Verbonden Partijen

Verbonden Partijen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dit zijn onder andere gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen die een publiek belang behartigen en waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit van de gemeente zijn. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. De bestaande verbonden partijen van de gemeente komen hierna aan de orde.

Het gemeentelijke beleid met betrekking tot verbonden partijen is vastgelegd in de Nota Verbonden Partijen. In het najaar van 2015 wordt de nieuwe Nota Verbonden Partijen aan de gemeenteraad voorgelegd. Het beleggen van een publieke taak bij een andere organisatie heeft als gevolg dat geen directe democratische controle kan plaatsvinden door de gemeenteraad. Politiek-bestuurlijk ingrijpen geschiedt getrapt. Bovendien heeft de gemeente niet altijd een meerderheidsstem in de andere organisatie. Om het primaat van de gemeenteraad zoveel mogelijk te waarborgen wordt gekozen voor terughoudendheid. Hoofdregel is dan ook ‘nee, tenzij…’ daar waar het om beleidsrijke onderwerpen gaat, die directe democratische legitimering vragen. Onderdeel van de nieuwe Nota Verbonden Partijen is ook een nieuw afwegingskader. Bij het aangaan van een verbinding dient dit afwegingskader altijd vooraf aan het college van B en W en/of de gemeenteraad te worden voorgelegd.

Naar aanleiding van de behandeling in de Commissie Mens en Samenleving van de nieuwe Nota Verbonden Partijen gaan wij onderzoeken op welke manier informatie over verbonden partijen verrijkt kan worden met bijvoorbeeld toezichtbeleid, dienstverleningsniveau, personeelszaken en maatschappelijke verantwoord ondernemen. Ook zal een overzicht aan de gemeenteraad verstrekt worden over hoe de huidige verbonden partijen zich verhouden tot de nieuwe Nota Verbonden Partijen.

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Doel: Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.
Betrokkenen: Alle gemeenten in de Provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang: De AVU is een gemeenschappelijke regeling met een dagelijks en een algemeen bestuur. Gemeente Utrecht is in het dagelijks en het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Openbare Ruimte en Groen. Utrecht heeft in het algemeen bestuur 7 van de 81 stemmen.
Financieel belang: De gemeente draagt 6,5 miljoen euro bij in 2016 (conform conceptbegroting 2016).
Eigen vermogen: Stand 1-1-2015: nihil Het verwachte eigen vermogen per 1-1-2016 is nihil.
Vreemd vermogen: Stand 1-1-2015 8,189 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2016 is 8,600 miljoen euro.
Resultaat: Het resultaat in 2014 was nihil. Het verwachte resultaat per 1-1-2016 is nihil. AVU heeft geen resultaat. Eventueel resultaat betreft de huur van de glasbakken. Dit wordt uitgekeerd aan de gemeenten die glasbakken huren.
Standplaats: Soest
Ontwikkeling: Er waren geen relevante ontwikkelingen in 2015.

Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap (BGHU)

Doel: Efficiënt uitvoeren van het heffen van gemeentelijke belastingen, de wet waardering uitvoering onroerende zaken en het beheer en uitvoering van vastgoedinformatie.
Betrokkenen: Gemeente Utrecht, Gemeente De Bilt, Hoogheemraadschap Stichtse landen, Houten, Nieuwegein, Bunnik, Lopik en Zeist.
Bestuurlijk belang: De BGHU is een gemeenschappelijke regeling en heeft een dagelijks en algemeen bestuur. Alle deelnemers zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. De wethouder Financiën is lid van het algemeen bestuur. Besluiten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen. De Gemeente Utrecht heeft de meerderheid van stemmen.
Financieel belang: De gemeente draagt in 2015 8,0 miljoen euro bij.
Eigen vermogen: Stand 1-1-2015: 0,7 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per1-1-2016 is 0,7 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 1-1-2015 1,3 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2016 is 1,3 miljoen euro.
Resultaat: Stand 1-1-2015 0,7 miljoen euro. Het verwacht resultaat per 1-1-2016 is nihil.
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: De BGHU is op 1 januari 2014 gestart door de Gemeente Utrecht, Gemeente De Bilt en het Hoogheemraadschap Stichtse landen. De gemeenten Houten, Nieuwegein, Bunnik, Lopik en Zeist zijn op 1 januari 2015 toegetreden.

BIRGIT

Doel: De coöperatie BIRGIT heeft tot doel om voor Nederlandse gemeenten te voorzien in ICT-toepassingen ten behoeve van digitale dienstverlening en bedrijfsvoering. De coöperatie richt zich hierbij op het verwerven, (door)ontwikkelen, beheren en leveren van de voorzieningen.
Betrokkenen: De coöperatie BIRGIT is een samenwerkingsverband van de Gemeente Rotterdam, Den Haag en Utrecht (vanaf eind 2015). Het is de bedoeling dat meer gemeenten aansluiten.

Bestuurlijk belang: Het college van de Gemeente Utrecht is vertegenwoordigd in de ledenvergadering en bepaald hoe de gemeente in de ledenvergadering stemt.
Financieel belang: De bijdrage van de Gemeente Utrecht bedraagt 0,136 miljoen euro in 2015.
Eigen vermogen: Stand 1-1-2015: 0 euro (de coöperatie was in oprichting). Het verwachte eigen vermogen per 1-1-2016 is nihil.
Vreemd vermogen: De coöperatie kent geen vreemd vermogen.
Resultaat: De coöperatie is eind 2014 opgericht en was in 2014 nog niet actief. Het verwacht resultaat per 1-1-2016 is nihil. De coöperatie streeft naar een sluitende begroting.
Standplaats: Rotterdam
Ontwikkeling: De activiteiten van de coöperatie zijn in 2015 gestart.

Coöperatie Wigo4it U.A.

Doel: Het ontwikkelen en verrichten van administratieve en informatietechnologische ondersteuning aan de deelnemende gemeenten op het terrein van werk, inkomen, zorg en inburgering. Daardoor verbetert de dienstverlening aan de inwoners en wordt de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoerende organisaties van de deelnemende gemeenten vergroot.

Betrokkenen: Gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
Bestuurlijk belang: Het hoogste bestuursorgaan van de coöperatie is de algemene deelnemersvergadering. In dit bestuursorgaan hebben alle vier de gemeenten een even grote stem. De Gemeente Utrecht is vertegenwoordigd door de wethouder Werk en Inkomen.
Financieel belang: Een jaarlijkse contributie conform de verdeelsleutel Wet werk en bijstand. In 2015 1,7 miljoen euro.
Eigen vermogen: Het verwachte eigen vermogen per 1-1-2016 is op dit moment nog niet bekend.
Vreemd vermogen: Het verwachte vreemd vermogen per 1-12016 is op dit moment nog niet bekend.
Standplaats: Den Haag
Ontwikkeling: Er waren in 2015 geen relevante ontwikkelingen

Grond Exploitatie Maatschappij Kanaleneiland CV (GEM Kanaleneiland CV), Utrecht

Doel: Zorgdragen voor het in exploitatie brengen en (doen) ontwikkelen en realiseren van onroerende zaken in Centrumgebied Kanaleneiland.
Betrokkenen: Gemeente Utrecht, Mitros Aska Beheer BV, Portaal Onroerend Goed Beheer BV en Heijmans Vastgoed BV.
Bestuurlijk belang: De GEM Kanaleneiland CV is een commanditaire vennootschap, waar de zeggenschap gelijk is verdeeld over de vier samenwerkingspartners.
Financieel belang: Bij de start in 2008 is door iedere partij 1 miljoen euro bijgedragen. In 2015 was de bijdrage van de gemeente 0,064 miljoen euro.
Eigen vermogen: Stand 1-1-2015 is 4 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 1-1- 2016 4 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31-12-2014 is 8,8 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 1-12016 is 2,5 miljoen euro.
Resultaat: Het resultaat in 2014 was nihil. Het verwacht resultaat per 31-12-2015 is niet bekend.
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: Als gevolg van de economische ontwikkelingen is besloten een deel van de opgave niet te realiseren door sloop-nieuwbouw, maar door renovatie van bestaand onroerend goed. De GEM Kanaleneiland CV heeft in 2013 een verlies van 0,257 miljoen euro. Om dat verlies te compenseren hebben alle partners in 2014 een bijdrage van 0,064 miljoen euro verstrekt om het eigen vermogen op peil te houden.

Grond Exploitatie Maatschappij Beheer BV Kanaleneiland (GEM Beheer BV Kanaleneiland)

Doel: Doel van GEM Beheer BV Kanaleneiland is het deelnemen in of directie voeren over andere vennootschappen of deelnemingen. Kanaleneiland BV is beherend vennoot van GEM Kanaleneiland CV. Daardoor is zij hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van GEM Kanaleneiland CV.
Betrokkenen: Gemeente Utrecht, Mitros Aska Beheer BV, Portaal Onroerend Goed Beheer BV en Heijmans Vastgoed BV.

Bestuurlijk belang: De aandelen en de zeggenschap zijn gelijk verdeeld over de vier deelnemende partijen.
Financieel belang: De bijdrage van de gemeente is nihil.
Eigen vermogen: Stand 1-1-2015 is 0,04 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 1-1-2016 is 0,04 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 1-1-2015 is nihil. Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2016 is nihil.
Resultaat: Stand 31-12-2014 is nihil. Het verwacht resultaat per 31-12-2015 is niet bekend.
Standplaats; Utrecht
Ontwikkeling: Op basis van de op 26 november 2013 vastgestelde grondexploitatie blijkt dat de gehele gebiedsafwikkeling door zal lopen tot medio 2020. De verwachting daarbij is dat de vennootschap tot medio 2018 afhankelijk zal zijn van externe financiering. Het mogelijke financiële risico is gelijk verdeeld over de vier samenwerkingspartners.

Grond Exploitatie Maatschappij Vleuterweide Beheer BV (GEM Vleuterweide Beheer BV)

Doel: Uitvoeren van grondexploitatie Vleuterweide.
Betrokkenen: GEM Vleuterweide Beheer CV.
Bestuurlijk belang: De GEM Vleuterweide Beheer CV is voor 100% aandeelhouder in GEM Vleuterweide Beheer BV. De helft van de aandelen GEM Vleuterweide CV is van Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht. Alle aandelen in
in Vleuten-De Meern Zelfstandig BV zijn in het bezit van de Gemeente Utrecht.
Financieel belang: Het financiële belang bestaat uit de inbreng in het maatschappelijk kapitaal van 0,009 miljoen euro (0,020 miljoen gulden).
Eigen vermogen: Stand 1-1-2015: 0,418 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 1-1-2016 is 0,418 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 1-1-2015 0,182 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2016 is niet bekend.
Resultaat: Stand 31-12-2014 0. Het verwacht resultaat per 31-12-2015 is 0 euro.
Standplaats; Utrecht
Ontwikkeling: In 2015 zijn er geen relevante ontwikkelingen geweest.

Grond Exploitatie Maatschappij Vleuterweide CV (GEM Vleuterweide CV)

Doel: Uitvoeren van grondexploitatie Vleuterweide.
Betrokkenen: Vestam Vleuterweide BV Amsterdam, Ballast Nedam Vleuterweide BV Nieuwegein,
ASR Vastgoedontwikkeling BV Utrecht, AM Deelnemingen Grondbedrijf BV Utrecht en Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht. De wethouder grondzaken vertegenwoordigt de Gemeente Utrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht.
Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht is voor 100% aandeelhouder in Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht.
Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht heeft de helft van de aandelen GEM Vleuterweide CV. De andere helft van de aandelen is verdeeld over de vier andere partijen, Geen van de partijen heeft meer dan 20% van de aandelen in bezit. Voor het nemen van besluiten moet 80% van de aandeelhouders voor zijn.
Financieel belang: Het financiële belang bestaat uit de inbreng in het maatschappelijk kapitaal van 4.000.000 gulden. Aan de aandeelhouder Vleuten-De Meern Zelfstandig BV wordt naar verwachting een uitkering gedaan van 20 miljoen euro. Dit bedrag wordt vervolgens aan de gemeente uitgekeerd. Dit bedrag is opgenomen in de grondexploitatie Leidsche Rijn en is gemeld in de Bestuursrapportage Leidsche Rijn. Hierop is inmiddels 17 miljoen euro als voorlopige uitkering verwerkt.
Eigen vermogen: Stand 31-12-2014: euro 12,654 miljoen euro Het verwachte eigen vermogen per 31-12-2015 is euro 9,257 miljoen euro
Vreemd vermogen: Niet bekend.
Resultaat: Stand 31-12-2014 0. Het verwacht resultaat per 31-12-2015 is 0,6 miljoen euro
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: De CV zal in 2015 een voorlopige uitkering aan Vleuten-De Meern Zelfstandig BV doen van 2 miljoen euro die het weer uit zal keren aan de gemeente.

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Doel: Voor de Gemeente Utrecht uitvoeren van een aantal in de wet omschreven taken namelijk GGD rampen opvangplan, reizigersvaccinaties, infectieziekten, technische hygiënezorg, medische milieukunde, tuberculose, lijkschouw en gezondheidsbevordering en epidemiologie (liaison-functie).

Betrokkenen: Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang: De GGDrU is een gemeenschappelijke regeling. De wethouder Volksgezondheid vertegenwoordigt Gemeente Utrecht in het algemeen en dagelijks bestuur. Er is sprake van verlengd openbaar bestuur. Alle deelnemers hebben invloed op datgene dat uitgevoerd wordt door de GGD regio Utrecht en bij afwijkingen dan wel investeringen regelen deelnemers goedkeuring via hun eigen gemeentebestuur.
Financieel belang: De gemeentelijke jaarlijkse bijdrage in 2015 is 1,5 miljoen euro.
Eigen vermogen: Stand 1-1-2015: 3,2 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 1-1-2016 is 3,2 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 1-1-2015 12,9 miljoen euro (inclusief voorzieningen). Het verwachte vreemd vermogen per
1-1-2016 is 12,9 miljoen euro.
Resultaat: Het resultaat in 2014 was 1,3 miljoen euro. Het verwacht resultaat in 2015 is nihil.
Standplaats: Zeist
Ontwikkeling: De GGDrU voert sinds 1 januari 2014 voor de Gemeente Utrecht een aantal in de wet omschreven taken uit zoals infectieziektebestrijding en tuberculosebestrijding.

Het Utrechts archief (HuA)

Doel: Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de Provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de Provincie Utrecht, alsook een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek van en over Utrecht. Via digitale dienstverlening, studiezaal en publiekscentrum worden de archieven en collecties beschikbaar gesteld voor iedereen die op zoek is naar recht en bewijs, educatie en onderzoek en cultuurbeleving. Daarnaast dient Het Utrechts Archief als toezichthouder voor het informatiebeheer van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein en een aantal regionale overheden.
Betrokkenen: De minister van OCW en de Gemeente Utrecht in de gemeenschappelijke regeling. In 2013 sloot HUA een dienstverleningsovereenkomst voor vijf jaar met de Provincie Utrecht. De Provincie levert een financiële bijdrage aan HUA voor het beheer en te beschikking stellen van de archieven van het provinciaal bestuur. Met de Gemeente Nieuwegein bestaat een dienstverleningsovereenkomst voor de periode 2011-2020.
Bestuurlijk belang: Het bestuur van HUA bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Namens de gemeente zitten de burgemeester en de wethouders Publieksdienstverlening, Informatievoorziening en Cultuur in het algemeen bestuur. Drie leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de minister van OCW. De gedeputeerde Cultuur van de Provincie Utrecht is sinds 2014 als agendalid bij het bestuur betrokken.
Financieel belang: De Gemeente Utrecht draagt 2,727 miljoen euro bij in 2015. Alle uit deze gemeenschappelijke regeling voortvloeiende kosten worden onder aftrek van inkomsten paritair door het bestuur van de gemeente en de minister gedragen. De Gemeente Utrecht heeft HUA vanaf 2015 een structurele bezuiniging van 0,1 miljoen euro opgelegd. De gemeente en het ministerie van OCW hebben afgesproken dat de bezuiniging niet paritair bij het Rijk zal wordt doorgevoerd en dat de bezuiniging niet ten laste mag gaan van de digitale infrastructuur. Zodra de kosten van duurzaam en digitaal beheer bekend zijn zal opnieuw naar de financiering worden gekeken. Tevens wordt op dat moment onderzocht op welke wijze de pariteit hersteld kan worden.
Eigen vermogen: Stand 01-01-2015: 2,341 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 01-01-2016 is 2,341 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 01-01-2015: 2,220 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 01-01-2016 is 2,220 miljoen euro.
Resultaat: Stand 01-01-2015 nihil. Het verwacht resultaat per 01-01-2016 is nihil.
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: In 2016 werkt HUA aan het bevorderen van het gebruik van de collecties door een steeds groter en meer gevarieerde groep gebruikers en het in gereedheid brengen van de organisatie voor integraal beheer van de collectie en toekomstig digitaal gevormd archief. Voor de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening zal de vernieuwing van de website in 2016 worden afgerond, zal het publiek via crowd sourcing worden betrokken bij de ontsluiting van de collectie en zullen 500.000 nieuwe scans aan de digitale collectie worden toegevoegd. Ter voorbereiding op de afspraak uit het regeerakkoord dat uiterlijk 2017 de dienstverlening van de overheid naar de burger uitsluitend digitaal zal verlopen, wordt het programma Digitale Taken Rijk uitgevoerd voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke digitale infrastructuur (het e-Depot) voor het beheer en toegankelijkheid van digitale archieven. Het Utrechts Archief heeft als een van de drie koplopers in dit programma inmiddels succesvolle pilots met de Gemeente Utrecht (2014), Gemeente Nieuwegein (2015) en Provincie Utrecht (2015) uitgevoerd. In 2016 zal HUA samen met de Gemeente Utrecht de verdere stappen ontwikkelen om de digitale informatiehuishouding van de gemeente in het e-Depot duurzaam te kunnen beheren en toegankelijk te maken, zowel voor de burger als voor de ambtenaren van de gemeente. Ten aanzien van het publieksbereik en educatie wordt de in 2015 geplande verbouwing van de vaste expositieruimte afgerond, het educatieprogramma uitgebreid voor de diverse doelgroepen (van basisonderwijs tot en met volwassenenonderwijs) en worden aansprekende tentoonstellingen over de Utrechtse geschiedenis én actualiteit georganiseerd. Het Utrechts Archief werkt hierin nauw samen met de Utrechtse musea in de Stichting Utrechts Museumkwartier. HUA werkt in 2016 verder aan de professionalisering van de organisatie. Er wordt een tweede fase van een opleidingstraject uitgevoerd voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden en competenties van de medewerkers, er wordt een nieuwe generieke projectmethode ingevoerd en de werkprocessen van de afdeling bedrijfsvoering worden middels een leantraject geoptimaliseerd.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Doel: De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang en verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Dat leidt voor de inwoners tot zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen.
Betrokkenen: Staat der Nederlanden, Provincies, gemeenten en een hoogheemraadschap
Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht bezit 1,37% van de aandelen. De helft van alle BNG aandelen is van de staat, de andere helft is van gemeenten, Provincies en een hoogheemraadschap.
Financieel belang: De gemeente heeft in 2015 geen bijdrage gegeven. De gemeente ontving in 2015 een dividenduitkering over 2014 van 0,43 miljoen euro. De nominale waarde van de aandelenportefeuille is 1,9 miljoen euro. In de statuten is vastgelegd dat aandelen uitsluitend onderling tussen overheden verhandelbaar zijn tegen de nominale waarde.
Eigen vermogen: Stand 1-1-2015: 3,58 miljard euro. Het verwachte eigen vermogen per 1-1-2016 is 3,6 miljard euro.
Vreemd vermogen: Stand 1-1-2015 149,92 miljard euro. Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2016 is 150 miljard euro.
Resultaat: Stand 1-1-2015 126 miljoen euro. Het verwacht resultaat per 1-1-2016 is 40 miljoen euro.
Standplaats: Den Haag
Ontwikkeling: Er spelen een aantal zaken die een overwegend negatief effect zullen kunnen hebben op de winstontwikkeling. Zo wordt een lagere omzet verwacht uit leningverstrekking door beperking van de investeringsruimte van klanten als gevolg van lastenverzwaringen en bezuinigingen. Daarnaast dient BNG een bijdrage te leveren in het Europese Resolutiefonds van 15 miljoen euro. Tevens wordt een aanhoudend laag renteresultaat voorzien. Tenslotte verwacht de bank een aanvulling op debiteurenvoorzieningen te moeten doen van circa 70 miljoen euro.

NV REMU-houdster

Doel: Het houden van aandelen in de REMU NV. De aandelen zijn verkocht aan Eneco, maar die verkoop is nog niet afgerond vanwege een mogelijke nabetaling na verkoop van Eneco.
Betrokkenen: Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort.
Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht bezit 47,5% van de aandelen. De wethouder van Financiën vertegenwoordigt de gemeente in Raad van Commissarissen.
Financieel belang: In 2015 had de gemeente geen bijdrage.
Eigen vermogen: Stand 1-1-2015 1,45 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31-12-2015 is 1,45 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 1-1-2015 niet bekend. Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2016 is niet bekend.
Resultaat: Stand 31-12-2014 niet bekend. Het verwacht resultaat per 31-12-2015 is niet bekend.
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: De vennootschap heeft in 2003 haar aandelen in REMU NV in eigendom overgedragen aan NV Eneco. Aan de Gemeente Utrecht kan nog een nabetaling plaatsvinden afhankelijk van de verkoopsom van naar verwachting circa 1,8 miljoen euro, als Eneco zich vóór 31 december 2010 verder had geprivatiseerd. Dat is niet gebeurd. Omdat ook de houdstermaatschappij van oordeel is dat Eneco verkoop van het bedrijf voor 31-12-2010 zelf onmogelijk heeft gemaakt door te procederen tegen de Staat vanwege het splitsgebod van de Staat tussen het distributie- en het leveringsbedrijf. Had Eneco voldaan aan het splitsgebod dan was het waarschijnlijk gekomen tot een verkoop van Eneco of onderdelen van Eneco. Dan was waarschijnlijk de voorwaarde in werking getreden (hoewel er nog een drempel in zit) en had de gemeente aanspraak kunnen maken op de nabetaling door tussenkomst van de houdstermaatschappij. De Hoge Raad is inmiddels van oordeel dat het splitsgebod door de Staat kon worden opgelegd, maar heeft hierover vragen gesteld aan het Europese Hof. Het Europese Hof heeft inmiddels uitspraak gedaan en aangegeven dat een dergelijk splitsingsgebod mogelijk is als het algemeen belang daarmee is gediend. REMU houdster zal vervolgens in 2015 kijken wat voor gevolgen dit heeft voor de nabetalingsverplichting uit de overeenkomst. Is het aan Eneco zelf te wijten dat er niet aan een derde is verkocht.

NV Vitens

Doel: Het maken, verkopen en leveren van drinkwater.
Betrokkenen: Vijf Provincies en meer dan honderd gemeenten.
Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht heeft 3% van de aandelen. Omdat er veel aandeelhouders zijn, is de gemeente een groot aandeelhouder en heeft daardoor invloed. De wethouder van Financiën vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. Daarnaast is er invloed door de commissie van aandeelhouders. De wethouder Financiën is één van de negen leden.
Financieel belang: De bijdrage van de gemeente is nihil.
Eigen vermogen: Stand 31-12-2014: 421,2 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31-12-2015 is 421,2 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31-12-2014 1.292 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31-12-2015 is 1.292 miljoen euro.
Resultaat: Stand 31-12-2014 42,1 miljoen euro. Het verwacht resultaat per 31-12-2015 is niet bekend.
Standplaats; Utrecht
Ontwikkeling: Sinds 1969 krijgt de gemeente een vergoeding voor de inbreng in het toenmalige waterleidingbedrijf. Deze vergoeding is in 2011 beëindigd. Hierover procederen de Gemeente Utrecht, Zeist, Soest en De Bilt. De rechter heeft de gemeenten in het ongelijk gesteld en de gemeenten zijn in hoger beroep gegaan.

Plassenschap Loosdrecht

Doel: Ontwikkeling en beheer van de Loosdrechtse plassen en de daarbij behorende terreinen en vaarwegen.
Betrokkenen: De Provincies Utrecht en Noord Holland en de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht en Wijdemeren.
Bestuurlijk belang: Het Plassenschap is een gemeenschappelijke regeling met een algemeen en een dagelijks bestuur. De Gemeente Utrecht heeft twee leden in het algemeen bestuur dat achttien leden heeft. Het dagelijks bestuur heeft vijf leden, van elke organisatie één. De Gemeente Utrecht is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Openbare Ruimte en Groen en de wethouder Verkeer en mobiliteit en in het dagelijks bestuur door de wethouder Openbare Ruimte en Groen.

Financieel belang: De gemeentelijke bijdrage in 2015 is 0,161 miljoen euro.
Eigen vermogen: Stand 1-1-2015: 0,347 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 1-1-2016 is 0,490 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 1-12015 2,856 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 1-2016 is 3,260 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31-12-2015 is nihil
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: De financiële positie van het schap is de laatste jaren met kleine stapjes aan het verbeteren. Wijde Meren en Stichtse Vecht trekken samen de discussie over hoe het schap verder verbeterd kan worden.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Doel: Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap.
Betrokkenen: Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, de Bilt, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Woerden, Stichtse Vecht en Lopik.
Bestuurlijk belang: Het recreatieschap is een gemeenschappelijke regeling met een algemeen en een dagelijks bestuur. Elke deelnemer heeft twee leden in het algemeen bestuur, waarvan tenminste één van de leden een wethouder/gedeputeerde is. Elk lid heeft één stem. De Gemeente Utrecht heeft de wethouder Openbare Ruimte en Groen en wethouder Verkeer en mobiliteit in het algemeen bestuur. De wethouder Openbare Ruimte en Groen is lid van het dagelijks bestuur.
Financieel belang: De gemeente draagt 0,847 miljoen euro bij in 2015.
Eigen vermogen: Stand 31-12-2014: 1,917 miljoen euro Het verwachte eigen vermogen per 31-12-2015 is 1,745 miljoen euro
Vreemd vermogen: Stand 31-12-2014 3,556 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31-12-2015 is 3,892 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31-12-2015 is 0,011 miljoen euro voordelig.
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: In het groengebied Utrecht West (Haarzuilens worden in 2016 nog enkele fietsroutes aangelegd en de laatste delen van de nieuwe bosaanleg rondom Haarzuilens

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht)

Doel: Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels.
Betrokkenen: Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en tien andere gemeenten.
Bestuurlijk belang: De regionale uitvoeringsdienst is een gemeenschappelijke regeling en heeft een dagelijks en algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit twaalf leden. De Gemeente Utrecht is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de wethouder milieu
Financieel belang: De gemeente heeft in 2015 0,6 miljoen euro bijgedragen.
Eigen vermogen: De RUD is per 1 juli 2014 ingesteld en gestart met een eigen vermogen van 0,0 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 1-1-2016 is 0,9 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2016 is 1,3 miljoen euro.
Resultaat: Het verwachte resultaat per 1-12015 is 0,9 miljoen euro.
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: Er waren geen relevante ontwikkelingen in 2015.

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV

Doel: Instandhouding van monumentale gebouwen en complexen door aankoop, restauratie en exploitatie.
Betrokkenen: 155 private en institutionele aandeelhouders, waarvan 70% financiële instellingen zijn (Jaarverslag 2014).
Bestuurlijk belang: De gemeente is een van de grotere aandeelhouders, maar heeft geen doorslaggevende stem. In de aandeelhoudersvergadering leggen directie en bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering. Nieuw beleid wordt voorgelegd aan de aandeelhouders.

Financieel belang: De Gemeente Utrecht bezit voor 0,9 miljoen euro aandelen en ontvangt daarvoor 5% dividend.
Eigen vermogen: Stand 1-1-2015: 12,5 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 1-1-2016 is 12,8 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 1-1-2015 11,2 miljoen euro. Verwachte vreemd vermogen per 1-1-2016 is 11,2 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat in 2015 is 0,81 miljoen euro.
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: De vastgoedmarkt voor monumentale gebouwen en complexen in Utrecht is nog zodanig dat in 2014 geen nieuw project is gestart. Bij potentiële projecten zijn de aankoop en ontwikkelingskosten zodanig dat de NV niet tot een verantwoorde exploitatie kan komen. Met dit gegeven waren de activiteiten vooral gericht op beheer door planmatig onderhoud.

Utrecht Vernieuwt BV

Doel: Doel is het als commanditaire vennoot deelnemen in commanditaire vennootschappen dan wel participeren in publiek-/private samenwerkingsverbanden met de herstructurering van de Gemeente Utrecht als doel.
Betrokkenen: De gemeente is voor 100% aandeelhouder in Utrecht Vernieuwt BV.
Bestuurlijk belang: Utrecht Vernieuwt BV participeert als commandiet in de commanditaire vennootschap GEM Kanaleneiland CV.
Financieel belang: Uit de op 26 november 2013 vastgestelde grondexploitatie blijkt dat de gehele gebiedsafwikkeling van het centrumgebied Kanaleneiland door zal lopen tot medio 2020.
Eigen vermogen: Stand 1-1-2015 is 0,018 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 1-12016 is 0,018 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 1-1-2015 is nihil. Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2016 is nihil.
Resultaat: Stand 1-1-2015 is nihil. Het verwacht resultaat per 1-12016 is nihil.
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: Uit de op 26 november 2013 vastgestelde grondexploitatie blijkt dat de gehele gebiedsafwikkeling van het centrumgebied Kanaleneiland door zal lopen tot medio 2020.

UW Holding BV

Doel: Uitvoering van de taken Wet sociale werkvoorziening. De UW Holding is een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet.
Betrokkenen: Gemeente Utrecht.
Bestuurlijk belang: De gemeente is de enige aandeelhouder. Wethouder Financiën vertegenwoordigt de gemeente, op basis van een collegebesluit, in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Financieel belang: De gemeente heeft voor een bedrag van 3,9 miljoen euro aan garanties verstrekt in verband met bestaande leningen. Daarnaast heeft de gemeenteraad in mei 2015 ingestemd met een garantstelling voor een nieuw af te sluiten lening van 9,1 miljoen euro voor de renovatie en aanpassing van het pand aan de Niels Bohrweg.
Eigen vermogen: Het verwachte eigen vermogen per 1-1-2016 is 1,748 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2016 is nog niet bekend.
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: Met het vaststellen van de kadernota ‘Participatie en Inkomen’ in maart 2014 heeft de gemeenteraad besloten dat UW Holding een belangrijke partner is van de gemeente bij de uitvoering van de Participatiewet. Er wordt een toezichtarrangement voor UW Holding voorbereid waarbij ook de statuten worden gewijzigd. Na de statutenwijziging moeten majeure besluiten voor goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd. Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 stopt de instroom in de sociale werkvoorziening. Daarnaast verlaagt het kabinet de subsidie per werknemer in de sociale werkvoorziening. UW Holding heeft de opgave de komende jaren invulling te geven aan haar nieuwe rol als gemeentelijk werkbedrijf en de transitie te benutten om te komen tot een duurzaam financieel houdbare bedrijfsvoering. Naast een daling van het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening staat de komst van een nieuwe doelgroep die onder de participatiewet valt. Deze nieuwe doelgroep wordt door UW Holding ondersteund. UW Holding past de bedrijfsvoering op deze ontwikkelingen aan.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Doel: Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR).
Betrokkenen: Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht. De politie Midden-Nederland is met een convenant verbonden aan de Veiligheidsregio.
Bestuurlijk belang: De Veiligheidsregio Utrecht is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het betreft een collegeregeling waarbij de burgemeester zitting neemt in het dagelijks en algemeen Bestuur. De burgemeester is tevens voorzitter van beide gremia. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, het algemeen bestuur uit 26 leden.
Financieel belang: De bijdrage van de gemeente in 2016 is 23,534 miljoen euro. Dat is inclusief de bijdrage voor de Meldkamer Ambulancezorg.
Eigen vermogen: Het eigen vermogen per 1-1-2015 is 5,408 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per1-1-2016 2015 is 6,133 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het vreemd vermogen per 1-1-2015 is 45,014 miljoen euro. Er is geen informatie beschikbaar over het verwachte vreemd vermogen per 1-12016.
Resultaat: Het resultaat 2014 is 2,393 miljoen euro positief. Dit is het resultaat inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het verwachte resultaat 2015 is 0,725 miljoen euro positief (exclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves). Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is het verwachte resultaat 2015 nul (stand 1e wijziging Programmabegroting 2015 van de VRU).
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: De majeure projecten van de VRU zijn in 2015 geïmplementeerd waaronder de reorganisatie van de VRU, het nieuwe dekkingsplan, de nieuwe financieringssystematiek en het oplossen van het achterstallig onderhoud van de repressieve huisvesting. In 2016 presenteert de VRU een visie op het eigendom en beheer van alle repressieve huisvesting inclusief de financiering, doet zij een voorstel aan de deelnemende gemeenten ten aanzien van de kerntakendiscussie (en de daar uitvloeiende taakuitvoeringsovereenkomst) en legt zij een nieuw meerjarig beleidsplan voor aan gemeenten, dat is gebaseerd op het in 2015 vastgestelde Regionaal Risicoprofiel.

Vereniging parkmanagement Papendorp

Doel: Onderhoud Openbare Ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.
Betrokkenen: De erfpachters die lid zijn van de vereniging.
Bestuurlijk belang: De gemeente is bijzonder lid en heeft 20% van het stemrecht in de algemene ledenvergadering.
Financieel belang: In 2015 heeft de gemeente 0,356 miljoen euro bijgedragen.
Eigen vermogen: Stand 1-1-2015: onbekend Het verwachte eigen vermogen per 1-1-2016 is onbekend.
Vreemd vermogen: Stand 1-1-2015 onbekend. Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2016 is onbekend.
Resultaat: Stand 1-1-2015 onbekend Het verwachte resultaat per 1-1-2016 is onbekend
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: Door de bestuurscrisis in 2013/2014 zijn de jaarstukken van 2014 in juni 2015 nog niet vastgesteld.

Vereniging parkmanagement de Wetering-Haarrijn

Doel: Onderhoud Openbare Ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.
Betrokkenen: De erfpachters die lid zijn van de vereniging.
Bestuurlijk belang: De gemeente is bijzonder lid en heeft 20% van het stemrecht in de algemene ledenvergadering.

Financieel belang: In 2015 heeft de gemeente 0,299 miljoen euro bijgedragen.
Eigen vermogen: Stand 1-1-2015 is 0,311 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 1-1-2016 is 0,325 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 1-1-2015 is 0,03 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 1-12016 is 0,03 miljoen euro.
Resultaat: Stand 1-1-2015 is 0,023 miljoen euro negatief. Het verwachte resultaat per 1-12016 is 0,014 miljoen euro.
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: Er waren in 2015 geen relevante ontwikkelingen.

Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV

Doel: Economische ontwikkeling stimuleren door panden (ver)kopen of huren voor een grotere diversiteit aan ondernemers.
Betrokkenen: Gemeente Utrecht, Van Rossum Makelaars, Plegt- Vos, Rabobank en Bo-ex.
Bestuurlijk belang: De gemeente bezit 95% van de aandelen. De wethouder Economische zaken vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. Het afdelingshoofd Economische zaken vertegenwoordigt de gemeente in de Raad van Commissarissen.
Financieel belang: Het financieel belang is nihil.

Eigen vermogen: Stand 1-1-2016 is 2,4 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 1-1-2016 is 2,4 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 1-1-2015 5,3 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 1-1-2016 is 5,3 miljoen euro.
Resultaat: resultaat voor belasting 1-12015 0,007 miljoen euro. Het verwacht resultaat per 1-12016 is 0,01 miljoen euro.
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: De ontwikkelingsmaatschappij heeft in 2014 vier panden in de Damstraat aangekocht. 2015 staat in het teken van verbeteren van het bestand aan panden.

Wijkontwikkelingsmaatschappij Noord West CV, Wijkontwikkelingsmaatschappij Noord West BV

Doel: Het bevorderen van de stedelijke herstructurering in de wijk Noordwest in de Gemeente Utrecht met het oog op verbetering van de leefbaarheid en de sociaaleconomische ontwikkeling in die wijk, alsmede het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, ontwikkelen, beheren, verbeteren, exploiteren en verhuren van onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het speerpunt van de WOM is gericht op verbeteren van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg.
Betrokkenen: Mitros en Gemeente Utrecht.
Bestuurlijk belang: De wethouder Economische Zaken. In de raad van commissarissen hebben Mitros en de Gemeente Utrecht elk één stem.
Financieel belang: Mitros en de Gemeente Utrecht hebben elk 1,566 miljoen euro bijgedragen aan het eigen vermogen van de CV. Mitros en de Gemeente Utrecht hebben elk 0,009 miljoen euro bijgedragen aan het eigen vermogen van de BV.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per januari 2016 bedraagt 3,2 miljoen euro
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per januari 2016 bedraagt 0,3 miljoen euro.
Resultaat: Niet bekend.
Standplaats: Utrecht
Ontwikkeling: De WOM verzorgt het onderhoud en int de huren. In 2016 zullen de in 2015 verworven panden worden herontwikkeld.