Noordoost

Noordoost

De kwaliteit van de wijk behouden en versterken

Inleiding
Voor u ligt het wijkactieprogramma 2016 voor Noordoost. U leest in dit programma welke projecten de gemeente Utrecht het komend jaar uitvoert -samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partijen -om te werken aan de belangrijke vraagstukken in de wijk.

Wijkactieprogramma
1. Projecten die bijdragen aan de belangrijkste wijkambities voor de periode 2014–2018; deze wijkambities zijn eerder vastgesteld als richtinggevend kader voor de gezamenlijke inzet van de gemeente Utrecht, bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partners in de wijk.
2. Complexe projecten waar meerdere gemeentelijke afdelingen en andere partijen bij betrokken zijn.

Proces
Voor de totstandkoming van dit wijkactieprogramma zijn gesprekken gevoerd met betrokken collega’s, de wijkraad en professionals in de wijk.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 geeft een beknopte beschrijving van de wijk. In hoofdstuk 2 vindt u de doelstellingen en speerpunten voor de periode 2014-2018. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 leest u leest u alles over concrete projecten en activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de drie belangrijkste wijkambities. In hoofdstuk 6 krijgt u een toelichting op complexe projecten en trajecten.

Contact en informatie
Voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018 en voor de tien wijkactieprogramma's van alle wijken, kijk op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkactieprogramma. Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Of wilt u een bijdrage leveren aan de uitvoering van één van de beschreven projecten? U bent van harte welkom! Neem contact op met wijkbureau Noordoost voor een afspraak: telefoon 030 - 286 00 00 of per mail: noordoost@utrecht.nl.

Hoofdstuk 1

De wijk Noordoost

Noordoost grenst zowel aan de binnenstad van Utrecht als aan het buitengebied. Deze zeer gunstige ligging is een van de redenen waarom het wonen in de wijk zo populair is. Met 37.624 inwoners is Noordoost de derde wijk van Utrecht.

De wijk bestaat uit drie subwijken eBeschrijving van de wijk

n elf buurten, die allemaal een eigen karakter hebben: Vogelenbuurt, Tuinwijk-Oost, Tuinwijk-West, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt (samen Votulast), Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp, Wittevrouwen, de Zeeheldenbuurt en de Huizingabuurt.

Over het geheel genomen zijn de bewoners van Noordoost meer dan gemiddeld hoog opgeleid, zelfredzaam, betrokken, verantwoordelijk en verkeren ze in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Ze hebben over het algemeen een hoge gemiddelde levensverwachting en zijn tevreden met hun woon- en werkomgeving. Ook stellen ze vaak hoge eisen aan informatievoorziening en participatie.

De verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de bewoners uit zich onder andere in het grote aantal actieve zelfbeheerders van zowel kleine als grote groenvoorzieningen.

Verder tonen de bewoners over het geheel genomen een grote betrokkenheid bij het thema energie en duurzaamheid.

Staatsliedenbuurt
De afgelopen jaren hebben we door intensieve samenwerking en extra inspanningen veel kunnen bereiken. Bewonersbetrokkenheid, nieuwe woningen, verkeersaanpassingen, Bredeschool en talentontwikkelingen, verbetering openbare ruimte etcetera. Extra aandacht op het gebied van leefbaarheid en veiligheid blijft nodig. Het wijkbureau zal zich ook in 2016 inspannen om de verbindingen te leggen tussen alle betrokken partijen en blijvend aandacht te schenken aan de succesvolle integrale aanpak.

Actuele ontwikkelingen

We zien dat het gebied Lauwerecht-Noord, daar waar veel kantoorpanden (leeg) staan komende jaren wordt getransformeerd naar woongebied. Zo zijn er concrete plannen voor het voormalige belastingkantoor en bedrijfspanden aan de Willem Dreeslaan. Een buurt in beweging waar voornamelijk appartementen voor studenten en starters komen.

Ondernemers pakken meer en meer een actieve rol in de wijk. Zo zien we dat de ondernemers van de Biltstraat werken aan een herinrichtingsplan, om van de Biltstraat weer een aantrekkelijke straat te maken.

Kaart van de wijk
Op de volgende pagina ziet u de kaart van de wijk Noordoost met drie subwijken en elf buurten.

Hoofdstuk 2

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

Noordoost is een sterke, gevarieerde wijk. Dat karakter willen we zoveel mogelijk behouden en –waar nodig- versterken. Daarbij maken we gebruik van de kracht van bewoners en ondernemers. De diversiteit van de wijk blijkt onder meer uit het brede scala aan onderwerpen waar bewoners en ondernemers graag aandacht voor zien. Volgens de resultaten van de peiling onder het bewonerspanel (mei 2013) vindt men het belangrijk de komende jaren vooral in te zetten op onderstaande speerpunten.

Wijkambitie 1: Verkeer en parkeren
Veel bewoners maken zich zorgen over de verkeersintensiteit, de slechte luchtkwaliteit langs belangrijke doorgaande routes, het gedrag van de verkeersdeelnemers en de overlast van geparkeerde fietsen en auto’s.

Doelstellingen:

  • vermindering verkeersonveiligheid en doorgaand verkeer;
  • meer ruimte voor fietsparkeren.

Wijkambitie 2: Wonen, welzijn en zorg

De betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving is groot. Velen zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om de kwaliteit van de woonomgeving te behouden en te verbeteren.
De bevolkingsopbouw laat zien dat er in Noordoost veel ouderen wonen en dat het aandeel van deze leeftijdsgroep in de toekomst verder stijgt.

Doelstellingen:

  • behoud en versterking van de inzet van vrijwilligers;
  • betere aansluiting vraag en aanbod huisvesting en voorzieningen voor ouderen;
  • vergroten betrokkenheid ouders bij aanpak jongerenoverlast;
  • terugdringen woninginbraken in hotspotgebieden

Wijkambitie 3: Openbare ruimte en duurzaamheid

Bewoners uit alle delen van Noordoost hechten groot belang aan groenvoorzieningen en aan het onderhoud van de openbare ruimte. In de oude buurten grenzend aan de binnenstad is weinig openbare ruimte en groen. Geveltuinen en plantenbakken -in zelfbeheer  onderhouden-  compenseren het tekort aan groenvoorzieningen hier enigszins. Op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn in Noordoost de nodige initiatieven van start gegaan. Daarbij zoeken bewoners en lokale ondernemers de samenwerking op.

Doelstellingen:

  • behouden en versterken kwaliteit openbare ruimte en groenvoorzieningen;
  • meer vernieuwende initiatieven op het gebied van milieu en duurzaamheid

Hoofdstuk 3

Wijkambitie 1: Verkeer en parkeren

Veel bewoners maken zich zorgen over de verkeersintensiteit, de slechte luchtkwaliteit langs belangrijke doorgaande routes, het gedrag van de verkeersdeelnemers en de overlast van geparkeerde fietsen en auto’s.

Doelstelling: vermindering verkeersonveiligheid en doorgaand verkeer.

3.1 Herinrichting Kapteynlaan
In aansluiting op de herontwikkeling van winkelcentrum De Gaard en het Veemarktterrein, wordt de Kapteynlaan en een deel van de Aartsbisschop Romerostraat opnieuw ingericht. Eén van de doelstellingen is beperking van het doorgaande verkeer. In juni en september 2015 zijn bewonersbijeenkomsten geweest. Gunning naar verwachting eind 2015.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit, Stedelijk Beheer, Wijkbureau Noordoost.
Inzet budget: programma Verkeersveiligheid
en FES gelden (Fonds Economische Structuurversterking).
Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

3.2 Koekoekstraat inrichten als fietsstraat
De gemeente Utrecht gaat de Koekoekstraat opnieuw inrichten als fietsstraat, dat wordt gezien als de best haalbare oplossing om de straat verkeersveiliger te maken. Door deze inrichting krijgt de fietser meer de ruimte en wordt beoogd de situatie veiliger te maken voor met name de fietser.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit.
Inzet budget: programma Verkeersveiligheid
en FES gelden.
Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

3.3 Herinrichting Alexander Numankade/Jan van Galenstraat en Grifstraat
Na het verdwijnen van de buslijn door deze straten, wordt op verzoek van bewoners een herinrichtingsplan ontwikkeld.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Stadswerken en wijkbureau Noordoost.
Inzet budget: programma Bereikbaarheid, programma Stedelijk Beheer en Initiatievenfonds.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

3.4 Onderzoek naar haalbaarheid fietspad Talmalaan
Een vrij liggend fietspad was onderdeel van de plannen voor herinrichting van de Talmalaan. Op aandringen van enkele bewoners is het fietspad er nooit gekomen. In de huidige situatie wordt er veel op de stoep en op de rijbaan gefietst. Verzoek om mogelijkheden te onderzoeken om alsnog een fietspad aan te leggen langs de Talmalaan.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit.
Inzet budget: programma Bereikbaarheid, programma Fiets.
Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

3.5 Onderzoek naar haalbaarheid herinrichting Adelaarstraat, Willem van Noortstraat, Antonius Mattheuslaan en Pieter Nieuwlandstraat
Er is veel doorgaand verkeer over genoemde straten wat niet past bij de huidige functie. Onderzoek doen naar financiële haalbaarheid om bovengenoemde straten opnieuw in te richten waarmee het doorgaande verkeer wordt ontmoedigd.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Stadswerken.
Inzet budget: programma Bereikbaarheid, programma Stedelijk Beheer.
Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

Doelstelling: meer ruimte voor fietsparkeren, vooral in Wittevrouwen en Vogelenbuurt.

3.6 Plaatsing fietsenrekken op verzoek van bewoners
Aanvragen voor extra fietsenrekken kent de gemeente toe bij voldoende draagvlak, onder voorwaarde dat plaatsing technisch mogelijk is.

Inzet gemeente: Stadswerken, Milieu & Mobiliteit, wijkbureau Noordoost.
Inzet budget: Milieu & Mobiliteit, initiatievenfonds.
Verantwoordelijke afdeling: Stadswerken.

3.7 Opheffen autoparkeerplaatsen ten behoeve van fietsparkeren
Met het vaststellen van de nieuwe parkeernota is het mogelijk geworden een betaalparkeer-plaats op te heffen in ruil voor bijvoorbeeld fietsparkeren. Dit kan op verzoek van bewoners, tot maximaal 2% van het aantal betaalparkeerplaatsen.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit, Stadswerken, Wijkbureau Noordoost.
Inzet budget: Programma Bereikbaarheid.
Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

3.8 Weesfietsenacties
De gemeente labelt in heel Noordoost fietsen en verwijdert de weesfietsen twee keer per jaar Waar nodig worden er kleinschalige, aanvullende acties gehouden zoals aangegeven in het handhavingsprogramma. Bij Toezicht en Handhaving is in ieder geval aangegeven dat aanvullende acties wenselijk zijn in Wittevrouwen.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit, Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte, Wijkbureau Noordoost.
Inzet budget: Programma Bereikbaarheid.
Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

3.9 Onderzoek naar mogelijkheid om buurtfietsenstalling te realiseren aan de Biltstraat

In de Biltstraat is een ernstig tekort aan fietsparkeerplaatsen. Waar mogelijk zijn op de stoepen al fietsenrekken geplaatst. Uitbreiding wordt gezocht in een inpandige fietsenstalling voor bewoners en ondernemers, zodat er op straat meer ruimte vrij komt voor het stallen van fietsen.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit.

Inzet budget: Programma Fiets.
Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

3.10 Onderzoek naar structurele oplossing tekort fietsenstalling Station Overvecht, Tuindorpzijde
Volgens een prognose van ProRail blijkt een tekort aan fietsvoorzieningen bij station Overvecht, Tuindorp zijde. In gesprek met NS en ProRail bekijken hoe uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen mogelijk is.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit.
Inzet budget: Programma Fiets.

Inzet partners: ProRail, Bestuur Regio Utrecht.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit

Hoofdstuk 4

Wijkambitie 2: Wonen, welzijn en zorg

De betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving is groot. Velen zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om de kwaliteit van de woonomgeving te behouden en te verbeteren. De bevolkingsopbouw laat zien dat er in Noordoost veel ouderen wonen en dat het aandeel van deze leeftijdsgroep in de toekomst verder stijgt.

Doelstelling: behoud en versterken van de inzet van vrijwilligers.

4.1 Netwerken verbreden, onderhouden en verstevigen

Portretten plaatsen op wijkwebsite en in digitale nieuwsbrief wijkbureau. Nominaties organiseren voor gemeentelijke vrijwilligers-prijs en lintjes. Themabijeenkomsten opzetten ter versterking van het vrijwilligerswerk in Noordoost. Meer informatie uitwisselen met ondersteuningsorganisaties voor vrijwilligerswerk, meer waardering tonen voor vrijwilligers.

Inzet gemeente: Wijkbureau Noordoost, Stadswerken, Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning.

Inzet partners: Wijk & Co, Vrijwilligerscentrale, Utrecht Natuurlijk.

Verantwoordelijke afdeling: wijkbureau Noordoost.

4.2 Ondersteuning vrijwilligers
Vrijwilligers krijgen ondersteuning van o.a. Vrijwilligerscentrale, Wijk & Co en het wijkbureau.
Ook zijn er verschillende ondersteunings-organisaties die informatie, advies, trainingen en themabijeenkomsten bieden.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, wijkbureau Noordoost.
Inzet partners: Vrijwilligerscentrale, Wijk & Co, Vereniging Sport Utrecht (VSU), KEES, ZIMIHC.

Inzet budget: Initiatievenfonds en Programma Maatschappelijke Ondersteuning.

Verantwoordelijke afdelingen: Maatschappelijke Ontwikkeling, wijkbureau Noordoost.

Doelstelling: betere aansluiting vraag en aanbod huisvesting en voorzieningen voor ouderen.

4.3 Netwerk Wonen-Welzijn-Zorg onderhouden en verstevigen
Tweemaal per jaar komen partners bijeen om elkaar te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Wonen, welzijn en zorg.

Inzet gemeente: Wijkbureau Noordoost, Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning.

Inzet partners: Wijk & Co, Careyn, woningcorporaties, buurtteams.

Verantwoordelijke afdeling: wijkbureau Noordoost.

4.4 Netwerken rond kwetsbaren en ouderen
Door samenwerking met diverse partners in de wijk krijgen ouderen en kwetsbaren ondersteuning bij het opzetten van activiteiten. Bij Wijk & Co werkt een sociaal makelaar die zich met name richt op ouderen. Ook gaat het project Samen in de Stad in Noordoost van start. Er worden netwerken in Noordoost opgezet en versterkt die wijkbewoners met elkaar in contact brengen.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, wijkbureau Noordoost.
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning.
Inzet partners: Wijk & Co, U-centraal,  vrijwilligerscentrale, Buurtteam Noordoost, bewoners.

Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

4.5 Geschikt wonen voor senioren
In 2014 is een stedelijke werkgroep gestart die de mogelijkheden onderzoekt van passende  seniorenhuisvesting. De werkgroep gebruikt Noordoost als voorbeeldwijk om de mogelijkheden in kaart te brengen.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partners: Woningcorporaties.

Verantwoordelijke afdelingen: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Doelstelling: vergroten betrokkenheid ouders bij aanpak jongerenoverlast.

4.6 Aanpak jeugdgroepen
Ook in 2016 komt er een shortlist van de jeugdgroepen in Noordoost. De betreffende jongeren en hun ouders krijgen hierover schriftelijk informatie. Ook vinden er gesprekken plaats tussen jongerenwerker en/of wijkagent en ouders. Bij het opstellen van de plannen van aanpak voor deze groepen, is er nadrukkelijk aandacht voor de betrokkenheid van de ouders. Dat geldt in het bijzonder bij problemen in relatie tot middelengebruik.

Inzet gemeente: Veiligheid, Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte, Volksgezondheid.

Inzet budget: Programma Veiligheid.

Inzet partners: Jongerenwerk Utrecht, Politie, Wijk & Co, Buurtteam Noordoost.
Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

Doelstelling:  terugdringen aantal woninginbraken.

4.7 Aanpak woninginbraak
De aanpak woninginbraak gaat door in 2016, in het bijzonder in de ‘hotspotgebieden’ die worden vastgesteld op basis van actuele cijfers.

Inzet gemeente: Veiligheid, Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling/Wonen.

Inzet budget: Programma Veiligheid.

Inzet partners: Politie, woningcorporaties
Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

Hoofdstuk 5

Wijkambitie 3: Openbare ruimte en duurzaamheid

Bewoners uit alle delen van Noordoost hechten groot belang aan groenvoorzieningen en het onderhoud van de openbare ruimte. In de oude buurten grenzend aan de binnenstad is weinig openbare ruimte en groen. Geveltuinen en plantenbakken - in zelfbeheer onderhouden - compenseren het tekort aan groenvoorzieningen hier enigszins. Op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn in Noordoost de nodige initiatieven van start gegaan. Daarbij zoeken bewoners en lokale ondernemers de samenwerking

Doelstelling: behoud en versterken kwaliteit openbare ruimte en groenvoorzieningen.

5.1 Uitbreiding netwerk zelfbeheerders
Netwerkbijeenkomst(en) voor zelfbeheerders organiseren en daar bewoners bij betrekken die hebben aangegeven zich op dit terrein in te willen zetten. En voor bewoners die in 2015 via het leefbaarheidsbudget/initiatievenfonds een aanvraag voor een groenvoorziening hebben ingediend.

Inzet gemeente: Stadswerken, wijkbureau Noordoost.

Inzet partners: Stichting Groen moet je Doen, zelfbeheerders en bewoners.

Verantwoordelijke afdeling: Stadswerken.

5.2 Bewonersinitiatief ‘make over’ Gasthuismolenbrug
Een groep bewoners heeft het initiatief genomen voor een plan om de Gasthuismolenbrug (de spoorbrug over de Vecht) een 'make over' te geven. Het idee: de brug en onderdoorgang aankleden met kunst, zoals ook bij andere bruggen en onderdoorgangen in Utrecht is gedaan. De gemeente heeft de initiatiefnemers gevraagd de kosten voor het plan inzichtelijk te maken. Zij vragen vervolgens een bijdrage aan de verschillende betrokken partijen.

Inzet gemeente: Stadswerken, Cultuur (erfgoed).

Inzet budget: Betrokken partijen.

Inzet partners: ProRail, NUON, vier bewonersgroepen.

5.3 Biltse Faunapassage
Over de Biltse Rading zal in de komende jaren een faunapassage voor de ree worden aangelegd. Dit in combinatie met een faunapassage bij de Utrechtseweg en een passage bij Zeist. De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de passage over de Biltse Rading. De opgave komt voort uit het natuur-ontsnipperingsprogramma van de provincie en uit het landinrichtingsplan voor de Voorveldse Polder. Het ecoduct komt ter hoogte van de gemeentegrens met De Bilt. In 2016 zal de aannemer starten met de voorbereidingen en uitvoering van de Biltse Faunapassage. De verwachting is dat dit werk in 2017 opgeleverd kan worden. Daarmee kan groot wild via de Heuvelrug westelijk van De Bilt naar de bossen van het Gooi. Bij de inpassing wordt sterk gekeken naar de Forten en de inpassing in dit specifieke landschap.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit.
Inzet budget: Groenprogramma.

Inzet partners: provincie Utrecht, gemeente De Bilt, Utrechts Landschap (toekomstige beheerder).

5.4 Bewonersinitiatief ‘Vrienden van de Regenboog’
Een groep ouders (vrienden van basisschool De Regenboog in Tuindorp) wil het schoolplein vernieuwen en meer openstellen voor de buurt. De school is in overleg met de buurtbewoners. Wanneer er voldoende draagvlak is, en de financiën rond zijn, kan de gemeente een financiële bijdrage geven uit het Initiatievenfonds voor het voorplein.

Inzet gemeente: wijkbureau Noordoost en Stadswerken.
Inzet partners: Bestuur basisschool De Regenboog, ouders en kinderen, omwonenden, BSO Ludens.

5.5 Herinrichting Biltstraat
Ondernemers van de Biltstraat werken aan een herinrichtingsplan om van de Biltstraat weer een aantrekkelijke straat te maken waarbij de gebruiker van de openbare ruimte meer centraal staat. In mei en juni hebben de ondernemers twee informatieavonden georganiseerd. Met het plan sluiten ze aan bij het wijkdebat van de wijkraad Oost over “Hoe maken we de winkelstraten in Oost zichtbaarder en aantrekkelijker?”

Inzet gemeente: Stadswerken, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit.
Inzet partners: Biltstraat Ondernemers Vereniging, Comité 3.0, wijkraad Oost en wijkraad Noordoost.

Doelstelling: meer vernieuwende initiatieven op het gebied van milieu en duurzaamheid.

5.6 Programma Utrechtse Energie

In 2016 zijn er bijeenkomsten over wijkinitiatieven op het gebied van CO2-besparing en zonne-energie. Daarbij zoeken bewoners en lokale ondernemers de samenwerking op. Voor collectieve inkoop is er een regeling om bewonersgroepen te ondersteunen.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit.
Inzet partners: bewonersgroepen en lokale ondernemers.
Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

Hoofdstuk 6

Complexe projecten en trajecten

6.1 Masterplan Talmalaan
De geplande nieuwbouwontwikkeling bij de Mitros complexen 7 en de nieuwbouw op de locatie Schermerhornstraat is in volle gang.  Bij het verenigingsgebouw Schermerhornstraat realiseert Plané Vastgoedontwikkeling een woongebouw, bestaande uit 18 koop-appartementen en 24 woonstudio’s voor mensen met een verstandelijke beperking.

Op de locatie van de complexen 7 van Mitros komt nieuwbouw via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De sloop-nieuwbouw, fase1 (complexen 2 en 4) is uitgesteld; in de tussentijd kunnen studenten de woningen tijdelijk huren via Stichting Studenten Huisvesting.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet budget: Programma Stedelijke Ontwikkeling.

Inzet partners: Mitros, Plané en CPO-groepen.
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

6.2 Woningbouw terrein (oude) Gerrit Rietveld College
Het oude schoolgebouw is in  2015  gesloopt om er nieuwe woningen te kunnen bouwen. Ontwikkelaar van der Vorm zal hier de woningbouw realiseren. Start bouw staat gepland in begin 2016.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partners: Ontwikkelaar Vorm, contactgroep bewoners.

Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

6.3 Woningbouw Van Lieflandlaan
De aanbesteding start medio 2015. Doel is een plan te realiseren op basis van een adviesstem van omwonenden. Met de bestemmingsplanprocedure kan in 2016 worden gestart.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Utrechtse Vastgoed Organisatie.
Inzet budget: Programma Stedelijke Ontwikkeling.
Inzet partners: Ontwikkelaar en bewoners.
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

6.4 Kwaliteitsverbetering winkelcentrum De Gaard en omgeving
In 2014 en 2015 is in een gezamenlijk proces met ontwikkelaar, eigenaar, bewoners, kunstenaar en de klankbordgroep gewerkt aan het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de vernieuwing en uitbreiding van het Winkelcentrum De Gaard en omgeving. Naar aanleiding van de vele reacties van omwonenden is het plan op aandringen van de raadscommissie aangepast. Eind juni 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met dit plan. De uitvoering start in 2016.
Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit, Stadswerken, Cultuur, wijkbureau Noordoost.
Inzet budget: Programma Stedelijke Ontwikkeling.
Inzet partners: Eigenaar, ontwikkelaar TOP-vastgoed, klankbordgroep, wijkraad.
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

6.5 Zorgcentrum Tuindorp-Oost
De voorbereiding van de sloop-nieuwbouw van zorgcentrum Tuindorp-Oost is in 2014 in gang gezet, in samenhang met de herinrichting van de Groene Kop. Tijdens drie participatiebijeenkomsten is met belanghebbenden gekeken naar de kansen en mogelijkheden voor dit gebied. Deze inbreng heeft in 2015 geresulteerd in een integraal inpassingsmodel. Vervolgens stelt de gemeente op basis hiervan het Stedenbouwkundig Programma van Eisen op, dat als basis dient voor een nieuw bestemmingsplan.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit, Stadswerken, wijkbureau Noordoost.
Inzet partners: Careyn, buurtcomité Tuindorp-Oost, Volkstuinencomplex De Driehoek, Het Lachende Paard.
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

6.6 Groene Kop
In samenhang met de herontwikkeling van zorgcentrum Tuindorp-Oost zijn drie participatiebijeenkomsten georganiseerd. Met de herinrichting van de Groene Kop wordt eind 2015 een aanvang gemaakt. In het voorjaar van 2016 is hier een aaneengesloten park met veel water, moeras en een jongeren-ontmoetingsplaats gerealiseerd. De ecologische functie van het park wordt hiermee versterkt. Het park zal een functie vervullen voor omwonenden en de leerlingen van het Gerrit Rietveldcollege.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Veiligheid, Stadswerken, wijkbureau Noordoost.
Inzet partners: Volkstuinencomplex De Driehoek, Het Lachende Paard, buurtcomité Tuindorp-Oost, wijkraad, Gerrit Rietveld College, JOU, Careyn.
Inzet budget: Groenprogramma, Programma Water, Veiligheid.
Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

6.7 Herontwikkeling Veemarktterrein
De ontwikkeling van deze nieuwe woonlocatie is in volle gang. In 2015 zijn de eerste woningen opgeleverd en in 2016 gaat de bouw en verkoop door.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit, Stadswerken.
Inzet budget: Programma Stedelijke Ontwikkeling.
Inzet partners: Ontwikkelaars en zelfbouwers.
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Bijlage

Projectenoverzicht

Wijkambitie 1: Verkeer en parkeren

3.1

Herinrichting Kapteynlaan

3.2

Koekoekstraat inrichten als fietsstraat

3.3

Herinrichting Alexander Numankade/Jan van Galenstraat en Griftstraat

3.4

Onderzoek naar haalbaarheid fietspad langs de Talmalaan

3.5

Onderzoek naar haalbaarheid herinrichting Adelaarstraat, Willem van Noortstraat, Antonius Mattheuslaan en Pieter Nieuwlandstraat

3.6

Plaatsing fietsenrekken op verzoek van bewoners

3.7

Opheffen autoparkeerplaatsen ten behoeve van fietsparkeren

3.8

Weesfietsenacties

3.9

Onderzoek naar mogelijkheid om buurtfietsenstalling te realiseren aan de  Biltstraat

3.10

Onderzoek naar structurele oplossing tekort fietsenstalling Station Overvecht, Tuindorpzijde

Wijkambitie 2: Wonen, welzijn en zorg

4.1

Netwerken verbreden, onderhouden en verstevigen

4.2

Ondersteuning vrijwilligers

4.3

Netwerk Wonen-Welzijn-Zorg onderhouden en verstevigen

4.4

Netwerken rond kwetsbaren en ouderen

4.5

Geschikt wonen voor senioren

4.6

Aanpak jeugdgroepen

4.7

Aanpak woninginbraak

Wijkambitie 3: Openbare ruimte en duurzaamheid

5.1

Uitbreiding netwerk zelfbeheerders

5.2

Bewonersinitiatief ‘make over’ Gasthuismolenbrug

5.3

Biltse Faunapassage

5.4

Bewonersinitiatief ‘Vrienden van de Regenboog’

5.5

Herinrichting Biltstraat

5.6

Programma Utrechtse Energie

Complexe projecten en trajecten

6.1

Masterplan Talmalaan

6.2

Woningbouw terrein (oude) Gerrit Rietveld College

6.3

Woningbouw Van Lieflandlaan

6.4

Kwaliteitsverbetering Winkelcentrum De Gaard en omgeving

6.5

Zorgcentrum Tuindorp-Oost

6.6

Groene Kop

6.7

Herontwikkeling Veemarktterrein