Investeringen en kapitaalgoederen

In deze paragraaf gaan wij in op het onderhoud, vervanging en uitbreiding van kapitaalgoederen en onze voornemens voor het komende jaar op dit gebied. Uitgangspunt voor de paragraaf 'Investeringen en Onderhoud kapitaalgoederen' is de 'Meerjarennota Kapitaalgoederen Maatschappelijk vastgoed en Gemeentelijke gebouwen, de Meerjarennota van de Openbare ruimte, het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid en het Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019. Deze nota's vormen de basis voor het investeringsprogramma en zijn onderverdeeld in onderhoudslasten, vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Voor een nadere specificatie van autorisaties en realisatiecijfers per project wordt verwezen naar de investeringsstaten in bijlage 7 van deze programmabegroting. Hierna geven we eerst een totaalbeeld van het onderhoudsprogramma en van het investeringsprogramma. Daarna geven we per programma de stand van zaken weer met betrekking tot de kapitaalgoederenvoorraad.

Onderhoudsprogramma

Onderhoudslasten zijn uitgaven bedoeld om de kwaliteit van de kapitaalgoederen op peil te houden. Het betreft dagelijks- en kort cyclisch onderhoud. Onderhoudslasten maken deel uit van de exploitatie. Per programma doen wij de komende jaren het volgende onderhoudsuitgaven.

Onderhoudskosten alle programma’s

2016

2017

2018

2019

Bereikbaarheid: onderdeel Parkeren

611

411

293

756

Openbare Ruimte en Groen

20.806

21.830

21.964

22.521

Openbare Ruimte en Groen - Rioleringen

10.550

10.618

10.687

10.755

Onderwijs

628

628

628

628

Maatschappelijke Ondersteuning

250

250

33

0

Sport

3.490

3.490

3.490

3.490

Vastgoed

8.404

8.757

9.067

9.067

Totaal onderhoudsprogramma

44.739

45.984

46.162

47.217

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie, levensduurverlengend groot onderhoud en herbouw. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per programma het totaal van de middelen voor de vervangingsinvesteringen.

Vervangingsinvesteringen alle programma’s

Autorisaties

t/m 2015

2016

2017

2018

2019

Bereikbaarheid: onderdeel Parkeren

2.275

 0

 0

 0

 0

Openbare Ruimte en Groen

15.279

18.655

14.655

18.655

18.960

Openbare Ruimte en Groen - Rioleringen

0

11.900

11.900

11.900

11.400

Onderwijs

62.375

10.598

1.670

13.647

14.414

Maatschappelijke Ondersteuning

3.118

0

0

0

0

Cultuur*[1])

0

0

0

0

0

Sport

2.845

1.135

1.135

1.135

1.135

Vastgoed

25.669

2.550

2.550

2.550

1.550

Totaal vervangingsinvesteringen

111.561

44.838

31.910

47.887

47.459

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

[1] Bij de Voorjaarsnota 2015 hebben wij besloten om het investeringsbudget onder te brengen bij de exploitatiebegroting van de doelstelling ‘Internationalisering’ binnen het programma Cultuur.

Uitbreidingsinvesteringen

Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad toeneemt. Wij maken onderscheid tussen twee categorieën uitbreidingsinvesteringen:

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Categorie A betreft investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarvan wij vinden dat geen verdere besluitvorming vereist is aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per project de middelen voor de in 2016 te starten uitbreidingsprojecten van categorie A, waarna wij deze middelen voor het betreffende project gaan inzetten.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

alle programma’s

Autorisaties

t/m 2015

2016

2017

2018

2019

Stadsontwikkeling: Stationsgebied

49.150

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkeling: voorz. Leidsche Rijn

17.790

24.617

4.037

0

0

Bereikbaarheid

608.272

6.712

0

0

0

Bereikbaarheid: Parkeren

2.275

0

0

0

0

Onderwijs

29.583

5.966

21.087

12.472

12.816

Maatschappelijke Ondersteuning

575

0

0

0

0

Cultuur

7.661

0

0

0

0

Sport

8.155

2.700

0

0

0

Vastgoed

18.780

0

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

742.241

39.995

25.124

12.472

12.816

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad eerst nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan. De benodigde middelen worden nog niet geautoriseerd bij de programmabegroting. Wij wachten met de inzet van deze middelen totdat uw gemeenteraad heeft ingestemd met de betreffende raadsvoordracht.

Voor 2016 zijn geen uitbreidingsinvesteringen categorie B geprogrammeerd

Hierna geven we per programma een overzicht en toelichting bij het onderhoudsprogramma en het investeringsprogramma. Voor een nadere specificatie van autorisaties en realisatiecijfers per project wordt verwezen naar de bijlage investeringsstaten van deze programmabegroting.