EMU-saldo

EMU-saldo

Nr.

Omschrijving

2015

2016

2017

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking aan reserves (zie BBV, artikel 17c)

-78.915

-31.450

-3.576

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

35.707

33.157

32.091

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

16.809

15.705

15.279

4

Investeringen in (im)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-60.610

-88.542

-64.089

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

-43.355

-84.100

-119.600

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

134.800

227.450

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten in verband met transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

39.364

-28.514

-28.670

11

Verkoop van effecten:

  1. Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

  1. b. Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

-91.000

-48.944

58.885

Bedragen zijn in duizenden euro’s.