Overvecht

Overvecht

Inleiding

Voor u ligt het wijkactieprogramma 2016 voor Overvecht. U leest in dit programma welke projecten de gemeente Utrecht samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partijen het komend jaar uitvoert om te werken aan de belangrijkste vraagstukken in de wijk.

Wijkactieprogramma
1. Projecten die bijdragen aan de belangrijkste wijkambities voor de periode 2014–2018; deze wijkambities zijn eerder vastgesteld als richtinggevend kader voor de gezamenlijke inzet van de gemeente Utrecht, bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partners in de wijk.
2. Complexe projecten waar meerdere gemeentelijke afdelingen en andere partijen bij betrokken zijn.
3. Projecten die deel uitmaken van een gebieds- of buurtaanpak, in die delen van de wijk die bijzondere aandacht vragen.

Proces
Voor de totstandkoming van dit wijkactieprogramma zijn gesprekken gevoerd met betrokken collega’s, zoals de leden van het Krachtwijkenoverleg (inclusief de corporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex) en Wijkoverleg, een werkgroep bestaande uit leden van de wijkraad, het bewonersplatform en professionals in de wijk. De inzet van het krachtwijkenbudget wordt de komende jaren geleidelijk afgebouwd naar € 0 in 2018. Het nog beschikbare krachtwijkenbudget wordt in Overvecht ook in 2016 vooral ingezet voor het vergroten van de kansen voor de jeugd. De ingezette koers wordt voortgezet en dit betekent voor Overvecht extra inzet op projecten met betrekking tot onderwijs, stageplekken, werkgelegenheid en veiligheid. Daarnaast worden projecten die goed werken met betrekking tot het inlopen van de achterstand, zoveel mogelijk regulier gemaakt. De inzet sluit daarmee goed aan op de ambities uit het coalitieakkoord. Er is echter wel een verschil in budget, want 17 van de 25 projecten worden of zijn regulier gemaakt. Vanaf 2018 betekent dit voor 14 van de 17 projecten een regulier budget zonder extra geld waarbij er vanuit gegaan wordt dat de achterstand in Overvecht op die onderwerpen is ingelopen. Of dat er uit nu nog onbekende bronnen extra inzet kan komen. Voor de projecten van jeugdaanpak is een uitzondering gemaakt; in de Voorjaarsnota is geregeld dat deze regulier worden gemaakt met extra geld vanaf 2017.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 geeft een beknopte beschrijving van de wijk. In hoofdstuk 2 vindt u de doelstellingen en speerpunten voor de periode 2014-2018. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 leest u alles over concrete projecten en activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de drie belangrijkste wijkambities. In hoofdstuk 6 krijgt u een toelichting op complexe projecten en trajecten. In hoofdstuk 7 treft u activiteiten aan die onderdeel uitmaken van een gebieds- of buurtaanpak voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen.

Contact en informatie
Voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018 en voor de tien wijkactieprogramma's van alle wijken, kijk op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkactieprogramma.
Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Of wilt u een bijdrage leveren aan de uitvoering van één van de beschreven projecten? U bent van harte welkom! Neem contact op met wijkbureau Overvecht via www.utrecht.nl/overvecht of voor een telefonische afspraak: telefoon 030 - 286 00 00.

Hoofdstuk1

De wijk Overvecht

Bewoners, ondernemers, woningcorporaties, de gemeente en andere wijkpartijen staan samen voor de opgave om Overvecht voor de toekomst vorm te geven. Sinds 2007 met extra financiële middelen de zogenaamde Krachtwijken aanpak. Om een impuls te geven aan het wegwerken van achterstanden. En met resultaat, want er is al veel verbeterd, zowel fysiek als sociaal. Maar Overvecht is er nog niet als we naar de Wijkwijzer 2015 kijken

Met 33.732 bewoners per 1 januari 2015 is Overvecht de vijfde wijk van Utrecht. Maar ook de enige wijk die in zijn geheel een krachtwijk is. Inmiddels zijn er wel wat verschillen per buurt te zien, maar door de bank heen moet er wijkbreed nog stevig ingezet worden, om de vooruitgang vast te houden.

Door de krachtwijken aanpak is er al veel veranderd en verbeterd in Overvecht. Er is fors ingezet op sociaal gebied, op het terrein van opvoeding, scholing, onderwijshuisvesting en activering. Afgelopen jaar is de renovatie van de THEMA Dreven (de Tigris-, Haifa-, St. Eustatius-, St. Maarten- en Ankaradreef) van start gegaan (Mitros & Portaal), de flats aan de Kwango-, Zebra-, Gambia- dreven zijn gerenoveerd (Bo-Ex), de nieuwbouw Mariakwartier is helemaal gereed en is de urgentie verleend aan de bewoners van de Ivoordreef (Bo-Ex) om sloop mogelijk te maken. Daarnaast is de samenwerking tussen professionals in het sociale domein (zoals buurtteams, zorg, welzijn, scholen en activering) fors toegenomen en/of geconsolideerd.

Maar we zijn er nog niet, er zijn zeker nog belangrijke aandachtspunten. Kijkend naar de Wijkwijzer 2015 scoort Overvecht in vergelijking met de andere Utrechtse wijken niet goed. Overvecht heeft het hoogste aandeel huishoudens met bijstand (18,2%), bijna drie keer het stedelijk aandeel (6,3%). De werkgelegenheid in de wijk ligt met 40 banen per 100 inwoners ver onder het stedelijk gemiddelde (70).  
De complexe en samenhangende problematiek van Gezondheid, Armoede en Werkloosheid is niet eenvoudig te doorbreken en vraagt een lange adem.

Het rapportcijfer dat Overvecht krijgt voor de buurt (5,6) en de sociale cohesie (4,8) is het laagst van de stad. Ongeveer een kwart van de bewoners heeft een slechte toekomstverwachting voor hun buurt, het hoogste aandeel in de stad. Maar vergeleken met 2010 zijn meer bewoners in Overvecht actief in hun buurt.
De openbare ruimte in Overvecht krijgt gemiddeld een 6,0, het laagste rapportcijfer van de stad. De tevredenheid over de parkeergelegenheid voor auto’s is in Overvecht echter het grootst.

Bewoners voelen zich in Overvecht vaker onveilig en ze ervaren vaker jongerenoverlast dan in andere wijken. Gelukkig wordt de jeugdaanpak de komende vier jaar op hetzelfde extra budget gehouden (afspraak voorjaarsnota 2015). Daardoor kunnen we verder werken aan de verbetering van die scores, aan de hand van dit wijkactieprogramma (gebaseerd op de wijkambities Overvecht 2014-2018).
Voor de andere bovenstaande onderwerpen loopt het extra budget af tot 0 in 2018 en wordt de aanpak regulier zonder extra budget voortgezet. Voor die onderwerpen is het de vraag of Overvecht dan al zo ver is. Monitoring laat tot nu toe een lichte stijging zien op een aantal indicatoren maar het is broos en vraagt om een lange adem (lees hiervoor ook hoofdstuk 2).

Kaart van de wijk
De kaart van de wijk met vier subwijken en tien buurten.

Hoofdstuk 2

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

De gemeente Utrecht heeft in Overvecht samen met haar partners fysieke en sociale verbeteringen tot stand gebracht. Voorlopig blijft het noodzakelijk om de huidige intensieve aanpak vast te houden – zeker gezien de cijfers van het aantal bijstand gerechtigden, de gezondheid en werkgelegenheid in Overvecht

We hebben de wijkambities voor de periode 2014-2018 vertaald naar onderstaande drie speerpunten  
Die zijn geformuleerd op basis van de wijkdialogen en onze gedeelde analyse van Overvechts sterke punten, zwakke punten, kansen en uitdagingen. Daarbij hebben we rekening gehouden met zowel de huidige situatie als de ontwikkelingen waar de wijk voor staat.

Wijkambitie 1: Vergroten van de kansen voor de jeugd, ook op het gebied van werk
Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Om te voorkomen dat kinderen uit kwetsbare gezinnen al vanaf jonge leeftijd met een achterstand worden geconfronteerd, zetten we in op het verbeteren van hun toekomstperspectief. Dat doen we door de jeugd (tot en met 23 jaar) en hun ouders te ondersteunen. Succesvolle methodieken worden voortgezet, zoals de Vreedzame Wijk, het Buurtteam Jeugd en Gezin, de inzet op taal- en talentontwikkeling en activiteiten om kinderen gezond te laten opgroeien. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, kiest de gemeente voor extra investeren in de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid.

Wijkambitie 2: Investeren in werk, gezondheid, activering en ontmoeting
We dagen mensen uit om de regie over hun leven in eigen hand te nemen en vast te houden. Dit geldt voor veel onderdelen van hun leven, of het nu gaat om het ontwikkelen van ondernemerschap, het verkrijgen van een gezonde levensstijl, het vinden van werk, het zoeken naar de juiste hulpverlening of het organiseren van een (openbare) activiteit in de buurt. Bewoners moeten voor deze zaken meer en meer hun eigen kracht aanspreken, maar we zorgen er als gemeente wel voor dat zij waar nodig hulp krijgen van professionals. Zo willen we hen stimuleren actief deel te nemen aan de maatschappij.

Het netwerk Gezonde Wijk Overvecht heeft als doel de gezondheid en het welbevinden van wijkbewoners te behouden en verbeteren, met name van kwetsbare bewoners. Gezondheid zien we als het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren bij fysieke, emotionele en sociale tegenslagen in het leven.

We stimuleren (toekomstig) ondernemerschap in Overvecht, vanuit het programma Wijkeconomie. We juichen het toe dat bewoners, ondernemers en andere wijkpartijen met elkaar in contact willen komen, alleen al omdat mensen zich veiliger voelen als ze hun wijkgenoten kennen. Dat gevoel van veiligheid is voor iedereen belangrijk, zeker ook voor ouderen, een groep die niet vergeten mag worden. Als gemeente krijgen we de vraag om ontmoetingen mogelijk te maken en dat doen we graag. Het gaat daarbij om contact tussen groepen met verschillende sociale en etnische achtergronden; van jong tot oud, van armer tot rijker en van bewoners en scholen tot zzp’ers en grotere ondernemers.
Die ontmoetingsactiviteiten vinden plaats in de fysieke en/of openbare ruimte, zoals (laagdrempelige) (horeca)gelegenheden en tijdens festiviteiten. Deze wijk met zoveel flats vraagt om extra plekken waar heel laagdrempelig ontmoeting kan plaatsvinden.

Wijkambitie 3: Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid
Leefbaarheid en veiligheid zijn van groot belang voor alle bewoners en ondernemers in de wijk. Daarbij hoort een schone, intacte (‘hele’) en veilige openbare ruimte. Ook is er sociaal beheer nodig in en rond openbare gebouwen. Vooral nu de verbetering/ vernieuwing van huurwoningen op een andere wijze en soms op een ander moment plaats gaat vinden, is de samenwerking tussen gemeente en corporaties op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’ van belang. Hoog op de agenda staan dan ook het schoonhouden van de buitenruimte rond woningcomplexen, cameratoezicht, inzet van complexbeheerders, de vervanging van stortkokers door ondergrondse containers, en het onderhoud aan wegen en straten. Een prettige, schone openbare ruimte heeft ook een positieve invloed op het gevoel van veiligheid.
Het aantrekken van sociaaleconomisch sterkere bewoners blijft belangrijk voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige wijk. Momenteel zijn gemeente en corporaties bezig om te komen tot nieuwe prestatie afspraken. Hierin speelt het bestrijden van een ruimtelijke tweedeling in de stad ook een belangrijke rol.

Hoofdstuk 3

Wijkambitie 1: Vergroten van kansen voor de jeugd, ook
op het gebied van werk

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, een deel van de AWBZ en krijgen zij een rol in de uitvoering van de participatiewet. In Overvecht draaiden we al een paar jaar proef met de Utrechtse buurtteams, als nieuwe vorm van sociale basiszorg voor inwoners en gezinnen. Vanaf 2015 zijn de buurtteams in de hele wijk actief.

Vanaf 2015 hebben we in heel Overvecht buurtteams en kunnen bewoners die het (even) niet zelf redden daar terecht. Het buurtteam bestaat uit professionals die zijn opgeleid om inwoners te ondersteunen, zowel alleenstaanden als gezinnen. De buurtteams zoeken de mensen zelf op. Via onder andere huisartsen, woningcorporaties, politie en scholen komen de medewerkers in contact met cliënten. Maar inwoners kunnen ook zelf aankloppen bij het buurtteam. Er is één ingang in de buurt waar mensen, hun omgeving of netwerk terecht kunnen voor ondersteuning op verschillende levensterreinen. De buurtteammedewerkers komen van verschillende zorgorganisaties. Samen zijn zij dus van alle markten thuis en bouwen zij aan een goed netwerk in Overvecht. Het buurtteam is niet 'van de gemeente'. Wel stelt de gemeente de kaders waarbinnen zij werken.
Meer informatie op www.utrecht.nl/sociale-stad-in-ontwikkeling

De Jeugdgezondheidszorg volgt de ontwikkeling van alle kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar. Uitgangspunt is dat we met zijn allen elke dag bijdragen aan het opvoeden van de kinderen. We investeren in een Gezonde Start, waarbij ouders/verzorgers primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen en gezinnen snel kwalitatief goede informatie, ondersteuning en zo nodig zorg kunnen krijgen. We stimuleren bewoners in Overvecht om van jongs af aan de regie over hun leven in eigen hand te nemen. We willen jongeren ondersteunen bij het vinden van een bijbaan of stageplek. Het terugbrengen van de jeugdwerkloosheid en extra begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt is in tijden van economische crisis zeer belangrijk. Juist nu blijft deze inzet extra hard nodig. Daarom gaan we in 2016 ook door met het project ‘Jobmatch’. Dit project is een samenwerking van Werk en Inkomen met diverse partijen in Overvecht. Het initiatief is gericht op bemiddeling tussen jongeren, scholen, werkgevers en het jongerenloket.

Naast bovenstaande werkzaamheden wordt in Overvecht extra geïnvesteerd in het sneller inlopen van achterstand. Zie de volgende projecten.

3.1 Extra schoolmaatschappelijk werk en jeugdmaatschappelijk werk
Door extra schoolmaatschappelijk werk en de inzet van de buurtteams Jeugd & Gezin beoogt de gemeente het bieden van integrale zorg en ondersteuning aan kinderen, gezinnen en scholen in Overvecht. De extra inzet blijft de komende tijd van belang.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling, ook met betrekking tot inzet regulier budget.
Inzet partners: Organisaties die deelnemen aan het buurtteam en scholen.

3.2 Extra ‘outreachende’ hulpverlening voor jeugd en ouders
De extra uren ‘outreachende’ hulpverlening worden onder andere ingezet op ‘first offenders’ (personen die voor het eerst met justitie in aanraking komen). Het gaat om snelle hulp in samenwerking met de politie en de aanpak Jongeren Op Straat (JOS).

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling, ook met betrekking tot inzet regulier budget.
Inzet partners: Politie, JES 030 en Jongeren Op Straat (JOS).

3.3 Aanpak multi probleem gezinnen
Met de tijdelijke inzet van extra casemanagers en de ‘Wraparound Care’ methodiek kunnen multi probleem gezinnen hulp krijgen. De buurtteams Jeugd & Gezin integreren dit aanbod geleidelijk. De extra inzet blijft in 2016 van belang om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te borgen, en de nieuwe integrale werkwijze optimaal te ontwikkelen.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling, ook met betrekking tot inzet regulier budget.
Inzet partners: Buurtteams Jeugd & Gezin.

3.4 Extra ‘Speel mee’ en speeltuinwerk
In alle buurten wordt het spelen onder begeleiding van ouders (‘Speel mee’) aangeboden. Hierdoor kunnen meer kinderen veilig buiten spelen en groeit de ouderbetrokkenheid. Het doel is het bevorderen van vrijwillige inzet en een overdracht van verantwoordelijkheid.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Krachtwijken € 25.000, -.
Inzet partners: Wijk & Co en ouders.

3.5 Brede school: ontwikkeling en –vernieuwing
In de Brede School Overvecht werken de basisscholen samen aan de verbetering en vernieuwing van een activiteitenpakket dat aansluit bij het 'binnenschoolse' programma. Binnen de verbetering en vernieuwing van het activiteitenpakket gaat het om Vreedzamewijk/Vreedzame School, ouderbetrokkenheid, andacht voor muziek en techniek en een goede organisatie.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling
Inzet budget: krachtwijken 20.000, -
Inzet partners: Alle basisscholen in de wijk en ouders

3.6 Bredeschool: talentontwikkeling
De Brede School Overvecht heeft een carrouselprogramma ontwikkeld voor talentontwikkeling. Dat programma is op elf basisscholen geïmplementeerd. Deze implementatie vraagt om een enorme inzet van alle scholen. Dit project gaat ook door in 2016.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Krachtwijken € 20.000, -.
Inzet partners: Basisscholen.

3.7 Bredeschool: ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid betreft gelijkwaardige samenwerking tussen ouders, school en wijk. Deze verbinding krijgt vorm via ‘ouder-inlopen’ met inzet van Wijk & Co en in samenwerking met scholen en ouders.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Krachtwijken € 40.000, -.
Inzet partners: Wijk & Co, scholen en ouders.

3.8 Jobmatch
Jongeren uit risicogroepen in Overvecht hebben een grotere afstand tot de arbeids- markt gezien hun vaak lager opleidingsniveau (vmbo) en omgeving waarin zij opgroeien. Zij zijn minder toegerust met vaardigheden die horen bij werknemerschap. Jobmatch begeleidt deze groep jongeren naar bijbanen en vakantiebanen waardoor zij werkervaring op kunnen doen en beter toegerust zijn voor de arbeidsmarkt. Daarbij gaat Jobmatch uit van de eigen kracht van jongeren en steunt ze met informatie en in het verwerven van de benodigde vaardigheden.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling / Werk & Inkomen.
Inzet budget: Krachtwijken € 22.500, -.
Inzet partners: JoU, scholen, werkgevers, jongeren en het jongerenloket.

3.9 Vergroten werkkansen voor jeugd
Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, investeren we in Overvecht extra in een aantal integrale projecten. Samen met partners als scholen en werkgevers ondersteunt de gemeente (werkgeversservicepunt, onderwijs) jongeren bij de overgang van school naar werk. Er wordt werkgelegenheid gecreëerd door bv. stages, loopbaanoriëntatie, werk ervaringsplekken en betaalde banen. In 2015 zijn we gestart met het wijkgerichte project Stagestraat in het groot winkelcentrum Overvecht. Hier bieden ondernemers aan stagiairs, zes maanden lang en vier dagen per week, een werk ervaringsplaats aan. Werk en Inkomen selecteren een poule van gemotiveerde jongeren en/of herintreders uit Overvecht die werkervaring op willen doen.  De projectleider van Stagestraat koppelt de stagiairs aan de ondernemers. e stagiairs lopen meestal drie maanden aaneengesloten stage bij één ondernemer. Daarna kunnen ze rouleren, om bij een tweede ondernemer in de straat andere werkervaring op te doen. Vier dagen per week stagelopen biedt de stagiairs voldoende tijd om ook te solliciteren en/of een opleiding te volgen.

Inzet gemeente: Wijken, Werk & Inkomen en  Economische Zaken.
Inzet budget: Krachtwijken € 70.000, -.
Inzet partners: Werkgeversservicepunt, scholen, werkgevers e.a.

3.10 Impuls vreedzame wijk

Dit project stopt; de impuls Vreedzame Wijk is in 2015 afgerond. De reguliere aanpak
Vreedzame wijk gaat gewoon door

Hoofdstuk 4

Wijkambitie 2: Investeren in werk, gezondheid, activering en ontmoeting

De thema’s ‘werk’, ‘gezondheid’, ‘activering’ en ‘ontmoeting’ krijgen veel aandacht in Overvecht. Op allerlei manieren krijgen bewoners stimulansen om actief deel te nemen in de wijk.
Bewoners krijgen ondersteuning om de regie over hun leven in eigen hand te nemen en te houden. Onze boodschap aan bewoners en bedrijven, vervat in het motto ‘Doe mee in Overvecht!’, onderstrepen we met onze uitbreiding van buurtteams, de voortzetting van de website ‘Je Kunt Meer’, netwerkversterkingen, de uitvoering van Agenda 22, het Stedelijk Kompas en de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Doel is dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Daar wordt op ingezet door diverse organisaties in de wijken, die elkaar regelmatig treffen. De basis hierbij is de beleidsnotitie ‘Welkome Wijken’. Die is gerelateerd aan de kadernota ‘Meedoen naar Vermogen’ en aan beleidsdoelstellingen.

De Gezonde Wijkaanpak Overvecht is een integrale en gebiedsgerichte aanpak voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden. We ontwikkelen de aanpak breed langs vier sporen door: Gezond meedoen, Gezonde leefstijl, Gezonde leefomgeving en Toegankelijke zorg & ondersteuning. De bedoeling van de Gezonde Wijk is om de visie op eigen kracht en regie in de praktijk met elkaar te ontwikkelen en de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag te maken. Het draait om anders werken en anders organiseren met elkaar.

Onder de reguliere taken van de afdeling Economische Zaken valt het faciliteren van (ondernemers)initiatieven die de economische vitaliteit van de wijk Overvecht versterken en/of in stand houden. De taak van de gemeente omvat het onderhouden van contacten met winkeliersverenigingen, zpp’ers en grotere ondernemers; het leveren van straatmanagers in de winkelgebieden Overkapel/Gagelhof/De Klop; het initiëren van het Keurmerk Veilig Ondernemen in de winkelgebieden; het ondersteunen van ondernemersinitiatieven die opkomen voor en door de wijk; het revitaliseren van bedrijventerrein Nieuw Overvecht en tenslotte het faciliteren van vestigingsverzoeken.

Vanuit de gemeente stimuleren wij graag initiatieven en steunen particuliere en private partijen die investeren in duurzame voorzieningen voor de wijk. We stimuleren en faciliteren bewoners die willen bijdragen aan eigen beheer en richten ons op het wegnemen van barrières. In dit hoofdstuk staan er twee beschreven bij 4.9 Cultuurhuis Stefanus en 4.10 Voedseltuin Gagelsteede.   

Naast de bovenstaande werkzaamheden wordt in Overvecht extra geld ingezet om de achterstand die te maken heeft met de genoemde thema's sneller in te lopen. Deze investering is van toepassing op de volgende projecten.

4.1 Bevorderen ondernemerschap
De gemeente stimuleert de bedrijvigheid in Overvecht door extra geld te investeren in (startende) ondernemers en het ontwikkelen van de wijkeconomie. Het extra budget is nodig om meer ondersteuning te geven aan het ondernemersnetwerk en het digitaal ondernemerspunt, dat in 2014 door DOK 030 is opgezet. Ook wordt gewerkt aan samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en werkgelegenheidsprojecten.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Inzet budget: Krachtwijken € 20.000, -
Inzet partners: Samenwerking met relevante ondernemers(netwerken) en scholen.

4.2 Doe Mee Centrum De Gagel en 'Participeren kun je leren'
Het Doe Mee Centrum (DMC) is een bruisend en laagdrempelig centrum in de buurt van de THEMA-dreven. Het is bedoeld voor vragen van bewoners, activering, nieuwe burgerinitiatieven en overleg. In 2014 is er een omslag  naar een meer zelfstandig beheer door actieve bewoners. Daarnaast wordt het DMC gebruikt als werk- en leer plek voor bewoners die wel een actieve rol willen spelen, maar nog niet goed weten hoe. Ze krijgen een opleiding tot gastheren en gastvrouwen voor buurtaccommodaties onder de noemer ‘participeren kun je leren’. Afhankelijk van de persoonlijke mogelijkheden krijgen ze een ondersteunende of dragende rol of kunnen ze bijdragen aan een mobiel beheerteam. Dit project is een samenwerking tussen Portaal, Mitros en het wijkbureau Overvecht.  De woningcorporaties financieren hierbij het gebouw, beheer en onderhoud. Het wijkbureau financiert het gebruik, de programma’s e.d.
De uitvoering voor invulling en beheer wordt gedaan door de wijkwelzijnsorganisatie, Wijk & Co en het Wijkbedrijf met het project 'Participatie kun je leren'

Inzet gemeente: Wijken.
Inzet budget: Krachtwijken € 30.000, -.
Inzet partners: Mitros, Portaal, Wijk & Co, Wijkbedrijf.
Verantwoordelijk: Mitros, Portaal en Wijken.

4.3 Wijkbedrijf is WIJ 3.0
Om de mogelijkheden van het Wijkbedrijf te verbeteren is het Wijkbedrijf sinds januari 2015 gefuseerd met Altrecht Talent en GIDS. De nieuwe organisatie heet WIJ 3.0. De naam Wijkbedrijf Utrecht blijft gewoon bestaan.
Het Wijkbedrijf richt zich vooral op jongeren en  helpt hen te activeren als zij werkloos zijn geraakt. Hierin werkt het Wijkbedrijf samen met de afdeling Werk en Inkomen. Daarnaast zoekt en helpt het Wijkbedrijf met stage mogelijkheden voor leerlingen van het Trajectum College en ROC Midden-Nederland. Deze leerlingen voeren opdrachten en klussen uit voor partijen in de wijk. Ook heeft het Wijkbedrijf ‘de computerwijk’ opgezet. Samen zoeken zij in 2016 verdere samenwerking met Miramedia, scholen en Wijk & Co wat betreft de lopende taal- en digivaardigheidstrainingen.

Inzet gemeente: Wijken, Werk & Inkomen.
Inzet budget: Krachtwijken € 40.000, -.
Inzet partners: Relevante wijkpartijen, bewoners, scholen.
Verantwoordelijk: Wijken.

4.4 Buurtgerichte gezondheidsbevordering
Buurtgerichte gezondheidsbevordering sluit aan bij initiatieven in de wijk en het netwerk van de Gezonde Wijk Overvecht. De inzet van extra financiële middelen betekent dat we extra activiteiten kunnen faciliteren of zo nodig opstarten die bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen en aan een gezonde leefstijl. Initiatieven worden ondersteund en verbonden aan het netwerk van Gezonde Wijk, Gezonde Stad en Gezonde Start.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Volksgezondheid.
Inzet budget: Krachtwijken € 55.000, -.
Inzet partners: o.a. Stichting Overvecht Gezond, buurtteam, Careyn, JGZ, Wijk en Co, en initiatiefnemers in de wijk.

4.5 Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
Het resultaat waar we op aansturen in Overvecht: een lager percentage kinderen met overgewicht. Met het extra budget financieren we samenwerking, kennisvergroting en initiatieven in de wijk, communicatie over de activiteiten en onderzoek naar de effectiviteit ervan.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Volksgezondheid.
Inzet budget: Krachtwijken € 30.000, -.
Inzet partners: o.a. Stichting Overvecht Gezond, Harten voor Sport, Careyn, verloskundigen, kraamzorg en initiatiefnemers in de wijk.

4.6 Beweegmakelaar volwassenen en beweegactiviteiten
De beweegmakelaar legt contact met bewonersgroepen en helpt hen activiteiten op te zetten op het gebied van bewegen en sport. Via het wijksportteam worden alle activiteiten op elkaar afgestemd. Ook brengt de beweegmakelaar initiatiefrijke bewoners in contact met relevante organisaties en instellingen.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Krachtwijken € 12.500, -.
Inzet partners: Diverse bewonersgroepen.

4.7 Jeugdsport en verenigingsondersteuning
We gaan in 2016 verder met het extra inzetten op aanvullende ondersteuning bij minder vitale sportverenigingen en versterking van het kader om te komen tot hogere sportdeelname van met name de jeugd in Overvecht. We willen de verenigingen behouden voor de wijk. De verbinding met sportverenigingen in de wijk zorgt ervoor dat deelnemers lid kunnen worden van en zich binden aan de vereniging.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Krachtwijken € 40.000, -.
Inzet partners: sportverenigingen, Vereniging Sport Utrecht, jeugd.

4.8 Activering door middel van taal en digivaardigheid
Het beheersen van de taal is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren. De kracht van dit project is dat het veel kwetsbare bewoners bereikt en gericht is op activering. Veel taalcursisten stromen door naar een opleiding of vrijwilligerswerk. Naast taalcursussen worden ook digi-vaardigheids-cursussen meegenomen in dit project. Hier is behoefte aan bij de kwetsbare doelgroep waarop ‘activering door middel van taal en digivaardigheid' zich richt. De (digi) taalvrijwilligers worden versterkt zodat zij de cursussen steeds meer zelfstandig kunnen organiseren. Dankzij Motie 46 van de gemeenteraad is het gelukt om Taal doet meer via reguliere middelen te laten financieren. Daarnaast is via Motie 46 geregeld dat de gemeente gebruikte computers ter beschikking stelt aan organisaties en is het College ook gevraagd om structureel ruimte te maken binnen de gemeentelijke begroting voor digitale vaardigheid en om onderzoek te doen.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Krachtwijken € 45.000, -.
Inzet partners: Wijk & Co, Taal doet meer, Taal voor het leven, Miramedia, het Wijkbedrijf en relevante wijkpartijen.

4.9 Initiatief cultuurhuis ZIMIHC Stefanus
In Overvecht bestaat veel behoefte aan sterke en goed bezochte (horeca)voorzieningen.
We zijn verheugd dat een maatschappelijk betrokken ondernemer als ZIMIHC wil investeren in Overvecht en daar dragen we graag (tijdelijk) aan bij. Om dit doel te bereiken gaat ZIMIHC bij dit initiatief nauw samenwerken met Resto Van Harte, dat een horecagelegenheid in het cultuurhuis gaat uitbaten. De nieuwe horecagelegenheid gaat  niet alleen goed aansluiten en versterkend werken bij de programmering van ZIMIHC, maar zal ook andere doelgroepen bewoners aantrekken die een kopje koffie en/of (avond)eten komen nuttigen. Het pand moet een grondige verbouwing ondergaan om de uitbreiding te kunnen realiseren.

In het cultuurhuis komt een intensieve culturele agenda, een leerwerkplek, een flexwerkplek voor zzp' ers (met café) en een horecagelegenheid voor alle doelgroepen in de wijk. De investering voor dit initiatief wordt gedragen door ZIMIHC, Stichting Werkruimtes voor Kunstenaars (SWK) en de gemeente.

Inzet budget: Rijksgeld bewonersinitiatieven voor € 100.000, - (2015) en cofinanciering door ZIMIHC en Stichting SWK.
Inzet partners: ZIMIHC, SWK en Resto Van Harte.
Verantwoordelijk: ZIMIHC & SWK.

  1. Project Voedseltuin Gagelsteede

Overvecht heeft door dit initiatief een gezamenlijke moestuin voor de wijk. Een plek waar iedereen graag komt om eigen groente te verbouwen, een praatje te maken of om even lekker in het groen te zitten. Lokaal voedsel en sociale horeca in Overvecht vormt hierbij een lokale, duurzame keten van voedselproductie tot consumptie. Deze keten bestaat uit de volgende schakels:

 • Verbouwen en produceren in de wijk voor lokale bereiding en verkoop. Bewoners, cliënten van lokale instellingen, scholieren, ondernemers en anderen verbouwen gezamenlijk groenten en fruit. Iedereen die mee werkt krijgt een deel van de oogst. De rest is bestemd voor lokale verwerking en bereiding van eten.
 • Vanuit het merk Proeflokaal Overvecht verkoopt de voedseltuin groenten en fruit aan lokale horeca, cateraars en kookinitiatieven. Zij bewerken het voedsel en verkopen het aan lokale consumenten. Dit resulteert in een divers aanbod van goed, lekker en gezond eten. De opbrengsten hiervan worden weer geïnvesteerd in de voedseltuin.
 • Het is ook een sociaal initiatief: het biedt stageplekken, (leer)werkplekken en een plek voor startende ondernemers op meerdere plekken in de keten.
 • Het initiatief is gericht op ontmoeting, samenwerking en verbinding met lokale initiatieven, wijkbewoners en organisaties.
 • Het gaat om maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemerschap, uitgaand van een groeimodel.
 • Initiatiefnemers zijn: BOOM Business Point, ComunYdaad/Netwerk, BuitenRuimte voor Contact, DOK 030, De Kook & Bakfiets, Vosjan Management op Maat.

Inzet budget: Rijksgeld bewonersinitiatieven
€ 17.500, -.
Inzet partners: Ondernemersfonds Utrecht, Gemeente Utrecht, Rabo Stimuleringsfonds, Stichting Utrecht Natuurlijk.
Verantwoordelijk: Wijkbureau Overvecht.

Hoofdstuk 5

Wijkambitie 3: Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

‘Schoon, heel en veilig’ blijft in Overvecht een punt van grote aandacht. Vooral in de complexen met tien verdiepingen, waar zich 29 huishoudens in één portiek bevinden, wonen veel mensen met zorgen en problemen.

De anonimiteit is er groot, de mutatiegraad hoog en er wonen veel culturen bij elkaar. Hierdoor staat de leefbaarheid van de gemeenschappelijke ruimten, in en om de flat, voortdurend onder druk. Het is dan ook te vroeg om geen extra aandacht meer te besteden aan leefbaarheid en veiligheid. Ook in 2016 willen we blijven investeren in leefbaarheid en veiligheid, en in de buurtgerichte aanpak van de sociale wijkontwikkeling. Kern is de inzet op probleemjongeren, sterke netwerken van sociaal makelaarschap en buurtteams Sociaal met woningcorporaties, gemeente en politie.

We sturen op het vergroten van de samenwerking in de reguliere aanpakken en  financiering vanuit reguliere budgetten. Dit is haalbaar doordat partners in de wijk, zoals de woningcorporaties, ook in de openbare ruimte (blijven) investeren. De goede ervaringen van de afgelopen jaren met buurtbeheerders bij de flats hebben ertoe geleid dat ze nu gefinancierd worden vanuit eigen middelen van de woningcorporaties in plaats vanuit krachtwijkenbudget.

Verder is van belang voor de woningtoewijzing dat de leefstijltoewijzing Overvecht, waarbij mensen met een inkomen in een tiental 10-hoogflats in Overvecht voorrang kregen, per 1 juli 2015 als gevolg van een wetswijziging vervalt. Corporaties denken na over andere vormen van toewijzing die de leefbaarheid kunnen bevorderen.
Momenteel zijn gemeente en corporaties bezig om te komen tot nieuwe prestatie afspraken.  Hierin speelt het bestrijden van een ruimtelijke tweedeling ook een belangrijke rol.
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt nagenoeg volledig binnen het gemeentelijke beleid opgevangen. In 2016 wordt verder gegaan met het inrichten van ondergrondse inzamelpunten in Overvecht.

Het project Jongerenteam Overvecht helpt bij het behalen van doelstellingen op het gebied van veiligheid, het tegengaan van of het ervaren van jongerenoverlast, het vergroten van kansen voor de jeugd, activering, ontmoeting en het verbeteren van de leefbaarheid. Dit is een project van Jongerenwerk Utrecht (JoU) waarin studenten van het Trajectum College, de Internationale Schakelklassen (ISK) en de school voor praktijkonderwijs POUWER leren om toezicht te houden.

In Overvecht gebeurt nog meer dan  bovenstaande werkzaamheden op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Er wordt extra geld ingezet om de achterstand sneller in te lopen. Het gaat om de volgende projecten.

5.1 Groepsaanpak overlast gevende jeugdgroepen
Individuele dwang- en drangmaatregelen en trajectbegeleiding voor leden van criminele groepen.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Krachtwijken €120.000, -.

5.2 Zwaar jongerenwerk
De inzet van zwaar jongerenwerk is gericht op het leggen van contact met groepen jongeren die op een aantal locaties in de wijk voor veel en hardnekkige overlast zorgen. De jongerenwerkers staan stevig in hun schoenen en weten met moeilijke groepen om te gaan.
Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Krachtwijken € 80.000, -.

5.3 Sociale wijkontwikkeling en buurtaanpakken
Het vervolg van de buurtaanpak in 2016 is gericht op stimuleren en ondersteunen van bewoners om de ruimte te pakken die er ligt voor eigen initiatieven in en voor de buurt op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en ontmoeting. Ook wordt extra ingezet op het activeren van ouders bij het waarborgen van een veilig en pedagogisch speelklimaat op straat. Verbinding tussen sterke en zwakke bewoners is een aandachtspunt.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijken.
Inzet budget: Krachtwijken € 50.000, -.
Inzet partners: bewoners(groepen).

5.4 Verbeteren van de woonomgeving en openbare ruimte
Voor de leefbaarheid in de wijk is een schone, hele en veilige openbare ruimte essentieel. Het extra geld gaat naar de verbetering van de openbare ruimte binnen en rondom complexen waar woningcorporaties renovatie werkzaamheden hebben gepleegd. Ook is extra aandacht gewenst voor de openbare ruimte bij woningbouwprojecten die vertraging oplopen. Om verloedering tegen te gaan is extra zorg op deze locaties nodig. Daarnaast is er inzet voor verbeteringen van de openbare ruimte nodig rondom nieuwe gymzalen die in de wijk gerealiseerd worden. Ook op andere locaties, zoals het winkelcentrum, is een extra impuls door fysieke verbeteringen in de openbare ruimte nodig. Binnen deze bouwprojecten wordt samengewerkt tussen Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en Stadswerken.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en Stadswerken.
Inzet budget: Krachtwijken € 300.000, -
Inzet partners: Woningcorporaties Mitros.
Portaal en Bo-Ex.
Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

5.5 Schoon, heel & veilig
Dit betreft extra inzet op de openbare ruimte, vooral bij het groot winkelcentrum Overvecht.

Inzet gemeente: Stadswerken
Inzet budget: Krachtwijken € 30.000, -
Verantwoordelijk: Stadswerken.

5.6 Inzet Utrecht maken we samen
In het plan van aanpak “Utrecht zijn we samen” zet de gemeente Utrecht in op een inclusieve samenwerking en het voorkomen van polarisatie en radicalisering. De invulling van dit plan van aanpak komt tot stand in nauwe samenwerking met de partners. De aanleiding van het plan van aanpak was radicalisering en het vertrek van  een aantal jongeren uit Utrecht richting Syrië. Sinds twee jaar werkt de gemeente aan een aanpak om deze jongeren in beeld te krijgen en te helpen met het doel vertrek naar strijdgebieden te voorkomen. Op grond van kennis en ervaring ontstond de behoefte om de voedingsbodem van radicalisering weg te nemen. Er zijn mensen die zich niet meer thuis voelen in Utrecht, die het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. Groepen worden gevormd zijn op basis van overeenkomsten, zoals gelijke etniciteit, gelijke sociale economische status. Die groepen lijken steeds verder uit elkaar te drijven. Ze kennen elkaar niet, weten elkaar niet te vinden, zijn niet met elkaar in gesprek. Met “Utrecht zijn we samen” willen we deze ontwikkeling keren en werken we aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen erbij hoort. Een kleurrijke stad met inwoners met een diverse culturele achtergrond die vanuit hun eigen identiteit en met respect verbindingen maken met elkaar. Door hieraan te werken zullen voedingsbodems voor radicalisering verminderen, maar veel meer dan dat willen we bereiken dat alle inwoners van onze stad zich Utrechter voelen en met elkaar in verbinding staan.

Er gebeurt al veel in Utrecht. Er zijn veel grote en kleine initiatieven, georganiseerd door vrijwilligers en professionals. We zijn trots op het netwerk dat we hebben in Utrecht. Dat wat er al is, willen we versterken waar nodig.

“Utrecht zijn we samen” werkt vanuit drie sporen:

 1. Versterken beleid: Met onze bestaande partners in gesprek gaan om te bezien of een intensivering of bijstelling van inzet wenselijk is;
 2. Bijwonen en organiseren van dialoog: Benutten van energie uit de stad en initiatieven faciliteren die bijdragen aan het doel van verbinding in de stad en/of het tegengaan van radicalisering;
 3. Vergroten beweging: Inzetten op het betrekken van belangrijke partners in de stad en het vergroten van de sense-of-urgency bij deze partners zodat zij zich verbinden.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling en Veiligheid
Inzet budget: Krachtwijken € 25.000, -.
Inzet partners: Bondgenoten Overvecht, bewoners, Politie, Buurtteams, JoU, SMN, Wijk &Co, Vreedzame wijk, scholen.
Verantwoordelijk: MO & Veiligheid

5.7 Project Springlevende Wijk in Vulcanusdreef
In de Springlevende Wijk in Vulcanusdreef zetten 4 studenten zich in voor de leefbaarheid van de Vulcanusdreef. In opdracht van het wijkbureau en Mitros en samen met Academie van de Stad, bewoners en wijkorganisaties bedenken studenten relevante en waardevolle deelprojecten in de Vulcanus en zetten die op. Ter ondersteuning van hun rol als studentcoördinator krijgen ze tijdelijk een woning met huurkorting. Zo dragen de studenten als medebewoner bij aan hun eigen buurt.
De studenten geven de wijk een impuls door het stimuleren van talentontwikkeling van buurtkinderen en –volwassenen, ontmoetingen tussen buurtbewoners en participatie van verschillende bewonersgroepen. Met deze succesvolle projectformule van Academie van de Stad leren de studenten van hun maatschappelijke ervaring terwijl ze hun wijk Springlevend maken. 

Inzet gemeente: Wijken
Inzet budget: Krachtwijken € 10.000, - (uit budget Ruimte voor Initiatieven)
Inzet partners: Mitros, Stichting Academie van de Stad, Veiligheid, bewoners, Buurtteams.
Verantwoordelijk: Wijkbureau en Mitros.

Hoofdstuk 6

Complexe projecten en trajecten

Voor de herinrichting van diverse locaties in de wijk is geen structureel budget beschikbaar. Vernieuwing moet via subsidies en projecten gestalte krijgen. Dit geldt ook voor de volgende complexe projecten in Overvecht.

6.1 Voormalig Ziekenhuis St. Antonius
Deze locatie verandert van voormalig ziekenhuisterrein in een woningbouwlocatie. In twee fases worden eengezinswoningen gebouwd die koopprijzen krijgen in de lage en midden categorie. In totaal worden circa 205 woningen gerealiseerd. De eerste fase bestaat uit circa 55 woningen. De sloop van het zusterhuis is in 2015. Daarna kan gestart worden met de bouw van de woningen van deze eerste fase. De tweede fase bestaat uit circa 150 woningen. Het bestemmingsplan is in juni 2014 ter visie gelegd. De start en planning hangen af van de verkoop. Dit project draagt bij aan het vergroten van de woningdifferentiatie in Overvecht.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Inzet partners: Ontwikkelaar Timpaan.

6.2 Baggeren en vervangen beschoeiing Vechtdijk.
Voor deze werkzaamheden is in 2015 de Vecht gebaggerd en is de beschoeiing tussen het zandpad en de Muinck Keijzerbrug vervangen. De oever is gesaneerd en opnieuw ingericht. De tuinen zijn 60 cm ingekort i.v.m. de kabels en leidingen en om de weg beter te kunnen inrichten. Vanaf het Zandpad is aan de parkzijde nieuwe beschoeiing geplaatst om afkalven van de berm tegen te gaan. Als laatste onderdeel van dit project dient er nog een gebruikersovereenkomst te worden gemaakt.

Inzet gemeente: Stadswerken, Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Milieu en Mobiliteit.
Inzet partners: Klankbordgroep/bewoners, Waternet.
Verantwoordelijk: Stadswerken.

6.3 Herinrichting Vechtdijk
Vechtroute
Utrecht heeft de ambitie om naast het hoofdfietsnetwerk, aantrekkelijke routes aan te leggen voor afstanden tot 15 km, de zogenaamde doorfietsroutes. Doorfietsroutes zijn rustige routes die vaak parallel lopen aan de doorgaande (drukkere) routes. Vaak lopen ze door woonbuurten waar de auto een minder prominente rol heeft. Hierdoor ontstaan prettige en veilige routes met een goede doorstroming en minder verkeerslichten. De Vechtdijk is onderdeel van de in het actieplan fiets en meerjarenprogramma bereikbaarheid 2015 voorgestelde doorfietsroute Vechtroute. Met de Vechtroute ontstaat een comfortabele, herkenbare en snelle fietsverbinding tussen de binnenstad van Utrecht en de gemeente Maarssen. Om werk met werk te maken is de realisatie van de Vechtdijk, als onderdeel de Vechtroute, vooruit getrokken. De Vechtdijk zal worden ingericht als fietsstraat. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto's zijn toegestaan. Dit autogebruik wordt echter beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat. De fietser heeft voorrang, de auto is te gast. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind 2015 starten.
Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stadswerken en Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling.

6.4 Wijkgroenplan Overvecht
Het wijkgroenplan is in Overvecht eind 2015 grotendeels afgerond. De uitvoering van de openbare ruimte voor de Lidl in het winkelcentrum aan de Klop heeft nog niet plaats gevonden. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen rondom de verbouwing van de Lidl.

Inzet gemeente: Wijken, Milieu en Mobiliteit, Stadswerken.
Inzet partners: Bewoners en relevante wijkpartijen.

6.5 Aanpak (instroom) sociaal kwetsbare bewoners
In Overvecht wonen relatief veel sociaal kwetsbare bewoners. Dit komt onder andere door het grote aanbod van sociale huurwoningen in combinatie met een  relatief groot aantal toewijzingen naar woningen vanuit gereguleerde instroom. Door de komst van de Buurtteams is de toegang tot de hulpverlening en begeleiding sterk verbeterd. Eén toegangspoort tot begeleiding en zo nodig aanvullende zorg, dicht bij huis. Begeleid wonen voorzieningen zijn afgebouwd in het kader van scheiden van wonen en zorg.  Daarnaast is ook het aantal klinische bedden afgebouwd. Dit betekent dat er een groter beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid van bewoners in de wijk met een begeleidings- of zorgvraag. Hierbij wordt ook nadrukkelijk een beroep gedaan op de zorg voor elkaar. Op zich positieve ontwikkelingen maar ook risicovol in een wijk waarbij geen sprake is van een gezond evenwicht tussen kwetsbare en draagkrachtige bewoners. De ervaring wijst uit dat de meeste sociaal kwetsbaren met ambulante zorg goed kunnen functioneren. Een klein deel veroorzaakt echter forse problemen en ernstige overlast. Het gaat dan vaak om mensen die geen ondersteuning en zorg krijgen of willen terwijl ze dit wel nodig hebben. We willen samen met betrokken partners in de wijk onderzoeken wat we moeten  voortzetten of versterken en wat er aanvullend nodig is om verwachte negatieve effecten van het nieuwe beleid voor deze specifieke bewoners samen op te vangen.

Inzet gemeente: Wijken, Volksgezondheid en Veiligheid.
Inzet partners: Woningcorporaties, zorginstellingen, sociaal makelaars en politie.
Verantwoordelijk: Veiligheid.

6.6 Wijkring en 30 km-gebieden
Dit project vervalt, want zowel de Wijkring als de 30 km gebieden zijn in 2015 uitgevoerd.

6.7 Programma- en gebiedscommunicatie
De inzet op een goede communicatie die bewoners informeert en uitnodigt om mee te doen, wordt voortgezet. We gaan bijvoorbeeld door met de aanpak vanuit Echt Overvecht en bijdragen aan Dreefnieuws. In 2016 worden de diverse kanalen, die naast informatie ook de positieve branding van Overvecht moeten uitdragen, aan elkaar gekoppeld. Dreefnieuws en Echt Overvecht fuseren gedeeltelijk en samenwerking met andere partijen wordt geïntensiveerd. Ook Sociale media worden ingezet om bewoners in de wijk te bereiken. Op dit moment heeft Echt Overvecht 2500 volgers, dit moeten er eind 2016 minimaal 4000 zijn. We bereiken dit o.a. door de pagina te ‘boosten’. Sociale media stimuleren betrokkenheid en gemeenschapszin en zijn een laagdrempelig middel om veel mensen te bereiken. Mooi te zien is dat de wijk ‘samenkomt’ online. Voor Overvecht is dat geen ‘vanzelfsprekendheid’, maar naast papier wordt ook hier steeds meer de voordelen van digitaal ingezien. Ook UindeWijk willen we nog blijven ondersteunen.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijkbureau Overvecht.
Inzet budget: Krachtwijken € 50.000, -.

6.8 Werk budgetten sociale wijkversterking
Voor het oplossen van knelpunten in de uitvoering en voor wijkbijeenkomsten met diverse partijen in de wijk.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijken.
Inzet budget: Krachtwijken € 90.000, -.

6.9 Ruimte voor nieuwe initiatieven

Ruimte geven aan nieuwe initiatieven en projecten in de wijk. Voorbeelden hiervan zijn    de Springlevende wijk van de Academie van de stad (zie 5.7) en het project Jong STUT van het STUT theater. Het project Jong STUT betekent dat er 9 weken lang workshops van theater, dans en mime aan jongeren in Overvecht wordt gegeven.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijken.
Inzet budget: Krachtwijken € 100.000, -.
Inzet partners: Bewoners, ondernemers en andere wijkpartijen.

6.10 Toekomstvisie groot winkelcentrum
De gebiedsaanpak door Synchroon/Amvest gaat definitief niet door. Wel mogelijk is het ondersteunen van vastgoedeigenaren die wensen voor veranderingen hebben. Verder worden er plannen ontwikkeld voor de verbetering van het deel waar de voormalige Nederlandse Pakketdienst en uitgeverij Spectrum zaten. Van dit deel is de gemeente eigenaar. Tenslotte is er aandacht voor gewenste verbeteringen in de openbare ruimte in en bij het winkelcentrum. Vooral hier is extra inzet vanuit het Wijkactieprogramma nodig.

Inzet gemeente en partners: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadswerken, Wijken, woningcorporaties, bewoners en projectontwikkelaars.

6.11 Nieuwe locatie prostitutiezone
De gemeente is bezig met een nieuwe locatie voor de prostitutiezone in Overvecht. Op termijn kunnen hier ook de werkplekken, nu nog in de binnenstad, samengebracht worden. Deze locatie, het nieuwe Zandpad genaamd, wordt toegankelijk vanaf de afrit van de Einsteindreef. Daarnaast wordt gewerkt aan de oprichting van een beheergroep, volgens de opzet zoals die voor de hostels is ontwikkeld.
Het plan is zeer omstreden.

Inzet gemeente en partners: Veiligheid, Stadswerken, Volksgezondheid, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en de op te richten beheergroep.

6.12 Verbetering Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)
De NRU bestaat uit de Karl Marxdreef, Albert Schweitzerdreef en de Einthovendreef. In 2013 is de verbetering van de NRU vanwege rijks bezuinigingen uitgesteld. Het project is toen stilgelegd. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft eind 2014 besloten de eerder vastgestelde rijksbijdrage weer naar voren te halen. Daarom is het project in 2015 weer gestart. Verbetering van de randweg langs Overvecht is van belang voor de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en gezondheid van de stad en Overvecht. Met een betere doorstroming op de NRU is het mogelijk om verkeer van en naar Overvecht en aangrenzende wijken anders te routeren. Hierdoor neemt de verkeersdruk op een aantal plekken in de wijk af en kunnen die wegen aantrekkelijker worden gemaakt voor fietsers en voetgangers. De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met bewoners toegewerkt naar een aantal belangrijke uitgangspunten voor de NRU. Deze zijn in maart 2014 door de gemeenteraad vastgesteld in een zogenaamde gemeentelijke voorkeursvariant, en zijn:  2 x 2 rijstroken, een maximum snelheid van 80 km/uur, een groene uitstraling, 3 ongelijkvloerse kruisingen. Binnen het beschikbare budget kan één van de verkeerspleinen verdiept (onderlangs) worden aangelegd. Bewoners willen graag dat dit alle pleinen verdiept worden. De gemeentelijke voorkeursvariant is het uitgangspunt bij de herstart van het project. In het voorjaar van 2015 wordt er een participatiewerkgroep van ondernemers en bewoners opgericht die de gemeente adviseert. In de toekomst is er mogelijk geen rechtstreekse aansluiting meer van de Moldau- en Zambesidreef op de NRU. Verkeer dat nu gebruik maakt van deze aansluitingen om op de NRU te komen, moet na de aanpak van de NRU een andere route nemen. Hiervoor worden in 2015 verschillende varianten onderzocht waarbij ook gekeken wordt naar de gevolgen op andere wegen binnen Overvecht. In 2016 wordt een keuze gemaakt welk plein verdiept wordt aangelegd en gestart met het opstellen van een Integraal Programma van Eisen. Streven is om in 2020 te starten met de uitvoering.

6.13 Actieplan verkeersveiligheid 2015-2020
Het gemeentelijke ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar (UAB) ziet een goede verkeersveiligheid als belangrijke voorwaarde voor een gezonde, sociale en economisch aantrekkelijke stad. Uit dit ambitiedocument komt het actieplan verkeersveiligheid 2015-2020 voort. Het actieplan bundelt maatregelen vanuit de eerdergenoemde gemeentelijke programma’s en vult deze aan met extra acties. Het doel van het plan: de objectieve én ervaren verkeerveiligheid in onze stad vergroten. Het actieplan verkeersveiligheid is opgebouwd rondom de volgende vier pijlers:
1. belangrijkste knelpunten oplossen;
2. verkeersveilig gedrag bevorderen;
3. faciliteren van gewenst gedrag en 4. verkeerseducatie.
Maatregelen uit het actieplan voor Overvecht zijn onder andere: aanpak kruispunten Einsteindreef-  Seinedreef (conflict afslaand autoverkeer en fietsers), kruising Moldaudreef- Neckardreef, het afronden van 30 km gebieden (aansluiten bij onderhoudswerkzaamheden) en het verlagen van de snelheid op wegen van 70 naar 50 km per uur.

Hoofdstuk 7

Gebieds- en buurtaanpakken: Spoorzone en de Gagel

In Overvecht zijn de gebiedsaanpakken Spoorzone en de Gagel zo goed als afgerond. Er is nu vooral sprake van fysieke wijk- en buurtaanpakken. Voor sociale wijkontwikkeling en sociale buurtaanpakken verwijzen we naar hoofdstuk vijf (5.3).

7.1 Spoorzone

7.1.1 Camera Obscuradreef
Het project is vertraagd als gevolg van de sterk gewijzigde economische omstandigheden voor  woningcorporaties in de afgelopen jaren. Aanvankelijk was de bedoeling 80 woningen te renoveren en 137 woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dit bleek financieel niet haalbaar. Het plan wordt nu herontwikkeld, waardoor de verhouding waarschijnlijk verschuift naar een groter deel renovatie en een kleiner deel sloop/ nieuwbouw. Woningcorporatie Mitros start mogelijk een experiment met energieneutraal renoveren. Het project heet 'Nul op de meter'. Mitros doet de investering hiervoor samen met de gemeente, via de inzet van middelen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV3). Het experiment start medio 2015. Gedurende 1 jaar worden de resultaten gemonitord. Daarna wordt besloten of deze aanpak in de rest van het te renoveren blok wordt ingezet. Eventuele sloop/nieuwbouw is voor 2017 niet aan de orde.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Inzet budget: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.
Inzet partner: Mitros.

7.1.2 Mariakwartier
Dit project vervalt, want alle woningen zijn in 2015 opgeleverd.

7.1.3  Kindercluster Teun de Jagerdreef
De gebouwen van de Jenaplanscholen Cleophas aan de Winterboeidreef en de Openbare Basisschool Overvecht aan de Teun de Jagerdreef krijgen één nieuw schoolgebouw. Dat complex komt aan de Teun de Jagerdreef 5.De bestaande sporthal met twee gymzalen wordt in de nieuwbouw ingepast. In dit Kindercluster is ook plaats voor buurthuis de Bram die hier naar toe verhuist van de Rhônedreef. De Bram blijft de wijkbewoners in het zuiden van Overvecht volop ruimte en faciliteiten bieden voor de organisatie van activiteiten en bijeenkomsten. Het kindercluster Teun de Jagerdreef is het resultaat van samenwerking tussen de onderwijsbesturen en de gemeente. De investering komt vanuit het Masterplan Primair Onderwijs. Dit project is begin 2017 gereed.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie, Maatschappelijke Ontwikkeling (Onderwijs).
Inzet partners: Betrokken scholen en buurthuis De Bram.
Verantwoordelijk: Utrechtse Vastgoed Organisatie.

7.1.4 Stationsgebied station Overvecht
Het project betreft de aanpak van de openbare ruimte in de stationsomgeving van Overvecht. Het gaat om het verbeteren van de verblijfskwaliteit voor reizigers, bezoekers, bewoners en werknemers van het stationsgebied en enkele knelpunten m.b.t. parkeren (in het bijzonder bij de CNV en de moskee) op te lossen. Het station is een belangrijke entree van de wijk en daarmee ook een visitekaartje. De opgave is om tegelijk de as Aidadreef-Arnodreef te versterken. De Tiberdreef fungeert als een barrière tussen het station, de winkelstrip en de moskee. Ook is de inrichting rommelig en onoverzichtelijk. Het totale gebied mist een herkenbare uitstraling en de bereikbaarheid voor langzaam verkeer van het station is niet optimaal. De voorbereidingen en besluitvorming vinden plaats in 2015. De uitvoering zal in 2016 plaats vinden.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Inzet budget: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3.

7.2 De Gagel

7.2.1 Kindercluster Ibisdreef
Bij het ‘kindercluster’ aan de Ibisdreef komen  de Mattheusschool (Ghanadreef 2) en de Openbare School (Grote Trekdreef 4), onder één dak. Hier is ook een wijkvoorziening aan gekoppeld in de vorm van een multifunctioneel te gebruiken ruimte en een ouderlokaal. De investering komt vanuit het Masterplan Primair Onderwijs. Dit project is eind 2016 gereed.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie en Maatschappelijke Ontwikkeling (Onderwijs).
Inzet budget: Programma Onderwijs.
Inzet partners: Basisscholen.
Verantwoordelijk: Utrechtse Vastgoed Organisatie.

7.2.2 Multifunctionele accommodatie Gagel Noord
Dit betreft de nieuwbouw van twee basisscholen in het noordoostelijke deel van Overvecht. De Johannes aan de Pagodedreef en de openbare school aan de Beiroetdreef kunnen  niet meer  de gewenste bouwkundige en onderwijskundige kwaliteit bieden. Het realiseren van een nieuwe schoolvoorziening is opgenomen in het Masterplan Primair Onderwijs en wordt gefinancierd uit dit masterplan. Het project wordt in de loop van 2016 uitgevoerd.

Daarnaast wordt een nieuwe gymzaal gebouwd op de locatie aan de Pagodedreef, waar voorheen de Johannesschool stond. In het verlengde van dit plan wordt de openbare ruimte eromheen verbeterd. Doordat het bouwvlak van de gymzaal kleiner is dan van de eerdere basisschool kan er vergroening van het terrein plaats hebben. Hierover wordt met omwonenden overlegd hoe dit er dan kan gaan uitzien.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie en Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Programma Onderwijs
Inzet partners: Basisscholen en diverse wijkpartijen voor multifunctionele voorzieningen.
Verantwoordelijk: Utrechtse Vastgoed Organisatie.

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het plan voor de herinrichting openbare ruimte nabij de nieuwe gymzaal.

7.2.3 Flats THEMA-dreven
Na lang onderzoek is besloten om de flats aan de zogenaamde THEMA-dreven (de Tigris-, Haifa-, St. Eustatius-, St. Maarten- en Ankaradreef) niet te slopen. Renovatie van de flats is nu noodzakelijk. Portaal is in 2014 gestart met de renovatie van de flat aan de Ankaradreef. In 2015 start de planvorming voor de flat aan de St. Maartendreef van Portaal. De renovatie van de vier flats van Mitros is op zijn vroegst voorzien vanaf 2019. De gemeente knapt de openbare ruimte rondom de flats wel al eerder op. Allereerst zijn daartoe ondergrondse vuilcontainers geplaatst bij alle zes de flats in het gebied. De investering komt vanuit de afdeling Stadswerken. Het nieuwe kunstgrasveld is al in 2014 gerealiseerd. Verder zal in 2015/2016 de overige aanpak van de openbare ruimte  uitgevoerd worden. De gemeente zet daarnaast middelen in uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV3).

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadswerken en Wijken.
Inzet budget: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.
Inzet partners: Portaal en Mitros.
Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

7.2.4 Flats KwaZeGa-dreven
Dit project vervalt, want de renovatie van de flats en de herinrichting van de buitenruimtes zijn in 2015 uitgevoerd.

7.2.5 Ivoordreef
In 2015 is het proces van herhuisvesting voorspoedig verlopen. Naar verwachting zullen in 2016 nog slechts enkele woningen in de flat door reguliere huurders worden bewoond. In 2015 is ook de planontwikkeling voor de nieuwbouw officieel gestart. De aantrekkende woningmarkt stemt optimistisch over de kans van slagen. De planontwikkeling wordt in 2016 voortgezet. De verwachting is dat komend jaar ook de omwonenden kunnen worden geïnformeerd over de planontwikkeling. Het plan zal voor ongeveer 70% bestaan uit koopwoningen en/of vrije sector huurwoningen. Ongeveer 30% van de plancapaciteit is bestemd voor sociale huurwoningen. De koopwoningen of vrije sector woningen zullen door een commerciële ontwikkelaar worden ontwikkeld en gerealiseerd. De daadwerkelijke sloop wordt niet eerder dan eind 2017 voorzien.

Inzet partner: Bo-Ex

Bijlage

Projectenoverzicht voor 2016

Wijkambitie 1: Vergroten van kansen voor de jeugd, ook op het gebied van werk

3.1

Extra schoolmaatschappelijk werk en jeugdmaatschappelijk werk

3.2

Extra ‘outreachende’ hulpverlening voor jeugd en ouders

3.3

Aanpak multi problem gezinnen

3.4

Extra ‘Speel mee’ en speeltuinwerk

3.5

Brede schoolontwikkeling en – vernieuwing (dit project vervalt, is afgerond in 2015)

3.6

Brede school: talentonwikkeling

3.7

Brede school: ouderbetrokkenheid

3.8

Jobmatch

3.9

Vergroten werkkansen voor jeugd

Wijkambitie 2: Investeren in werk, gezondheid, activering en ontmoeting

4.1

Bevorderen ondernemerschap

4.2

Doe Mee Centrum De Gagel en ‘Participeren kun je leren’

4.3

Wijkbedrijf is nu WIJ 3.0

4.4

Buurtgerichte gezondheidsbevordering

4.5

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

4.6

Beweegmakelaar volwassenen en beweegactiviteiten

4.7

Jeugdsport en verenigingsondersteuning

4.8

Activering door middel van taal en digivaardigheid

4.9

Initiatief cultuurhuis ZIMIHC Stefanus

4.10

Project Voedseltuin Gagelsteede

Wijkambitie 3: Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

5.1

Groepsaanpak overlast gevende jeugdgroepen

5.2

Zwaar jongerenwerk

5.3

Sociale wijkontwikkeling en buurtaanpakken

5.4

Verbeteren van de woonomgeving en openbare ruimte

5.5

Schoon, heel & veilig

5.6

Inzet Utrecht maken we samen

5.7

Project Springlevende wijk in Vulcanusdreef  

Complexe projecten en trajecten

6.1

Voormalig Ziekenhuis St Antonius

6.2

Baggeren en vervangen beschoeiing Vechtdijk

6.3

Herinrichting Vechtdijk

6.4

Wijkgroenplan Overvecht

6.5

Aanpak (instroom) sociaal kwetsbare bewoners

6.6

Wijkring en 30 km-gebieden (dit project vervalt, is afgerond in 2015)

6.7

Programma- en gebiedscommunicatie

6.8

Werkbudgetten sociale wijkversterking

6.9

Ruimte voor nieuwe initiatieven

6.10

Toekomstvisie groot winkelcentrum

6.11

Nieuwe locatie prostitutiezone

6.12

Verbetering Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

6.13

Actieplan Verkeersveiligheid 2015-2020

Gebieds- en buurtaanpakken

7.1

Spoorzone

7.1.1

Camera Obscuradreef

7.1.2

Mariakwartier (dit project vervalt, is afgerond in 2015)

7.1.3

Kindercluster Teun de Jagerdreef

7.1.4

Stationsgebied station Overvecht

7.2

De Gagel

7.2.1

Kindercluster Ibisdreef

7.2.2

Multifunctionele accommodatie Gagel Noord

7.2.3

Flats Thema-dreven

7.2.4

Flats Kwango-, Zebra-, Gambia-dreven (dit project vervalt, is afgerond in 2015)

7.2.5

Ivoordreef