Veiligheid

Veiligheid

Prestatiedoelstelling

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies

Jongerenwerk en veiligheid

Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief.

2.180

2.180

Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid)

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

1.100

1.100

Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid

71

71

Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem

3.351

3.351

Hulpverlening bij ongevallen en rampen

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen

161

161

Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het voorkomen en/of bestrijden van calamiteiten, crises en rampen

161

161

Totaal programma Veiligheid

3.512

3.512

Bedragen zijn in duizenden euro's