Stedelijke Ontwikkeling

Stedelijke Ontwikkeling

Programma Stedelijke ontwikkeling, onderdeel Stationsgebied

Algemene informatie

Doelstelling: Samen met partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied
Beleidskader: Masterplan Stationsgebied
Inhoud: Hiervoor verwijzen we naar het programma Stedelijke Ontwikkeling Stationsgebied
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Autorisaties
t/m 2015

2016

2017

2018

2019

Parkeergarage jaarbeursplein

49.150

0

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

49.150

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Parkeergarage Jaarbeursplein

Op 29 januari 2015 heeft uw gemeenteraad het krediet voor de realisatie van de ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein geautoriseerd. De aanbesteding is deze zomer afgerond en het werk is gegund aan een combinatie van Volker Wessels-bedrijven, Van Hattum en Blankevoort en Visser en Smit (bouw).

Programma Stedelijke ontwikkeling, onderdeel voorzieningen Leidsche Rijn

Algemene informatie

Doelstelling: De voorzieningen afstemmen op de huidige en toekomstige bewoners van Leidsche Rijn
Beleidskader: Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn
Inhoud: In het Referentiekader Budgetstructuur Leidsche Rijn zijn het ruimtebeslag, de investeringskosten en de hierbij behorende taakstellende budgetten voor de permanente voorzieningen in Leidsche Rijn vastgelegd.
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Autorisaties t/m 2015

2016

2017

2018

2019

Leidsche Rijn Centrum

  • Diverse projecten

16.941

2.689

3.791

0

0

Cluster Hogeweide

  • Diverse voorzieningen maatschappelijke ontwikkeling

0

1.954

0

0

0

Rijnvliet

Basisschool en welzijnsvoorziening

0

5.869

246

0

0

Cluster Leeuwestein Noord

  • Basisschool

0

5.869

0

0

0

Leidsche Rijn overig

  • NME-tuinen, Basisscholen en jongerenvoorz.

849

8.236

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

17.790

24.617

4.037

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Voorzieningen Leidsche Rijn
Door de realisatie van Leidsche Rijn groeit de stad en daarmee de behoefte aan uitbreiding van de maatschappelijke voorzieningen. Dit brengt nieuwe investeringskosten met zich mee. In bovenstaande tabel zijn de – conform het referentiekader Leidsche Rijn - begrote investeringskosten opgenomen van de projecten waarvan de uitvoering nog niet is gestart. Projecten die in uitvoering of al in gebruik genomen zijn, zijn overgeheveld naar het betreffende beleidsprogramma; hetzij Onderwijs, Sport of Maatschappelijke ondersteuning.