Openbare ruimte en groen

Openbare ruimte en groen

Programma Openbare Ruimte en Groen

Algemene informatie

Doelstelling: De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel.
Beleidskader: Meerjarennota Onderhoud kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2016 – 2019 ‘Buiten gewoon op orde’.
Inhoud: De Gemeente Utrecht streeft naar economisch rationeel beheer waarbij we de risico’s hebben geïnventariseerd. Het in 2013 geïntroduceerde keuze instrument PRIOR (Projecten rangschikking vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte) helpt bij het maken van keuzes op het vlak van vervangingsinvesteringen, ongeacht de soort kapitaalgoed. In deze nota is beschreven op welke wijze het regulier onderhoud en de vervangingsinvesteringen worden bepaald.
Soort investeringen: Het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut, exclusief begraafplaatsen.

Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte en Groen

Het regulier beheer en vervangingsinvesteringen kennen een geleidelijke overgang. Het regulier onderhoud bestaat niet alleen uit het repareren of vernieuwen van voorzieningen, maar tevens uit het regelmatig schoonmaken en controleren van de kwaliteit. Alle voorzieningen zijn immers aan slijtage onderhevig en hebben een gemiddelde levensduur die eindig is. De levensduur kan gedefinieerd worden als de periode waarin de voorziening zijn functie kan vervullen. Het doel van onderhoud is het zoveel mogelijk waarborgen van de levensduur en eventueel het verhogen van de resterende levensduur. Als de resterende levensduur minimaal is geworden, dan vindt groot onderhoud plaats dat in termen van geld een investering noodzaakt.

Onderhoudslasten maken deel uit van de exploitatie. Wij doen de komende jaren de volgende onderhoudsuitgaven.

Onderhoudsprogramma

2016

2017

2018

2019

Onderhoudslasten

20.806

21.830

21.964

22.521

Totaal onderhoudsprogramma

20.806

21.830

21.964

22.521

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Ten gevolge van areaaluitbreidingen in Leidsche Rijn en de bestaande stad nemen de kosten de komende jaren toe.

Voor bovenstaande bedragen wordt 100% van de kapitaalgoederen onderhouden, dus alle wegen, bruggen, kades, muren, watergangen, groen, bomen, verkeersregelinstallaties, verlichting, landgoederen en begraafplaatsen. Vanuit oogpunt van veiligheid is het verantwoord de hoofdwegen te onderhouden op een basisniveau veiligheid. Het gebruikscomfort van wegen en de visuele kwaliteit van de rijbanen zijn niet maximaal. De veiligheid van de gebruiker, mits deze zich houdt aan de aangeven maximum snelheden, is niet in het geding.

Investeringsprogramma Openbare Ruimte en Groen

Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte en Groen

 • Door het prioriteringssysteem voor de vervangingen zijn er ook in 2016 enkele tientallen projecten in de openbare ruimte geselecteerd. Deze projecten zijn afgestemd met de wijken en andere programma’s om synergie en kostenbesparing in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken.
 • Een van de grotere projecten in 2016 is het groot onderhoud aan de Waterlinieweg. Een overlaging (twee nieuwe asfaltlagen) van een gedeelte van de rijbanen kan niet verder worden uitgesteld. Omdat dit een belangrijke verkeersader is, zal overlast niet voorkomen kunnen worden.
 • Een beeldbepalend project is het vervangen van de beschoeiing aan de Oosterstroom. Het borgen van de veiligheid is hier de belangrijkste overweging.

Voor het vergroten van de verkeersveiligheid vervangen we in 2016 relatief veel verkeersregelinstallaties die aan het einde van hun levensduur zijn en vernieuwen we delen van de openbare verlichting in combinatie met de uitvoering van wegenprojecten en vervanging van de riolering.

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties
t/m 2015

2016

2017

2018

2019

Projecten uit Nota kapitaalgoederen

0

18.655

14.655

18.655

18.960

Wal- en Kluismuren

15.279

0

0

0

0

Totaal vervangingsinvesteringen

15.279

18.655

14.655

18.565

18.960

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

In 2017 is het investeringsbedrag 4,0 miljoen euro lager dan de jaren daarvoor en daarna. Bij de Voorjaarsnota 2013 is besloten de terugbetaling van de crisisimpuls van 4,0 miljoen euro per jaar voor de jaren 2013-2016 te repareren om het achterstallig onderhoud in deze periode niet te laten oplopen. De laatste terugbetaling, in 2017, vindt nog wel plaats. Conform besluit bij Voorjaarsnota 2010 is in totaal 35,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor wal- en kluismuren over de jaren 2010 tot en met 2015. Om oplopende vertraging in de uitvoering van het project te kunnen opvangen is de reserve Wal- en Kluismuren gevormd. Vanaf 2016 is er geen exploitatiebudget voor de Wal- en Kluismuren meer beschikbaar. In 2016 vindt een eenmalige onttrekking aan de reserve Wal- en Kluismuren plaats van 8,0 miljoen euro. De verwachte onttrekkingen over de jaren na 2016 bedragen: 6,0 miljoen euro in 2017 en 1,27 miljoen euro in 2018. Bij de Programmabegroting 2017 zal beslist worden hoeveel er in 2017 nodig is uit de reserve, waarvan het saldo 7,27 miljoen euro zal bedragen na de onttrekking in 2016.

Programma Openbare Ruimte en Groen – onderdeel rioleringen

Algemene informatie

Doelstelling: Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.
Beleidskader: Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019
Inhoud: Het Plan Gemeentelijk Watertaken Utrecht 2016-2019 beschrijft de invulling van de wettelijke gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Ook de wijze van beheer van het gemeentelijke oppervlaktewater in Utrecht wordt beschreven, omdat het oppervlaktewater een belangrijke bijdrage levert aan de afvoer en verwerking van hemelwater en het reguleren van de grondwaterstand.
Op basis van deze zorgplichten heeft de gemeente op het gebied van water de volgende taken:

 • een veilige inzameling en transport van afvalwater, zonder risico's voor de volksgezondheid en het milieu;
 • het inzamelen en verwerken van hemelwater zonder dat er wateroverlast optreedt;
 • het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast;
 • het samen met de waterschappen realiseren van veilig, gezond en aantrekkelijk oppervlaktewater waarlangs het goed wonen, werken en recreëren is.

Belangrijkste beleidswijzigingen ten opzichte van het vorige plan:

 • We dragen bij aan het vergroenen van de stad door het verbreden van de afkoppeldoelstelling. We zetten het budget niet alleen in voor het ontvlechten van afvalwater en hemelwatersystemen, maar ook voor het vervangen van niet functionele verharding door groen en/of oppervlaktewater. Hiermee bereik je hetzelfde effect (minder regenwater in het riool), het kost minder en de maatregel draagt tevens bij aan vermindering van hittestress in de stad en een aantrekkelijkere openbare ruimte. Tevens geven we hiermee invulling aan de motie ‘Van de Goot in de sloot’, zoals door de gemeenteraad aangenomen op 6 november 2014.
 • We richten samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een waterbank op. Deze bank biedt gemeente en Hoogheemraadschap de mogelijkheid om watercompensatie te realiseren daar waar het effect en de bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit het grootst is.
 • Nieuw beleid voor het omgaan met lozingen uit de riolering op het oppervlaktewater. We gaan naar meer effectgericht beleid. Hiermee bereiken we hetzelfde effect, maar dan tegen lagere kosten. We nemen alleen nog maatregelen bij lozingen uit de riolering als deze leiden tot een zichtbare verbetering van het watersysteem of een aantoonbare vermindering van risico's voor de volksgezondheid of bij planten en dieren.
 • We zetten de financiële middelen voor verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit daar in waar we de grootste effecten kunnen realiseren. We investeren vooral in maatregelen als zichtbare waterkwaliteitsproblemen zich voordoen, zoals overmatig kroos en algen, vissterfte, botulisme, blauwalg en overmatig zwerfvuil.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut
Onderhoudsprogramma Rioleringen
We inspecteren de riolering en nemen maatregelen om de kans op instorting van de riolering te voorkomen. Hiervoor is een vervangingsplan opgesteld en vervangen en re-linen we dit jaar 4 kilometer riool. Om de waterkwaliteit te verbeteren in de tertiaire watergangen maaien we waterplanten en verwijderen zwerfvuil.

Onderhoudsprogramma

2016

2017

2018

2019

Onderhoudslasten

10.550

10.618

10.687

10.755

Totaal onderhoudsprogramma

10.550

10.618

10.687

10.755

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

De bedragen sluiten aan op het Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019.

Investeringsprogramma Rioleringen

Vervangingsinvesteringen

Relinen van riolering (aanbrengen nieuwe inwendige constructie) vindt plaats in De Meern (onder andere Zonstraat, Meentweg (gedeeltelijk), Pr. Irenelaan, Pr. Beatrixlaan, Pr. Margrietlaan, Melkmeisjes en Gouvernantelaan en Veldhuizen (Heenplat, St. Jansplaat, Hofmansplaat, Noorderplaat en Catharinaplaatjes (gedeeltelijk). Hier wordt gelijktijdig ook 2,5 kilometer drainage aangelegd om de bestaande grondwateroverlast te verminderen. Daarnaast vervangen we de riolering in Vleuten (Schoolstraat (gedeeltelijk), Stationsstraat en Bottensteinweg), in het Spinozaplantsoen, Petemoederslaan , Vinkertlaan, E. Zoudenbalchstraat gedeeltelijk), P. van Vianenstraat, W. Hedastraat, Pr. Irenelaan (gedeeltelijk), Queeckhovenplein (gedeeltelijk), Vechtensteinlaan (gedeeltelijk), Weerensteinlaan, Oppenheimplein (gedeeltelijk), Jongeriusstraat, D. van Steenstraat, Verheulstraat, Zijlstraat, P. Nieuwlandstraat (gedeeltelijk), J. van Galenstraat (gedeeltelijk), Goedestraat, Choorstraat, en Nieuwravenstraat. Waar nodig nemen we gelijktijdig met de rioolvervanging maatregelen om de ontwatering te verbeteren. Naast de geplande rioolvervangingen worden in 2016 diverse grote rioolgemalen gerenoveerd (onder andere Rio Brancodreef en Kanaalweg). Ook voeren we de laatste maatregelen uit van het maatregelenpakket in het Verbreed rioleringsplan 2011-2014 om de lozingen op het oppervlaktewater vanuit de riolering terug te dringen. Een onderdeel is de realisatie van één bergbezinkbassin ter hoogte van de Rijnkade (Binnenstad).

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties
t/m 2015

2016

2017

2018

2019

Vervanging rioleringen

n.v.t.

11.900

11.900

11.900

11.400

Totaal vervangingsinvesteringen

11.900

11.900

11.900

11.400

Bedragen zijn in duizenden euro’s.