaan oneven (flats blok 6)

5.3.3. Kanaleneiland Noord Noord, overig sociaal bezit Mitros

5.3.4. Deelgebied 4 en 5 Kanaleneiland Centrum

5.3.5. Deelgebied 6 Kanaleneiland Centrum     

5.3.6. Ziekenhuisterrein Oudenrijn

5.3.7. 3-Generatiecentrum

5.3.8. Resto Van Harte

5.3.9. Horeca ARK-zone

Complexe projecten en trajecten in Zuidwest

6.1.    Busbaan Transwijk/Kanaleneiland

6.2.    Reitdiepstraat 2e fase

6.3.    Kanaleneiland schoon

6.4.    Gebiedscommunicatie Kanaleneiland

6.5.    Bewonersinitiatieven

6.6.     Jutfaseweg 205

6.7.     Jutfaseweg 223

6.8.     Tien stratenplan

6.9.     Verkeerstuin

6.10.   Food for Good

Gebiedsaanpak in Zuidwest

7.1.     Kanaleneiland Zuid

7.1.1.   Deelgebied 3 Kanaleneiland Centrum

7.1.2.   Stanleylaan zuid (woonomgeving)     

7.1.3.   Stanleylaan zuid ( woningen)

7.2.     Merwedekanaal/Woonboulevard

7.2.1.   Het Startblok

7.2.2.   Kanaalweg 59 “Wilhelminawerf”

7.2.3.   Defensieterrein

7.2.4.   Jongeriuscomplex

7.2.5.   Vliegend Hertlaan 1

7.2.6.   Woonboulevard openbare ruimte

7.2.7.   Ontsluitingsweg woonboulevard

7.2.8.   MeerMerwede