Toelichting reserves

Toelichting reserves

In de toelichting met reserves zijn de mutaties in de reserves die volgen uit de bijsturingsvoorstellen van de Tweede Bestuursrapportage 2015 nog niet verwerkt. Dit vindt plaats bij de 3e Technische begrotingswijziging 2015.

Algemene reserves

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Algemene reserve

51.697

0

51.697

0

51.697

0

51.697

Algemene dekkingsreserve

6.903

-1.092

5.811

713

6.523

3.066

9.590

Totaal

58.600

-1.092

57.508

713

58.221

3.066

61.287

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Algemene reserve

De Algemene reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is uiterste achtervang om de gevolgen van optredende risico’s op te vangen. De noodzakelijke hoogte van de Algemene reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen. De rentebaten over het saldo van de algemene reserve worden aangewend als algemeen dekkingsmiddel van de programmabegroting. In afwachting van verdere besluitvorming over de interne verzelfstandiging van Stadswerken is besloten dat de bedrijfsreserve van Stadswerken niet wordt overgeheveld naar de algemene reserve van de Gemeente Utrecht (Raadsbesluit DSW 12.052156 van 5 juli 2012). Het is een apart onderdeel binnen de algemene reserve.

Algemene dekkingsreserve

De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor concernbrede reserveringen; onder andere van incidentele baten uit erfpachtconversies en resultaten uit de verkoop van gemeentelijk eigendom. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. De rentebaten over een bedrag ter grootte van het saldo van de algemene dekkingsreserve, zijn structureel opgenomen in het programma Algemene Middelen bij de langlopende geldleningen. De rentebaten over het saldo van de algemene dekkingsreserve zijn structureel opgenomen in de exploitatie.

Programmareserve Bewoners en bestuur

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Reserve Verkiezingen

0

616

616

0

616

 0

616

Totaal

-1

616

615

0

615

0

615

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Reserve verkiezingen

De reserve is ingesteld met het doel ervoor te zorgen dat er middelen beschikbaar zijn ter dekking van de kosten van de verkiezingen. Verkiezingen vinden niet jaarlijks plaats. Het houden van verkiezingen is een wettelijke taak en de middelen daarvoor zijn jaarlijks opgenomen in de algemene uitkering, ook al vindt er geen verkiezing plaats. De reserve heeft een egalisatiefunctie. Het saldo is bestemd voor de egalisatiekosten verkiezingen in een jaar dat er verkiezingen zijn.

Programmareserve Stedelijke Ontwikkeling

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

13.359

0

13.359

0

13.359

0

13.359

Woonruimteonttrekkingsreserve

1.380

0

1.380

0

1.380

0

1.380

Woonfonds

2.073

0

2.073

0

2.073

0

2.073

Project ruimtelijke informatie

45

0

45

0

45

0

45

Reserve Utrechts restauratiefonds (URF)

5.077

120

5.197

0

5.197

0

5.197

Archeologisch museum Leidsche Rijn

2.120

0

2.120

0

2.120

0

2.120

Krachtwijken

7.190

0

7.190

7.190

0

7.190

Revolverend fonds woningrenovatie

762

0

762

0

762

0

762

Domplein 13

900

0

900

0

900

0

900

Reserve grondexploitatie

5.896

-4.318

1.577

-2.957

-1.380

-2.957

-4.337

Stedelijke herontwikkeling

13.897

-7.270

6.627

-5.001

1.626

-1.676

-50

Reserve Geluidswal Woerden

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

Reserve taakstelling inkoop Leidsche Rijn

15.279

-2.159

13.120

-2.159

10.961

-2.159

8.802

Taakstelling inkoop Stationsgebied

989

-989

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

71.967

-14.617

57.350

-10.118

47.233

-6.793

40.440

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Stimuleringsfonds volkshuisvesting (revolverend)

Ingesteld op: 1 januari 1997 / GV 16 - 1997. Eindigt op: 2020 (naar verwachting bij herinrichting). Vanuit het stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVN) worden startersleningen en laagrentende leningen verstrekt ter stimulering van de woningmarkt. Het revolverende fonds wordt gevoed uit de opbrengst van rente op uitstaande leningen na aftrek van beheerkosten. Verstrekte leningen staan verantwoord op de balans onder Financiële vaste activa - Overige langlopende leningen.

Woonruimteonttrekkingsreserve

Bij het onttrekken van woonruimte worden compensatie bedragen in rekening gebracht. Deze gelden mogen enkel worden aangewend om nieuwe woonruimte te creëren, zoals het project 'wonen boven winkels' en subsidie regeling van het fonds toevoegen woonruimte.

Woonfonds

Ingesteld op: 2 april 2003 / GV96 – 2003. Eindigt op: 2020 (afhankelijk van afwikkeling VH-leningen). Het woonfonds wordt ingezet voor bijzondere doelgroepen en initiatieven die extra woonvoorzieningen vragen die niet in het reguliere pakket zijn opgenomen. De voeding van en onttrekkingen aan het fonds geschiedt door de afwikkeling van oude volkshuisvesting regelingen. Naar de aard van het fonds worden voorstellen gedaan voor besteding van daarbij vrijvallende middelen.

Project ruimtelijke informatie

In het kader van informatie management is een aantal ruimtelijke informatievoorziening projecten (zoals digitalisering bestemmingsplannen) gedefinieerd. Deze worden met middelen uit deze voorziening gerealiseerd.

Reserve Utrechts restauratiefonds (URF)

Uit het Utrechts restauratiefonds worden laagrentende leningen verstrekt ter ondersteuning van particuliere eigenaren. Het restauratiefonds richt zich op de gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.

Archeologisch museum Leidsche Rijn

Deze reserve is ten behoeve van het ontwikkelen van het cultuurcentrum Hoge Woerd en geldt vooral ter dekking van een deel van de toekomstige kapitaalslasten. De jaarlijkse storting van 0,180 miljoen euro hiervoor is met ingang van dit jaar beëindigd. Zie hiervoor de Voorjaarsnota 2015. Daarnaast is deze reserve bestemd ter dekking van de archeologische opgravingen in Leidsche Rijn.

Krachtwijken

De reservering is ingesteld bij de Bestuursrapportage 2008. Op basis van de beschikbare financiële middelen (van Rijk, Provincie, corporaties en gemeente) zijn projecten ontwikkeld en uitgevoerd gericht op duurzame verbeteringen in de Utrechtse Krachtwijken. De restende middelen in de reserve zullen worden ingezet voor de afbouw van het programma Krachtwijken in 2016 en 2017 conform het Raadsbesluit van 09-07-2015.

Revolverend fonds woningrenovatie

Ingesteld bij de Jaarstukken 2008. De reserve heeft geen einddatum vanwege het revolverend karakter.
Het fonds is in het leven geroepen (november 2007) voor het verstrekken van zachte leningen aan eigenaar/bewoners die deelnemen aan gemeentelijke renovatieprojecten. Sinds 2010 zijn er ook daadwerkelijk gelden gereserveerd en verplichtingen aangegaan.

Domplein

Deze reserve is ten behoeve van de garantstelling voor een hypothecaire lening van het Nationaal Restauratiefonds aan de Stichting Domplein 2013 ter realisatie van het archeologisch erfgoed 'Schatkamer II', Domplein.

Reserve Grondexploitatie

De reservering is ten behoeve van het opvangen van niet begrote financiële tegenvallers in grondexploitatieprojecten en ten behoeve van het afdekken van financiële risico's bij het nemen van initiatieven in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De noodzakelijke omvang wordt jaarlijks bij het opstellen van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
bijgesteld. Daarin worden twee normen gehanteerd:

a) de omvang van de reserve minus de omvang van de claims op de reserve is minimaal gelijk aan niet begrote negatieve financiële risico's in de grondexploitatieprojecten;
b) de omvang van de reserve is minimaal gelijk aan 10% van de verwachte toekomstige investeringen in grondexploitatieprojecten.

In 2015 wordt een bedrag van 4,318 miljoen euro onttrokken uit de reserve in verband met de jaarlijkse afdracht aan het concern (3,486 miljoen euro), promotie en acquisitie (0,080 miljoen euro) en dekking product gebiedsmanagement (0,752 miljoen euro).

Stedelijke herontwikkeling

Op 24 juni 2014 heeft u de integrale programmering van de afzonderlijke budgetten van het Impulsbudget, Investeringsbudgetten Stedelijke Vernieuwing (ISV) 2 en 3, Dynamisch Stedelijke Masterplan (DSM), Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) en Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) vastgesteld. In aanloop naar deze integrale programmering heeft u bij de verantwoording 2013 besloten een reserve Stedelijke Herprogrammering te openen en hierin de restant budgetten ISV 3 en DSM te storten.

Geluidswal Woerden

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2005 is een bedrag beschikbaar gesteld van 5,5 miljoen euro ter gedeeltelijke dekking van de uitgaven van de geluidswal Woerden (Verlenging geluidswal Veldhuizen). Bij de Voorjaarsnota 2013 is de reserve verlaagd met 2,5 miljoen euro. De bestemmingsreserve zullen we na realisatie van de geluidswal aanwenden. Onttrekkingen mogen alleen plaatsvinden in verband met de kosten van de geluidswal.

Reserve taakstelling inkoop Leidsche Rijn

Met de Programmabegroting 2013 is de uitwerking van de gemeentebrede besparing op inkoop door de gemeenteraad vastgesteld. Voor het Leidsche Rijn gaat het om een te besparen bedrag van 21,5 miljoen euro. Voor de dekking van deze taakstelling is bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen Verantwoording 2012 21,5 miljoen euro gestort in de nieuw ingestelde reserve taakstelling inkoop Leidsche Rijn. In 2013 is de eerste tranche van 1,939 miljoen euro aan deze reserve onttrokken. De overige tranches worden de komende jaren onttrokken. Voor 2015 wordt een onttrekking geraamd van 2,159 miljoen euro

Taakstelling inkoop Stationsgebied

Met de Programmabegroting 2013 is de uitwerking van de gemeentebrede besparing op inkoop door de gemeenteraad vastgesteld. Voor het Stationsgebied gaat het om een te besparen bedrag van 4,075 miljoen euro voor vier jaar (van 2013 tot en met 2016). Voor de dekking van deze taakstelling is bij de bestedings-en dekkingsvoorstellen Verantwoording 2012 4,075 miljoen euro gestort in de nieuw ingestelde reserve taakstelling inkoop Projectorganisatie Stationsgebied. Inmiddels zijn de eerste 3 tranches (2013 t/m 2015) aan deze reserve onttrokken. In 2016 zal de laatste tranche conform bovenstaand overzicht worden onttrokken.

Programmareserve Duurzaamheid

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Reserve Energiemaatregelen Utrechtse Scholen

185

0

185

0

185

0

185

Utrechtse Energie

5.033

0

5.033

0

5.033

0

5.033

Leningen Utrechtse Energie

5.550

0

5.550

0

5.550

0

5.550

Stichting Heerlijk Wonen (PUE)

80

 0

80

0

80

0

80

Totaal

10.848

0

10.848

0

10.848

0

10.848

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Reserve Energiemaatregelen Utrechtse scholen.

Bij de berekening van de verwachte voordelen als gevolg van energiemaatregelen aan Utrechtse scholen in het kader van Utrechtse Energie is uitgegaan van bepaalde parameters (bijvoorbeeld verwachte toename van energiekosten). Met de schoolbesturen zijn overeenkomsten gesloten waarin hun aandeel in de investering is vastgelegd op basis van de verwachte besparingen. Als nadien zal blijken dat de verwachte besparingen onvoldoende zijn behaald als gevolg van afwijkingen in de contractueel vastgelegde parameters, dan zijn wij als gemeente gehouden de schoolbesturen daarvoor financieel te compenseren

Utrechtse Energie

Deze reserve is bestemd voor de uitvoering van het programma Utrechtse Energie! 2011-2014. Eind mei 2011 stemde de gemeenteraad met dit programma in en met het Uitvoeringsprogramma Utrechtse Energie! 2011-2012. Om tot uitvoering te kunnen komen zijn er instrumenten ontwikkeld, samenwerkingsafspraken gemaakt met maatschappelijke en private partners, verschillende haalbaarheidsonderzoeken en scans gemaakt op bedrijfs- en gebiedsniveau, verschillende varianten van ( revolverende ) financiering en garantstellingen ontwikkeld. Het uitvoeringsprogramma is in 2015 nog volop in gang en heeft een doorlooptijd naar 2016.

Leningen Utrechtse energie

De reserve Leningen Utrechtse energie is gevormd ter dekking van het risico van het Energiefonds Utrecht. Dit is een revolverend fonds dat leningen verstrekt voor de duur van 15 jaar. Aan het einde van de looptijd (2028) zal deze lening ineens worden afgelost en zal, conform de besluitvorming, dit bedrag vrijvallen. Het Energiefonds heeft de afgelopen jaren gefungeerd als partner van het programma Utrechtse Energie in de stad en heeft naast het verstrekken van leningen, verschillende projecten ten uitvoer gebracht.

Stichting heerlijk wonen (PUE)

De Stichting Heerlijk Wonen (SHW, voorheen Stichting Verduurzaming gebouwde Omgeving Utrecht, SVGOU) wordt financieel ondersteund door middel van een lening waaruit de aanloopkosten in de eerste jaren worden gedekt omdat de stichting nog niet zelfstandig een financiering kan aantrekken. De stichting heeft zich ten doel gesteld het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving, primair gericht op de bestaande particulier woningvoorraad in de Gemeente Utrecht, te stimuleren. Indien de stichting er niet in slaagt om voldoende omzet te halen, bestaat het risico dat (een deel van) het geleende geld niet wordt terugbetaald. Deze reserve is ter dekking van dit risico.

Programmareserve Bereikbaarheid

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Onderhoud parkeervoorzieningen

1.368

0

1.368

0

1.368

 0

1.368

Parkeerexploitatie

2.800

-459

2.341

-135

2.207

-135

2.072

Fietsparkeren

40

-243

-203

 0

-203

-420

-623

Pakketstudie Ring/MIB

26.398

-812

25.586

7.850

33.435

15.682

49.117

Totaal

30.606

-1.514

29.092

7.715

36.807

15.127

51.933

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting
Reserve Onderhoud Parkeervoorzieningen

Doel van de reserve is het gegarandeerd kunnen uitvoeren van groot onderhoud belanghebbenden garages, parkeergarages, P+R transferia en fietsparkeervoorzieningen. Het saldo van de reserve is bestemd voor dekking voor de afwisselende noodzaak tot onderhoud van de voorzieningen die beheerd worden binnen de parkeerexploitatie.

Reserve Parkeerexploitatie

Doel is het opvangen van de jaarlijkse schommelingen in de Parkeerexploitatie. Op deze wijze kan beter worden voldaan aan de taakstelling jaarlijks vastgestelde afdrachten aan de Algemene middelen, ook in de situatie waarin de opbrengsten daarvoor in enig jaar onvoldoende blijken te zijn. Het saldo is bestemd voor dekking van schommelingen in resultaten op de parkeerexploitatie. De meerjarige ontwikkeling die invloed heeft op deze reserve dient in de eerstvolgende technische wijziging te worden geactualiseerd.

Reserve fietsparkeren

Doel is het intensivering van het beleid fietsparkeren vanaf 2008. Het saldo is bestemd voor het financieren van de intensivering fietsparkeren.In 2015 is ten onrechte een onttrekking van 0,250 miljoen euro begroot (voor verbouwing fietsenstalling Stadhuis); dit is anders geregeld bij Voorjaarsnota 2015), waardoor het beginsaldo in 2016 voor 0,250 miljoen euro te laag is begroot. Dit zal bij de eerstvolgende technische wijziging worden gecorrigeerd. In 2016 wordt 0,243 miljoen euro onttrokken ter dekking van de exploitatie fietsparkeren. In 2018 is de onttrekking van 0,420 miljoen euro ter dekking van de exploitatie van het fietsparkeren abusievelijk begroot als onttrekking uit de reserve fietsparkeren in plaats van de reserve MIB. Dit zal ook bij de eerstvolgende technische wijziging worden gecorrigeerd.

Pakketstudie Ring Utrecht/Meerjarenprogramma Investeringen Bereikbaarheid (MIB)

Doel is het bevorderen van de doorstroming op hoofdwegen/ gemeentelijk aandeel voor de financiering van het aanvullende pakket VERDER maatregelen, bestemd voor financiering van investeringsprojecten Bereikbaarheid , gebaseerd op het raadsvoorstel SO09.095378. Het saldo is bestemd voor dekking van het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit (MPB). De reserve wordt gevoed uit het beschikbaar gestelde jaarlijkse budget tot en met 2033. Jaarlijks wordt 0,420 miljoen euro onttrokken voor een bijdrage aan de exploitatie fietsparkeren (besluitvorming conform het MPB). De huidige cijfers in de administratie moeten nog worden geactualiseerd voor de meerjarige begroting conform de herprogrammering MPB 2015 en de Voorjaarsnota 2015. Naast de voeding van de reserve conform de besluitvorming in Programmabegroting 2010 worden middelen onttrokken voor de dekking van de te verwachten kosten van de investeringsprojecten in de komende jaren.

Programmareserve Openbare Ruimte en Groen

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Egalisatiefonds rioleringen

3.187

0

3.187

 0

3.187

 0

3.187

Ophaaldienst

7.872

-523

7.349

 0

7.349

 0

7.349

Projectreserve Wal- en kluismuren

15.276

-8.000

7.276

 0

7.276

 0

7.276

Totaal

26.335

-8.523

17.812

0

17.812

0

17.812

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Egalisatiefonds rioleringen

Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de rioolheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het jaar t +1 wordt bij de voorjaarsnota in jaar t besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van jaar t besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve. Bij het vaststellen van het tarief 2016 voor de rioolheffing is het niet nodig gebleken een onttrekking aan deze reserve te doen.

Ophaaldienst

Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het jaar t +1 wordt bij de voorjaarsnota in jaar t besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van jaar t besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve. Bij het vaststellen van het tarief 2016 bij de Voorjaarsnota 2015 voor de afvalstoffenheffing is besloten 0,523 miljoen euro te onttrekken aan de reserve.

Projectreserve wal – en kluismuren

Het meerjarige project Wal- en Kluismuren heeft onvermijdelijke vertragingen in de uitvoering gekend. Dit heeft tot gevolg gehad dat het jaarlijkse budget niet volledig besteed kon worden. Daarom is besloten deze reserve te vormen, zodat het project volledig uitgevoerd kan worden. In 2016 is er geen exploitatiebudget meer voor dit project. Daarom vindt er in 2016 een onttrekking plaats van 8,0 miljoen euro. Bij de Voorjaarsnota 2016 zal de onttrekking aan deze reserve voor het jaar 2017 worden bepaald.

Programma Economie

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Reserve cofinanciering Pieken

1.253

0

1.253

0

1.253

0

1.253

Reserve cofinanciering Science Park

45

0

45

0

45

0

45

Project Wijk in bedrijf Utrecht

175

0

175

0

175

0

175

Toeristische stadspromotie

326

0

326

0

326

0

326

Reserve Lokaal Economisch Fonds (LEF)

1.000

 0

1.000

0

1.000

0

1.000

Totaal

2.799

0

2.799

0

2.799

0

2.799

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Reserve cofinanciering Pieken

Met de cofinanciering bij de (rijks)subsidieregeling Pieken in de Delta worden economische innovatieprojecten ondersteund die de (innovatieve) concurrentiekracht van Utrecht versterken. Daarnaast is een gedeelte van de cofinanciering Pieken in de Delta gereserveerd voor uitvoering van de Economische Agenda Utrecht.

Reserve cofinanciering Science Park

Restant reserve cofinanciering. Via deze cofinanciering wordt het Utrecht Valorisation Centrum (UVC) ondersteund.

Project Wijk in bedrijf Utrecht

Het programma rust op drie pijlers, waaronder de activiteiten zijn te scharen die resulteren in een bevordering van de wijkeconomie en het kleinschalig ondernemerschap. De pijlers zijn 1. Vakmanschap. 2. Vestigingsklimaat. 3. Verbinding. Het grootste deel van het budget gaat op in de basisvoorziening, wijk in bedrijf en het straatmanagement voor schoon, heel, veilig en attractief ondernemers – en vestigingsklimaat en bevorderen samenwerking tussen ondernemers. Dit betreft cofinanciering voor een europees subsidieproject.

Toeristische stadspromotie

De reserve is een bestemmingsreserve voor tegenvallende toeristenbelasting, en bij voldoende buffer om uitvoering te geven aan ambities op het terrein van toerisme en stadspromotie.

Reserve lokaal economisch fonds (LEF)

Doel van de reserve is ondernemers en andere werkgevers in staat stellen de groei van nieuwe banen, stages- en leerwerkplekken te vergroten. Dit doen we in nauwe samenwerking met het Werkgeversservicepunt (WSP), zodat nieuwe banen zo veel mogelijk ingevuld kunnen worden door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het saldo is bestemd voor subsidie verlening LEF voor nieuwe arbeidsplaatsen, stageplaatsen en leer-werkplaatsen. De reserve LEF zal in vijf jaar tijd in totaal 8 miljoen euro toegevoegd krijgen ten behoeve van de subsidie uitkeringen tot en met 2020.

Programmareserve Werk en Inkomen

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Werk en inkomen

6.453

0

6.453

0

6.453

0

6.453

Risicofonds Wmo

5.272

0

5.272

0

5.272

0

5.272

Revolverend fonds Werk en Inkomen

3.500

0

3.500

0

3.500

0

3.500

Totaal

15.225

0

15.225

0

15.225

0

15.225

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Werk en Inkomen

Conform het Masterplan worden overschotten op het Inkomensdeel Wwb aangewend voor voeding van de reserve Werk en Inkomen. Wij stellen voor de middelen in de reserve te bestemmen voor de dekking van mogelijke tekorten op het Inkomensdeel Wwb en de kosten van overplaatsbaren bij Werk en inkomen.

Risicofonds Wmo

Het risicofonds Wmo heeft als doel het reserveren van overschotten om mogelijk toekomstige tekorten op te vangen.

Revolverend fonds Werk en inkomen

Het Revolverend Fonds is bedoeld om samenwerking met onder andere uitzendbureaus en sociaal ondernemers bij het aan het werk helpen van mensen uit de bijstand te financieren. Voorwaarde voor dekking uit Revolverend fonds is dat de samenwerking leidt tot aantoonbare besparing op de uitkeringslasten. Bij de Tweede Bestuursrapportage 2015 stellen we voor om de spelregels aan te passen zodat er meer flexibiliteit ontstaat bij het inzetten van middelen uit het Revolverend Fonds. Hierdoor wordt het mogelijk meerjarige verplichtingen aan te gaan tot het maximaal beschikbare bedrag. Bij de Resultaatbestemming 2016 doen we een voorstel de gerealiseerde kosten 2016 te dekken uit het Revolverend Fonds.

Programmareserve Onderwijs

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Stroyenborchdreef brand

18

0

18

0

18

0

18

Overschrijdingsvergoeding

46

0

46

0

46

0

46

Masterplan voortgezet onderwijs

3.312

0

3.312

0

3.312

0

3.312

Masterplan primair onderwijs

3.292

0

3.292

0

3.292

 0

3.292

Huisvestingsprogramma

3.192

0

3.192

0

3.192

 0

3.192

Reserve piekopvang onderwijs Leidsche Rijn

1.373

0

1.373

0

1.373

 0

1.373

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting

3.850

0

3.850

0

3.850

 0

3.850

Voorschool

927

0

927

0

927

 0

927

Onderhoud en kapitaallasten BSO

928

0

928

0

928

 0

928

Voorbereidingskosten nieuwe locatie centrale bibliotheek

64

0

64

 0

64

 0

64

Centrale Bibliotheek Utrecht

9.305

-3.215

6.090

785

6.875

785

7.660

Totaal

26.306

-3.215

23.091

785

23.876

785

24.661

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Stroyenborchdreef brand

Bij de voorjaarsnota zal worden voorgesteld het restant van 0,018 miljoen euro vrij te laten vallen.

Overschrijdingsvergoeding

De reserve wordt ingezet voor langlopende huisvestingsknelpunten conform de Voortgangsrapportages van de Masterplannen.

Masterplan voortgezet onderwijs

Per 1 januari 2016 hebben we 3,312 miljoen euro gereserveerd voor de 1e inrichting van de school VMBO Vleuterweide en voor de 1e inrichting van diverse andere scholen van voortgezet onderwijs.

Masterplan primair onderwijs

Per 1 januari 2016 hebben we 3,292 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van het Masterplan primair onderwijs.

Huisvestingsprogramma's

Bestemd voor de uitvoering van de huisvestingsprogramma’s onderwijs van eerdere jaren.

Piekopvang onderwijs Leidsche Rijn

De reserve wordt ingezet voor de piekopvang onderwijs in Leidsche Rijn.

Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting.

Per 1 januari 2016 hebben we 3,85 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting.

Voorschool

Deze reserve is bestemd voor de voorschool.

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)

De reserve is bestemd voor het onderhoud en de kapitaallasten van de BSO.

Voorbereidingskosten nieuwe locatie centrale bibliotheek

Dit is een reserve voor de kosten van planvoorbereiding voor de nieuwe locatie van de centrale bibliotheek. Deze reserve is conform raadsbesluit van 11 februari 2011 gevormd uit de reserve Centrale bibliotheek Utrecht. Op basis van gemaakte kosten stellen we bij de Verantwoording 2015 voor de reserve te benutten.

Centrale Bibliotheek Utrecht

De reserve is bestemd voor de eenmalige kosten voor het betrekken van een nieuwe locatie voor de centrale bibliotheek. De verwachte eenmalige kosten bestaan naar verwachting uit dubbele huur tijdens afbouw, het afbouwen en inrichten van het nieuwe gebouw en verhuizen. In de commissiebrief van 2 juni 2014 is als beschikbaar bedrag per 1 januari 2017 voor de incidentele kosten 6,1 miljoen euro genoemd. De centrale bibliotheek op het Neude gaat het derde kwartaal van 2017 open. De reserve wordt benut om de incidentele kosten te dekken. Bij de Voorjaarsnota 2016 doen we een voorstel om de verwachte mutaties op de reserve in de begroting te verwerken.

Programmareserve Maatschappelijke ontwikkeling

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Leefbaarheid en Sociale samenhang

59

59

0

59

0

59

Plan van aanpak MO

4.469

-40

4.429

0

4.429

0

4.429

Totaal

4.528

-40

4.488

0

4.488

0

4.488

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Leefbaarheid en sociale samenhang

De in de reserve opgenomen middelen zijn bestemd voor dekking van frictiekosten bij accommodaties in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn.

Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang

In het college van B en W van 1 april 2008 is een geactualiseerde meerjarenbegroting van het PvA MO vastgesteld. Om de ambities van het college van B en W te kunnen uitvoeren worden zijn overschotten vòòr 2009 toegevoegd aan de reserve Plan van Aanpak MO. Hiermee wordt voldaan aan de financieringsafspraken met het Rijk dat de geoormerkte OGGz-middelen voor deze doeleinden ingezet worden conform collegebesluit van 27-01-2006, kenmerk 06.025267.

In de meerjarenbegroting PvA MO is rekening gehouden met een aantal incidentele investeringen en knelpunten. De reserve wordt de komende jaren nog ingezet voor onder andere:

 • Eenmalig woonfonds met als doel realisatie extra woningen voor de OGGz doelgroep in het kader van het actieplan wonen en woonvoorzieningen OGGz (binnenplaats 2).
 • Uitvoering verhuizing de Stadsbrug en Bureau Dagloon.
 • Aanpakken/waarborgen betrouwbaarheid en validiteit van de data in KRIS.
 • Risicodekking voor extra opvang vanwege koudweerregeling.
 • Nachtopvang ongedocumenteerden.
 • Huisvesten statushouders (vluchtelingenwerk).
 • Programma VoorZorg, vanwege het wegvallen van de provinciale subsidie daarvoor.

Programmareserve Maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Leefbaarheid en Sociale samenhang

59

59

0

59

0

59

Plan van aanpak MO

4.469

-40

4.429

0

4.429

0

4.429

Totaal

4.528

-40

4.488

0

4.488

0

4.488

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Leefbaarheid en sociale samenhang

De in de reserve opgenomen middelen zijn bestemd voor dekking van frictiekosten bij accommodaties in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn.

Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang

In het college van B en W van 1 april 2008 is een geactualiseerde meerjarenbegroting van het PvA MO vastgesteld. Om de ambities van het college van B en W te kunnen uitvoeren worden zijn overschotten vòòr 2009 toegevoegd aan de reserve Plan van Aanpak MO. Hiermee wordt voldaan aan de financieringsafspraken met het Rijk dat de geoormerkte OGGz-middelen voor deze doeleinden ingezet worden conform collegebesluit van 27-01-2006, kenmerk 06.025267.

In de meerjarenbegroting PvA MO is rekening gehouden met een aantal incidentele investeringen en knelpunten. De reserve wordt de komende jaren nog ingezet voor onder andere:

 • Eenmalig woonfonds met als doel realisatie extra woningen voor de OGGz doelgroep in het kader van het actieplan wonen en woonvoorzieningen OGGz (binnenplaats 2).
 • Uitvoering verhuizing de Stadsbrug en Bureau Dagloon.
 • Aanpakken/waarborgen betrouwbaarheid en validiteit van de data in KRIS.
 • Risicodekking voor extra opvang vanwege koudweerregeling.
 • Nachtopvang ongedocumenteerden.
 • Huisvesten statushouders (vluchtelingenwerk).
 • Programma VoorZorg, vanwege het wegvallen van de provinciale subsidie daarvoor.

Programmareserve Volksgezondheid

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Integrale huisvesting 0-19 jeugdgezondheid

178

0

178

0

178

0

178

Totaal

178

0

178

0

178

0

178

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Volksgezondheid Integrale huisvesting 0-19

De jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen (consultatiebureaus) en de jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen (GG en GD) zijn ondergebracht in verschillende panden. Voor de integratie van de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen is het noodzakelijk dat beide partijen zoveel mogelijk in dezelfde panden komen te werken. De reserve is hiervoor bestemd.

Programmareserve Veiligheid

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Projecten cameratoezicht

173

0

173

0

173

0

173

Totaal

173

0

173

0

173

0

173

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Projecten cameratoezicht

Deze reserve is bestemd voor projecten betreffende cameratoezicht. In verband met de werkzaamheden in het stationsgebied moeten kabels en camera’s tijdelijk worden verplaatst, en op een termijn van drie tot vijf jaar weer teruggeplaatst. De inzet van de reserve wordt lopende het jaar bepaald.

Programmareserve Cultuur

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Fonds Stadsverfraaiing

89

0

89

0

89

0

89

Besteding Utrechtse Programmaraad

-21

-21

-42

-21

-63

-21

-84

Cultuurconvenant

1.500

-1.000

500

-500

0

0

0

Utrechtse Cultuurlening

200

0

200

0

200

0

200

Fonds Broedplaatsen

702

2

704

2

706

2

708

TivoliVredenburg

4.200

1.100

5.300

0

5.300

0

5.300

Totaal

6.669

81

6.750

-519

6.231

-19

6.212

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Fonds Stadsverfraaiing

Sinds 1948 hebben wij middelen gereserveerd voor stadsverfraaiing. Deze middelen zijn bedoeld om kunstwerken in de openbare ruimte te kunnen plaatsen. Projecten duren gemiddeld genomen langer dan een jaar en zijn vaak gekoppeld aan stedenbouwkundige ontwikkelingen. Om flexibel met die ontwikkelingen te kunnen meebewegen is deze reserve ingesteld.

Besteding Utrechtse Programmaraad

Op 5 november 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het afschaffen van de programmaraad in januari 2014. Bij de verantwoording 2014 is de Utrechtse Programmaraad opgeheven en is besloten om het saldo in te zetten ter dekking van subsidies aan Funx, de Concertzender en RTV Utrecht. Met ingang van 2016 zal de meerjarige onttrekking worden stopgezet en deze reserve worden opgeheven.

Cultuurconvenant

Bij de Voorjaarsnota 2012 is besloten om de collegeambities te halveren waardoor vanaf 2015 het cultuurbudget met 1 miljoen euro is afgenomen. Om het budgetniveau in de gehele cultuurnotaperiode van 2013-2016 gelijk te houden is er besloten om het impulscultuurbudget van 2,5 miljoen euro te storten in de reserve cultuurnota. Hieruit zal nog 1 miljoen euro worden onttrokken in 2016. De resterende 0,5 miljoen euro is voor de frictiekosten in 2017.

Utrechtse cultuurlening.

Deze reserve is ingesteld om het financieel risico af te dekken van de Utrechtse Cultuurlening die in 2014 onder beheer van Cultuur-Ondernemen en het KF-Heinfonds is gelanceerd.

Fonds broedplaatsen

Deze reserve is ingesteld om het financieel risico af te dekken van het borgstellingsfonds Creatieve broedplaatsen die in 2014 onder beheer van de Triodos Bank is gelanceerd. Jaarlijks wordt er 0,002 miljoen euro aan garantieprovisie verwacht die in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Utrecht en de Triodosbank zal terugvloeien in het Fonds.

TivoliVredenburg

Deze reserve is ingesteld om de verwachte tekorten 2014, 2015en 2016, zoals opgenomen in de tussentijdse rapportage van TivoliVredenburg, te dekken. In 2016 wordt 1,1 miljoen euro in deze reserve gestort. Dit bedrag staat gelijk aan de verwachte tekorten van TivoliVredenburg in 2016.

Programmareserve Sport

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Grasmat sportpark Zoudenbalch

551

23

575

23

598

23

621

Buitensport Leidsche Rijn

340

-339

1

0

1

0

1

Reserve Nota kapitaalgoederen Sport

3.023

0

3.023

0

3.023

0

3.023

Totaal

3.913

-316

3.598

23

3.621

23

3.644

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Sportpark Zoudenbalch

Wij reserveren jaarlijks 0,048 miljoen euro voor de vervanging van de toplaag als gevolg van zeer intensief gebruik van de velden op het sportcomplex Zoudenbalch. De geplande storting is voor een deel gepland bij de reserve Sportstimulering Verenigingsmanagement.

Buitensport Leidsche Rijn

De reserve is destijds gevormd voor aanloopverliezen in de exploitatie van de sportparken in Leidsche Rijn. De huidige aanloopverliezen kunnen uit de reguliere exploitatie gedekt worden. In 2016 onttrekken we 0,339 miljoen euro voor de uitvoering van de Voorjaarsnota 2013.

Reserve nota kapitaalgoederen Sport

De reserve is bestemd voor toekomstig groot onderhoud aan sportaccommodaties, zoals in het MPUV 2014 inclusief de nota kapitaalgoederen 2015-2018 is aangegeven.

Programmareserve Vastgoed

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Staatsliedenbuurt

48

0

48

0

48

0

48

Nota Kapitaalgoederen

471

0

471

0

471

0

471

Reserve Groot Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed

843

0

843

0

843

0

843

Reserve Vastgoedbeheer

6.393

850

7.243

2.000

9.243

1.000

10.243

Totaal

7.755

850

8.605

2.000

10.605

1.000

11.605

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Staatsliedenbuurt

Deze reserve is bestemd voor de uitvoering van het Project Staatsliedenbuurt.

Nota Kapitaalgoederen

Saldo is bestemd ter dekking van de kosten achterstallig onderhoud Welzijnsaccommodaties en voor maatregelen Toegankelijkheid Gebouwen conform de Agenda 22.

Reserve Groot Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed

Reserve is bestemd voor groot onderhoud Multifunctionele accommodatie, zoals in het MPUV 2015 inclusief de nota kapitaalgoederen 2016-2019 aangegeven is.

Reserve Vastgoedbeheer

De reserve dient ter dekking van bedrijfsrisico's (bijvoorbeeld onverwachte tekorten op de exploitatie en de ontwikkeling van panden/percelen) en tevens als egalisatie van het jaarlijkse resultaat op de vastgoedportefeuille. De exploitatie per perceel is over de levensduur sluitend, maar er blijven faseringsverschillen per jaar. Vooral bij nieuw gebouwde accommodaties is er in het begin een tekort doordat de jaarlijkse huurstijging pas na een aantal jaren groot genoeg is om de (gelijk blijvende) kapitaallasten te dekken. De benodigde omvang en verloop van de reserve worden in het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met toekomstig op te leveren grote accommodaties die in de beginjaren een faseringstekort opleveren.

Programmareserve Algemene middelen en onvoorzien

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Budgetstructuur Leidsche Rijn

21.142

0

21.142

0

21.142

0

21.142

Reserve MCV / Muziekpaleis

499

-54

445

0

445

0

445

Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling

938

-285

654

-285

369

-285

85

Decentralisatie Sociaal Domein

8.905

4.000

12.905

4.000

16.905

0

16.905

Reserve Bijdrage Tour de France

589

0

589

0

589

0

589

MCV Frictiekosten 2009

392

0

392

0

392

0

392

Totaal

32.464

3.662

36.126

3.716

39.841

-285

39.557

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Reserve budgetstructuur Leidsche Rijn

De reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn is ingesteld in 1997 en is bestemd voor het opvangen van frictiekosten bij de realisatie van voorzieningen in Leidsche Rijn. Dit betreft vooral de kosten voor tijdelijke voorzieningen, eerste inrichting van scholen en het opvangen van tijdelijke tekorten op de stelpost kapitaallasten Leidsche Rijn (product Budgetstructuur Leidsche Rijn). Jaarlijks wordt het resultaat op het product Budgetstructuur Leidsche Rijn bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen met deze reserve verrekend. Met elke jaarlijkse verrekening neemt het sado van de reserve neemt gestaag af. Na de realisatie van de voorzieningen in Leidsche Rijn wordt de reserve opgeheven.

Reserve MCV/Muziekpaleis

De bestemmingsreserve Muziekcentrum Vredenburg / Muziekpaleis is in 2012 ingesteld ter dekking van het opheffen van Muziekcentrum Vredenburg en van knelpunten bij de realisatie van het Muziekpaleis.

Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling

De reserve Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling is in 2012 ingesteld ten behoeve van het intensiveren van de advisering op het terrein van de gezondheid in de ruimtelijke ontwikkeling. De begrote jaarlijkse onttrekking met dit doel bedraagt 0,285 miljoen euro.

Decentralisatie sociaal domein

Het doel van de reserve Decentralisatie sociaal domein is om bij te dragen aan zorgvuldige transities. Hiermee wordt bedoeld dat Utrecht op tijd gereed is voor de nieuwe taken en verantwoordelijkheden en dat er tijd en ruimte is om inwoners/cliënten zorgvuldig over te laten gaan richting het Utrechtse model zoals dat is vastgelegd in de Kadernota’s.
Het startbedrag is bij de verantwoording 2013 gestort ten laste van het resultaat van het programma Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid. Indien nodig kan met middelen uit de reserve worden geïnvesteerd in maatregelen om gesignaleerde risico’s en knelpunten te voorkomen of op te heffen. We denken hierbij onder andere aan (tijdelijke) extra menskracht, preventieve activiteiten, het tegengaan van wachtlijsten en het stimuleren van innovatie en burgerinitiatieven die de beoogde ambities versterken. De uitgangspunten voor aanwending van de reserve zijn opgenomen in de uitvoeringsnota. Conform besluit bij de Voorjaarsnota 2014 wordt twee maal 4 miljoen euro toegevoegd in de jaren 2016 respectievelijk 2017.

Grand Depart Tour de France

De bestemmingsreserve Grand Depart Tour de France is in 2013 ingesteld voor reservering van de gemeentelijke bijdrage van 5,0 miljoen euro in de startkosten van de Tour de France. Dit bedrag is ingezet in de periode 2013-2015. Verrekening van verstrekte bijdragen met deze reserve vindt plaats op basis van dekkingsvoorstel bij het jaarresultaat 2015. Daarna kan de reserve worden opgeheven.

MCV Frictiekosten 2009

De reserve MCV frictiekosten 2009 wordt na de opheffing van het Muziekcentrum Vredenburg, niet meer op het programma Cultuur verantwoord. Deze reserve valt onder het programma Algemene Middelen. Bij de overboeking naar het programma Algemene Middelen is 1,004 miljoen euro gestort. De reserve is bedoeld om de kosten als gevolg van een reorganisatie uit 2009 af te dekken. Tot en met 2014 zijn 0,612 miljoen euro aan frictiekosten onttrokken. Verrekening van kosten met deze reserve vindt plaats op basis van dekkingsvoorstel bij het jaarresultaat.

Programmareserve Algemene Ondersteuning

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Europese subsidies

2.444

2.444

0

2.444

0

2.444

Reserve ICT Investeringsprogramma

10.608

10.608

0

10.608

0

10.608

Totaal

13.051

13.051

0

13.051

0

13.051

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Europese subsidies

De uitvoering van de Europese subsidieprogramma's lopen over de jaargrenzen heen. Door een reserve in te stellen, kunnen de schommelingen in uitgaven en inkomsten worden ondervangen. Mutaties zijn afhankelijk van de gerealiseerde projecten en zullen bij de jaarlijkse verantwoording via een dekkings- of bestedingsvoorstel voorgelegd worden.

ICT investeringsprogramma

In de Voorjaarsnota 2011 zijn er voor het meerjarige ICT Investeringsprogramma (2011 – 2014) incidentele en structurele budgetten toegekend. Omdat de uitvoering van de projecten in het kader van dit programma niet altijd synchroon loopt met de jaarsnedes van de toegekende budgetten, is er een reserve ICT Investeringsprogramma ingesteld. Zo kunnen schommelingen opgevangen worden. Mutaties zijn afhankelijk van de gerealiseerde projecten en zullen bij de jaarlijkse verantwoording via een dekkings- of bestedingsvoorstel voorgelegd worden. De verwachting is dat het saldo van de reserve bij de Jaarrekeningen 2015 en 2016 volledig ingezet zal worden ter afronding van het ICT programma.

In de eerste jaren van het programma is er een positief resultaat op het structurele budget ontstaan omdat er gedurende deze periode nog geen budget voor afschrijvingskosten nodig was. Het incidentele budget van het ICT Investeringsprogramma is primair bedoeld voor het realiseren van investeringen. Omdat er aan het oorspronkelijke ICT Investeringsprogramma intussen additionele projecten zijn toegevoegd, is de prognose dat de investeringskosten gedurende de totale looptijd van het programma veel hoger zullen uitvallen dan aanvankelijk gebudgetteerd.

Daarom is er bij de Verantwoording 2013 besloten om de voordelen op het structurele budget in te zetten ter dekking van de nadelen op het incidentele budget en om de restanten van het voordeel op het structurele budget voortaan te storten in de reserve ICT Investeringen. Het doel en de reikwijdte van de reserve is hiermee verbreed naar het volledige budget van het ICT Investeringsprogramma.

Reserves ten bate van vaste activa

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Vaste activa

243.458

-8.230

235.228

-7.711

227.517

-6.023

221.494

Totaal

243.458

-8.230

235.228

-7.711

227.517

-6.023

221.494

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Als een vast actief wordt gefinancierd met een incidentele interne bijdrage, wordt deze bijdrage in de vaste activareserve gestort. Vanuit deze reserve worden vervolgens jaarlijks de bijbehorende kapitaallasten betaald. Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving.

Overzicht van structurele onttrekkingen en stortingen in de reserves

In onderstaande tabel zijn de structureel begrote onttrekkingen en stortingen in de reserves weergegeven, conform artikel 19, 23 en 28 van het BBV.

2016

2017

2018

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Stedelijke Ontwikkeling

0

2.159

0

2.159

0

2.159

Cultuur

2

0

2

0

2

0

Algemene Middelen

41

284

41

284

41

284

Vaste activa

0

8.230

0

7.711

0

6.023

Totaal

43

10.673

43

10.154

43

8.466

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Toelichting

Stedelijke Ontwikkeling

De structurele onttrekking van 2,2 miljoen euro aan de reserve inkooptaakstelling Leidsche Rijn per jaar loopt tot 2019.