Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten voor het jaar 2016 gespecificeerd
Uitgangspunten die bij het samenstellen van dit overzicht gehanteerd zijn:

alleen posten van materiële betekenis zijn opgenomen (minimaal 0,25 miljoen euro);
posten als incidenteel worden aangemerkt indien sprake is van eenmalige baten en lasten;
de resultaten van de lang(er)durende programma’s worden niet als incidenteel aangemerkt, zoals het programma Bereikbaarheid en de grondexploitaties (waaronder Stationsgebied en Leidsche Rijn).

De incidentele baten en lasten zijn verantwoord en verder toegelicht op de programma's.

Incidentele lasten

2016

2017

2018

2019

Bewoners en Bestuur

250

250

0

0

Duurzaamheid

300

300

300

0

Stedelijke Ontwikkeling

2.159

2.159

2.159

2.159

Openbare ruimte

8.000

-4.000

0

0

Economie

310

310

0

0

Werk en Inkomen

500

0

0

0

Veiligheid

500

500

500

0

Algemene Middelen

7.000

2.000

1.000

-4.000

Totaal

19.019

1.519

3.959

-1.841

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Toelichting

Stedelijke ontwikkeling

De onttrekking aan reserve taakstelling inkoop Leidsche Rijn van 2,2 miljoen euro loopt tot en met 2019.

Openbare Ruimte en Groen

In 2016 zijn de lasten incidenteel 8,0 miljoen euro hoger in verband met het project wal- en kluismuren.

Algemene middelen

In verband met de aanpassing van het verdeelmodel Wet Werk en Bijstand worden er incidentele lasten geraamd; 2016 7,0 miljoen euro, 2017 2,0 miljoen euro, 2018 1,0 miljoen euro. (Zie Voorjaarsnota 2015, pagina 10).