Toelichting voorzieningen

Toelichting voorzieningen

Programma Bewoners en Bestuur

Categorie: egalisatievoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Wethouderspensioenen

3.520

190

3.710

0

3.710

0

3.710

Wachtgelden oud - wethouders

200

0

200

0

200

0

200

Totaal

3.720

190

3.910

0

3.910

0

3.910

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Wethouderspensioenen

De Gemeente Utrecht houdt een voorziening aan voor de pensioenaanspraken van de wethouders. Aan deze Voorziening Wethouderspensioenen wordt jaarlijks 0,19 miljoen euro toegevoegd om de voorziening op peil te houden. Onttrekkingen vinden plaats op het moment dat er pensioenoverdrachten plaats vinden.

Wachtgelden oud-wethouders

De voorziening is ingesteld om aan de wachtgeldverplichtingen aan oud-wethouders te kunnen voldoen. De voorziening wordt incidenteel gevoed.

Programmavoorziening Stedelijke Ontwikkeling

Categorie: risicovoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Voorziening negatieve grondexploitatie

12.172

0

12.172

0

12.172

0

12.172

Stationsgebied Risicovoorziening

56.864

0

56.864

0

56.864

0

56.864

Totaal

69.036

0

69.036

0

69.036

0

69.036

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Voorziening negatieve grondexploitaties

De voorziening negatieve grondexploitaties is bedoeld om te verwachten negatieve resultaten op grondexploitaties op te kunnen vangen. De hoogte van de risicovoorziening is conform het Meerjarenperspectief Grondexploitaties.

Stationsgebied Risicovoorziening

Op grond van de voorschriften BBV (artikel 44) is een voorziening getroffen ter grootte van het verwachte tekort van de grondexploitatie Stationsgebied. Jaarlijks actualiseren we de grondexploitatie en brengen we de stand van de voorziening in overeenstemming met het verwachte resultaat. Voor een toelichting op de actuele stand van de grondexploitatie verwijzen wij naar de Bestuursrapportage Stationsgebied 2015.

Programmavoorziening Duurzaamheid

Categorie: van derden ontvangen bestemmingsbedragen

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Bodemsanering griftpark

4

0

4

0

4

0

4

Bodemsanering

9

0

9

0

9

0

9

AMEV milieuprijs

55

0

55

0

55

0

55

Verkeerslawaai Stad

62

0

62

0

62

0

62

Totaal

131

0

131

0

131

0

131

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Bodemsanering Griftpark

De voorziening wordt gebruikt voor de nazorg Griftpark.

Bodemsanering

De voorziening is ingesteld ter dekking van de kosten die zijn voorzien in de uitvoering van het bodemsaneringsprogramma.

AMEV Milieuprijs

In 1976 is door de gemeenteraad een schenking aanvaard van 0,045 miljoen euro. Aan de voorziening wordt jaarlijks rente toegerekend en wordt een prijs uitgekeerd.

Verkeerslawaai Stad

De voorziening is ingesteld voor de dekking van de kosten van de werkzaamheden Geluid. De voorziening dient te worden aangehouden omdat definitieve vaststelling over de lopende jaren nog zal plaatsvinden en daarmee finale afrekening van de verstrekte bijdragen (terugbetalingsverplichting) in het kader van bovengenoemd (project)financieringsprogramma.

Programmavoorziening Bereikbaarheid

Categorie: egalisatievoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Onderhoud Grifthoek

167

0

167

0

167

0

167

Totaal

167

0

167

0

167

0

167

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Onderhoud Grifthoek

Betreft een éénmalige afkoop van het onderhoud door eigenaren van parkeerplaatsen in de Grifthoek garage, volledige betaling/storting in 2006 van 0,237 miljoen euro. De looptijd is twintig jaar (2006 tot en met 2025) waarbij een éénmalige vervanging was gepland na 10 jaar (2016); hiervoor is 0,070 miljoen euro beschikbaar. De jaarlijkse onttrekking ten behoeve van onderhoud garage is geraamd op 0,010 miljoen euro. Deze onttrekking moet nog in de begroting vanaf 2016 worden geregeld.

Categorie: van derden ontvangen bestemmingsbedragen

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Luchtkwaliteit FES 3

1.281

0

1.281

0

1.281

0

1.281

Totaal

1.281

0

1.281

0

1.281

0

1.281

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Luchtkwaliteit

De voorziening voorziet in de dekking van de te maken kosten voor de meerjaren uitvoering van de Nationale Samenwerking Luchtkwaliteit (NSL). Het saldo is in het Meerjaren Programma Bereikbaarheid 2015 opnieuw geprogrammeerd.

Programmavoorziening Openbare Ruimte en Groen

Categorie: risicovoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Voormalig personeel (FPU-wachtgeld)

2.928

0

2.928

0

2.928

0

2.928

Voorziening frictie contourenschets SW

605

0

605

0

605

0

605

Gederfde opbrengsten doorberekende huisvestingskosten Leegstand SW

231

0

231

0

231

0

231

Risicovoorziening ICT

272

0

272

0

272

0

272

Totaal

4.036

0

4.036

0

4.036

0

4.036

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Voormalig personeel

Conform de huidige BBV-regelgeving is in 2010 een voorziening gevormd in verband met toegezegde en contractueel vastgelegde uitkeringen aan voormalig personeel betreffende met vervroegd pensioen gaan (suppletie FPU), uitvoering regelingen CBW (WIA/WAO en ZW) en reorganisatie of disfunctioneren (wachtgeld, overplaatsbaar, non actief). Er is sprake van een niet jaarlijks vergelijkbaar volume gedurende meerdere jaren. De onttrekkingen betreffen de uitkeringen op basis van de gemaakte afspraken. Bij de Verantwoording van ieder jaar wordt bekeken of het nodig is de voorziening op peil te brengen door de prognoses te actualiseren. Afhankelijk van de actualisatie eind 2015 en de onttrekkingen in de loop van 2015 kan de werkelijke stand van de voorziening nog wijzigen.

Frictie Contourenschets Stadswerken

Gezien de verwachte kosten samenhangend met de uitvoering van de Contourenschets Stap voor Stap Beter van Stadswerken is bij de Verantwoording 2012 een voorziening gevormd van 1,0 miljoen euro. Afhankelijk van de onttrekkingen in 2015 zal de werkelijke stand van de voorziening per 1 januari 2016 wijzigen.

Gederfde opbrengsten leegstand

In verband met vertrek van een aantal onderdelen ontstaat leegstand in de gebouwen van SW. Conform wet BBV is in 2013 een voorziening gevormd voor de duur van de verwachte leegstand. Deze voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd bij de verantwoording.

Risicovoorziening ICT

In 2014 zijn de werkplekken van de Gemeente Utrecht gemigreerd naar een nieuwe werkomgeving. Dit heeft geleid tot een aantal problemen, die ultimo 2014 nog niet waren opgelost. Daarom is in 2014 is deze voorziening gevormd om de in 2014 ontstane problemen, die leiden tot een verlies in 2015, op te lossen. Naar verwachting zal de voorziening in 2015 volledig benut worden.
 Programmavoorziening Openbare Ruimte en Groen

Categorie: egalisatievoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Onderhoudskosten panden NMC

200

0

200

0

200

0

200

Grondbank

2.007

0

2.007

0

2.007

0

2.007

Groot onderhoud begraafplaatsen

235

0

235

0

235

0

235

Totaal

2.442

0

2.442

0

2.442

0

2.442

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Onderhoudskosten panden NMC

NMC is vanaf 2015 overgegaan in de stichting Utrecht Natuurlijk. Deze onderhoudsvoorziening zal in 2015 betrokken worden in de totale afrekening met de stichting Utrecht Natuurlijk. Begin 2016 zal deze voorziening op nul staan. Deze voorziening komt te vervallen.

Grondbank

De voorziening is gevormd ter dekking van:

geschatte saneringskosten vervuilde grond in depot;
geschatte saneringskosten bij opheffing depot;
risico dat milieueisen worden aangescherpt;
risico van nagekomen claims.

De stand per 1 januari 2016 bedraagt 2,007 miljoen euro. Afhankelijk van nu niet te voorspellen stortingen en/of onttrekkingen in 2015 zal dit de stand van de voorziening per 1 januari 2016 beïnvloeden.

Groot onderhoud begraafplaatsen

Bij de Programmabegroting 2014 is besloten deze voorziening te vormen om jaarlijks sterk wisselende kosten voor groot onderhoud op te kunnen vangen en de hoogte van de grafrechten te stabiliseren. Mutaties in de loop van 2015 zullen het saldo per 1 januari 2016 beïnvloeden.

Programmavoorziening Werk en Inkomen

Categorie: risicovoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Entreegeld vordering coöperatie

25

0

25

0

25

0

25

Reorganisatie W&I

695

0

695

0

695

0

695

UW Holding

91

0

91

0

91

0

91

Correctie BTW-compensatiefonds

884

0

884

0

884

0

884

Totaal

1.695

0

1.695

0

1.695

0

1.695

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Entreegeld vordering coöperatie Wigo4it

Op 7 september 2007 is de Coöperatie Wigo4it (uitgesloten aansprakelijkheid) opgericht. Volgens de statuten dienen de deelnemers een entreegeld te betalen van 0,025 miljoen euro. Bij uittreding wordt dit entreegeld verrekend met de uittredingsvergoeding als gevolg van het afwikkelen van verplichtingen van de coöperatie. Daarom wordt de vordering op nihil gewaardeerd.

Reorganisatie personele kosten

Voor de kosten van flankerend beleid voor overplaatsbare medewerkers is gemeentebreed een voorziening gevormd.
Bij de vorming van die voorziening zijn de kosten voor Werk en Inkomen niet meegenomen. Met de voorziening ‘reorganisatie personele kosten’ sluit Werk en Inkomen aan bij het gemeentebrede beleid.

Deelneming in UW Holding BV

De Gemeente Utrecht is 100% aandeelhouder in UW Holding BV. Bij een eventuele opheffing van de BV kan een uitkering volgen. Maar de kans erop wordt klein geacht. De deelneming wordt op nihil gewaardeerd.

Correctie BTW-compensatiefonds

Door Werk en Inkomen is in 2014 een suppletie aangifte ingediend bij de belastingdienst over voorgaande jaren. De controle op deze aangifte vindt in 2015 plaats. De suppletie aangifte is gebaseerd op een nieuwe interpretatie van de regelgeving. In hoeverre de belastingdienst de gehele aangifte honoreert is op voorhand moeilijk in te schatten. De voorziening is gecreëerd om een eventuele correctie op de aangifte op te kunnen vangen.

Programmavoorziening Volksgezondheid

Categorie: egalisatievoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Frictiekosten Personeel

1.000

-500

500

-500

0

0

0

Totaal

1.000

-500

500

-500

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Frictiekosten Personeel

De voorziening is ten behoeve van te verwachten frictiekosten (voormalig) personeel. Naar aanleiding van de transitie jeugd hebben we besloten om de taken van het Jeugdadviesteam en het Opvoedbureau per 1 januari 2015 te beëindigen. Tevens hebben we besloten de taken met betrekking tot weerbaarheidstrainingen met ingang van het schooljaar 2015 – 2016 te beëindigen.

Algemene ondersteuning

Categorie: risicovoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Voorziening frictiekosten

6.730

0

6.730

0

6.730

0

6.730

Totaal

6.730

0

6.730

0

6.730

0

6.730

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toeliching

Voorziening frictiekosten

Voorziening ten behoeve van de frictiekosten als gevolg van de reorganisatie in 2012.

Categorie: egalisatievoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Mutatie 2016

Stand
1-1-2017

Mutatie 2017

Stand
1-1-2018

Mutatie 2018

Stand
1-1-2019

Pensioenfonds Bijzonder Kleuteronderwijs

144

0

144

0

144

0

144

Liquidatiefonds Interimdienst

1

0

1

0

1

0

1

Stichting Pensioenfonds Ozebi

1

0

1

0

1

0

1

Liquidatiefonds Vleuten-De Meern

28

0

28

0

28

0

28

Liquidatiefonds woonruimtezaken

150

0

150

0

150

0

150

Totaal

325

0

325

0

325

0

325

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Liquidatiefondsen/pensioenfondsen

De liquidatiefondsen/pensioenfondsen zijn ingesteld om betalingen van pensioenen en wachtgeld aan de deelnemers van deze fondsen uit te kunnen keren. Onttrekkingen aan de voorzieningen zijn niet structureel begroot, maar vinden plaats op het moment dat de Gemeente Utrecht pensioenen en wachtgelden uitbetaalt aan de deelnemers.