Maatschappelijke Ondersteuning

Maatschappelijke Ondersteuning

Prestatiedoelstelling

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies

Accommodaties  maatschappelijke activiteiten

Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten.  Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. 

622

541

Sociaal makelaarschap

Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven middels sociaal makelaarschap als ondersteuning van de betrokken stad op drie (oplopende) niveaus. "Behoud" wanneer sprake is van een hoog potentieel van zelforganisatie: inzet vindt plaats op afroep. "Beheer": incidentele inzet van de sociaal makelaar. "Proactieve inzet" focust op sociale interventie in prioriteitsbuurten: structurele inzet op basis van informatie, signalering en analyse.

7.195

7.195

Kinder- en jongerenwerk MO

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

354

354

Stimuleren vrijwilligerswerk

Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen. Realisatie door het bieden van voorzieningen voor de sociale initiatieven van burgers, het nadrukkelijk uitnodigen en waarderen van vrijwilligers, het bieden van advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering, het stimuleren van samenwerking onderling en met het bedrijfsleven en het stimuleren van diversiteit  binnen  het  vrijwilligerswerk.

791

791

Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd

Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland.

268

268

Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit

Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit.

201

89

Informele zorg en mantelzorgers

Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning

2.695

2.695

Mantelzorgondersteuning

Inzet extra middelen mantelzorgondersteuning 2015-2016

350

0

Sociale prestaties en Dagondersteuning

Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke participatie.

4.582

4.582

Belangenbehartiging en Informatievoorziening

Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies

3.790

3.790

Laaggeletterdheid

Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden

397

397

Totaal prestatiedoelstelling P 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund

21.245

20.702

Buurtteams Sociaal

Oprichting, doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning.

14.540

14.540

Clientondersteuning

Faciliteren en organiseren van clientondersteuning. Positioneren van het maatschappelijk werk in de wijken als een spilfunctie in de aanpak van sociaal kwetsbaren

4.197

4.197

Totaal prestatiedoelstelling P 1.2.1 Een stadsdekkend goed functionerend netwerk van sociale basiszorg

18.737

18.737

Voorkomen huiselijk geweld

Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikaders, bij familie of via de informele netwerken. In alle gevallen is sprake van (groeps) begeleiding en/of (ambulante) hulpverlening al dan niet door de vrouwenopvang zelf.

295

295

Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen

Regeliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers).

2.431

2.431

Totaal prestatiedoelstelling P 1.4.1 Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente

2.726

2.726

Totaal Programma Maatschappelijke ondersteuning

42.708

42.165

Bedragen zijn in duizenden euro's