Leidsche Rijn

Leidsche Rijn

Zonder Leidsche Rijners, geen Leidsche Rijn

Inleiding

Voor u ligt het wijkactieprogramma 2016 voor Leidsche Rijn. U leest in dit programma welke projecten de gemeente Utrecht en diverse organisatie in deze wijk het komend jaar uitvoeren om te werken aan de belangrijke vraagstukken in de wijk. Bij veel projecten werken diverse partijen samen, want Utrecht maken we samen.

Wijkactieprogramma
1. Projecten die bijdragen aan de belangrijkste wijkambities voor de periode 2014–2018; deze wijkambities zijn eerder vastgesteld als richtinggevend kader voor de gezamenlijke inzet van de gemeente Utrecht, bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partners in de wijk.
2. Complexe projecten waar meerdere gemeentelijke afdelingen en andere partijen bij betrokken zijn.

3. In Leidsche Rijn zijn in 2016 geen projecten die deel uitmaken van een gebieds- of buurtaanpak.

Proces wijkactieprogramma 2016

De projecten voor dit programma zijn geselecteerd uit het de Wijkambities 2014 – 2018 voor deze wijk en uit de continue dialoog met bewoners en organisaties in de wijk. Steeds meer organisaties uit de wijk komen met voorstellen voor projecten in het wijkactieprogramma. Voor 2016 kwam het Ondernemersvereniging Leidsche Rijn met voorstellen.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 geeft een beknopte beschrijving van de wijk. In hoofdstuk 2 vindt u de doelstellingen en speerpunten voor de periode 2014-2018. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 leest u voor de drie belangrijkste wijkambities hoe en door wie in 2016 in concrete projecten en activiteiten gewerkt wordt aan de realisatie van die wijkambities. In hoofdstuk 6 worden complexe projecten en trajecten weergegeven.

Contact en informatie
Voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018 en voor de tien wijkactieprogramma's van alle wijken kijk op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkactieprogramma.

Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Of wilt u een bijdrage leveren aan de uitvoering van één van de beschreven projecten? U bent van harte welkom! Neem contact op met uw wijkbureau voor een afspraak: telefoon 030 - 286 00 00 of per mail leidscherijn@utrecht.nl.

Hoofdstuk 1

De wijk Leidsche Rijn

Leidsche Rijn is weer volop aan het groeien en per 1 januari 2015 wonen er meer dan 30.000 mensen. De nieuwbouwproductie van woningen is in 2015 fors toegenomen.  In de jaren daarna wordt dit zichtbaar in verdere groei van het aantal inwoners. Vooral in en om Leidsche Rijn Centrum wordt gebouwd, maar ook elders in de wijk worden vele braakliggende terreinen bebouwd.  Samen met de wijk Vleuten-De Meern wonen er ruim 75.000 mensen aan deze kant van de stad Utrecht.

De komende jaren gaat deze wijk, naar verwachting, weer fors groeien. Veel mensen zijn in deze nieuwbouwwijk nieuw komen wonen, waardoor de sociale samenhang en het bouwen aan nieuwe sociale netwerken continue aandacht vraagt. Hetzelfde geldt voor de ondernemers in de detailhandel die in de sterk veranderende branche hun weg zullen moeten zoeken in de mogelijkheden van deze nieuwe wijk.
Het aandeel actieve mensen in deze wijk is het afgelopen jaar afgenomen (van 40,1% in 2013 naar 31,7% in 2014). Woninginbraak, geweld en jongerenoverlast komen in deze wijk relatief weinig voor. Eenderde van de Leidsche Rijners (29%) geeft aan zich in de eigen buurt wel eens onveilig te voelen. Het stedelijk gemiddelde is 32%. De waardering van bewoners van Leidsche Rijn voor de eigen buurt (6,8) in 2014 en de waardering van de sociale cohesie (5,7) zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren en komen ongeveer overeen met het stedelijke gemiddelde. Het aandeel bewoners dat negatief denkt over de toekomst van hun buurt is een duidelijk afgenomen (9,8 % in 2014 en 16% in 2013). De helft van de bewoners zijn tevredenheid met de verkeersveiligheid (48,1%) en de parkeermogelijkheden voor auto’s (52,1%) en voor de fiets (53,8%). Dit ligt boven het stedelijke gemiddelden. Volgens de Leidsche Rijners moeten de volgende top-drie buurtproblemen aangepakt worden: verkeersproblematiek in ruime zin (inclusief verkeersoverlast), problematiek in de openbare ruimte en jeugdproblematiek. De meeste wijken in Utrecht hebben de eerste twee thema’s in hun top drie. Gunstig is dat het thema criminaliteit en drugsoverlast niet meer in deze top drie staat.

In dit rapport bedoelen we met de wijk Leidsche Rijn wijk 9 volgens indeling van de gemeente Utrecht (zie kaart volgende pagina). Vele bewoners noemen de gehele “ontwikkellocatie Leidsche Rijn” de wijk Leidsche Rijn. Een deel van deze ontwikkellocatie ligt in de wijk Vleuten-De Meern. De wijk Vleuten-De Meern grenst geheel aan de wijk Leidsche Rijn en biedt ook voorzieningen die een belangrijke bijdrage leveren aan de wijkambities van de bewoners in de wijk Leidsche Rijn, zoals het Máximapark en diverse horeca.

Bovenstaande statistische gegevens betreffen het jaar 2014 en komen uit de WijkWijzer 2015 van de gemeente Utrecht.

 

Hoofdstuk 2

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

De bewoners en partners in de wijk hebben voor de komende jaren wijkambities voor de ontwikkeling van de wijk bepaald. De wijkambities 2014-2018 zijn vertaald naar onderstaande drie speerpunten. De gemeente wil voor de wijk Leidsche Rijn ook inzetten op ‘samenleven’ en ‘schoon, heel en veilig’

Wijkambitie 1: Verbetering van voorzieningen en activiteiten in de wijk
De bouw van Leidsche Rijn Centrum, het voorzieningencentrum voor deze wijk en voor de wijk Vleuten-De Meern, is in 2016 ver gevorderd. Dit stadshart biedt divers aanbod aan winkels, horeca, cultuur, wonen en werken. In deze kinderrijke wijk is er veel aandacht voor uitbreiding van speelaanbod, basisscholen en sportfaciliteiten.

Wijkambitie 2: Verbetering van de sociale samenhang en leefbaarheid
Het werken aan en ontwikkelen van sociale netwerken en de sociale cohesie blijft de komende jaren een speerpunt. De komende jaren worden er veel nieuwe bewoners en ondernemers verwacht. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de verbinding tussen verschillende (doel)groepen bewoners die in de wijk wonen en het wederzijdse begrip voor elkaar. De vele bewonersinitiatieven op het gebied van sport, cultuur, gezondheid hebben hierin een belangrijke bijdrage. De diverse parken en dan vooral het Maximapark (onderdeel van de wijk Vleuten-De Meern) bieden veel ruimte voor deze ontmoetingen.
Het gaat bij leefbaarheid ook over het kwalitatief goed houden van het (goed gewaardeerde) groen, een schoon klimaat en het bieden van goede speelgelegenheden en vrije tijdsaanbod voor de vele kinderen en jongeren in deze wijk.

Wijkambitie 3: Verbetering van bereikbaarheid, verkeer en parkeren
Vooral in en rond Leidsche Rijn Centrum gaat de verkeersinfrastructuur compleet veranderen. Het eindresultaat is een grote verbetering van de bereikbaar van Leidsche Rijn vanuit de andere Utrechtse wijken met de auto, fiets en het openbaar vervoer. Echter de weggebruikers zullen eerst opnieuw te maken krijgen met overlast en hinder van wegwerkzaamheden en tijdelijke omleidingen.

Hoofdstuk 3

Wijkambitie 1: Verbetering van voorzieningen en activiteiten in de wijk

3.1 Foodmarket Leidsche Rijn Centrum

De bouw van het kernwinkelgebied in Leidsche Rijn Centrum is in volle gang. Er wordt dit jaar ook gestart met de bouw van de Foodmarket aan het Brusselplein.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien
Inzet partners: ASR

3.2 Bibliotheek en kantoor wijkbureau Leidsche Rijn

In het centrum van Leidsche Rijn aan het Brusselplein start in 2016 de bouw van één gebouw voor een bibliotheek en het wijkbureau Leidsche Rijn.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Gemeentelijke Bibliotheken Utrecht, Utrechtse Vastgoed Organisatie, Maatschappelijke Ontwikkeling en Wijken.
Inzet partners: -

3.3 Culturele voorziening Leidsche Rijn centrum

Eind 2104 is een stadgesprek gehouden over de culturele voorziening in Leidsche Rijn Centrum. De uitkomst hiervan is dat een semi en of permanente multifunctionele evenementenlocatie wenselijk is. Momenteel worden er haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd onder leiding van de themadirecteur.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Culturele Zaken, Utrechtse Vastgoed Organisatie
Inzet partners: nog niet bekend

3.4 Twee basisscholen Leidsche Rijn Centrum

In Leidsche Rijn Centrum Zuid komen twee basisscholen met een gymzaal in één gebouw aan de Madridstraat. In 2016 zal de bouw aanvangen.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Utrechtse Vastgoed Organisatie
Inzet partners: KSU en Eben Haezer

3.5 Speeltuin Hoge Weide

In Hoge Weide komt een grote speeltuin. In het najaar 2015 start de planvorming en de realisatie is in 2016 en 2017.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Bureau NegenTien.
Inzet partners: Doenja Dienstverlening, Protestantse Gemeente Leidsche Rijn, Buitenschoolse opvang en bewoners van Hoge Weide

3.6 Kinderdagverblijf Hoge Weide

Aan de zuidkant van Hoge Weide komt een beleggershuurappartementencomplex met in de plint een kinderdagverblijf.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien
Inzet partners: Saartje, ontwikkelaar, belegger

3.7 Stimuleringssubsidie zondagvoetbal

Om de wachtlijsten bij voetbal te verminderen is de “stimuleringssubsidie Zondagvoetbal” ingesteld voor 2016 en 2017. De subsidie heeft als doel pupillen in Utrecht op de zondagcompetitie te laten spelen. Hierdoor komt veldcapaciteit op zaterdag beschikbaar. Voetbalverenigingen kunnen hier gebruik van maken.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling; Sport en Samenleving.
Inzet partners: sportverenigingen, VSU, KNVB

3.8 Hockeyvelden op Sportpark Rijnvliet

Bij dit sportpark komen drie nieuwe hockeyvelden die in 2016 in gebruik worden genomen door een nieuwe hockeyvereniging. Dit is een project van de Aanpak wachtlijsten voor de sport.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling; Sport en Samenleving en Utrechtse Vastgoed Organisatie.
Inzet partners: Bewoners LR, VSU, KNHB MHC Fletiomare en overige sportclubs op Rijnvliet

Hoofdstuk 4

Wijkambitie 2: Verbetering van de sociale samenhang en leefbaarheid

4.1 Gezonde wijkaanpak

In de Gezonde wijkaanpak werken diverse wijkpartners die actief zijn op het sociaal-medische vlak samen, partners uit de zorg, sport, buurtteam en het welzijn. Deze partijen hebben hun samenwerking en werkwijze verankerd in een duurzame infrastructuur waarin veel aandacht is voor goede afstemming en een gezamenlijke focus op enkele gezondheidsthema’s. Gezamenlijk zetten ze zich in om initiatieven op het vlak van zorg, sport, buurtteam en welzijn kwalitatief beter te krijgen, zodat deze initiatieven meer bewoners aantrekken en bewoners mede drager worden van de initiatieven. Het hoofddoel van de gezonde wijkaanpak is het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van bewoners.

Inzet gemeente: Volksgezondheid, Jeugd en Gezin, Maatschappelijke Ontwikkeling
Inzet partners: Julius Gezondheidscentrum, Harten voor Sport, Zorgverslimmingsplatform, Careyn, Doenja Dienstverlening, Welzaam, Buurtteam en vele anderen.

4.2 Verbeteren leefbaarheid in gebied tussen Utrechtseweg, Vleutensebaan en Parkzichtlaan

Het samenleven van bewoners en het samenspelen van kinderen verbeteren en de speelplekken goed beheren.

Inzet gemeente: Veiligheid, wijkbureau Leidsche Rijn, Bureau NegenTien
Inzet partners: Doenja Dienstverlening, politie, Bo-Ex

4.3 Meer speelvoorzieningen voor oudere kinderen in Parkwijk

Meer speelvoorzieningen voor oudere kinderen (8- 10 jaar) en jongeren in met name Parkwijk. Er is een tekort aan deze voorziening en de groei van deze doelgroep leiden tot diverse bewonersinitiatieven voor meer speelgelegenheid in deze buurt. Wijkbureau Leidsche Rijn, Stadswerken en Doenja Dienstverlening ondersteunen dergelijke initiatieven. Op bepaalde locaties proberen wijkbureau Leidsche Rijn en Doenja Dienstverlening ook proactief dergelijke bewonersinitiatieven te stimuleren.

Inzet gemeente: wijkbureau Leidsche Rijn en Stadswerken.
Inzet partners: bewoners en Doenja Dienstverlening.

4.4 Meer voorzieningen en activiteiten voor jongeren

Het realiseren van meer (al dan niet tijdelijk) voorzieningen en activiteiten voor jongeren (12 t/m 18) in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Voor beide wijken is jaarlijks 50.000 euro beschikbaar. Aandachtpunten zijn het betrekken van de jongeren, jongeren mede verantwoordelijk maken voor de uitvoering van culturele- en vrijetijdsactiviteiten en het maken van afspraken met betrokken instellingen over hoe dit aan te pakken.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, wijkbureau Leidsche Rijn.

Inzet partners: welzijnsorganisatie Welzaam, Doenja Dienstverlening, sportverenigingen, maatschappelijke en culturele instellingen, jongeren en kinderen.

4.5 Actieplan Schoonvervoer

Met het actieplan Schoon Vervoer (tot 2020, stimuleert de gemeente de transitie naar schone en duurzame mobiliteit. Het speerpunt is het stimuleren van elektrisch vervoer onder meer door het plaatsen van oplaadpalen.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit
Inzet partners: elektrische autobezitters

4.6 Actieplan Goederenvervoer

De gemeente Utrecht streeft samen met het bedrijfsleven naar hogere efficiëntie in de logistiek en naar hoogwaardig ingepast, slim en schoon goederenvervoer in Utrecht, als bouwstenen van een aantrekkelijke en bereikbare stad. De gemeente zoekt samen met het bedrijfsleven naar efficiëntere bevoorrading en consumenten logistiek.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit
Inzet partners: Ondernemersvereniging Leidsche Rijn

4.7 Meer stage- en leerplekken voor jongeren

Met de subsidie Lokaal Economisch Fonds stimuleert de gemeente activiteiten die een structureel werkgelegenheidseffect hebben. Samen met de Ondernemersvereniging Leidsche Rijn wordt ingezet op meer stage- en leerplekken voor jongeren.

Inzet gemeente: Economische Zaken
Inzet partners: Ondernemersvereniging Leidsche Rijn, ondernemers

4.8 Nauwe samenwerking voor schoon winkelcentrum

Voor een schone omgeving bij een winkelcentrum is nauwe samenwerking tussen betrokken partijen belangrijk. In een nieuwe wijk die sterk in ontwikkeling is, is aandacht nodig voor dergelijke samenwerkingsverbanden. Op initiatief van Ondernemersvereniging Leidsche Rijn wil Stadswerken onderzoeken bij winkelcentrum Parkwijk - waar ook een markt is gekomen - of betrokken partijen gezamenlijk willen werken aan een extra kwaliteit schoon boven de standaard norm.

Inzet gemeente: Stadswerken en Economische Zaken
Inzet partners: Ondernemersvereniging Leidsche Rijn, winkeliers Parkwijk, marktondernemers, direct omwonenden

Hoofdstuk 5

Wijkambitie 3: Verbetering van bereikbaarheid, verkeer en parkeren

5.1 Doortrekken fietsboulevard Leidsche Rijn Centrum

In 2016 gebeurt er veel op het gebied van verkeer Leidsche Rijn Centrum. De Vleutensebaan, HOV-banen en het busstation werden al eerder genoemd. Ook de fietsboulevard die van het Maximapark tot Grauwaart loopt wordt verder doorgetrokken in Leidsche Rijn Centrum.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Milieu & Mobiliteit,
Inzet partners: -

5.2 Onderzoek extra fietsdoorsteken naar Winkelcentrum Terwijde

Uit de evaluatie van de inrichting van de openbare ruimte rondom winkelcentrum Terwijde kwam de wens van bewoners en de fietsersbond voor meer fietsdoorsteken van het fietspad langs de Jazzboulevard naar het winkelcentrum. De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van 2 extra doorsteken.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Milieu & Mobiliteit
Inzet partners: -

5.3 Onderzoek naar financiële haalbaarheid tijdelijke fietsroute richting Sportpark Rijnvliet

De gemeente onderzoekt de financiële haalbaarheid en de gewenste locatie van een tijdelijke fietsroute richting het sportpark Rijnvliet vanaf de Rijksstraatweg. Door het uitstellen van de nieuwbouw van Rijnvliet ontbreken goede fietsroutes richting het sportpark.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien en Maatschappelijke Ontwikkeling
Inzet partners: Sportclubs op Sportpark Rijnvliet en Fietsersbond.

5.4 Verbeteren verkeersveiligheid Fred Raymondpad

Het Fred Raymondpad is een belangrijke schoolroute voor langzaam verkeer. Vooral bij de kruising met de Franz Leharsingel en in mindere mate de Walter Kollolaan dient de verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer te verbeteren. Het project is onderdeel van het Actieplan Verkeersveiligheid.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit
Inzet partners: Forum Waterwin, bewoners omgeving Fred Raymondpad

5.5 Afronding wegen voor doorgaand verkeer bij Leidsche Rijn Centrum

De Vleutensebaan wordt doorgetrokken parallel aan het spoor langs Leidsche Rijn Centrum, tussen kruising Den Hoet en de gele brug. Gelijktijdig krijgt de verbindingsweg met de A2 (NOUW 2) haar definitieve tracé.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien en Milieu & Mobiliteit
Inzet partners: Wijkraad en Fietsersbond

5.6 Fiets- en wandelbrug Oog in Al

De bouw van de fiets- en wandelbrug over het Amsterdam Rijnkanaal, inclusief een sociaal veilige route aan beide kanten van de brug is gestart in 2015. De opening staat gepland voor 2e/3e kwartaal 2016.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit.
Inzet partners: -

5.7 Fiets- en wandelpad langs spoor bij Leidsche Rijn Centrum

Langs de verlenging van de Vleutensebaan bij Leidsche Rijn Centrum komt ook langs het spoor een doorgaande fiets- en wandelroute die naar de gele brug gaat. Dit verkort aanzienlijk de fietsroute richting het centrum van Utrecht en zorgt voor een wandelpad naar de gele brug.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien en Milieu & Mobiliteit.
Inzet partners: Wijkraad en Fietsersbond

5.8 Busbaan Leidsche Rijn Centrum

Met de bouw van Leidsche Rijn Centrum wordt de busbaan tussen de busbaan Parkwijk en het Station Leidsche Rijn gerealiseerd. De busbaan ligt dan op zijn definitieve plek en daarmee is de HOV Noordradiaal gereed.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien en Milieu & Mobiliteit
Inzet partners: Provincie Utrecht (voorheen BRU), Wijkraad en Fietsersbond

Hoofdstuk 6

Complexe projecten en trajecten

6.1. Muziekpaleis

Het Muziekplein is een locatie in Terwijde waar, op verzoek van de wijkraad, met een coproductieproces een invulling wordt gezocht voor het tijdelijke gebouw en de directe omgeving. Met ondernemers, scholen, omwonenden en de wijkraad is in enkele sessies naar een inrichtingsvoorstel en functies in het gebouw toe gewerkt. In het gebouw zullen enkele ondernemers in een samenhangende vorm naast en in de eigen onderneming samenwerken en een functie voor de buurt vervullen. Daarnaast hebben de basisscholen grote behoefte aan extra speelruimte in dit gebied. Door een slimme indeling en overleg met de eigenaar van het aangrenzende Waterwinpark wordt geprobeerd dit vorm te geven.

Inzet gemeente: Wijkbureau Leidsche Rijn en Bureau NegenTien
Inzet partners: een vijftal ondernemers uit Leidsche Rijn, de school De Ridderhof en de wijkraad Leidsche Rijn.

Bijlage

Projectenoverzicht

Verbetering van voorzieningen en activiteiten in de wijk

3.1

Foodmarket Leidsche Rijn Centrum

3.2

Bibliotheek en kantoor wijkbureau Leidsche Rijn

3.3

Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum

3.4

Twee basisscholen Leidsche Rijn Centrum

3.5

Speeltuin Hoge Weide

3.6

Kinderdagverblijf Hoge Weide

3.7

Stimuleringssubsidie zondagvoetbal

3.8

Hockeyvelden op Sportpark Rijnvliet

Verbetering van sociale samenhang en leefbaarheid

4.1

Gezonde wijkaanpak

4.2

Verbeteren leefbaarheid in gebied tussen Utrechtseweg, Vleutensebaan en Parkzichtlaan

4.3

Meer speelvoorzieningen voor oudere kinderen in Parkwijk

4.4

Meer voorzieningen en activiteiten voor jongeren

4.5

Actieplan Schoonvervoer

4.6

Actieplan Goederenvervoer

4.7

Meer stage- en leerplekken voor jongeren

4.8

Nauwe samenwerking voor schoon winkelcentrum

Verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en parkeren

5.1

Doortrekken fietsboulevard Leidsche Rijn Centrum

5.2

Onderzoek extra fietsdoorsteken naar Winkelcentrum Terwijde

5.3

Onderzoek naar financiële haalbaarheid tijdelijk fietsroute richting Sportpark Rijnvliet

5.4

Verbeteren verkeersveiligheid Fred Raymondpad

5.5

Afronding wegen voor doorgaand verkeer bij Leidsche Rijn Centrum

5.6

Fiets- en wandelbrug Oog in Al

5.7

Fiets- en wandelpad langs spoor bij Leidsche Rijn Centrum

5.8

Busbaan Leidsche Rijn Centrum

Complexe projecten en trajecten

6.1

Muziekplein