Oost

Oost

Karakter van de wijk behouden en versterken

Inleiding

Voor u ligt het wijkactieprogramma 2016 voor de wijk Oost. U leest in dit programma welke activiteiten de gemeente Utrecht met bewoners, wijkraad, ondernemers, woningcorporaties, scholen en andere partijen het komend jaar gaat uitvoeren om te werken aan de belangrijkste vraagstukken in de wijk.

Pilot Wijkactieprogramma 2016
De gemeente wil het wijkgericht werken versterken. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om te gaan werken met wijkambities. De wijkambities worden ieder jaar vertaald naar een wijkactieprogramma met concrete activiteiten. De wijkraad Oost heeft in het begin van 2015 aangegeven dat zij eerder en intensiever betrokken wil worden bij het opstellen van het wijkactieprogramma.

Als wijkbureau constateren we dat bewoners regelmatig vragen hebben over zaken die de gemeente al oppakt. Kennelijk communiceren we hier als gemeente onvoldoende over. Veel van de wensen uit de wijkambities realiseert de gemeente al binnen de reguliere programma’s.

De wijkraad stelde voor in het wijkactieprogramma te focussen op nieuwe projecten. Daarom is er dit jaar gekozen voor een pilot, waarbij gemeente en wijkraad gezamenlijk vorm en inhoud geven aan het wijkactieprogramma.

De pilot begon met een startbijeenkomst op woensdag 18 maart, waarbij wijkraadleden en vakinhoudelijke ambtenaren de voorstellen van de wijkraad bespraken. Er werd gekeken naar de uitvoerbaarheid van de voorstellen en of realisatie al in 2016 mogelijk was. Vervolgens reageerde de gemeente schriftelijk op ieder voorstel van de wijkraad. De voorstellen van de wijkraad die we uitvoeren in 2016 verwerkten we samen met gemeentelijke voorstellen in het wijkactieprogramma Oost 2016. Bewoners van Oost en organisaties in de wijk kregen de gelegenheid hierop te reageren. De output van de pilot leidde tot het wijkactieprogramma 2016 voor de wijk Oost. Hierdoor is de opbouw anders dan de wijkactieaprogramma’s van andere wijken.

Het wijkactieprogramma bevat:

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten:

  • Mobiliteit verbeteren en waar mogelijk de negatieve aspecten ervan beheersen.
  • De gewaardeerde karaktertrekken van de wijk behouden en waar mogelijk versterken.
  • Het huidige veiligheidsniveau minstens behouden en zo mogelijk versterken.

Projecten en activiteiten die bijdragen aan de belangrijkste wijkambities voor de periode 2014–2018; deze wijkambities zijn eerder vastgesteld als richtinggevend kader voor de gezamenlijke inzet van de gemeente Utrecht, bewoners, ondernemers, corporaties en andere partners in de wijk.

Projecten en activiteiten die deel uitmaken van een gebieds- of buurtaanpak, in delen van de wijk die bijzondere aandacht vragen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018 en voor de tien wijkactieprogramma’s van alle wijken op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/oost.

Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Neem dan contact op met wijkbureau Oost voor een afspraak: telefoon 030 - 286 00 00 of per e-mail oost@utrecht.nl. Wilt u op de hoogte blijven van zaken die spelen in uw wijk? Abonneert u dan op de digitale nieuwsbrief die u kunt vinden op www.utrecht.nl/oost.

Hoofdstuk 1

De wijk Oost

De wijk Oost heeft ruim 31.000 inwoners en 14.700 woningen. Er wonen opvallend veel jonge mensen, voor een belangrijk deel studenten en pas afgestudeerden. Oost is een veelzijdige wijk om te wonen, te studeren en te werken. Veruit de meeste bewoners doen dat met plezier. Zij waarderen de mooie en goede woningen, de mooie woonomgeving, het vele groen en het levendige karakter. Dat komt onder andere voort uit de veel bezochte winkels, horeca en sportaccommodaties.

De Biltstraat, Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat vormen uitlopers van het winkelgebied in de Binnenstad. Met de winkels aan de Ina Boudier-Bakkerlaan (de ‘IBB-laan’) en de Adriaen van Ostadelaan kan iedereen in de buurt winkelen. De singels, de Maliebaan en het Wilhelminapark vormen een kenmerkende monumentale structuur. In grote delen van de wijk staan eengezinswoningen van begin vorige eeuw, waar veel mensen graag willen wonen. Dat geldt ook voor Rijnsweerd Zuid, dat in de jaren zeventig gebouwd is. In Oost staan (afgezien van de studentenwoningen) relatief weinig sociale huurwoningen. Een aantal grotere en kleinere groene gebieden maken de wijk extra aantrekkelijk. Het Wilhelminapark is het meest populaire park, maar ook park Bloeyendaal, de oevers van de Kromme Rijn, de Minstroom en de Biltse Grift vormen dit groene karakter. Er zijn ook kleine, groene tuinen en plantsoenen, die vaak door bewoners onderhouden worden. Ook de nabijheid van Amelisweerd en Rhijnauwen is prettig voor de bewoners van Oost.

De wijk kent vooral in de oostelijke rand veel stedelijke functies. De Uithof omvat daarvan de belangrijkste, met haar hogeschool, universiteit, ziekenhuizen en onderzoekscentra. Tussen de Waterlinieweg en de A27 liggen het kantorenpark Rijnsweerd Noord, Stadion Galgenwaard, sportvelden en accommodaties, waaronder het onlangs vernieuwde zwembad De Krommerijn. Op het terrein van de vroegere Kromhoutkazerne zijn het University College en het hoofdkwartier van de landmacht gevestigd. Stedelijke functies in oudere delen van Oost zijn onder andere Diakonessenziekenhuis, revalidatiekliniek De Hoogstraat, Het Spoorwegmuseum en Het Rietveld Schröderhuis. In de wijk bevinden zich veel scholen voor voortgezet onderwijs, zoals Kranenburg (school voor praktijkonderwijs), Dr. Pels, het St. Bonifatiuscollege en het Stedelijk Gym. Alle schoolgebouwen, ook voor het basisonderwijs, zijn de laatste jaren gerenoveerd of vernieuwd.

Bewoners van Oost geven een relatief hoge waardering aan hun wijk en hebben een positieve kijk op de toekomst van hun buurt. De WOZ-waarde van de woningen ligt gemiddeld beduidend hoger dan in de stad. Het aandeel huishoudens met bijstand is beduidend lager dan voor heel Utrecht. Het aantal bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in hun buurt is relatief klein.

Hoofdstuk 2

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

In de woonbuurten van Oost is geen sprake van herstructureringsopgaven als gevolg van sociale problematiek of van nijpende onderhoudsachterstanden. De opgave is in grote lijnen: goed beheer en waar mogelijk kwaliteitsverbetering. Deze insteek staat in de wijkambities die voor 2014-2018 geformuleerd.

Als we bewoners en ondernemers vragen naar concrete onderwerpen of naar de zwakke kanten van de wijk die de komende jaren aandacht verdienen, dan hebben ze het met stip over verkeer en parkeren. Veel mensen noemen bijvoorbeeld ergernis over teveel auto’s en fietsers, onveiligheid, luchtvervuiling, verkeerslawaai en overlast van geparkeerde fietsen en auto’s.

De wijkambities 2014-2018 zijn vertaald naar onderstaande drie speerpunten voor de wijk Oost.

Wijkambitie 1: Mobiliteit verbeteren en waar mogelijk de negatieve aspecten ervan beheersen

Dat kan onder meer door op wijk- én stedelijk niveau adequaat te reageren op bewonersmeldingen over verkeersonveiligheid. Door naast de routes via het Wilhelminapark naar de Uithof ook de alternatieve fietsroutes aantrekkelijker te maken en de fietsveiligheid op de singels te verbeteren. Door in te zetten op sterke vermindering van de negatieve effecten van het autoverkeer op de Waterlinieweg en door de fietsparkeermogelijkheden te verbeteren, bijvoorbeeld via regelmatige acties om weesfietsen en fietswrakken te verwijderen.

Wijkambitie 2: De gewaardeerde karaktertrekken van de wijk behouden en waar mogelijk versterken

Dat kan met adequaat beheer van de openbare ruimte en in het bijzonder van drukbezochte plekken als winkelstraten, speelplekken en parken (met name het Wilhelminapark). Bewonersgroepen, die actief deelnemen in het groenbeheer, stellen daarnaast hoge eisen aan dat beheer. Goede afstemming en positief contact met deze groepen kosten tijd en energie, maar zijn belangrijk in deze wijk. Een duidelijk signaal uit Oost is dat kansen voor verbetering in de openbare ruimte waar mogelijk gepakt moeten worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de herinrichting van het Malieblad, de verbetering van de inrichting van de winkelstraten en een groene invulling van de Oosterspoorbaan.

Wijkambitie 3: Het huidige veiligheidsniveau minstens behouden en zo mogelijk te verbeteren

Oost is gemiddeld gezien een relatief veilige wijk. Toch noemen bewoners criminaliteit als één van de drie buurtproblemen die het hardst om aandacht vragen. Een speerpunt in 2016 is dan ook om het aantal woninginbraken verder terug te dringen. Omdat Sterrenwijk en het Lodewijk Napoleonplantsoen binnen Oost relatief negatieve veiligheidscijfers laten zien is er extra aandacht voor die gebieden nodig. Ook is er aandacht nodig voor het relatief hoge alcoholgebruik onder jongeren. Voldoende inzet vanuit jongeren- en welzijnswerk is een voorwaarde voor het beheersen van overlast door jongeren.

De prioriteit ligt bij deze ambities. Daarnaast werken we ook aan een paar andere ambities. In de woonbuurten gaat het vooral om adequaat beheer. Naast beheer vinden in Oost ook ingrijpende ontwikkelingen plaats. Denk bijvoorbeeld aan de toekomst van de Oosterspoorbaan, de aanleg van de Uithoflijn, de plannen voor de A27 en de langetermijngedachten in Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar. Ook de herontwikkeling van de KPN-locatie, de plannen rond het Diakonessenhuis en de toekomst van het schoolgebouw aan de Rubenslaan vormen belangrijke ontwikkelingen voor de woonbuurten. Daarnaast speelt in Oost de dynamiek op de Uithof met de komst van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het beoogde kinderoncologisch centrum, net als de nieuwbouw van nog eens honderden studentenwoningen. Bovendien is er de dynamiek op kantorenpark Rijnsweerd, waar leegstaande gebouwen geschikt gemaakt worden voor alternatieve functies. En waar men werkt aan de toekomstige vitaliteit van dit economisch belangrijke stadsgebied.

Hoofdstuk 3

De pilot

Wijkactieprogramma 2016 voor de wijk Oost

De aanleiding voor de pilot
De gemeente heeft de afgelopen twee jaar een werkwijze ontwikkeld voor het opstellen van het wijkactieprogramma per wijk. Ervaring leerde dat er bij de samenstelling van het wijkactieprogramma weinig sprake is van input vanuit de wijk(raad). Hierdoor was er weinig begrip en ontstond er geen goede dialoog.

In het proces kon de Wijkraad pas zijn input leveren als het Wijkactieprogramma bijna klaar was. De gemeente had dan de begrotingen en beleidslijnen voor het volgende jaar al grotendeels vaststaan.

Tijdens gesprekken voorafgaand aan de pilot kwamen we tot de conclusie dat de gemeentelijke communicatie over ‘wat we allemaal al doen’ onvoldoende is. Bewoners weten vaak niet wat de gemeente allemaal al doet.

In de pilot is anders gewerkt. De wijkraad heeft in vier werkgroepen vroeg in het jaar (januari/februari) breed gedragen wensen geformuleerd.
Tijdens verschillende wijkraadvergaderingen zijn deze punten besproken, ook met vertegenwoordigers van diverse organisaties in de wijk.

De wensen zijn in het voorjaar (maart/april) met de medewerkers van verschillende gemeentelijke onderdelen besproken, zodat een groter aantal wensen ‘meegenomen’ kan worden in het begrotingsproces. Uiteraard gebeurt er ook al veel regulier in de wijk. Het wijkactieprogramma is bedoeld om de (extra) inzet scherp te krijgen. Wat heeft de hoogste prioriteit? Wat blijft anders regulier ‘liggen’?

Naast wijkraad en gemeente spelen nog tal van andere partijen een rol in dit proces (bewoners, ondernemers, scholen, etc.). Ook zij leveren input via meerdere contactmomenten (onder andere de netwerkbijeenkomsten Trefpunt).

Tijdens een dialoogavond in maart hebben de wijkraad Oost en de gemeentelijke vakafdelingen een activiteitenoverzicht gemaakt. De activiteiten zijn gegroepeerd rond 5 thema’s:

  • Economie, winkels en toerisme
  • Groen, recreatie en sport
  • Verkeer en ruimtelijke ordening
  • Wonen en zorg
  • Veiligheid

De wijkambities 2014-2018 vormen het kader voor de activiteiten in 2016. In de toelichting op de betreffende wijkambitie in hoofdstuk 2 noemen we bepaalde activiteiten. Daarmee zijn bepaalde activiteiten direct te linken” aan de wijkambities.

Bij elke wijkambitie zijn –als resultaat van de pilot- een paar activiteiten toegevoegd. Tot slot zijn er activiteiten die niet onder de drie speerpunten of geprioriteerde wijkambities vallen, maar plaatsvinden omdat ze nodig zijn.

Zoals eerder gemeld in de inleiding is het overzicht anders opgebouwd dan in andere wijkactieprogramma’s. De nadruk ligt meer op de dynamiek in de uitvoering.

Wijkambitie 1: Mobiliteit verbeteren en waar mogelijk de negatieve aspecten ervan beheersen
Input vanuit wijkambities 2014-2018:

3.1 Verbeteren van alternatieve fietsroutes
naar de Uithof, naast de routes via het Wilhelminapark. De singels fietsvriendelijker maken. En de sportvelden Maarschalkerweerd veilig bereikbaar maken voor fietsers. In 2016 wordt als pilot voor de fietssingel het project Malieblad uitgevoerd. In 2016 worden de maatregelen blauwe fietsroute uitgevoerd (onderdeel hoofdfietsroutes).

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit

3.2 Verbeteren van de luchtkwaliteit
in het algemeen en inzetten op sterke vermindering van de negatieve effecten van het autoverkeer op de Waterlinieweg. De stedelijke visie ‘Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar’ is verder vertaald naar concrete maatregelen voor alle wijken waaronder Oost. Doel van de visie is het verminderen van doorgaand autoverkeer in de stad. Daarbij is voor Oost vooral op de langere termijn naar de Waterlinieweg gekeken.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit, Wijken, Stadswerken
Inzet partners: Bedrijven Rijnsweerd, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, bewoners en ondernemers Oost

3.3 Voldoende fietsparkeermogelijkheden
en regelmatige wees- en fietswrakkenacties waar nodig. Vanuit het initiatievenfonds blijft het mogelijk fietsparkeervoorzieningen te realiseren. De gemeente gaat meer sturen op het gebruik maken van de 2%-regeling.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit, Stadswerken, Wijken

De gemeente organiseert twee keer per jaar weesfietsenacties.
Inzet gemeente: Toezicht en Handhaving
Openbare Ruimte.

Input vanuit WAP-pilot met Wijkraad Oost

Verkeer en ruimtelijke ordening, Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar (UAB).

Input Wijkraad

Reactie gemeente

1

Noord-Zuid doorvoerroute auto via Waterlinieweg naar stadsboulevard is een wenkend perspectief, maar niet op korte termijn uitvoerbaar. Eerst het openbaar vervoer verbeteren en de automobiliteit sterk terugbrengen, anders komen er files op straatniveau.

In de gebiedsagenda voor Oost en Noordoost vanuit Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar (UAB) is een lange termijn ambitie voor de waterlinieweg opgenomen. (3.2)

2

Oost-West doorvoerroutes is via Biltstraat (van Oost > West) helder, maar de stad uit via Nobelstraat is diffuus. De Nachtegaalstraat en de Reigersstraat zijn eigenlijk te smal voor
a) winkelende voetgangers en geparkeerde fietsen,
b) fietsers op eigen fietspad,
c) parkeerhavens,
d) 2 volledige rijbanen in het midden.
Wat is/zijn slimme route(s) stad uit? De Wijkraad: nadruk leggen op fiets en winkelen.

In kader van Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar beschouwen we dit hele pakket aan suggesties.

3

Straatbeeld Reigerstraat/Nachtegaalstraat aanpassen conform advies.
Dit geldt ook voor aanpassing bij enkele andere straten: A. van Ostadelaan en Oudwijkerdwarsstraat, Homeruslaan en Stadhouderslaan. Het straatbeeld kan per straat verschillen maar gemeenschappelijk: meer ruimte voor stoep en fietser, smallere rijbaan, auto eventueel te gast en meer groen.

In kader van Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar beschouwen we dit hele pakket aan suggesties. (4.2)

Andere activiteiten die bijdragen tot het realiseren van de wijkambitie om de mobiliteit te verbeteren zijn:

4

Utrecht Science Park is een belangrijke banenmotor, maar het effect op files en luchtkwaliteit is onderschat. De groei van het gebied gaat nog verder. Er zijn diverse maatregelen nodig: goede aansluiting op A28, tweede tramlijn, doortrekken naar De Bilt/Zeist.

Met werkgevers bezien hoe regels over woon-werkverkeer kunnen worden aangepast richting verlagen (auto) verkeersdruk.

In kader UAB bezien.

Dit valt buiten UAB, maar is wel een goede aanvulling. Gemeente stimuleert binnen diverse programma’s het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

5

Medewerkers van kantoren Galgenwaard en Kromhoutkazerne parkeren teveel in de omgeving. Met werkgevers bezien hoe zij gebruik van fiets en OV kunnen stimuleren.

In 2015 zijn er 200 extra parkeerplaatsen gerealiseerd op het kazerneterrein. Vervolgacties afhankelijk van uitkomsten onderzoek door wijkraad en wijkbureau.

6

Onderzoek auto toegankelijkheid van Sterrenwijk, nu alleen via Abstederdijk.

Was in UAB niet als issue benoemd, via wijkverkeersoverleg worden mogelijkheden onderzocht.

7

Blauwe fietsroute, inclusief veiliger maken fietskruispunt bij driesprong (Weg van de Wetenschap, Herculeslaan, Laan van Maarschalkerweerd).

Is al besloten en zou daarom bij buiten scope behoren, maar Wijkraad wil betrokken blijven, ondermeer voor de veiligheid van de driesprong. Bewoners worden op onderdelen geraadpleegd. (3.1)

8

Herontwerp kruispunt Ostadelaan, Malieblad, straatprofiel Tolsteeg/Maliesingel, tramlijn Uithof, KPN-terrein.

Deze projecten lopen allemaal.

9

Betere aansluiting Diakonessenhuis op openbaar vervoer.

Is geen gemeentezaak, maar van de Provincie. Diakonessenhuis onderneemt zelf actie.

Communicatie en beheer

1.

Vaker verwijderen fietswrakken op hoofdroutes (vier maal in plaats van twee maal per jaar) en zonodig minder vaak elders.

Het wijkbureau neemt dit mee in gesprekken met het parkeerbedrijf en Toezicht en handhaving. Vooralsnog is het een capaciteitsprobleem.

Wijkambitie 2: De gewaardeerde karaktertrekken van de wijk behouden en waar mogelijk versterken

Input vanuit Wijkambities 2014-2018:

4.1 Drukbezochte gebieden, zoals winkelstraten en parken, schoon en heel houden.

Stadswerken zorgt voor flexibele inzet op drukke momenten in het Wilhelminapark. Juist op die momenten vervuilt het park snel.

Inzet gemeente: Stadswerken

Inzet partners: Stichting Wilhelmina-park en omgeving

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid van een integrale aanpak van de Burgemeester Reigerstraat en de Nachtegaalstraat (als belangrijke Oost-West radiaal) op de thema’s veiligheid, groen, inrichting openbare ruimte en Economische aantrekkelijkheid.

Inzet Gemeente: Wijken, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit.

De gemeente zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de Stichting Utrecht Sciencepark en de daarbinnen verenigde partners om de betrokkenheid van het Science Park bij de stad en andersom te verbeteren.

Inzet Gemeente: Wijken, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadswerken.

4.2 Meer groen en minder asfalt rond het Malieblad. Verbeteren fietscomfort.

In 2016 worden de plannen voor het malieblad uitgevoerd.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (Erfgoed), meerjarenprogramma Groen, Stadswerken
Inzet partners: Bestuur Regio Utrecht (BRU)

Input vanuit WAPpilot met Wijkraad Oost

Verkeer en Ruimtelijke Ontwikkeling

1

Ontwerp Malieblad, en eventueel herontwerp Maliebaan en versimpeling kruispunt Nachtegaal/Reigerstraat.

Is nu in ontwerp- en discussiefase, besluitvorming. (3.1)

Andere activiteiten die bijdragen tot het realiseren van de wijkambitie om de gewaardeerde karaktertrekken van de wijk te behouden en waar mogelijk versterken

Economie

Ontwikkeling Utrecht Science Park (USP) en De Uithof stimuleren

Input Wijkraad

Reactie gemeente

1

Locaties zoeken voor vestiging van de Internationale school in Oost.

Economische Zaken is akkoord. Er is geld bij Onderwijs. Het gaat nu om het zoeken van de locatie, bij voorkeur in Oost.(A2)

 Winkelstraten aantrekkelijk houden

Input Wijkraad

Reactie gemeente

1

Wifi netwerk voltooien en actieplan formuleren om het portaal van het netwerk te vullen. Initiatief ligt bij de winkeliersverenigingen.

Gemeente biedt hulp bij het opstarten. Leidt Onder andere tot het aanstellen van een digitale kwartiermeester. (B2)

2

Het aantrekkelijker en zichtbaarder maken van de drie belangrijkste winkelgebieden in Oost. Aansluiten bij de uitkomst van het wijkdebat.
Specifiek initiatief bij de Biltstraat om twee straatbeelden ('Polen' en 'Italië') meer bijeen te brengen.

Goed idee, lead bij ondernemers, daarna mogelijk steun gemeente.

De ondernemersverenigingen en hun straatmanagers zijn een traject gestart om te komen tot herinrichting van de winkelstraten.

Toerisme Oost bevorderen

Input Wijkraad

Reactie gemeente

3

De toeristische waarde van Oost (architectuur, Rietveld Schroderhuis, Spoorwegmuseum, Hortus) uitwerken en benutten waarbij winkelgebieden gepromoot worden met: ‘Living like a local.’

Toerisme Utrecht heeft de opdracht gekregen te kijken naar alle toeristische trekpleisters in de stad en de regio. Ze krijgen geen aparte opdracht voor Utrecht Oost maar nemen genoemde locaties mee.

Groen, Recreatie, en Sport

Gebiedsinrichting vergroenen

Input Wijkraad

Reactie gemeente

4

Bij diverse voorstellen voor aanpassing van straatbeeld of straatprofiel zijn er mogelijkheden van ‘meer groen’ in de straat.

Zie diverse voorstellen bij Verkeer.
In de nota “openbare ruimte” is hier aandacht voor.

5

Oosterspoorbaan, overleg continueren over herinrichting, fietspad aanleggen in 2016.

Begin 2015 heeft de gemeente de Oosterspoorbaan verworven. Met bewoners en ondernemers wordt gesproken over de invulling van de Oosterspoorbaan, waarbij de nadruk ligt op ruimte voor initiatieven. De gemeente heeft een projectleider aangesteld.

6

Groene Agenda Maarschalkerweerd, zo snel mogelijk (voorjaar 2015) een keuze maken over de subsidie, geen verdere besteding bij extern bureau.

Projectleider vanuit de gemeente werkt met betrokkenen de groene agenda uit. Er is een vastgesteld uitvoeringsbudget beschikbaar.

Parkbeheer verbeteren

Input Wijkraad

Reactie gemeente

7

Rommel na evenementen beperken.

Gemeente gaat aanvragers adviseren over condities bij evenementen. In het beheeroverleg met de stichting Wilhelminapark wordt hierin gezamenlijk opgetrokken.

Sportfaciliteiten op peil houden, in lijn met demografische voorspellingen[1]

Input Wijkraad

Reactie gemeente

8

Buitensport: ergens in de stad moet een nieuwe hockeyclub worden opgericht.

De gemeente is bezig met planvorming/voorbereiding van de tweede fase Sportpark Rijnvliet (Leidsche Rijn). Idee is om daar drie hockeyvelden aan het sportpark toe te voegen. Middelen daarvoor komen uit het Referentiekader voorzieningen Leidsche Rijn. Het idee is dat op die plek een nieuwe hockeyclub zich kan vestigen. Daarover zijn ook gesprekken gaande met Mixed Hockey Club Fletiomare. (C1)

9

Binnensport: de studie over benodigde faciliteiten is in voorjaar 2015 klaar, acties meenemen in Wijkactieprgramma.

Het meerjarenhuisvestingsplan Binnensport bevindt zich in de afrondende fase. Het plan is met participatie van de sportverenigingen/gebruikers van de sportaccommodaties opgesteld en wordt nog dit voorjaar in het college ter besluitvorming voorgelegd. Uitwerking van de oplossingsrichtingen wordt ook weer in samenwerking met 'het veld’ gedaan. (C2)

10

Roeisport: de gemeente verheldert de situatie. Er is een groot tekort aan roeiwater en er zijn wachtlijsten. Wat gaan we doen?

Roeien: De drie Utrechtse roeiverenigingen zijn gevestigd aan het Merwedekanaal. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een locatie voor roeivereniging Viking mogelijk te maken op het Befuterrein. De roeivereniging ontwikkelt daar dan zelf een accommodatie. De roeiverenigingen hebben bij de gemeente hun zorgen geuit over de beschikbaarheid/bevaarbaarheid van het Merwedekanaal als trainingswater. Bij de roeiverenigingen is daarnaast al langere tijd de wens voor een roeibaan. Wijkraad en gemeente gaan hier verder over in gesprek.

Wijkambitie 3: Het huidige veiligheidsniveau minstens behouden en zo mogelijk te verbeteren

Veiligheid

Input vanuit de wijkambities 2014-2018
Afhankelijk van de actuele veiligheidscijfers wordt er ingezet op de locaties waar de onveiligheid het grootst is op het gebied van woninginbraken, auto-inbraak en geweld. Daarnaast vraagt fietsendiefstal de nodige aandacht en is de inzet vooral gericht op preventie.

De onderstaande activiteiten leveren een bijdrage aan de genoemde onderwerpen:

1

Verminderen van het aantal woninginbraken, auto-inbraken en fietsdiefstal door voorlichting, huisbezoeken en schouwen.

Preventieve voorlichting op hotspots: In gebieden waar met regelmaat wordt ingebroken of fietsen worden gestolen, waarschuwt de gemeente bewoners via diverse wijkmedia met informatie over risicovolle locaties voor woning- en auto-inbraak, fietsendiefstal en geeft via een wijkbericht tips om de kans hierop te verkleinen. Daarnaast vindt er extra toezicht plaats door politie en toezichthouders en wordt er gebruik gemaakt van lokauto’s en lokfietsen. Zo nodig kunnen ook fysieke maatregelen (extra verlichting/snoeien) deel uitmaken van de aanpak. (5.1)

2

Voortzetten alcoholaanpak Oost. Het alcoholgebruik in Oost behoort tot het hoogste van de stad. Er is maatschappelijk draagvlak om daar verandering in te brengen.

Er is een samenwerkingsverband met scholen, sportverenigingen, supermarkten, Jongerenwerk Utrecht, Victas en de politie. Doel is het verhogen van de leeftijd waarop men start met alcohol en het verminderen van alcoholgebruik. Problematische gebruikers zo vroeg mogelijk signaleren en begeleiden naar de juiste hulpverlening. (5.2)

Andere activiteiten die bijdragen tot het realiseren van de wijkambitie. Het huidige veiligheidsniveau minstens behouden en zo mogelijk te verbeteren.

3

Deelname bewoners veiligheidsprojecten.

Bewoners kunnen bijdragen aan de veiligheid. Niet alleen door melding te maken van onveiligheid en overlast, maar ook door zelf preventieve maatregelen te nemen. De gemeente stimuleert deelname aan Burgernet.nl en Waaks.nl (waakzame hondeneigenaren). Bij voldoende animo worden er trainingen ‘herken verdacht gedrag’ georganiseerd. (5.3)

Activiteiten die niet direct gekoppeld zijn aan de drie geprioriteerde wijkambities:
Communicatie en beheer

Input vanuit Wijkactieprogrammapilot met Wijkraad Oost

input wijkraad

Reactie gemeente

1

Meer bekendheid hoe burgers zaken kunnen melden.

Neemt het wijkbureau regelmatig mee in de nieuwsbrief. (B1)

Wonen en zorg

benutten vrijwilligerspotentieel

2

Als kinderen bij hun ouders in de buurt willen komen wonen om ze als mantelzorger beter te kunnen helpen, krijgen ze bij woningtoewijzing geen enkele prioriteit. Pas de regels aan, zoals in de gemeente Druten[2].

Er is in Utrecht voor sociale huurwoningen al wel een regeling voor mantelzorgers. Ook in de nieuwe huisvestingsverordening die per 1 juli van kracht is geworden, is weer een regeling opgenomen. Zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende kan een mantelzorgurgentie krijgen.

 Fijn wonen middels gebalanceerde woningvoorraad

3

Uit wijkpeiling blijkt duidelijk dat ouderen graag in deze wijk blijven op hun oude dag. Er zijn tegenstrijdige geluiden over de vraag of er voldoende mogelijkheden zijn voor woningaanpassing dan wel voldoende geschikte andere woningen. Onderzoek naar vraag en aanbod.

Het onderzoek naar vraag en aanbod vindt plaats. We proberen eventuele tekorten te verminderen door aanpassingen in de woningtoewijzing voor sociale huurwoningen (voorrang voor ouderen bij toegankelijke woningen) en we proberen beleggers te verleiden meer woningen ook voor ouderen te bouwen. Voor woningaanpassingen geldt maatwerk en meestal een eigen bijdrage.

4

Er loopt een evaluatie met betrekking tot het beleid van woningsplitsing, impact op geluidsniveau, fietsparkeren, autoparkeren, enzovoort.

Het gaat hier om een breed leefbaarheidsprobleem. Veel bewoners geven aan dat de druk op de leefomgeving (te) zwaar is geworden. Vooral het gebrek aan fietsparkeren wordt genoemd. Er is grote behoefte aan meer (buurt) fietsenstallingen.

5

De gemeente heeft voor sommige locaties weinig beleidsruimte om daar een specifieke bestemming voor te geven. Bijvoorbeeld de leegstaande school Rubenslaan 91 voor ouderenhuisvesting.
Verruim regels ten gunste van de gemeente.

Vanuit de Stedelijk evaluatie Wonen is er aandacht voor levensloopbestendige woningen.

Specifieke projecten (ook in Wijkambities 2014-2018)

Input wijkraad

Reactie gemeente

6

Sterrenwijk: De wijkraad pleit voor het openhouden van het buurthuis. De gemeente is bezig met project ‘Vreedzaam’ en onderzoek over gezondheid in deze wijk en veiligheid.

Het buurthuis blijft voorlopig in ieder geval open. Het buurtteam richt hier een huiskamer in waar mensen terecht kunnen voor een praatje of voor advies. Vanuit Volksgezondheid is onderzoek gedaan naar de gezondheidsissues in Sterrenwijk. Op basis van de uitkomsten (worden eind 2015 verwacht) wordt, waar nodig, actie ondernomen.Vanuit de sociaalmakelaars ligt de nadruk op hun inzet in Sterrenwijk.

[1] Wijkraad wil dat sportfaciliteiten in lijn zijn met de behoefte, maar kan zich voorstellen dat oplossing op stedelijk niveau wordt bekeken (realisatie deels buiten Oost).
[2] Advies in voorbereiding

Bijlage

Projectenoverzicht

Wijkambitie 1: Mobiliteit verbeteren en waar mogelijk de negatieve aspecten ervan beheersen

3.1

Uitvoeren project Malieblad

3.1

Uitvoeren maatregelen blauwe fietsroute

3.2

Op de lange termijn aanpakken Waterlinieweg

3.3

Onder de aandacht brengen/stimuleren gebruik 2%regeling

3.3

Uitvoeren weesfietsenacties 2 maal per jaar

Wijkambitie 2: De gewaardeerde karaktertrekken van de wijk behouden en waar mogelijk versterken

4.1

Verzorgen flexibele inzet op drukke momenten wilhelminapark

4.2

Aansturen op integrale aanpak Burgemeester Reigerstraat/Nachtegaalstraat

Wijkambitie 3: Het huidige veiligheidsniveau behouden en verbeteren

5.1

Verminderen van veelvoorkomende criminaliteit door voorlichting, huisbezoeken en schouwen.

5.2

Stimuleren deelname bewoners aan veiligheidsprojecten

5.3

Voortzetten alcoholaanpak Oost

Projecten vanuit input pilot met wijkraad Oost:

Economie

A2

Afdeling Onderwijs zoekt een nieuwe locatie voor de internationale school

B2

Economische Zaken kan bij initiatief door ondernemers op het gebied van free wifi een digitale kwartiermeester aanstellen.

Groen, recreatie en sport

A2

Project Oosterspoorbaan: uitvoering voet- en fietspad, voortzetten participatie initiatieven

A3

Project uitwerking Groene Agenda Maarschalkerweerd vanuit Milieu en Mobiliteit

C1

Toevoegen Hockeyvelden Leidsche Rijn om druk op de velden in Oost te verminderen

C2

Afronden meerjarenhuisvestingsprogramma Binnensport

Verkeer en Ruimtelijke ordening

B1

Intensiveren communicatie over hoe zaken te melden via nieuwsbrief wijkbureau