Utrecht: Goed Geregeld!

Utrecht: Goed Geregeld!

Inleiding

In november 2014 is Utrecht: Goed Geregeld! (UGG) gepresenteerd aan de gemeenteraad door middel van een commissiebrief. UGG is geen nieuw project maar een middel om bewustzijn te creëren over deregulering en klantgerichtheid binnen de organisatie. De komende jaren zal worden bijgehouden door middel van deze rapportage welke projecten van de gemeente bijdragen aan deregulering en klantgerichtheid.

In de commissiebrief is een aantal projecten opgenomen die op dat moment in de startfase of verder in het proces zaten. In deze rapportage wordt de stand van zaken van die projecten nader toegelicht. Voor (grotendeels) afgeronde projecten is het effect van het slimmer regelen opgenomen in deze rapportage.

De effecten van slimmer regelen uiten zich bijvoorbeeld in minder regels, minder regelingen, klantvriendelijke benadering, snellere doorlooptijden, etcetera. De projecten die bijdragen aan deregulering en klantgerichte benadering kennen een grote verscheidenheid. De effecten ervan zijn daarom vaak niet in harde, kwantificeerbare cijfers te vervatten en in een diagram te vertalen. Waar lopende projecten in de afrondingsfase zitten is daarom opgenomen tot welke resultaten het project tot nu toe heeft geleid.

De projecten zijn gegroepeerd onder een thema. De rapportage zal jaarlijks bij de P&C cyclus worden opgenomen.

Projecten

Dienstverlening

Ondernemingsdossier

Toelichting: Het Ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om bepaalde informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te stellen aan overheden. De gemeente Utrecht sluit zich graag aan bij het ondernemersdossier om ondernemers in de stad beter van dienst te zijn. Deze zomer wil de gemeente het ondernemersdossier voor de horeca in gebruik nemen.

Herzien parkeervergunning

Toelichting: De gemeente Utrecht neemt haar beleid omtrent parkeervergunningen onder de loep, om te kijken of de administratieve lasten voor de Utrechtse autobezitter kunnen worden teruggedrongen.

Rode Lopergesprekken

Toelichting: De gemeente Utrecht luistert graag naar inwoners en bedrijven. Tijdens de Rode Lopergesprekken met bedrijven zijn reeds ideeën uitgewisseld over betere dienstverlening en het wegnemen van knelpunten. Er is ook een ondernemerspeiling gehouden, waarmee aanbevelingen zijn geformuleerd. De digitale dienstverlening (digitaal ondernemersloket), aansluiting op het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het ondernemersdossier en e-herkenning zijn ook aandachtsgebieden waaraan gewerkt wordt.

Organisatie

Experiment ‘Terug naar de bedoeling’

Toelichting: Bij het innovatieve experiment ‘Terug naar de Bedoeling’ worden interne regels buiten gebruik gesteld gedurende zes maanden. Dit leuke experiment komt voort uit de G4 leerkring HRM en wordt uitgevoerd in Utrecht en Den Haag. De stuurgroep van het experiment houdt toezicht op de opbouw en het verloop van het experiment. De USBO en de Radboud Universiteit Nijmegen zijn adviseurs voor het experiment. Vier afdelingen/teams worden voor een periode van een half jaar ‘regelvrij’ verklaard. Zij zullen op zoek gaan naar andere mogelijkheden voor belemmerende interne regels.

Ruim baan voor initiatief

Toelichting: In vervolg op het festival ‘Utrecht maken we samen’ van december 2014 heeft de gemeente samen met de externe partners/organisaties de agenda ‘Ruim baan voor initiatief’ opgesteld met een aantal acties. Doel is het stimuleren van initiatieven vanuit de stad door het wegnemen van drempels en het bieden van faciliteiten en nieuwe instrumenten.

 • initiatievencafés: laagdrempelige ontmoetingen van initiatiefnemers en deskundigen uit netwerken binnen en buiten de gemeente, die samen initiatieven een stap verder brengen. Er heeft inmiddels een aantal cafés plaatsgevonden.
 • leertraject ‘Samen leren en werken aan de stad’ voor medewerkers, initiatiefnemers en raadsleden om ervaringen te delen rondom samenwerken aan initiatieven.
 • het ontwikkelen van financiële arrangementen voor waarderen, belonen en investeren en het bevorderen van sociaal ondernemerschap. Voorbeelden zijn de pilots voor Right to Challenge, de lancering van de ‘social impact factory’ en social impact bonds tussen gemeente en organisaties.
 • om de inwoners van Utrecht meer te betrekken bij de besteding van het budget zijn de pilots –buurtbudgetten gestart in Lombok en Lunetten. Verder komt er een onderzoek naar de mogelijkheden van een gemeenschapsmunt U-coin in de wijk Overvecht.
 • initiatieven worden nog beter gefaciliteerd. De dienstverlening aan initiatiefnemers wordt onder andere verbeterd door:
 • de besluitvorming over initiatieven wordt gestroomlijnd.
 • We willen bereiken dat meer mensen met en naar initiatieven komen. Daarbij horen communicatie op maat naar specifieke groepen over de mogelijkheden, hulp bij de wijkbureaus en de sociaal makelaars bij het indienen van een initiatief en zorgen dat de locaties waar de uitvoering van een initiatief plaatsvindt -conform Agenda 22 -toegankelijk zijn voor iedereen.
 • Per eind augustus 2015 is de portal www.utrecht.nl/initiatief online. Initiatiefnemers kunnen op de site terecht voor vragen, antwoorden, tips en een overzicht van financieringsbronnen binnen en buiten de gemeente.
 • Initiatiefnemers kunnen een bijdrage vragen uit het Initiatievenfonds dat per 1 juli 2015 is ingesteld.
 • Er komen vaker initiatieven om tijdelijk een locatie te gebruiken. In 2015 komen er daarvoor meer mogelijkheden als het gaat om horeca, bestemming, aansprakelijkheid en risico’s en tijdelijke huur van vastgoed.
 • Er vindt nog onderzoek plaats naar een plek voor initiatiefnemers/dialogen in de hal van het stadskantoor.

.

Agenda Stad

Toelichting: Agenda Stad is een samenwerking tussen het Rijk, steden en stakeholders, gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. Er worden zogenoemde City Deals aangegaan waarin een aansprekende ambitie wordt geformuleerd ten aanzien van een of meerdere grote maatschappelijke opgaven. De gemeente sluit hier op aan om haar positie bij het rijk te versterken en om als snelgroeiende stad met het rijk afspraken te kunnen maken over ondersteuning bij het bouwen aan een gezonde stad, zowel economisch als in termen van leefbaarheid. Agenda Stad zorgt er voor dat knelpunten die hierbij ontstaan, vanuit het Rijk worden aangevlogen.

Wet- en regelgeving

Project Regelingen

 • Het project regelingen is nog niet geheel afgerond maar wel zijn de resultaten duidelijk.
 • Met het project is een inventarisatie gedaan naar het aantal regelingen in Utrecht. Vervolgens is beoordeeld welke regelingen op meerdere plekken in de organisatie geborgd zijn, welke regelingen overbodig zijn en welke noodzakelijk.
 • Het aantal regelingen dat in de organisatie en via internet was terug te vinden lag hoger dan het bestaand aantal regelingen. Dit kwam bijvoorbeeld doordat verschillende afdelingen dezelfde regeling onder een andere titel onder zich hielden. Het resultaat van het wegstrepen van dubbeltellingen heeft geleid tot een afname van 35%.
 • De gemeenteraad heeft begin juni 13 verordeningen ingetrokken en het college van B en W zal nog elf regelingen intrekken. Daarmee is het regelingenbestand van Utrecht weer op orde.

Toelichting: Met het Project Regelingen trekken de gemeenteraad en het college van B en W een groot aantal regelingen in. Daarnaast worden organisatieonderdelen van de gemeente gestimuleerd om regelingen kritisch tegen het licht te houden en waar mogelijk te schrappen.

Beter Bestemmen

Het project Beter Bestemmen werkt toe naar een wijze van ruimtelijke ordening die bijdraagt aan een helder, kort proces voor het realiseren van wenselijke ontwikkelingen (passend binnen de nieuwe Omgevingswet) en die de fysieke leefomgeving waar nodig beschermt. Om deze doelstelling te halen wordt gewerkt aan het ordenen en reduceren van beleidsnota’s, aan de integratie van beleid op gebiedsniveau en aan het vereenvoudigen van het bestemmingsplan. Met dit project wordt voorgesorteerd op de Omgevingswet. Het project leidt tot minder regels en tot een betere integratie van beleidsvelden. Het eerste resultaat is één bestemmingsplan voor de wijken Oog in Al en Lunetten. In 2016 worden de eerste resultaten op beleidsniveau verwacht en wordt verder gewerkt aan de bestemmingsplannen.

Het project is tweemaal besproken in het hoofdlijnenberaad en er heeft een technische briefing van de gemeenteraad plaatsgevonden waarbij het in samenhang met de Omgevingswet besproken is. De reactie van het college van B en W en de gemeenteraad hebben geleid tot aanscherping van de projectformulering.

Bodembeschermingsverordening

 • Het zaaksysteem is onlangs geïmplementeerd. Het inregelen van het systeem is nog in volle gang. De voordelen ervan zullen daarom op langere termijn duidelijk worden. Voordelen worden bijvoorbeeld gezien in het digitaal afdoen en archiveren van de stukken.
 • Het intrekken van de Verordening bodembescherming heeft tot gevolg dat de verkorte procedure toegepast kan worden. Daardoor wordt een tijdwinst behaald van gemiddeld 6 weken bij het nemen van besluiten. Hierdoor worden er circa 20% minder administratieve handelingen verricht.

Toelichting: De Bodembeschermingsveroderning is ingetrokken. Dit resulteert in tijdswinst en minder regeldruk, omdat er geen voorbereidingsbesluit meer hoeft te worden genomen. Op dit moment wordt nog aan een digitaal zaaksysteem gewerkt.

Actualisering Regelingen en beleid

Toelichting: Regelingen en beleid van de gemeente zijn onderhevig aan veranderende wet- en
regelgeving, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, coalitieakkoorden, etcetera. Het actualiseren en aanpassen van regelingen is daarom een doorlopend proces, Bij het opstellen van regelingen wordt de dereguleringsnorm toegepast, klare taal toegepast en slim geregeld. De deregulator heeft hier een belangrijke rol als stimulator en motivator.

Uitvoeren Participatiewet

 • De gemeente Utrecht beoogt met de invoering van de Participatiewet de mogelijkheden tot
 • De gemeente Utrecht beoogt met de invoering van de Participatiewet de mogelijkheden tot flexibilisering en deregulering van deze wet optimaal aan te spreken.
 • De invoering van de Participatiewet voldoet per 1 januari jongstleden aan de wettelijke vereisten en we zijn medio 2015 volop in beweging om de uitvoeringsprocessen klantgericht, doelmatig en zo veel mogelijk digitaal in te richten.

Toelichting: Bij het uitvoeren van de participatiewet wordt er waar mogelijk gewerkt aan het versimpelen van processen en klantgericht werken. De nieuwe regels worden zo eenvoudig mogelijk vormgegeven.

Beleid

Aanbestedingsbeleid

Doordat in het aanbestedingsbeleid verruimingen zijn toegepast, in overeenstemming met de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit, zal de tijd die wordt besteed aan aanbestedingen afnemen. Deze vermindering komt door:

 • Verhoging van de drempels leidt tot minder afwijkingen;
 • Verhoging van de drempels leidt tot meer enkelvoudige inkopen (tot 20k voor Diensten/Leveringen tot 50k voor Werken);
 • Verhoging van het aantal meervoudig onderhandse inkopen (20k -207k voor Diensten/Leveringen en 50k -1,5 miljoen voor Werken).

Het nieuwe aanbestedingsbeleid zal in de raadsvergadering van september aan de orde komen.

Toelichting: De aanbestedingsregels zijn onder de loep genomen. Het college van B en W heeft inmiddels het nieuwe aanbestedingsbeleid vastgesteld en doorgestuurd naar de gemeenteraad.

Armoedebeleid

 • Na de zomer bespreekt het college van B en W het programma ‘Utrecht Inclusief – Vernieuwing van de
 • Utrechtse armoedeaanpak 2016-2019’. Via vijf lijnen zal de armoede de komende tijd worden aangepakt:
 • Lijn 1: Preventie en vroegsignalering;
 • Lijn 2: Aandacht bij schulden;
 • Lijn 3: Doorbreken van het complexe systeem in Utrecht;
 • Lijn 4: Doorbreken van het complexe systeem buiten Utrecht; lobby richting het Rijk;
 • Lijn 5: Stimuleren maatschappelijke allianties en initiatieven;
 • De gemeente Utrecht gaat veel nauwer samenwerken met andere partijen in de stad. Armoede is een breed en complex vraagstuk. Veel partijen in de stad zijn betrokken en hebben een belangrijke rol vanuit hun eigen ervaring en expertise. Utrecht maken we samen!
 • Zowel de toegang als de armoederegelingen zelf worden eenvoudig en logisch vormgegeven. Voor mensen met een laag inkomen is het daardoor makkelijk te overzien waar ze aanspraak op kunnen maken.
 • Via onder andere Agenda Stad wordt gelobbyd om de regelgeving op Rijksniveau aan te passen en simpeler te maken.

Toelichting: Het armoedebeleid wordt herzien en daarbij wordt ernaar gestreefd om het beleid zoveel mogelijk te vereenvoudigen.

Tarievenstelsel welzijnsaccommodaties

 • Door de vereenvoudiging en eenduidigheid aan tarieven is het voor nieuwe gebruikers
 • duidelijk geworden wat de kosten zijn. Door deze eenduidigheid ontstaat er veel minder discussie over de tarieven (nu verschillende prijzen tussen en binnen wijken en per accommodatie). Onder de oude situatie was het voor huurders niet duidelijk waarom er verschillen zijn en dit leidde vaak tot conflicten.
 • Ook het digitale verhuurloket (UVO) is vernieuwd waardoor alle aanvragen inmiddels digitaal worden verwerkt. Naast een verbetering van de dienstverlening, zal dit ook kostenbesparend gaan werken.

Toelichting: Welzijnsaccommodaties zijn bijvoorbeeld buurtcentra of speeltuinen. Eind 2014 is hiervoor het Tarievenbeleid Welzijnsaccommodaties vastgesteld, waarbij drie tarieven gehanteerd worden bij het huren van een ruimte in een buurtcentrum. 100%, 35% en 0% van de integrale kostprijs. De tarieven worden bepaald aan de hand van de grootte van de ruimte en het soort activiteit dat er georganiseerd wordt.