Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Programma Bereikbaarheid

Algemene informatie

Doelstelling: Betreft alle doelstellingen binnen het programma Bereikbaarheid.
Beleidskader: ‘Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2015.
Inhoud: Hiervoor verwijzen we naar het programma Bereikbaarheid.
Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk en/ of economische nut.

Onderhoudsprogramma Bereikbaarheid, onderdeel Parkeren

Onderhoudsprogramma

2016

2017

2018

2019

Onderhoud, onderdeel Parkeren

611

411

293

756

Totaal onderhoudsprogramma

611

411

293

756

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Dit betreft het onderhoud van de stallingsvoorzieningen voor fietsen (openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommels) en auto’s (belanghebbende garages, openbare garages en P+R transferia). Het onderhoud is gebaseerd op het in stand houden van de kapitaalgoederen in een redelijke staat. Aan de meerjarenramingen van het onderhoud ligt het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) parkeren ten grondslag.

Investeringsprogramma Bereikbaarheid

Vervangingsinvesteringen Bereikbaarheid (onderdeel Parkeren)

De actuele projecten Parkeren zijn voor een totaal bedrag van 2,275 miljoen euro in voorgaande jaren geautoriseerd. In 2016 zijn geen nieuwe vervangingsinvesteringen gepland.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A Bereikbaarheid

Uitbreidingsinvesteringen cat. A

Autorisaties t/m 2015

2016

2017

2018

2019

1

Projecten en maatregelen Fiets

Projecten Fiets met autorisaties vóór 2016

127.811

0

0

0

0

Herenroute vervolg (Malieblad, Maliebaan)

0

150

0

0

0

Fietsparkeren Utrecht Centrum (Kruisvaartstalling en FRIS)

0

820

0

0

0

Doorfietsroute om de binnenstad Oost

0

1.650

0

0

0

Doorfietsroute langs spoor CS –Amsterdam

0

150

0

0

0

Doorfietsroute om de binnenstad Noord en Utrecht Science Park

1.459

-781

0

0

0

Herinrichting Nachtegaalstraat – Reigerstraat

0

150

0

0

0

Subtotaal Fiets

129.270

2.139

0

0

0

2

Projecten en maatregelen Openbaar vervoer

Projecten OV met autorisaties vóór 2016

298.427

0

0

0

0

Subtotaal OV

298.427

0

0

0

0

3

Projecten en maatregelen Auto / P+R

Projecten met autorisaties vóór 2016

85.034

0

0

0

0

Binnenstedelijke verbindingsring inrichten als Stadsboulevard

0

1.200

0

0

0

Binnenstedelijke verbindingsweg Socrateslaan Beneluxlaan Oost

0

150

0

0

0

Maatregelen alternatief Knip Maarssenseweg

375

825

0

0

0

Oversteekbaarheid Eykmanlaan

0

150

0

0

0

Subtotaal Auto / P+R:

85.409

2.325

0

0

0

4

Reguleren en exploiteren Parkeervoorzieningen

Projecten Parkeren met autorisaties vóór 2016

18.707

0

0

0

0

Subtotaal Parkeren

18.707

0

0

0

0

5

Projecten Duurzaam Vervoer

Projecten Luchtkwaliteit en Goederenvervoer met autorisaties vóór 2016

52.634

0

0

0

0

Proof of Concept

0

2.248

0

0

0

Subtotaal Luchtkwaliteit en Goederenvervoer

52.634

2.248

0

0

0

6

Projecten Wijken en Verkeersveiligheid

Projecten Wijken en Verkeersveiligheid met autorisaties vóór 2016

23.825

0

0

0

0

Subtotaal Wijken en Verkeersveiligheid:

23.825

0

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

608.272

6.712

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Toelichting

Met de Voorjaarsnota 2015 is ook het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2015 (MPB 2015) vastgesteld. Hierin wordt de financiële stand van lasten en baten, de autorisatie van uw gemeenteraad en een doorkijk van het totale programma opgegeven.

Het MPB 2016 zullen wij baseren op het uitvoeringsprogramma Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar (UAB) en de nota Slimme routes, Slim Regelen (SRSR). Daaruit volgt de prioritering van projecten. Deze prioritering wordt afgezet tegen de financiële mogelijkheden van de inzet van eigen gemeentelijke middelen. Mede op basis daarvan zullen wij u in de Voorjaarsnota 2016 aanvullende voorstellen doen voor autorisaties. Vooruitlopend daarop stellen wij u nu ter voorkoming van stagnatie van enkele projecten het volgende voor.

Voor het pakket maatregelen Utrecht west hebben wij een consultatie uitgevoerd. Als vervolg daarop stellen wij u voor een budget van 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de afwikkeling van de consultatie en het opstellen van een Integraal Programma van Eisen / Functioneel Ontwerp om deze verbindingsweg inrichten als stadsboulevard. Ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden voor het project Maatregelen alternatief Knip Maarssenseweg vragen we een aanvullend krediet van 0,825 miljoen euro. Voor de voorbereiding van de Oversteekbaarheid van de Eykmanlaan vragen we een krediet van 0,150 miljoen euro.

Voor de voorbereiding van projecten in het programma VERDER vragen we per project een krediet van 0,150 miljoen euro. Het betreft het vervolg van de herenroute (Malieblad en Maliebaan), de doorfietsroute langs het spoor CS- A’dam, de herinrichting van de Reigerstraat en de Binnenstedelijke verbindingsweg Socrateslaan Beneluxbaan Oost.

Tevens stellen wij ten laste van de subsidieregeling ‘Beter Benutten vervolg’ het volgende voor. Van het project doorfietsroute Om de binnen stad Noord en Overvecht Utrecht Science Park willen wij de bijdrage vanuit Beter Benutten Vervolg voor het tracé om de binnenstad Noord omruilen met de bijdrage vanuit VERDER voor de doorfietsroute Om de binnenstad Oost, zodat we de doorfietsroute Tolsteeg- Maliebaan snel kunnen uitvoeren. Voor het project Om de binnenstad Noord willen we 0,950 miljoen euro de-autoriseren. Er resteert dan voor dat project nog 0,050. Voor het project Overvecht USP blijft 0,459 miljoen euro beschikbaar. Tegelijkertijd stellen wij voor om voor Monitoring en Evaluatie 0,169 miljoen euro beschikbaar te stellen. Per saldo wordt daardoor de bij de voorjaarsnota verleende autorisatie voor de doorfietsroute om de Binnen stad Noord en Overvecht USP verlaagd met 0,781 miljoen euro. Voor de doorfietsroute om de Binnenstad Oost vragen wij een krediet van 1,650 miljoen euro. Daarvan is 1,5 miljoen euro bestemd voor het tracé Tolsteeg – Maliebaan en 0,150 miljoen euro voor de voorbereiding van de rest van het tracé.

Binnen Beter Benutten Vervolg is een subsidie beschikbaar voor Fiets parkeren Centrum en het Fiets Reizigers Informatie Systeem (FRIS). Voor het grootste gedeelte van dit project heeft betrekking op de realisatie van de Kruisvaartstalling. De autorisatie daarvan wordt geregeld binnen het programma Stationsgebied. Voor het vervolg van het Fiets Reizigers Informatie (FRIS) vragen wij een krediet van 0,820 miljoen euro.

Wij stellen voor een autorisatie van 2,248 miljoen euro te verstrekken voor het uitvoeren van het project Proof of Concept. Wij voeren dat project uit in opdracht van de Provincie en het is volledig gedekt door een subsidie van de Provincie. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het beleidsonderzoek Gebiedsgerichte Uitwerking en moet leiden tot een verbetering van verkeersdoorstroming.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B Bereikbaarheid

Voor de jaren 2016 tot en met 2019 zijn voor het programma Bereikbaarheid geen uitbreidingsinvesteringen categorie B geprogrammeerd.