Onderwijs

Onderwijs

Prestatiedoelstelling programmabegroting 2016

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies

Programma Onderwijs, Educatie en Bibliotheek

Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk (*2)

De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk.

11.539

11.539

Versterken van taal (*2)

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vroegschool, Schakelen gr. 3, 4, Leertijduitbreiding (LTU), Brede School Academie (BSA), Zomerschool/taalstimulering in de vakantie perioden en taalactiviteiten.

2.103

2.103

Taalschool: taal onderwijs voor
nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar (*2)

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren zodat zij na ca. 1½ jaar Taalschool bij uitstroom naar het reguliere onderwijs Nederlands spreken, lezen en schrijven – passend bij het vastgestelde uitstroomniveau.

350

350

Schoolmaatschappelijk werk PO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)

1.176

1.176

Leerlingenbegeleiding PO (*2)

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 0-12.

1.172

1.172

Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school 

86

86

Zorgstructuur KOV

Het aanhaken van de kinderopvang bij de zorgstructuur in Utrecht, specifiek gericht op het tijdig signaleren van achterstanden bij jonge kinderen en het begeleiden van deze kinderen richting het primair (speciaal) onderwijs.

280

280

Conciërges

Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school

270

270

Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12. Dit door middel van de inzet van een combinatiefunctionaris die zorgt voor samenhang in binnen- en buitenschools aanbod op brede talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak.  

1.165

1.165

Uitvoerende Combinatiefuncties Cultuur

Organisatie en uitvoering van culturele activiteiten op het terrein van talentontwikkeling in samenhang met het programma op (brede) scholen

135

135

Uitvoerende Combinatiefuncties Sport

Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen

810

810

Burgerschap

Vredeseducatie

25

25

Cultuureducatie (onderwijs)

Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. 

1.283

1.283

Cultuureducatie onderwijs (UCK)/amateurkunsteducatie

Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad

1.600

1.600

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1

 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school

21.994

21.994

Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar.

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23. Dit door middel van de voorziening de ISK waar nieuwkomers (leerlingen in het VO) de Nederlandse taal leren zodat zij na onderwijs te hebben ontvangen op het ISK kunnen uitstromen naar het reguliere onderwijs op het niveau naar vermogen.

80

80

OPDC De Utrechtse School

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 Dit door middel van de voorziening de OPDC De Utrechtse School waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar de school van herkomst, of doorgeleid naar een andere passende school, of naar de arbeidsmarkt.

738

738

Schoolmaatschappelijk werk VO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)

738

738

Leerlingbegeleiding VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23.

48

48

Brede School VO –
talentontwikkeling en sport op
school

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling.

618

618

Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school 

100

100

Combinatiefuncties uitvoerend VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de inzet van een combinatiefunctionaris die zorg draagt voor de organisatie van activiteiten in lijn met de visie Brede School VO, zodat leerlingen deelnemen aan talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van bijv. sport, kunst en cultuur.

260

260

Overgang PO naar VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.

200

200

Coördinatie loopbaan oriëntatie VO naar MBO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.

150

150

Burgerschap

Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB

55

55

RMC / VSV (*2)

Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.

1.300

1.300

Excellentie in het onderwijs

Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht. 

1.140

1.140

Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 

Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen

5.427

5.427

Bibliotheek Utrecht

De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden.

10.819

10.819

Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 

Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen

10.819

10.819

Totaal programma Onderwijs

38.240

38.240

Bedragen zijn in duizenden euro's