Onderwijs

Onderwijs

Programma Onderwijs

Algemene informatie

Doelstelling: Versterken educatieve infrastructuur
Beleidskader: Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting en Masterplan Primair Onderwijs
Inhoud: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs door middel van onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding.
Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Onderhoudsprogramma Onderwijs

Onderhoudslasten zijn uitgaven bedoeld om de kwaliteit van de kapitaalgoederen op peil te houden. Het betreft dagelijks- en kort cyclisch onderhoud. Onderhoudslasten maken deel uit van de exploitatie.
Wij doen de komende jaren de volgende onderhoudsuitgaven.

Onderhoudsprogramma

2016

2017

2018

2019

Onderhoudslasten

628

628

628

628

Totaal onderhoudsprogramma

628

628

628

628

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Vanaf 1 januari 2015 wordt het onderhoudsbudget voor schoolgebouwen overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Het is geen gemeentelijke taak meer voor schoolgebouwen die in eigendom zijn van schoolbesturen. Voor het onderhoud aan schoolgebouwen waar de gemeente zelf eigenaar van is wordt voor de lange termijn jaarlijks een budget van 0,3 miljoen euro geraamd. Overigens betreft dit niet de Multifunctionele Accommodaties, deze worden in programma Vastgoed verantwoord. Hiernaast is er een onderhoudsbudget van 0,14 miljoen euro voor onderhoud aan VVE en ouderlokalen, en van 0,188 miljoen euro voor verhuurde voormalige schoolgebouwen.

Investeringsprogramma

Vervangingsinvesteringen

t/m 2015

2016

2017

2018

2019

Primair Onderwijs: lopende projecten met autorisaties vóór 2016:

 • Diverse projecten

23.174

0

0

0

0

Voortgezet Onderwijs: lopende projecten met autorisaties vóór 2016:

 • Diverse projecten

19.907

0

0

0

0

Primair Onderwijs: autorisaties 2016 van lopende projecten:

 • Diverse projecten

19.294

8.387

0

0

0

Primair Onderwijs: autorisatie van in 2016 en later te starten projecten:

 • Diverse projecten

0

1.703

1.162

9.196

9.963

Voortgezet Onderwijs: autorisatie van in 2016 en later te starten projecten:

 • Diverse projecten

0

508

508

4.451

4.451

Totaal vervangingsinvesteringen

62.375

10.598

1.670

13.647

14.414

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Van de lopende projecten Primair onderwijs met autorisaties vóór 2016 ad 23,1 miljoen euro zal in 2015 voor een bedrag aan autorisaties van circa 20,3 miljoen euro worden opgeleverd en in gebruik genomen. De lopende projecten Voortgezet onderwijs, dit zijn het Gerrit Rietveld College en X11, met autorisaties vóór 2016 ad 19,9 miljoen euro worden in 2015 in zijn geheel opgeleverd en in gebruik genomen. De autorisaties 2016 van lopende projecten zijn vrijwel ongewijzigd. De autorisaties van in 2016 en later te starten projecten vloeien rechtstreeks voort uit het concept Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting waar de gemeenteraad inmiddels een besluit over heeft genomen. In dit plan staan alle geplande investeringsprojecten opgenomen die Onderwijs in de komende tien jaar wil gaan realiseren, zowel Primair als Voortgezet als Speciaal onderwijs, uitgezonderd de Leidsche Rijn projecten. Waar in voorgaande jaren de investeringsbedragen in de Programmabegroting steeds werden bijgesteld in de jaarlijkse Voortgangsrapportage, zijn de autorisaties in deze Programmabegroting meteen definitief. Dit is mogelijk doordat de cyclus van het jaarlijkse huisvestingsprogramma naar voren is verschoven.

 • Lopende projecten Primair Onderwijs waarvan nieuwe autorisatie in 2016 plaatsvindt zijn: Teun de Jagerdreef, Gagel Noord, Ibisdreef en Auriscollege (inclusief gymnastieklokaal).
 • Nog te starten projecten Primair Onderwijs zijn: Bisschopsplein, Blauwe Vogelweg, Lanslaan, Nolenslaan, Opzoomerstraat, Winklerlaan, Cremerstraat, Rosweijdelaan, Amaliadwarsstraat plus gymzaal, Laan van Nieuw-Guinea, Louis Couperusstraat, Amandelstraat, Boerhaaveplein, Prinses Margrietstraat, Wevelaan en Lawick van Pabstlaan.
 • Nog te starten projecten Voortgezet Onderwijs zijn: Zwarte Woud, Burg F Andreaelaan.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

t/m 2015

2016

2017

2018

2019

Primair Onderwijs: lopende projecten met autorisaties vóór 2016

 • Diverse projecten

3.686

0

0

0

0

Primair Onderwijs; autorisaties 2016 van lopende projecten

 • Diverse projecten

8.670

863

1.736

0

0

Primair Onderwijs: autorisaties van in 2016 en later te starten projecten

 • Diverse projecten

0

828

6.228

9.354

1.845

Voortgezet Onderwijs / overig; autorisaties 2016 van lopende projecten

 • Diverse projecten

17.227

3.870

8.669

1.270

1.270

Voortgezet Onderwijs / overig: autorisaties van in 2016 en later te starten projecten

 • Diverse projecten

0

405

4.454

1.848

9.701

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

29.583

5.966

21.087

12.472

12.816

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Van de lopende projecten Primair onderwijs met autorisaties vóór 2016 ad 3,686 miljoen euro zal in 2015 voor een bedrag van circa 1,261 miljoen euro worden opgeleverd en in gebruik genomen. De projecten gymvoorziening Mytylschool(door middel van plaatsen wand) en Vrije school, Hieronymusplantsoen; uitbreiding 11e groep door middel van lokaal Maliebaan zijn voor de bedragen van 0,08 miljoen euro respectievelijk 0,025 miljoen euro in zijn geheel uit de autorisatie 2015 genomen, deze projecten worden op een andere wijze financieel vanuit de begroting 2015 gerealiseerd en vervallen daarmee als investering in deze paragraaf.

Van de lopende projecten Voortgezet onderwijs met autorisatie 2016 is het oorspronkelijk tot en met 2015 geautoriseerde bedrag van 0,754 miljoen euro project Opvang groei VO leerlingen in zijn geheel uit de autorisatie tot en met 2015 genomen. Het betreffende budget van 0,754 miljoen euro wordt niet ingezet als investering maar voor de huur van units bij het Leidsche Rijn College.

De autorisaties 2016 van lopende projecten zijn vrijwel ongewijzigd, op de projecten Pauwoogvlinder en Internationale school na, welke een jaar naar achteren zijn verschoven. De autorisaties van in 2016 en later te starten projecten vloeien rechtstreeks voort uit het concept Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting waar de gemeenteraad inmiddels een besluit over heeft genomen. In dit plan staan alle geplande investeringsprojecten opgenomen die Onderwijs in de komende tien jaar wil gaan realiseren, zowel Primair als Voortgezet als Speciaal onderwijs, uitgezonderd de Leidsche Rijn projecten. Waar in voorgaande jaren de investeringsbedragen in de Programmabegroting steeds werden bijgesteld in de jaarlijkse Voortgangsrapportage, zijn de autorisaties in deze Programmabegroting meteen definitief. Dit is mogelijk doordat de cyclus van het jaarlijkse huisvestingsprogramma naar voren is verschoven.

 • Lopende projecten Primair Onderwijs waarvan nieuwe autorisatie in 2016 plaatsvindt zijn: Pauwoogvlinder, Montessorischool, Ten Veldestraat en Leidsche Rijn Centrum.
 • Nog te starten projecten Primair Onderwijs zijn: Beethovenplein, Handelstraat, Maliebaan, Rosweydelaan, Van Hoornekade, en overige uitbreidingen in 2017 en later waarvan de locaties nog niet bekend zijn.
 • Lopende projecten Voortgezet Onderwijs waarvan nieuwe autorisatie in 2016 plaatsvindt zijn: VMBO Vleuterweide, OPDC, Internationale school en Binnenklimaat bestaande gebouwen.
 • Nog te starten projecten Voortgezet Onderwijs zijn: Notebomenlaan, en overige uitbreidingen in 2017 en later waarvan de locaties nog niet bekend zijn.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

Autorisaties t/m 2015

2016

2017

2018

2019

Zie toelichting

0

0

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie B

0

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

De eerder bij de Programmabegroting 2015 aangegeven ná 2015 te starten diverse projecten PO en SO/VSO vanuit het MPOHV zijn in deze paragraaf verwerkt onder de Vervangingsinvesteringen en Uitbreidingsinvesteringen categorie A en daarmee vervallen de investeringen die vooruitlopend op de vaststelling van het MPOHV bij de Programmabegroting 2015 waren opgenomen.