Toepassing planning instrument zero based begroten

Toepassing planning instrument zero based begroten

In de Voorjaarsnota 2016 is bij de innovatietaakstelling opgenomen dat bij de Programmabegroting 2016 een planning wordt gepresenteerd die aansluit bij herijking of actualisatie van beleid, waarbij dan tevens zero base naar de middelen wordt gekeken.

In onderstaande tabel is deze planning opgenomen. De tabel is opgezet per programma. Per programma is in eerste instantie gekeken of er programma - brede beleidsnota’s zullen verschijnen. Alleen wanneer dit (deels) niet het geval is, zijn ook deelgebieden van de programma’s waarvoor beleidsnota’s zullen verschijnen in de planning opgenomen. Hiermee wordt bereikt dat de zero base benadering vooral per programma plaats blijft vinden en dus niet te gefragmenteerd wordt.

Programma

Beleidsnota

Planning

Toelichting

Bewoners en bestuur

Diversen

2019

Zero base in 2015 toegepast voor hele programma

Stedelijke Ontwikkeling

Nieuwe Ruimtelijke strategie Utrecht, inclusief stedelijke investeringsstrategie

2016

 Monumentenzorg en Archeologie

2016

Utrechtse Energie

2016

Nota Utrechtse Energie recent vastgesteld

Nota Bodembeheer

2019

Vigerende nota bodembeheer 2012-2022

Bereikbaarheid

Onderdeel Nieuwe Ruimtelijke strategie Utrecht, inclusief stedelijke investeringsstrategie

2016

Meerjarenperspectief bereikbaarheid jaarlijks.

Openbare Ruimte en Groen

Nota Onderhoud kapitaalgoederen Openbare Ruimte

2019

Nota onderhoud kapitaalgoederen 2016-2019 recent vastgesteld.

Nota afvalbeleid

2018

Nota afval is grondstof 2015-2018 recent vastgesteld

Nota gemeentelijke watertaken

2019

Nota gemeentelijke watertaken 2016-2019 recent vastgesteld

Werk en Inkomen

Kadernota participatie en Inkomen

2019

Zero base in 2015 toegepast.

Economie

Economische Agenda

2018

Onderwijs

Utrechtse Onderwijsagenda en Masterplannen Onderwijs

2019

Nieuwe masterplannen recent vastgesteld.

Maatschappelijke Ondersteuning

Kadernota meedoen naar Vermogen

2019

Kadernota Meedoen naar vermogen recent vastgesteld.

Jeugd

Kadernota zorg voor jeugd

2019

Kadernota Jeugd recent vastgesteld

Volksgezondheid

Nota Volksgezondheid

2019

Nota Volksgezondheid 2015-2018 recent vastgesteld.

Veiligheid

Integraal Veiligheidsplan

2019

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 recent vastgesteld.

Cultuur

Nieuwe Cultuurconvenant

2017

Cultuur in Openbare Ruimte

2017

Sport

Sportnota 2011-2016

2018

Zero based in 2014 toegepast. Daaruit voort vloeien 2 opdrachten

Opdracht uit zero based 2014: Visie op exploitatie zwembaden

2016

Meer transparantie in subdoelstelling 1.1.

2015

Is doorgevoerd in PB 2015

Vastgoed

Kadernota Vastgoed

2017

Jaarlijkse herijking Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed

Algemene Middelen en Onvoorzien

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Algemene Ondersteuning.

n.v.t.

Na 2018

Zero base in 2015 toegepast voor hele programma.