Vastgoed

Vastgoed

Programma Vastgoed

Algemene informatie

Doelstelling: Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.
Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2016-2019 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV 2015).
Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie redelijk (conform NEN 2767) voor het gemeentelijk vastgoed.
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Onderhoudsprogramma vastgoed

Onderhoudslasten zijn uitgaven bedoeld om de kwaliteit van de kapitaalgoederen op peil te houden. Het betreft dagelijks- en kort cyclisch onderhoud. Onderhoudslasten maken deel uit van de exploitatie. Wij doen de komende jaren de volgende onderhoudsuitgaven.

Onderhoudsprogramma

2016

2017

2018

2019

Onderhoudslasten

8.404

8.757

9.067

9.067

Totaal onderhoudsprogramma

8.404

8.757

9.067

9.067

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Onderhoudslasten

Op basis van de Utrechtse Onderhoud Methodiek worden de Meer Jaren Onderhoud Prognoses (MJOP) opgesteld voor het gemeentelijk vastgoed. De MJOP wordt op basis van de Basis-of uitvoeringsinspecties aangepast. Daarnaast vinden er jaarlijks mutaties plaats in de vastgoedportefeuille die verwerkt worden in het MJOP. De jaarlijks schommelingen in de onderhoudslasten worden door middel van de vastgoed onderhoudsreserve opgevangen. Hierdoor is de exploitatie begroting jaarlijks stabiel. In het overzicht is het begrote gebouw- en technisch eigenaarsonderhoud opgenomen zoals dat ook in het MPUV 2015 is verwerkt. In de huidige bedragen is een percentage voor technisch beheer (personeelslasten) opgenomen. In de aangegeven budgetten is geen rekening gehouden met verbeteringen ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen of mutatieonderhoud. Investeringen groot onderhoud ten laste van de huurcomponent zijn ook niet in deze tabel opgenomen.

Investeringsprogramma Vastgoed

Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie, groot onderhoud, herbouw en langcyclisch onderhoud. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per programma het totaal van de middelen voor de vervangingsinvesteringen. Wij doen de komende jaren de volgende vervangingsinvesteringen.

Vervangingsinvesteringen Vastgoed

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2015

2016

2017

2018

2019

Vervangingsinvesteringen

25.669

2.550

2.550

2.550

1.550

Totaal vervangingsinvesteringen

25.669

2.550

2.550

2.550

1.550

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

In het Meerjarenperspectief Utrechts vastgoed (MPUV) 2015 is er jaarlijks een investeringsbedrag van 1,55 miljoen euro opgenomen voor de vervanging van grote installaties, grootschalige levensduurverlengende onderhoudsimpulsen en renovaties. Daarnaast is er in de periode 2016-2018 1miljoen euro per jaar geprogrammeerd voor duurzaamheidmaatregelen.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Autorisaties t/m 2015

2016

2017

2018

2019

Lopende projecten met autorisatie voor 2016

Castellum Hoge Woerd (Leidsche Rijn)

8.202

0

0

0

0

Museum Oud Amelisweerd

2.243

0

0

0

0

Wijkservicecentrum Kanaleneiland

5.535

0

0

0

0

Nazorgfase Tivoli/Vredenburg

2.800

0

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

18.780

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Nazorgfase Tivoli/Vredenburg

Zoals in de Voorjaarsnota 2015 aangegeven, is er voor 2,8 miljoen euro aan bouwkundige aanpassingen nodig op het gebied van klimaatinstallaties, duurzaamheid, toegankelijkheid en veiligheid. De investeringen hebben een gebouw gebonden karakter.