Externe subsidieprogramma's

Externe subsidieprogramma's

Bij het vorm en inhoud geven aan onze ambities werken wij samen met andere (overheids)organisaties. Wij richten ons voor het realiseren van onze programma's actief tot andere overheden, de provincie, het Rijk of Europa. Op die manier halen wij, naast extra financiële middelen, ook kennis en ervaring naar de stad. Zo bekostigt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor een groot deel het Europese subsidieprogramma Kansen voor West. Ook dragen de samenwerkingsnetwerken bij aan het profileren van Utrecht op (inter)nationaal niveau.

Europese Subsidieverwerving

De gemeente Utrecht wil optimaal gebruik maken van Europese subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van de stedelijke beleidsdoelstellingen. Deze regelingen kennen veelal een eigen structuur en systematiek en vragen specifieke kennis en aandacht. Om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten, is kennis van de verschillende Europese regelingen en de verbinding aan relevante Utrechtse projecten noodzakelijk. Voor Europese subsidies is internationale samenwerking vaak een voorwaarde. Het hebben van een goed internationaal netwerk is van groot belang om zelf de nodige partners te vinden, maar ook om door anderen voor deelname aan subsidieprojecten benaderd te worden. Conform onze ambities intensiveren wij de samenwerking op het gebied van Europese subsidiewerving en – lobby met regionale partners. In algemene zin wordt gekeken naar meer structurele, strategische regionale samenwerking om de grote maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen, om te zetten naar economische kansen voor de regio. In het kader van de verdere ontwikkeling van actielijn ‘Internationalisering’ van de Economic Board Utrecht ontwikkelen we, als één van de acties, de samenwerking van regionale organisaties bij subsidieverwerving en lobby verder op de thema’s Groen, Gezond en Slim. De komende periode zijn wij trekker van de gezamenlijke ontwikkeling van een meer strategische inzet richting Brussel en van een meer strategische inzet op het gebied van subsidieverwerving.

Europese subsidies na 2014

In de Europese begrotingsperiode 2014-2020 zet de Europese Commissie het geld nog sterker dan voorheen in ten behoeve van de Europese beleidsdoelstellingen slimme groei (kennis, innovatie en onderwijs), duurzame groei (zuiniger met hulpbronnen) en groei voor iedereen (arbeidsparticipatie, onderwijs en armoedebeleid). Thema’s die goed aansluiten bij de Utrechtse ambities. Bij het toekennen van Europese subsidies wordt in toenemende mate gekeken naar de output en effecten van projecten. De structuur van de subsidieprogramma’s is gewijzigd. Er zijn minder subsidieprogramma's door bundeling van bestaande Europese subsidie- en/of onderzoeksprogramma's. Ook is gezocht naar vereenvoudiging in de verantwoording en harmonisatie van voorwaarden van de verschillende Europese subsidieregelingen. Samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of maatschappelijke organisaties, is in de periode 2014-2020 nog belangrijker om succesvol te zijn met Europese subsidies. Dit sluit ook aan bij onze visie op de (regie) rol van de gemeente. We spelen hierop in door versterkt in te zetten op samenwerking met bijvoorbeeld kennisinstellingen, de Economic Board Utrecht en culturele instellingen.

Kansen voor West

Activiteiten 2016

 In 2016 ronden we Kansen voor West I verder af en geven we invulling aan het programma Kansen voor West II.

Kansen voor West – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2007-2013

Wij ontvingen in de periode 2007-2013 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een bijdrage voor het programma Kansen voor West. Hiermee steunden wij projecten die bijdroegen aan economische structuurversterking van de stad binnen de programmaprioriteiten 1 (kennis, innovatie en ondernemerschap) en drie (attractieve steden). De looptijd van het programma voor projecten eindigde op 31 december 2015. Afrondende werkzaamheden voor het Programmabureau lopen door tot en met maart 2017. In 2016 bereiden we de verantwoording van het totale programma naar Brussel voor. Samen met de partners (G4 steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en de Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) streven we naar een optimale benutting van de voor de Randstad regio beschikbare middelen.

Kansen voor West II - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020

De opzet van Kansen voor West II is grotendeels gelijk aan het eerdere Kansen voor West programma, al is een lager subsidiebudget beschikbaar en zijn de programmaprioriteiten gewijzigd.

In de nieuwe periode 2014-2020 krijgen wij een bijdrage van 6,4 miljoen euro uit het EFRO voor een stedelijk programma Kansen voor West II. Dit stedelijk programma heeft de vorm van een zogeheten “Geïntegreerde Territoriale Investeringsstrategie” (GTI) voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Op dit punt wijkt Kansen voor West II af van het vorige programma. Deze nieuwe vorm biedt de G-4 steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de mogelijkheid om middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) te combineren met geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarmee wordt voorzien in een integrale aanpak voor stedelijke uitdagingen. Iedere stad geeft zelf invulling aan dit stedelijk programmadeel. Naast de genoemde EFRO bijdrage (6,4 miljoen euro) is er ook een bijdrage van 1,6 miljoen euro uit het ESF beschikbaar voor dit stedelijk programma. De middelen zijn beschikbaar voor projecten gericht op versterken vestigingsklimaat en aanwezig arbeidspotentieel. Inzet geschiedt op basis van het stedelijk uitvoeringsplan ‘Kansen voor Utrecht’. Een cofinanciering van minstens 50% is een vereiste.

Naast het stedelijke programma zijn er ook EFRO middelen beschikbaar voor projecten gericht op innovatie en koolstofarme economie. Vooral (samenwerkingsverbanden van) bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen kunnen hier aanspraak op maken. De voor deze prioriteiten beschikbare middelen worden ingezet in aansluiting op de regionale economische agenda van de Economic Board Utrecht. Gemeente en provincie beslissen samen over inzet van deze middelen indien het om Utrechtse projecten gaat.