Noordwest

Noordwest

Vreedzaam en leefbaar werken aan een levendige en vitale wijk

Inleiding

Voor u ligt het wijkactieprogramma 2016 voor Noordwest. U leest in dit programma welke projecten de gemeente Utrecht samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partijen het komend jaar uitvoert om te werken aan de belangrijke vraagstukken in de wijk.

Wijkactieprogramma
1. Projecten die bijdragen aan de belangrijkste wijkambities voor de periode 2014–2018; deze wijkambities zijn eerder vastgesteld als richtinggevend kader voor de gezamenlijke inzet van de gemeente Utrecht, bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partners in de wijk.
2. Complexe projecten waar meerdere gemeentelijke afdelingen en andere partijen bij betrokken zijn.
3. Projecten die deel uitmaken van een gebieds- of buurtaanpak, in die delen van de wijk die bijzondere aandacht vragen.

Totstandkoming

Dit wijkactieprogramma borduurt voort op het wijkactieprogramma 2015. Een aantal projecten en activiteiten is veranderd. Bij een aantal krachtwijkprojecten is de omvang van de financiering gewijzigd, andere projecten zijn afgerond. De inzet van het krachtwijkenbudget wordt de komende jaren geleidelijk afgebouwd naar nul euro in 2018. De inzet van zowel het reguliere deel als het krachtwijkenbudget blijft gericht op het realiseren van de wijkambities en sluit daarmee aan op de ambities uit het coalitieakkoord.
Bij een aantal andere projecten is inhoudelijk het accent verlegd. Dit gebeurt naar aanleiding van meldingen, signalen van bewoners, professionals en andere partijen in de wijk. Zo heeft de wijkraad Noordwest het afgelopen jaar een aantal inhoudelijke wijkraadadviezen gegeven over onderwerpen uit het wijkactieprogramma, bijvoorbeeld verkeer en armoede. Ook heeft de wijkraad een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit wijkactieprogramma. Daar waar het kan zijn deze verwerkt in de tekst. Ook over onderwerpen buiten het Wijkactieprogramma om zit de gemeente met de wijkraad regelmatig elkaar aan tafel( bijvoorbeeld als het gaat om splitsen en omzetten, veiligheid middenstuk ASW).

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 geeft een beknopte beschrijving van de wijk. In hoofdstuk 2 vindt u de doelstellingen en speerpunten voor de periode 2014-2018. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 leest u hoe en door wie in 2016 in concrete projecten en activiteiten wordt gewerkt aan de realisatie van de drie belangrijkste wijkambities. In hoofdstuk 6 krijgt u een toelichting op complexe projecten en trajecten. In hoofdstuk 7 treft u activiteiten aan die onderdeel uitmaken van een gebieds- of buurtaanpak voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen.

Contact en informatie
Voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018 en voor de tien wijkactieprogramma's van alle wijken kijk op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkactieprogramma.

Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Of wilt u een bijdrage leveren aan de uitvoering van één van de beschreven projecten? U bent van harte welkom! Neem contact op met het wijkservicecentrum voor een afspraak: telefoon 030 - 286 00 00 of per mail noordwest@utrecht.nl.

Hoofdstuk 1

De wijk Noordwest

De wijk Noordwest is met 43.849 inwoners de tweede wijk van Utrecht. Dit is een lichte stijging van het aantal inwoners ten opzichte van 2013. Ze wonen in de subwijken Pijlsweerd, Zuilen (Oost en West) en Ondiep.

Beschrijving van de wijk
Noordwest grenst aan de zuidzijde aan de binnenstad en aan de noordzijde aan de gemeente Stichtse Vecht. Dit betekent dat de wijk van een bijna binnenstedelijk (woon)milieu langzamerhand overgaat naar een meer landelijk gebied aan de noordzijde. Hierdoor verschillen de bebouwing, het groen, de wegen, inrichting van de openbare ruimte per subwijk.

Over het algemeen gaat het steeds beter met de inwoners van Noordwest. Zo is het aantal woninginbraken en geweldsdelicten ten opzichte van 2010 gedaald. Ook zien we een toename van het aantal initiatieven dat wordt ingediend. Echter, we zijn er nog niet. Op het gebied van veiligheid zijn het onveiligheidsgevoel en de ervaren jongeren overlast nog een punt van aandacht. Het buurtoordeel is met 6,3 lager dan het stedelijk niveau (7,0) en problemen met verkeer en openbare ruimte worden genoemd in de top 3 van buurtproblemen (Wijkwijzer 2015). Ook worden steeds meer bewoners in geheel Noordwest getroffen door de aanhoudende crisis. Dit heeft financiële gevolgen en daaruit voortvloeiend weer effecten op de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Het versterken van de zelfredzaamheid van bewoners blijft hierbij een aandachtspunt.

De gezondheid van de Noordwesters is minder goed dan die van de gemiddelde inwoner van Utrecht. Uit de Volksgezondheidsmonitor blijkt dat de levensverwachting (zonder aandoeningen) ook lager is. Het aantal mensen dat zijn of haar gezondheid als (zeer) goed ervaart, is ook gedaald.

Relatief gezien gaat het steeds beter met de kinderen in Noordwest wat een gezond gewicht betreft. Het absolute beeld levert een ander plaatje op. Momenteel heeft 17% van de kinderen overgewicht, waarvan 5% obesitas. Stedelijk is dit 12% overgewicht, waarvan 3% obesitas (factsheet januari 2014). Naar mate kinderen ouder worden zien we steeds grotere verschillen van % dat overgewicht heeft in Noordwest ten opzichte van het stedelijk niveau. Hoewel meer kinderen sporten, blijft de sportdeelname bij de allochtone en lage sociale economische status kinderen nog achter. Inzet op gezonde leefgewoonten blijft belangrijk.

Hoofdstuk 2

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

We hebben in 2013 op verschillende manieren informatie

over de wijk opgehaald bij bewoners, ondernemers en partners in de wijk. Tijdens de dialogen met bewoners werd duidelijk dat er naast de geformuleerde wijkambities nog een aandachtspunt is: het armoedevraagstuk. Dit is een vraagstuk dat op stedelijk, regionaal en landelijk niveau veel aandacht heeft

In 2015 zijn we gestart om, samen met partners in de wijk, een analyse te maken van het armoedevraagstuk in Noordwest. Uit de gesprekken komt naar voren dat het financiële problematiek samen gaat met gezondheidsvraagstukken, vaardigheden en sociale uitsluiting.

Wijkambitie 1: Extra inzet op jeugd en veiligheid
Deze wijkambitie komt voort uit signalen van bewoners en professionals over de diverse aspecten in de ontwikkeling van de jeugd. In Noordwest is jeugd aanwezig die overlast veroorzaakt.
Een positieve ontwikkeling is dat er steeds minder groepen overlast veroorzaken. En de groepen die er zijn, zijn minder overlast gevend. In enkele delen van de wijk blijft jeugdoverlast echter een hardnekkig vraagstuk. Zorgelijk is dat we zien dat de jongeren die overlast veroorzaken op steeds jongere leeftijd in beeld komen. Ook is de jeugd dynamisch en dat vraagt om een maatwerkaanpak per jeugdige en per locatie. We betrekken omwonenden bij de aanpak en stimuleren jongeren om hun talenten te ontwikkelen. Ook moet er meer aandacht worden besteed aan het onderwerp radicalisering.
Ondanks de afname, zoals woninginbraken en autokraken blijft de extra inzet op dit thema gehandhaafd en wordt vanwege een toename van fietsendiefstallen de inzet op dit thema vergroot.

Wijkambitie 2: Integrale aanpak van de Amsterdamsestraatweg

De Amsterdamsestraatweg is een levensader voor de wijk. Hij doorkruist alle subwijken. De inzet van diverse partijen is samengevoegd tot een integrale aanpak, de ‘Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg’. Deze aanpak omvat de veiligheidsaspecten, de inrichting van de openbare ruimte, de functies en branchering van (nieuwe) ondernemingen en legt de verbinding met andere betrokkenen, zoals bewoners, ondernemers, pandeigenaren en professionals. Gezamenlijk willen we de leefbaarheid en veiligheid op en rondom de Amsterdamsestraatweg vergroten.

Wijkambitie 3: Verbetering van openbare ruimte, groen en verkeer

De openbare ruimte in Noordwest kent een hoge gebruiksdruk. Per buurt zijn er accentverschillen in de aandachtspunten. In Pijlsweerd gaat het om het vergroenen van strategische locaties, de verkeersdynamiek op en rondom de Oudenoord, Kaatstraat, Weerdsingel en Amsterdamsestraatweg. In Ondiep gaat het voornamelijk om het beheer van de buitenruimte en de verkeersdynamiek.
In Zuilen ligt het accent op het gebruik van de buitenruimte in combinatie met verkeersveiligheid.
Naast deze speerpunten zijn er nog twee aandachtspunten voor de wijk: gezondheid en het pedagogisch klimaat.

Hoofdstuk 3

Wijkambitie 1: Jeugd en Veiligheid

In heel Noordwest is de ontwikkeling van jongeren een belangrijk aandachtspunt. De focus ligt op talentontwikkeling, het behalen van een startkwalificatie en aansluiting op de arbeidsmarkt.

In enkele subwijken zijn er specifieke aandachtsgebieden. In Pijlsweerd ligt de focus op het vroegtijdig signaleren van jeugdproblematiek. Dit gaat om individuele situaties of om specifieke plekken in de buurt waar jongeren voor overlast zorgen. In Ondiep gaat het om het vasthouden van de positieve trend van de vermindering van jongerenoverlast en het tegengaan van woninginbraken en autokraken. In Zuilen richten we ons ook op het verminderen van jongerenoverlast en de ontwikkeling van een toekomstperspectief.

3.1 Wijkveiligheidsprogramma Noordwest, onderdeel gericht op jeugd

In het bijzonder gaat het om de onderdelen die zich richten op de aanpak van jongerenoverlast, de aanpak van jeugdgroepen, het tegengaan van middelengebruik en de daarmee gepaard gaande overlast, en het ondersteunen bij de ontwikkeling van een toekomstperspectief en het betrekken van ouders en bewoners in die aanpak.

Inzet gemeente: Veiligheid, Maatschappelijke Ontwikkeling, Volksgezondheid.
Inzet budget: Programma Veiligheid en
Inzet gemeente en verantwoordelijk: Veiligheid.
Inzet partners: politie, JoU, Victas, bewoners en buurtteams Jeugd en Gezin.

3.2 Extra jongerenactiviteiten, coaching en veilige vindplaats

Extra inzet op diverse projecten ten behoeve van de vaardigheden van jongeren en het terugdringen van jongerenoverlast op specifieke plekken, ambulant jongerenwerk in Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd-Noord,
jongerencoaching van jongeren die op straat hangen en dagbesteding.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Krachtwijken € 325.000, -.
Inzet partners: Politie, JoU

3.3 Extra inzet aanpak jeugdgroepen

Integrale aanpak (samenwerkingsverband van gemeente, politie en justitie), op jeugdgroepen, met dwang- en drangmaatregelen bij strafbare feiten gepleegd door jongeren. Daarnaast gaat het om inspanningen ten behoeve van jongeren die uit detentie komen, zodat ze snel hun draai weer vinden.

Inzet gemeente: Veiligheid en Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Krachtwijken € 78.000, -.
Inzet partners: Politie, JoU
Verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

3.4 Jobmatch

Jongeren goed voorbereiden voor de arbeidsmarkt door coaching, gesprekken met jongeren en aanbieden van informatie over de arbeidsmarkt.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Werk en Inkomen.
Inzet budget: Krachtwijken: € 17.500, -.
Inzet partner: JoU.

3.5 Handhavingsprogramma 2015, onderdeel gericht op jeugd

Deelname aan het overleg aanpak jeugdgroepen. In samenwerking en afstemming met politie en jongerenwerk het aanspreken van jeugdgroepen en contact onderhouden met bewoners die een ontmoetingsplek voor jongeren in hun omgeving hebben.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
Inzet partners: Politie, JoU, bewoners en ondernemers.

Hoofdstuk 4

Wijkambitie 2: Integrale aanpak van de Amsterdamsestraatweg

De Amsterdamsestraatweg loopt van het Paardenveld tot Maarssen en is de vitale levensader van de wijk. De leefbaarheid op en rondom de Amsterdamsestraatweg is van belang voor alle drie de subwijken van Noordwest. In 2014 is gestart met een integrale aanpak die 5 à 10 jaar duurt en zich richt op een duurzame toekomst voor (de omgeving van) de Amsterdamsestraatweg.

De geambieerde toekomst van de Amsterdamsestraatweg en omgeving is verwoord in de zomer 2014 vastgestelde 'Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg'. Deze strategie is tot stand gekomen in een proces van co-creatie met ondernemers, bewoners, pandeigenaren, initiatiefnemers, experts en andere betrokkenen. Dit proces heeft voor veel positieve energie gezorgd bij de betrokkenen. Deze energie wordt benut om initiatieven en ontwikkelingen te ondersteunen. Gezamenlijkheid is een belangrijke drager van de integrale aanpak.

De aanpak beoogt een ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg en de directe omgeving als geheel, met een eigen accent voor de diverse subgebieden. Dit accent gaat herkenbaar zijn in de functies (bijvoorbeeld wonen, detailhandel, horeca of anders), die je er aan treft, en in de sfeer en inrichting van de openbare ruimte. In 2015 zijn de eerste uitwerkingen in gang gezet en in 2016 werken de betrokkenen dit samen verder uit.

Ondernemers en bewoners op en rond de Amsterdamsestraatweg dragen op diverse manieren hun steentje bij aan de verbetering van de leefbaarheid, de veiligheid en de (economische) vitaliteit van de Amsterdamsestraatweg. Ondernemers organiseren braderieën en gezamenlijke communicatie acties vanuit het thema “Straatmaker”, als herkenbaar “DNA”, om de straat te promoten. Er is een voortdurende dialoog tussen ondernemers en bewoners om de veiligheid te verbeteren. Echter, dit blijft een hardnekkig vraagstuk. Bewoners en betrokken instanties hebben initiatieven ontplooid om enkele plekken te verbeteren qua inrichting en uitstraling. Voorbeelden hiervan zijn het Daalsepark, het trottoir voor de Pijlstaartschool en het spoorviaduct.

Naast de inzet van bewoners, ondernemers en gemeente zijn er diverse andere partijen actief bezig met de verbetering van de Amsterdamsestraatweg. Woningcorporatie Mitros participeert bijvoorbeeld in de wijk-ontwikkelings-maatschappij (WOM). De politie en andere veiligheidspartners hebben een actieve aanpak ten aanzien van de veiligheid.

4.1 Uitwerking Ontwikkelstrategie

De uitvoering richt zich op een totale aanpak voor de Amsterdamsestraatweg. De concrete eerste stappen zijn verwoord in het jaarplan 2015, dat doorloopt in 2016. Onderdelen zijn onder meer een nieuw bestemmingsplan (voorafgegaan door een voorbereidingsbesluit, dat februari 2015 door de raad is vastgesteld), faciliteren en verbinden van initiatieven, gecontinueerde inzet van de winkelstraatmanager, verbeteren van de openbare ruimte, uitvoering van het economisch brancheplan, toevoegen van verblijfskwaliteit (op de pleinen) en het onderzoeken van onorthodoxe maatregelen. Ook willen we een slag maken met de invulling en uitstraling van panden met name op het middenstuk, door middel van strategische inzet van het budget voor onrendabele top aankopen i.s.m. de WOM. Het wijkservicecentrum verzorgt de uitwerking en implementatie van de Ontwikkelstrategie, in samenwerking met diverse gemeentelijke onderdelen.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum Noordwest, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadswerken, Vergunningen Toezicht en Handhaving, Veiligheid, Project Organisatie Stationsgebied.
Inzet budget: restant budget Krachtwijken 2015, en budget Krachtwijken 2016
€ 125.000, -
Inzet partners: Bewoners en ondernemers, initiatiefnemers, politie.
Verantwoordelijke afdeling: Wijkservicecentrum Noordwest.

4.2 Proces- en communicatiekosten integrale toekomstvisie Amsterdamsestraatweg

Organisatie- en proceskosten voor de verdere uitwerking van de ontwikkelstrategie. Het budget is bedoeld voor onder meer de organisatie van (plein)bijeenkomsten met Adviesgroep, stakeholders en andere betrokkenen, het ophalen en faciliteren van hun initiatieven en het uitdragen van de integrale aanpak bij alle partners.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum Noordwest, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Veiligheid, Stadswerken, Vergunningen, Toezicht & Handhaving.
Inzet budget: Krachtwijken €25.000, -
Inzet partners: Bewoners, ondernemers, Verantwoordelijk: Wijkservicecentrum Noordwest.

4.3 Maatregelen ter verbetering van de Amsterdamsestraatweg

Dit jaar wordt gewerkt aan de voorbereiding en mogelijk ook de uitvoering van een aantal maatregelen om de openbare ruimte en omgeving te verbeteren, in lijn met de visie van de ontwikkelstrategie. Het gaat onder meer om de omgeving van de watertoren, de omgeving van de Boorstraat en de oversteek naar het Bethlehempark.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadswerken, Projectorganisatie Stationsgebied, Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Veiligheid, wijkservicecentrum Noordwest.
Inzet budget: Economisch Investerings Fonds € 1.160.000, -, voortkomend uit het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU)
Inzet partners: Bewoners en ondernemers.
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische ontwikkeling.

4.4 Wijkveiligheidsprogramma 2016 Noordwest, onderdeel Amsterdamsestraatweg

In dit programma is er aandacht voor overlastgevende horeca, dienstverleners en/of detailhandelszaken. Betrokken partijen werken aan een gezamenlijke aanpak om de wet- en regelgeving rondom bedrijfsvoeringen te handhaven, de overlast terug te brengen en het bevorderen van (het gevoel van) veiligheid. Druggerelateerde overlast wordt tegengegaan.

Inzet gemeente: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Veiligheid.
Inzet budget: Programma Veiligheid.
Inzet partners: Bewoners ondernemersvereniging, politie, belastingdienst.
Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

4.5 Ontwikkeling Stationsgebied en Knijp Monicabrug

In 2016 worden de verkeersstromen in Ondiep en Pijlsweerd door middel van meetpunten gemonitord. De uitkomsten van de monitor wordt met bewoners en ondernemers besproken.

Inzet gemeente: Projectorganisatie Stationsgebied
Inzet partners: Bewoners, ondernemers
Verantwoordelijke afdeling: Projectorganisatie Stationsgebied.

4.6 Dagelijks beheer wijkonderhoud en service

Inzet is de Amsterdamsestraatweg en omgeving schoon, heel en veilig te houden. Dit vraagt veel inspanningen vanwege de hoge gebruiksdruk door een combinatie van functies aan en rondom de Amsterdamsestraatweg.

Inzet gemeente: Stadswerken, Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
Inzet budget: Programma Openbare ruimte.
Inzet partners: Ondernemers en bewoners.
Verantwoordelijke afdeling: Stadswerken (team Wijkonderhoud & Service.

Hoofdstuk 5

Wijkambitie 3: Openbare ruimte, groen en verkeer

'Openbare ruimte', 'groen' en 'verkeer' zijn thema’s die voor alle subwijken van Noordwest belangrijk zijn. We willen de openbare ruimte van alle subwijken vergroenen. Samen met bewoners kijken we hier welke stukjes groen in zelfbeheer kunnen.

Door het splitsen en omzetten van woningen in enkele buurten, merken we dat de gebruiksdruk en parkeerdruk ter plaatse omhoog gaat. Dit vraagt om keuzes ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte met draagvlak van diverse betrokkenen.

Uit de resultaten van de nulmeting openbare ruimte (2015) geweest voor de hele stad. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de openbare ruimte in Noordwest vergeleken met andere wijken in de stad een groot deel matig scoort op het totaal van de onderdelen inrichting, gebruik en beheer.

In Pijlsweerd hebben de toenemende verkeersdruk, het beperkte groen en de ontwikkelingen rondom de Oudenoord, de Weerdsingel, het Paardenveld en de Amsterdamsestraatweg grote impact op de wijk.
In Ondiep gaat om het om het beheer van de openbare ruimte. Deze is nogal divers door de verschillende renovatie- en herstructureringsprojecten in de wijk. Voor Zuilen blijft verkeersveiligheid een aandachtspunt. Dit geldt in het bijzonder voor de wijkontsluitingswegen. Daar waar mogelijk willen we ook de uitstraling van het groen verbeteren.

De uitstraling en sfeer gaan in enkele buurten van Noordwest in 2016 zeer wisselend zijn. Dit heeft te maken met de diverse projecten die woningcorporatie Mitros uitvoert in de subwijken. Als gevolg van de werkzaamheden kan het openbare gebied tijdelijk een minder fraai karakter hebben. Een voorbeeld hiervan is de aanpak van de Fruitbuurt. In Zuilen gaat het onder meer om renovatie in de Rode Driehoek, de aanpak van het Queeckhovenplein en onderhoudswerkzaamheden in diverse woonblokken.

De bijdragen van bewoners en partners in de wijk zijn cruciaal om deze wijkambitie te kunnen realiseren. Er zijn diverse bewonersgroepen actief op het gebied van zelfbeheer, waaronder De Lindenkring, de zelfbeheergroep in de Hoogstraatbuurt, bewoners rondom het Noordsepark, bewoners in en rondom het Julianapark en bewonersinitiatieven in Zuilen-Noord.

5.1 Stedelijk programma Ruimtelijke en Economische ontwikkeling, onderdeel Oudenoord
Ondersteunen en begeleiden van ontwikkelingen van particuliere initiatiefnemers aan de Oudenoord en Nijenoord.

Inzet gemeente: Ruimtelijke Economische Ontwikkeling, Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Milieu en Mobiliteit, Stadswerken.
Inzet budget: Programma Stedelijke Ontwikkeling.
Inzet partners: Bewonersinitiatieven, ondernemers Projectontwikkelaars.
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische zaken

5.2 Programma Stedelijk beheer, onderdeel groen
Binnen dit programma zijn er werkzaamheden om de beschoeiing van de Vecht te verbeteren.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stadswerken
Inzet budget: Programma Openbare ruimte

5.3 Programma Jeugd, onderdeel wijkspeelruimteplan
Daar waar zich mogelijkheden voordoen in de wijk nemen we maatregelen om de fysieke inrichting van speelruimte voor de jeugd te verbeteren. Het gaat onder meer om realisatie van het “vijfpleinenplan” in Zuilen.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadswerken, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.
Inzet budget: Initiatievenfonds
Inzet partners: Bewoners, scholen, Harten voor Sport, Me'kaar,
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

5.4 Dagelijks beheer wijkonderhoud en service
Inzet om de wijk schoon, heel en veilig te houden. Als gevolg van wijzigingen in renovatieplanning zijn er meer verhuisbewegingen en tijdelijke bewoners. Dit levert een hogere gebruiksdruk op voor de openbare ruimte, die eerder vervuilt.

Inzet gemeente: Stadswerken, Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
Inzet budget: Programma Openbare Ruimte en Groen.
Inzet partners: Bewoners en ondernemers, woningcorporaties
Verantwoordelijke afdeling: Stadswerken (team wijkonderhoud & service).

5.5 Verbeteren verkeersveiligheid
In het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid worden de volgende locaties in 2016 aangepakt: Marnixlaan, Van Egmondkade en Van Hoornekade.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit
Inzet budget: Programma Mobiliteit en Bereikbaarheid
Inzet partners: scholen en ouders
Verantwoordelijke afdeling: afdeling Verkeer

5.6 Flexibele straat- en herstelploeg
Er werkt nog altijd een vaste ploeg van medewerkers die de wijk goed kennen om flexibel te kunnen inspelen op de lokale situatie in Ondiep en de directe omgeving (o.a. Amsterdamsestraatweg). Het team houdt het dagelijkse beheer van de openbare ruimte - schoon, heel en veilig - op orde.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stadswerken.
Inzet budget: Krachtwijken € 32.500, -.
Inzet partners: Bewonersinitiatieven en ondernemers, woningcorporaties.

Hoofdstuk 6

Complexe projecten en trajecten: pedagogisch klimaat, gezondheid, participatie, initiatieven en armoede

In alle drie de subwijken maken we de slag van Vreedzame School naar Vreedzame Wijk. Dit draagt bij aan de talenten en toekomstontwikkelingen van kinderen en volwassenen en daarmee aan de wijkambitie Jeugd en Veiligheid. Het gaat om een succesvolle combinatie van talentontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen en volwassenen, waardoor de startpositie van kinderen en jongeren verbetert.

Daarnaast werken we aan de versterking van een gezonde leefstijl van de inwoners van Noordwest. Dit doen we door ons te richten op preventie en sterke verbindingen tussen bewoners en partners in de wijk.
Deze manier van benaderen staat ook centraal bij de wijkgerichte armoede aanpak. In aanvulling op de nieuwe aanpak stedelijke armoedebestrijding richten we ons specifieke op de behoefte in Noordwest.
We merken dat bewoners veel initiatieven op vele thema's ontplooien. Echter de weg van initiatief tot realisatie is soms weerbarstig. We ondersteunen de initiatieven op verschillende wijze, naar gelang wat nodig is.

6.1 Pedagogisch klimaat
Extra inzet is eveneens nodig voor andere initiatieven in deze sfeer, zoals opvoedingsondersteuning, oudercoaching en de aanpak van multiprobleemgezinnen. Voor deze gezinnen is ook de uitbreiding van de buurtteams van betekenis. De teams gaan daarnaast een rol spelen bij armoedebestrijding.
De inspanningen van bewoners richten zich vooral op activiteiten in en/of rondom scholen, ouderlokalen, speeltuinen of rondom de moskee als vindplaats. Hierbij gaat het om de organisatie van bijeenkomsten over opvoeding, gezondheid, sociale vaardigheden en andere activiteiten.

6.1.1 Onderwijs: activiteiten brede school en ouderparticipatie
Doorontwikkeling van methodiek brede school: verdere implementatie en versterking van de aanpak, ontwikkeling en uitbreiding van activiteiten in ouderlokalen en ouderparticipatie.
Tevens Gezondheid op School, 4 scholen worden in 2016 begeleid naar het krijgen van een gezond schoolvignet en 4 andere scholen krijgen adviezen bij het invoeren van gezond schoolbeleid en gezonde activiteiten.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling (team Onderwijs) en Volksgezondheid.
Inzet budget: Programma Onderwijs en Volksgezondheid.
Inzet partners: basisscholen, Me'kaar, sportverenigingen, culturele organisaties, ouders

6.1.2 Extra activiteiten brede school en ouderparticipatie
Voorzetting van activiteiten op basisscholen: een samenhangend aanbod van onderwijs, sport, zorg en vrije tijd voor kinderen en hun actieve ouders. Hierbij is gezondheid een belangrijk thema.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling (team Onderwijs).
Inzet budget: Krachtwijken €14.000, -.
Inzet partners: Scholen, ouders

6.1.3 Buurtteams
Inzet van buurtteams (Jeugd en Gezin en buurtteams voor volwassenen) voor alle inwoners van Noordwest die het niet zelf redden. De inzet is gericht op het begeleiden van bewoners bij diverse vragen en (financiële) problemen waar zij thuis tegenaan lopen. De begeleiding zorgt ervoor dat bewoners zelfredzamer worden. Daarnaast werken buurtteams aan een stevige verbinding met de diverse professionals in de wijk.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling i.s.m. Volksgezondheid, Werk en Inkomen.
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning.
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling i.s.m. Volksgezondheid.

6.1.4 Opvoedingsondersteuning
Inzet van een sociaal makelaar voor kinderen, stimulering van opvoedvaardigheden bij ouders en ondersteuning van gezinnen.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning/Welzijn.
Inzet partners: Me’Kaar, ouders

6.1.5 Meedoen op straat
Inzet van een sociaal makelaar voor intensivering van actief spelen op verschillende pleinen onder meer in Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd-Noord opvoedvaardigheden bij ouders en ondersteuning van gezinnen.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling
Inzet budget: Krachtwijken € 42.000, -
Inzet partners: Me’kaar, ouders, Harten voor Sport

6.1.6 Jeugdopbouwwerk
Het vroegtijdig signaleren van probleemkinderen en het betrekken van hun ouders bij de aanpak. De wensen, behoeften en mogelijkheden van kinderen en ouders in kaart brengen.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Krachtwijken € 10.000, -.
Inzet partners: JoU, basisscholen, ouders

6.1.7 Ontwikkeling culturele focus van bewoners
Versterking van de identiteit en positieve imago van de wijk. Tevens bespreken hoe bewoners, vanuit een culturele diverse achtergrond met elkaar omgaan in de wijk. Bewoners, jong en oud leren elkaar kennen en doen actief en passief mee aan culturele activiteiten. De cultuurmakelaar maakt met de bewoners onder meer een cultuurplan. De activiteiten vinden gedurende het hele jaar door plaats.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling (afdeling Culturele Zaken).
Inzet budget: Krachtwijken € 27.500, -.
Inzet partners: Zimihc, Me'Kaar en bewoners, onder andere de Stichting Kunstkasteel.

6.2 Gezondheid: integrale gebiedsaanpak van gezondheidsachterstanden
Uit de cijfers van de Volksgezondheidsmonitor 2014 blijkt dat de gezondheid van inwoners in Noordwest onder druk staat. Dit heeft enerzijds te maken met fysieke factoren op het gebied van verkeer en voorzieningen, anderzijds met de leefstijl van mensen zelf en de keuzes die ze daarbij maken. Veel bewoners kampen met meerdere problemen tegelijk, bijvoorbeeld met schulden, slechte huisvesting en opvoedingsproblemen.

In deze context richten we ons, daar waar mogelijk, op het verbeteren van de fysieke omstandigheden. Daarnaast willen we bewoners informeren over gezonde leefgewoonten en hen daartoe stimuleren. Ook is er winst te behalen door wijkbrede verbindingen te leggen op het vlak van welzijn, zorg en sociale ontwikkeling. De ambitie is het realiseren van een integrale gebiedsaanpak van gezondheidsachterstanden, waarbij de meeste inzet gericht gaat zijn op die gebieden waar de achterstanden het grootst zijn: Ondiep en Zuilen-Oost.

Binnen dit thema zijn bewoners voorzichtig actief. Er zijn Ondiep en Zuilen kleine buurtinitiatieven die mensen (financieel) laagdrempelig in staat stellen te bewegen. Dat laagdrempelige karakter is van groot belang omdat de doelgroep vaak te maken heeft met een zeer beperkt inkomen.

6.2.1 Jeugdgezondheidzorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beschermt, bevordert en bewaakt de lichamelijke, geestelijke, verstandelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 9 maanden tot 19 jaar in de stad Utrecht. In haar reguliere beleid zet de gemeente Utrecht in op het verbeteren van het toekomstperspectief en de ondersteuning van kinderen en hun ouders.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Volksgezondheid.
Inzet budget: Programma Volksgezondheid.
Inzet partners: Scholen, ouders, 1e lijnszorg, U-centraal, Me'kaar, JoU.

6.2.2 Gezonde wijkaanpak
De Gezonde Wijkaanpak Noordwest is een integrale en gebiedsgerichte aanpak om gezondheidsachterstanden te verminderen. Met de aanpak stimuleren en ondersteunen we bewoners om op eigen kracht verder te kunnen. Dit doen we niet in ons eentje, maar juist samen met bewoners en partijen in de wijk. We zetten breed in langs vier sporen: Gezond meedoen, Gezonde leefstijl, Gezonde leefomgeving en Toegankelijke zorg en ondersteuning.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Volksgezondheid.
Inzet budget: Programma Volksgezondheid.
Inzet partners: Zilveren Kruis, Harten voor Sport, Indigo, Careyn, Gezond Ondiep/Zuilen, gezondheidscentra in de wijk, Me'kaar, buurtteams, fysiotherapeuten, sportaanbieders, etc.

6.2.3 Jongeren op gezond gewicht
Extra activiteiten ter bevordering van een goede gezondheid en beperking van overgewicht. Hierbij valt te denken aan het programma LEF, aan voorlichting over gezondheid en gezonde voeding op plekken waar jongeren komen, al dan niet samen met hun ouders.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Volksgezondheid.
Inzet budget: Krachtwijken € 20.000,-.
Inzet partners: JoU, Me’Kaar, Careijn

6.2.4 Extra inzet van beweegmakelaar voor de jeugd
Het organiseren van sport- en beweegactiviteiten voor en door de jeugd, ter bevordering van hun gezondheid.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Krachtwijken € 12.500,-.
Inzet partners: Harten voor Sport,

6.3 Initiatieven, participatie en armoede
Dit nieuw complexe project omvat het stimuleren en faciliteren van participatie en initiatieven en de wijk- en buurtgerichte aanpak van (preventie van) armoede. We merken dat er veel bewoners, organisaties in de wijk actief zijn, maar dat de weg van een goed idee tot concrete uitvoering nog wel aandacht nodig heeft. Daarnaast merken we dat armoede een steeds groter probleem wordt bij diverse bevolkingsgroepen in verschillende subbuurten. Communicatie heeft een belangrijke rol bij initiatieven en (preventie) van armoede. Door specifieke wijkgerichte communicatie weten mensen meer wat er in de buurt speelt en weten mensen de weg naar de goede partijen in de wijk.

6.3.1 Bewonersinitiatieven
Voor de bewoners van Ondiep en Zuilen – Oost is een specifiek rijksbudget bewonersinitiatieven vanuit de rijksmiddelen van het krachtwijkprogramma beschikbaar.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijkenservicecentrum Noordwest.
Inzet budget: rijksbudget bewonersinitiatieven Inzet partners: Bewoners en initiatiefnemers.

6.3.2 Extra interne ondersteuning
Noordwest is een wijk met twee krachtwijken. Voor een goede sturing en regie op het vlak van planning, budget en uitvoering vraagt dit om extra ondersteuning op wijkniveau van het krachtwijkenprogramma.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijkservicecentrum Noordwest.
Inzet budget: Krachtwijken € 25.000,-

6.3.3 Initiatieven sociaal ondernemers in Ondiep en Zuilen-oost
Vanuit de praktijk van de krachtwijkenaanpak weten we dat (semi-)professionele partijen en sociaal maatschappelijk ondernemers en organisaties in de wijk in de loop van het jaar met initiatieven komen die zeer actueel zijn, een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de (kracht)wijkenaanpak, inspelen op de lokale kansen in buurten en snel kunnen worden uitgevoerd. Hiermee benutten we optimaal de energie en 'doekracht' in de buurt en wijk.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijkservicentrum Noordwest.
Inzet budget: Krachtwijken € 100.000,-.
Inzet partners: (semi-)professionele partijen en sociaal maatschappelijk ondernemers.

6.3.4 Aanpak armoede, wijkgerichte initiatieven en activiteiten.
Op stedelijk niveau is de nieuwe Armoede aanpak vastgesteld met een accent op (voorkomen van) sociale uitsluiting. Op wijk en buurtniveau sluiten we hier op aan door initiatieven van partners, bewoners en andere wijkorganisaties te ondersteunen die zich richten op preventie van armoede en beperken van sociale uitsluiting. We denken hierbij aan initiatieven voor taalondersteuning, aansluiting op digitale snelweg, talentontwikkeling, cursus zakgeldbeheer voor kinderen, speciale aandacht voor jongeren en geld, toeleiding naar werk, etc.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijkservicecentrum Noordwest
Inzet budget: Krachtwijken 125.000,- euro
Inzet partners: bewoners, woningcorporatie, Maatschappelijke Ontwikkeling, Me'Kaar, bewoners, buurtteams, Taal doet Meer, Voedselbank

6.3.5 Programma- en gebiedscommunicatie Ondiep en Zuilen-Oost
Middelen voor communicatiedoeleinden gericht op de uitvoering van het krachtwijkenprogramma, stimuleren van communicatie initiatieven in Ondiep, Pijlsweerd en Zuilen-Oost.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijkservicecentrum Noordwest.
Inzet budget: Krachtwijken € 52.500,-.
Inzet partners: Woningcorporatie Mitros en bewonersinitiatieven, Zo is Zuilen, U in de Wijk.

Hoofdstuk 7

Gebieds- en buurtaanpakken

Noordwest heeft een aantal gebieden en buurten die om een specifieke aanpak vragen. Gebiedsaanpakken richten zich op veranderingen op de langere termijn. De buurtaanpakken richten zich juist op concrete acties voor de korte termijn.

7.1 Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling: Noordwest
Dit programma ondersteunt en begeleidt de ontwikkeling van de transformatie naar een gemengd stedelijk gebied voor werken en van de Spoorzone/2e Daalsedijk. Er wordt gewerkt aan het opstellen van het bestemmingsplan voor de eerste fase. Verder gaat er in co-creatie met bewoners en ondernemers worden gewerkt aan de inrichting van de groenstrook langs de Tweede Daalse dijk. Tevens is er aandacht voor de ontwikkeling van het Queeckhovenplein. Een plek waar woningen worden gesloopt door Mitros en openbare ruimte wordt heringericht.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit.
Inzet budget: Externe financiering door NS.
Inzet partners: vastgoedeigenaren, bewoners, ondernemers.
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

7.2 Buurtaanpak diverse buurten
Rondom diverse sloop- en nieuw en herstructureringsbouwlocaties in Ondiep en Zuilen is gekozen voor een buurtaanpak. In de wijk Ondiep richt deze op het voorkomen en aanpak van armoede. In Zuilen is er de buurtaanpak Geuzenwijk, Zwanenvechtplein en Rokade die zich richten op het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid.

Inzet gemeente: Wijken, Veiligheid, Maatschappelijke ontwikkeling, Stadswerken.
Inzet partners: JoU, Me’Kaar, Mitros, politie.
Verantwoordelijke afdeling: Wijkservicecentrum Noordwest.

Bijlage

Projectenoverzicht

Extra inzet op Jeugd en Veiligheid

3.1

Wijkveiligheidsprogramma Noordwest, onderdeel gericht op jeugd

3.2

Extra jongerenactiviteiten, coaching en veilige vindplaats

3.3

Extra inzet aanpak jeugdgroepen

3.4

Jobmatch

3.5

Handhavingsprogramma 2016, onderdeel gericht op jeugd

Integrale aanpak van de Amsterdamsestraatweg

4.1

Uitwerking Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg

4.2

Proces- en communicatiekosten Integrale toekomstvisie Amsterdamsestraatweg

4.3

Maatregelen ter verbetering van de Amsterdamsestraatweg

4.4

Wijkveiligheidsprogramma 2016 Noordwest, onderdeel Amsterdamsestraatweg

4.5

Ontwikkeling Stationsgebied en Knijp Monicabrug

4.6

Dagelijks beheer Wijkonderhoud en service

Verbetering van openbare ruimte, groen en verkeer

5.1

Stedelijk programma Ruimtelijke en Economische ontwikkeling, onderdeel Oudenoord

5.2

Programma Stedelijk beheer, onderdeel groen

5.3

Programma Jeugd, onderdeel wijkspeelruimteplan

5.4

Dagelijks beheer Wijkonderhoud en service

5.5

Verbeteren verkeersveiligheid

5.6

Flexibele straat- en herstelploeg