Volksgezondheid

Volksgezondheid

Prestatiedoelstelling

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies

Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie

Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming en faciliteren van samenwerking.

632

632

Alcohol en drugs, signalering, advies, ondersteuning en toeleiding

Het vroegtijdig signaleren van problematisch middelengebruik en toeleiden naar passende zorg. Bijvoorbeeld door het trainen van intermediairs, het organiseren van (crisis)interventies, themabijeenkomsten en het leggen van contact met de doelgroep.

1.008

1.008

WMO collectieve GGZ preventie

Subsidie  t.b.v. een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente Utrecht

181

181

Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding

Opsporing, vroegsignalering en toeleiding met als doel om zeer sociaal kwetsbaren/ OGGZ zo snel mogelijk toe te leiden naar het juiste aanbod

241

241

Heroineverstrekking en spuitomruil

Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen

1.074

1.074

Prostitutie

Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie.

986

986

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn

4.122

4.122

Totaal Programma Volksgezondheid

4.122

4.122

Bedragen zijn in duizenden euro's