Vleuten-De Meern

Vleuten-De Meern

Vleuten-De Meern vooruit!

Inleiding

Voor u ligt het wijkactieprogramma 2016 voor Vleuten-De Meern. U leest in dit programma welke projecten de gemeente Utrecht samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partijen het komend jaar uitvoert om te werken aan de belangrijke vraagstukken in de wijk.

Wijkactieprogramma

1. Projecten die bijdragen aan de belangrijkste wijkambities voor de periode 2014–2018; deze wijkambities zijn eerder vastgesteld als richtinggevend kader voor de gezamenlijke inzet van de gemeente Utrecht, bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partners in de wijk.
2. Complexe projecten waar meerdere gemeentelijke afdelingen en andere partijen bij betrokken zijn.
3. Projecten die deel uitmaken van een gebieds- of buurtaanpak, in die delen van de wijk die bijzondere aandacht vragen.

Vooruitgang Vleuten-De Meern

De wijk Vleuten-De Meern groeit nog steeds. Niet alleen qua inwoners. Er worden nog steeds nieuwe locaties ontwikkeld zoals Haarrijn en Haarzicht. Ook binnen de bestaande kernen van Vleuten en De Meern wordt herontwikkeld om de levendigheid en de bereikbaarheid te verbeteren. Er zijn veel bewonersinitiatieven in de wijk en het aantal voorzieningen neemt nog steeds toe.Ook als je kijkt naar de buurttevredenheid en het gevoel van veiligheid staat Vleuten-De Meern goed op de kaart. Natuurlijk, er blijven verbeterpunten, maar Vleuten-De Meern gaat vooruit.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft een beknopte beschrijving van de wijk. In hoofdstuk 2 vindt u de doelstellingen en speerpunten voor de periode 2014-2018. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 leest u alles over concrete projecten en activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de drie belangrijkste wijkambities. In hoofdstuk 6 krijgt u een toelichting op complexe projecten en trajecten. In hoofdstuk 7 treft u activiteiten aan die onderdeel uitmaken van een gebiedsaanpak voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen.

Contact en informatie

Voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018 en voor de tien wijkactieprogramma's van alle wijken kijk op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkactieprogramma.
Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Of wilt u een bijdrage leveren aan de uitvoering van één van de beschreven projecten? U bent van harte welkom! Neem contact op met uw wijkbureau voor een afspraak: telefoon 030 - 286 00 00 of per mail vleutendemeern@utrecht.nl.

Hoofdstuk 1

De wijk Vleuten–De Meern
Vleuten-De Meern ligt ten westen van Utrecht. De kernen Vleuten en De Meern hebben een dorpskarakter met veel groen. Het landelijke gebied tussen deze kernen heeft voor het grootste deel plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Ten noorden van de oude kern Vleuten komen de bouwlocaties Haarzicht en Haarrijn. Het Máximapark is onderdeel van de wijk en een groot en veelzijdig groengebied. Het gebied rondom Haarzuilens wordt ingericht voor recreatiedoeleinden.

Beschrijving van de wijk

Het merendeel van de woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen. Op de nieuwe locaties verrijzen vooral koopwoningen. Ouderen wonen met name in de kernen Vleuten en De Meern. De bewoners van de nieuwe delen zijn vooral jonge gezinnen. Het aandeel jeugd bedraagt ruim een kwart van de inwoners. Het aanbod van voorzieningen is gelijk verdeeld over de kernen Vleuten en De Meern.

De wijk in cijfers:

 • Vleuten-De Meern is qua bevolkingsomvang de grootste wijk van Utrecht. De wijk heeft 46.253 inwoners op 1 januari 2015
 • In de wijk hebben relatief weinig huishoudens bijstand (2,7%). Het aantal banen per 100 inwoners in Vleuten-De Meern (31) is relatief laag.
 • Vleuten-De Meern heeft van alle wijken de minste woninginbraken (8 per 1.000 woningen), jongerenoverlast (9%) en buurtonveiligheidsgevoelens (17%).
 • Bewoners van Vleuten-De Meern zijn positiever dan de gemiddelde Utrechter over hun buurt en de sociale cohesie. Ze hebben minder vaak dan in 2010 een sombere toekomstverwachting voor hun buurt (10%).
 • De staat van de openbare ruimte in Vleuten-De Meern krijgt een 6,7. Dit is een hoger rapportcijfer dan gemiddeld en vier jaar geleden.
 • Bewoners van Vleuten-De Meern zijn in grote mate tevreden over de fietsparkeergelegenheid in hun buurt (68%). Over de verkeersveiligheid zijn de bewoners van Vleuten-De Meern minder tevreden geworden.
 • De top-drie van buurtproblemen volgens bewoners van Vleuten-De Meern:
 • verkeersproblematiek in ruime zin (inclusief verkeersoverlast) (42%);
 • problematiek openbare ruimte (16%);
 • jeugdproblematiek (10%).

Bron: WijkWijzer 2015.

Hoofdstuk 2

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

De doelstellingen voor de periode 2014–2018 zijn vertaald naar drie speerpunten.

Wijkambitie 1: Optimaliseren van de bereikbaarheid en terugdringen van verkeersoverlast

De verkeersdrukte zal de komende jaren een belangrijk item blijven. Bewoners beleven de ervaren overlast al jaren als grootste ergernis. Apart onderdeel zijn de problemen die bouwactiviteiten geven voor bereikbaarheid van en overlast voor delen van de wijk. Ook zijn er veel klachten over het parkeergedrag. Een ander belangrijk aspect is het sluipverkeer door bestaande kernen. Op het gebied van openbaar vervoer per bus liggen verbeteringen in het verschiet qua inzet van het soort materieel. Ook de verkeersveiligheid in de wijk (snelheid, oversteekplaatsen, fietspaden, bewegwijzering) speelt een belangrijke rol in de beleving van bewoners.

Wijkambitie 2: Investeren in voldoende voorzieningen voor alle bewonersgroepen

Het voorzieningenniveau op het gebied van onderwijs en sport is zonder meer goed te noemen. Knelpunt is de nog te grote concentratie van deelnemers op specifieke momenten in de week. Ook de commerciële centrumvoorzieningen zijn op zich goed geregeld. De voorzieningen voor de grote groep jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 17 jaar dreigen de komende jaren echter tekort te schieten. Ook voor de groeiende groep ouderen zal er vanuit de gemeente aandacht moeten zijn. Het is aan de gemeente in het algemeen en aan het Wijkservicecentrum in het bijzonder, om ontwikkelingen bij alle betrokken partijen op dit punt te stimuleren en te faciliteren.

Wijkambitie 3: Het verhogen van de tolerantie van bewoners onderling bij meervoudig gebruik van de openbare ruimte

Vleuten-De Meern is niet alleen de grootste wijk van Utrecht, maar heeft ook in bevolkingssamenstelling een paar opvallende eigenschappen. Zo heeft de wijk - op Leidsche Rijn na - het hoogste percentage jonge inwoners. Ruim een kwart (28,5%) van de inwoners is tussen de 0 en 17 jaar oud. Daar tegenover staat dat 11,1% van de inwoners uit 65-plussers bestaat. Het percentage inwoners van niet-westerse afkomst is 13,2%. De wijk is de komende jaren nog fors in beweging, zowel in nieuwe buurten als in bestaande kernen en omliggende agrarische en recreatieve gebieden. Alle groepen gebruiken dezelfde openbare ruimte. Dat uit zich regelmatig in conflicterende belangen, zoals die tussen automobilisten enerzijds en fietsers en voetgangers anderzijds. Tussen parkeren en de wens om de vrije openbare ruimte anders te gebruiken. Tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Tussen voetballende jongeren en de daarover klagende bewoners. Tussen hangjongeren en andere bewoners. Veel vragen en klachten die binnenkomen, gaan over deze zaken. Het Wijkservicecentrum wil bij alle activiteiten, netwerkbijeenkomsten en het afhandelen van vragen van bewoners meer begrip en tolerantie stimuleren onder bewoners voor elkaars activiteiten. Ook moedigen wij gezamenlijke activiteiten aan.

In 2016 zijn er ook een aantal complexe projecten en gebiedsgerichte aanpakken:

 • Haarzicht;
 • Hart van de Meern;
 • Máximapark;
 • Strandzone Haarrijn

Hoofdstuk 3

Wijkambitie 1: Optimaliseren van de bereikbaarheid en terugdringen van verkeersoverlast

  1. Realiseren van 30 km/u-maatregelen

op de route Wilhelminalaan, Bottensteinweg, Pastoor Ohllaan en Hindersteinlaan

Op genoemde wegen worden snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd. Dit leidt tot minder autoverkeer door Vleuten, tot een verbetering van de verkeersveiligheid en tegelijkertijd tot het behoud van een leefbaar centrum met versterking van het dorpse karakter.In 2015 is in de Pastoor Ohllaan een aantal drempels aangebracht. De maatregelen op de Wilhelminalaan worden gekoppeld aan onderhoudswerkzaamheden aan de Wilhelminalaan, deze staan gepland voor 2017 (na afronding van de bouw van de woningen in Le Parc). Vooruitlopend daarop wordt in 2016 de verkeersveiligheid voor fietsers onder de spooronderdoorgang verbeterd en worden de fietsoversteken op de Wilhelminalaan verbeterd.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit,
Stadsingenieurs Utrecht, Stadswerken,
Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet budget: Programma Bereikbaarheid/Verkeersfonds.
Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit

3.2 Onderzoek naar alternatieve maatregelen Maarssenseweg

Om greep te houden op de verkeersintensiteit in het centrum van Vleuten en om de ontwikkeling en realisatie van de locatie Haarrijn te garanderen, is onderzoek gedaan naar infrastructurele en/of verkeerskundige maatregelen die een vergelijkbaar effect hebben als het aanbrengen van een knip op de Maarssenseweg. De gekozen oplossing bestaat uit drie maatregelen (fasen). In fase 1 wordt een rotonde aangelegd op de kruising Schoolstraat-Maarssenseweg. Wanneer uit monitoring blijkt dat er na de aanleg van de rotonde nog teveel auto’s rijden op de Schoolstraat dan worden daar in fase 2 aanvullende maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat auto’s niet harder rijden dan 30 km/uur. Deze maatregelen hebben als beoogd effect dat andere routes aantrekkelijker worden voor doorgaand verkeer. Mocht blijken dat er dan nog teveel auto’s rijden op de Schoolstraat dan zal als fase 3 eenrichtingsverkeer worden ingesteld op de Verbindingsweg – Maarssenseweg ter hoogte van het viaduct op de A2. De rijrichting van het verkeer zal dan nog moeten worden bepaald: noord-zuid of zuid-noord.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit,
Bureau NegenTien,
Stadsingenieurs Utrecht,
Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet budget: Meerjaren Programma Bereikbaarheid.
Inzet partners: Gemeente Stichtse Vecht,  
Provincie Utrecht, bewoners.
Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

3.3 Onderzoek ontsluitende route Sparrendaal

De Sparrendaal is een ontsluitende route voor één van de deelgebieden van Vleuterweide. Die biedt tevens een verbinding tussen de Europaweg en het (winkel)centrum Vleuterweide. Deze straat is ingericht als 30 km/u-straat. Bewoners klagen over de toenemende verkeersintensiteit. Dit onderwerp wordt betrokken bij het onderzoek naar de bereikbaarheid van (winkel)centrum Vleuterweide (zie 3.4). Besluitvorming daarover dateert van 2014. Maatregelen worden voorbereid in 2015. De uitvoering is  in 2016.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit,
Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern,
Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij
Vleuterweide.
Inzet budget: Programma Bereikbaarheid.
Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

3.4 Haalbaarheidsonderzoek varianten
verkeersstromen centrum Vleuterweide

Bewoners en ondernemers ervaren de verkeerssituatie op de wegen die het centrum van Vleuterweide vanaf de Landschapsbaan ontsluiten als onveilig, zowel voor fiets- als voor autoverkeer. Het onderzoek geeft duidelijkheid over noodzakelijke wijzigingen in de infrastructuur tussen de Landschapsbaan en de spoorlijn Utrecht–Den Haag. De eerste besluitvorming daarover heeft plaatsgevonden in 2014. De geplande uitvoering is in 2016.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit,
ondernemers, Gemeenschappelijke
Exploitatie Maatschappij Vleuterweide,
Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet budget: Programma Bereikbaarheid.
Inzet partners: bewoners, winkeliers, ondernemers, Cultuurcampus
Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

3.5 Onderzoek doorstroming rondweg
Vleuten

De doorstroming op de rondweg Vleuten (Huis te Vleutenbaan, Stroomrugbaan, Parkweg) valt te verbeteren. Dat bleek uit de verkeersanalyse Vleuten en omstreken. Met een onderzoek komt er duidelijkheid over (verkeers-)technische mogelijkheden en financiële haalbaarheid. Dit onderzoek lift mee met het haalbaarheidsonderzoek varianten verkeerstromen centrum Vleuterweide, omdat dit project ook gevolgen heeft voor de kruising met de Stroomrugbaan.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit,
Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet budget: Programma Bereikbaarheid.
Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

Hoofdstuk 4

Wijkambitie 2: Investeren in voldoende voorzieningen voor alle bewonersgroepen

4.1 Locatieonderzoek huiskamerproject De Meern

De huidige huiskamerprojecten (HKP) in De Meern bevinden zich op een  tijdelijke locatie. In 2014 is voor deze HKP een gedoogverklaring afgegeven voor de huidige locatie. In samenwerking met de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) wordt gezocht naar een vervangende locatie.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed
Organisatie, Maatschappelijke
Ontwikkeling, Wijkservicecentrum
Vleuten-De Meern, Veiligheid.
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning.
Inzet partners: Jongerenwerk Utrecht.
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

4.2 Extra inzet jongerenwerk De Meern en Veldhuizen

Het inzetten van extra ambulant jongerenwerk en het openstellen van extra middagen en avonden van de huiskamerprojecten De Meern en Veldhuizen. Deze verhoogde inzet is beter afgestemd op de groei van het aantal (risico)jongeren in de wijk.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum
Vleuten-De Meern, Maatschappelijke
Ontwikkeling, Veiligheid.
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning (voorzieningen voor de jeugd in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern).
Inzet partners: Jongerenwerk Utrecht.
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

4.3 Meer voorzieningen en activiteiten voor de jongeren
Het realiseren van meer (al dan niet tijdelijk) voorzieningen en activiteiten voor de jongeren in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Voor beide wijken wordt hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar gesteld van 50.000 euro. Aandachtpunten zijn het betrekken van de jongeren, jongeren medeverantwoordelijk maken voor de uitvoering van culturele- en vrijetijdsactiviteiten en het maken van afspraken met betrokken instellingen over hoe dit aan te pakken.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, wijkbureau Leidsche Rijn.
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ontwikkeling (voorzieningen voor de jeugd in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern).
Inzet partners: welzijnsorganisatie Welzaam, Doenja Dienstverlening, sportverenigingen, maatschappelijke en culturele instellingen, jongeren en kinderen.
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

4.4 Gezondheidscentrum Vleuten

Achter het Wijkservicecentrum kunnen woningen en een gezondheidscentrum worden ontwikkeld. Door het college van B&W is een nieuw startdocument vastgesteld voor dit gebied. Samen met de deelnemers van een nieuw gezondheidscentrum wordt gestudeerd op een nieuw gezondheidscentrum. Onderzocht wordt of een deel van het Wijkservicecentrum kan worden ingezet. Zodra er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden, worden omwonenden hierover geïnformeerd. Als een plan voor een gezondheidscentrum bekend is, kunnen kavels voor woningen worden ingepland.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien,
Wijkservicecentrum Vleuten-De
Meern.
Inzet partners: Ontwikkelaar Het Gezondheidscentrum,
huisartsen, apotheek, fysiotherapie.
Verantwoordelijke afdeling: Bureau NegenTien.

4.5 Begraafplaats Hamlaan
Aan de Parkweg net ten noorden van het spoor is het gedeelte met de recreatieve functies van het gebied de Hamlaan inmiddels gerealiseerd. Naast het recreatiegebied wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van een begraafplaats. Het betreft een openbare algemene begraafplaats die door een private partij geëxploiteerd zal worden. De gemeente is in gesprek met mogelijke kandidaten.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Stadswerken.
Inzet budget: Bureau NegenTien
Inzet partners: Provincie Utrecht en nog te vinden exploitant.
Verantwoordelijke afdeling: Bureau NegenTien.

4.6 Parkbos
Aan de westzijde van Kasteel de Haar voltooit Natuurmonumenten de aanleg van Parkbos de Haar. Inwoners aan de westkant van Utrecht kunnen hier straks  wandelen, struinen en spelen. Dit is een van de laatste mogelijkheden om bij de stad nog een nieuw bos te planten, belangrijk voor de generaties na ons.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Milieu en Mobiliteit. Realisatie: Milieu en Mobiliteit.
Inzet partner: Natuurmonumenten.

4.7 Aanleg fiets- en wandelpad door gebied ‘De Rivier’
In het gebied tussen de Parkweg en de spoorbaan Utrecht-Den Haag, aangeduid als ‘De Rivier’ worden recreatieve voorzieningen gerealiseerd. De Rivier verbindt het recreatiegebied Hamlaan met Het Wielrevelt en het nog te ontwikkelen Parkbos. In het gebied wordt aanvankelijk alleen een fiets- en wandelpad aangelegd. Invulling van de aanliggende gronden met recreatieve functies volgt na 2016. Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Milieu en Mobiliteit. Realisatie: Milieu en Mobiliteit.
Inzet partners: Provincie Utrecht, Recreatieschap Midden-Nederland.

4.8 Vmbo-school De Erven in Vleuterweide
Aan het stationsplein in Vleuterweide is voorzien in de bouw van een vmbo-school. In 2015 is gestart met de ontwerpfase. Conform de huidige planning start de bouw in het vierde kwartaal 2016 en wordt de school eind 2017 opgeleverd.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie, Bureau NegenTien, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Vleuterweide.
Inzet partner: schoolbestuur NUOVO.

4.9 Klim- en bouldercentrum
In de noordpunt van het Maximapark wordt een klim- en bouldercentrum gebouwd. Bijzonder aan dit klimcentrum is de grote levensechte rotsbekleding van 20 meter hoog aan de buitenkant van het gebouw. Het centrum biedt klim- en bouldersport aan voor alle leeftijden, en de bouw is gereed in de zomer van 2016.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien (aanleg openbare ruimte).
Inzet partners: Neoliet (planontwikkeling).

4.10 Indoor skydivecentrum
Op het bedrijventerrein Haarrijn komt een nieuw indoor skydivecentrum U-fly. De bouw start in september 2015. De verwachting is dat het skydivecentrum in het voorjaar van 2016 wordt geopend.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien
Inzet partners: City Sky Dive Centres

4.11 Stimulering zondagvoetbal
Vanuit de wachtlijsten aanpak wordt de stimuleringssubsidie Zondagvoetbal ingesteld. Dit loopt voor de jaren 2016 en 2017. Het project is erop gericht om pupillen vanaf 2016 in Utrecht op de zondagcompetitie te laten spelen. Voetbalverenigingen kunnen hier gebruik van maken. Hierdoor komt veldcapaciteit op zaterdag beschikbaar. Om deze cultuuromslag voor elkaar te krijgen, wordt deze subsidie beschikbaar gesteld.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling: Sport en Samenleving
Inzet partners: sportverenigingen, VSU, KNVB.

4.12 Woonvoorziening Heem 2
Stichting de Heem realiseert in 2015 in Rijnenburg aan de Heijcopperkade een tijdelijke woonvoorziening. Het gaat om kleinschalig beschermde opvang voor ongeveer 20 plaatsen. Bij de realisatie van de woonvoorziening zijn goede afspraken gemaakt met en tussen de betrokken organisaties, omwonenden en andere belanghebbenden over omgevingsbeheer en veiligheid.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkservicecentrum Vleuten- De Meern, Veiligheid.
Inzet partners: Stichting de Heem, politie, omwonenden.
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Hoofdstuk 5
Wijkambitie 3: Het verhogen van de tolerantie van bewoners onderling bij het meervoudig gebruik van de openbare ruimte

5.1 Vreedzame wijk
Partners in Vleuten-De Meern gebruiken de  Vreedzame Wijk om het pedagogisch klimaat te verbeteren. Deze methodiek wordt verder onder professionals geïmplementeerd. Op wijkniveau worden activiteiten van verschillende organisaties op elkaar afgestemd. Zo ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het prettig opgroeien in Vleuten-De Meern. Vreedzame wijk is gestart in Vleuterweide. De stuurgroep geeft de uitvoering aan het verbreden van de Vreedzame Wijk in andere delen van de wijk.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning.
Inzet partners: Welzaam, politie, partners Brede School De Weide Wereld, Jou.
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

5.2 Versterken van buurtnetwerken
Sociaal makelaars zijn waar mogelijk aanwezig bij initiatieven en activiteiten die worden georganiseerd voor en door de buurt. Zij onderhouden relaties op buurtniveau en zijn zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk voor bewoners. Waar wenselijk neemt Welzaam initiatief tot het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Ook is er de digitale ontmoetingsplek Wijkconnect.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning/Subsidies Sociaal Makelaars.
Inzet partners: Welzijnsorganisatie Welzaam, Wijkconnect, bewoners en diverse wijkorganisaties.
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

5.3 Versterken van de participatie en vrijwillige inzet van bewoners
Het matchen van bewoners naar vrijwillige inzet, werkervaring en participatie aan activiteiten. Onder andere in het kader van Social Return. Het ondersteunen van nieuwe (bewoners)initiatieven gericht op participatie.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning/Subsidies Sociaal Makelaars.
Inzet partners: Welzijnsorganisatie Welzaam, bewoners en diverse wijkorganisaties.
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

5.4 Versterken van netwerken rond kwetsbaren en ouderen
De netwerken rondom ouderen en kwetsbare bewoners versterken door samenwerking met diverse partners in de wijk. Dit gebeurt door het opzetten van Buurtkamers in buurtcentra, het ondersteunen van Sociale eettafels. Ook wordt de samenwerking Informele Zorg op wijkniveau versterkt. Ontwikkeld worden een sociaal uitzendbureau, 1-loket Ouderen Vleuten-De Meern en digitale bruisplekken in buurtaccommodaties.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning, op aanvraag Initiatievenfonds.
Inzet partners: Welzijnsorganisatie Welzaam, diverse organisaties (informele) zorg, wonen, welzijn.
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

5.5 Versterken van ondernemend sociaal (zelf)beheer
Het versterken van de vrijwillige inzet van bewoners en gebruikers in beheer en activiteiten van buurtaccommodaties (buurtcentra, speeltuinen).

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie, Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning.
Inzet partners: Welzijnsorganisatie Welzaam, bewoners(groepen), diverse wijkorganisaties en (sociaal) ondernemers
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

5.6 Digitale wijk
Niet alle bewoners zijn toegerust om deel te nemen aan de digitale samenleving. Daarom worden digitale bruisplekken in de buurtaccommodaties ontwikkeld.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning/Subsidies Sociaal Makelaars.
Inzet partners: Welzijnsorganisatie Welzaam, Wijkconnect, Mira Media, Taal doet Meer, Bibliotheekbewoners en diverse wijkorganisaties.
Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

5.7 Versterken van participatie van kinderen, jeugd, ouders en opvoeders
Sociaal makelaars hebben een spilfunctie in netwerken rondom kinderen, ouders en opvoeders. Deze netwerken leiden tot activiteiten en programma’s die elkaar aanvullen en versterken om uiteindelijk de talentontwikkeling van kinderen te stimuleren en hun ontwikkelingskansen te vergroten. Hiervoor zijn verschillende initiatieven: Meedoen in de speeltuinen, zelfbeheer in de buurtspeeltuinen, Meedoen op straat (o.a. door middel van het Presentoverleg), het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven van jeugd/jongeren en de Vreedzame kinderraad.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Volksgezondheid.
Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning.
Inzet partners: Welzijnsorganisatie Welzaam, Jou, Onderwijs, bewoners, Harten voor Sport, politie, Groen West.

5.8  Wijkgroenplan en wijkwaterplan Vleuten-De Meern
Uitvoering van het in 2014 opgestelde wijkgroenplan en wijkwaterplan. Dit plan bestaat uit projecten die door bewoners uit de wijk worden aangedragen. Deze projecten dragen bij aan de toename van het groen en water in de buurt of aan een verbetering van de kwaliteit of toegankelijkheid ervan.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit, Stadswerken, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet budget: Programma Openbare Ruimte en Groen (meerjarenprogramma groen).
Inzet partners: Diverse bewonersorganisaties.
Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

5.9 Gezonde wijkaanpak
Verbeteren van de gezondheid en welbevinden van bewoners door het versterken van de samenwerking en verbinding tussen partijen op sociaal – medisch vlak door middel van een duurzame infrastructuur. Het doel is te komen tot betere afstemming, focus op meest relevante thema’s en samenwerking in een gecoördineerde aanpak, zodat initiatieven in de wijk versterkt en beter worden gebruikt (zorg, sport, buurtteam, welzijn) en bewonersparticipatie hierin wordt versterkt.

Inzet gemeente: Volksgezondheid, Jeugd en Gezin en Maatschappelijke Ontwikkeling.
Inzet partners: Julius Gezondheidscentrum, Harten voor Sport, Zorgverslimmingsplatform, Doenja Dienstverlening, Welzaam, Buurtteam.

Hoofdstuk 6

Complexe projecten en trajecten

Onder de complexe projecten vallen de ontwikkeling van Haarzicht, het Hart van De Meern en het project NIX Vleuten-De Meern.

6.1 Woningbouw Haarzicht

Ontwikkeling van woningbouwlocatie aan de rand van Vleuten tot een woonwijk met circa 550 woningen en een school met gymzaal. Afhankelijk van het sluiten van een overeenkomst tussen de gemeente en Groep Haarzicht, volgt het opstellen van een bestemmingsplan. Dit plan is een juridisch-planologische vertaling van een Stedenbouwkundig Plan Haarzicht. Het Stedenbouwkundig Plan moet worden vastgesteld na een inspraakprocedure. Daarna volgt de publiekrechtelijke procedure van het Bestemmingsplan. Beide procedures worden de eerste helft 2016 afgerond. Daarna volgt het bouwrijp maken en eind 2016 zal naar verwachting worden gestart met de bouw van de eerste woningen

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, afdeling Ruimtelijke regie, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet partners: Ontwikkelaars van de Groep Haarzicht.
Verantwoordelijke afdeling: Bureau NegenTien.

6.2 Hart De Meern

6.2.1 Herinrichting Meerndijk

De Meerndijk krijgt gefaseerd een nieuwe inrichting. Er is een rotonde aangelegd op de kruising Meerndijk – Laan 1954. Aanpassingen die aan de noordzijde van de Meerndijk worden gedaan, zullen aansluiten bij  ontwikkelingen de komende jaren in het Hart van De Meern. Met deze herinrichting wordt de snelheid gereguleerd en de veiligheid op de Meerndijk verbeterd. In 2015 is een profielkeuze gemaakt. De uitvoering is gepland medio 2016.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit, Ingenieursbureau Utrecht, Stadswerken (saneren bomen), Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet budget: Programma Bereikbaarheid.
Verantwoordelijke afdeling: Bureau Negentien.

6.2.2 Herinrichting openbare ruimte rondom Marekerk

Vooruitlopend op mogelijke initiatieven van particuliere partijen gaat de gemeente de openbare ruimte rondom de Marekerk opnieuw inrichten. Het gebied moet het karakter van een dorpsplein krijgen. Verder komt er een nieuwe verblijfsplek aan de Leidsche Rijn, ten westen van de Meernbrug.

In de zomer van 2015 is een ontwerp voor de inrichting van het plein gemaakt met betrokken bewoners. De planning is om in 2016 het dorpsplein opnieuw in te richten en de verblijfsplek aan het water aan te leggen.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Stadswerken, Milieu & Mobiliteit, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
Inzet budget: Programma Stedelijke Ontwikkeling.
Verantwoordelijke afdeling: Bureau NegenTien.

6.2.3 Ontwikkeling Schmiemanterrein – Noordwest kwadrant Hart van de Meern
Voor het Noordwest kwadrant van het Hart van de Meern, het gebied tussen de Castellumlaan en de begraafplaats, zal een bestemmingsplan worden opgesteld passend binnen het vastgestelde Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Hart van de Meern Noord. Naar verwachting wordt dit bestemmingsplan medio 2016 vastgesteld.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet partners: ontwikkelaar BON-groep.
Verantwoordelijke afdeling: Bureau NegenTien

Hoofdstuk 7

Gebiedsaanpakken: Maximapark en strandzone Haarrijn

Onder de gebiedsaanpakken vallen het Máximapark en de Strandzone Haarrijn.

7.1 Máximapark

7.1.1 Publiek – private samenwerking
In 2015 is er een bestuursopdracht verstrekt aan de wijkregisseur, om samen met de partners die activiteiten ontplooien in het park een verkenning uit te voeren. Deze verkenning moet leiden tot een nieuwe samenwerkingsvorm: een parkorganisatie. Utrecht maken we samen en deze samenwerkingsorganisatie heeft als ambitie om op gebied van communicatie, programmeren, ontwikkelen en beheren tot een hogere kwaliteit in het park te komen. In 2015 is gewerkt aan de Verkenning. De uitvoering van de uitkomst vindt plaats in 2016.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Stadswerken,  Milieu & Mobiliteit, Maatschappelijke Ontwikkeling, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Bureau NegenTien en eenheid Veiligheid. Inzet partners uit het private domein: Landschapsbeheer, Vrienden van het Maximapark, Stichting Vlinderhof, Stichting Bosspeeltuin, partners in het Castellumgebied. Verantwoordelijke afdeling: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern

7.1.2  Sportpaviljoen Fletiomare Oost
Een nieuw sportpaviljoen dat de sterk verouderde kleed- en clubgebouwen vervangt van drie sportverenigingen. De bouw is gestart in het najaar van 2015. Gereed in de zomer van 2016 (inclusief buitenterrein).

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet partners: Sportverenigingen, PVCV Vleuten, Eendracht, Fiducia.

7.1.3  Nieuwbouw kerk Alendorperweg
De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leidsche Rijn (GKV) en RijnWaarde hebben een plan voor nieuwbouw met ruimte voor welzijn religie aan de Alendorperweg. De GKV maakt nu gebruik van een oude kerk aan de Alendorperweg die te weinig ruimte biedt. Vanwege haar monumentale status kan deze kerk niet verder worden uitgebreid. RijnWaarde heeft geen eigen ruimte en maakt nu gebruik van een ruimte in een basisschool in de buurt Veldhuizen.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet budget: Particulier.
Inzet partners en verantwoordelijk: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leidsche Rijn, Rijnwaarde.

7.1.4  Nieuwbouw Tempel Hoge Woerd
De hindoetempel is een initiatief van de stichting Shri Sanatan Dharm Trishul. De tempel moet ruimte bieden aan welzijn en cultuur aan de Pratumplaats in Hoge Woerd. De bouw start in 2015/2016.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.
Inzet budget: Particulier.
Inzet partner en verantwoordelijk: Stichting Shri Sanatan Dharm Trishul.

Bijlage

Projectenoverzicht

Optimaliseren van de bereikbaarheid en terugdringen van verkeersoverlast

3.1

Realiseren van 30 km/u-maatregelen op de route Wilhelminalaan, Bottensteinweg, Pastoor Ohllaan en Hindersteinlaan

3.2

Onderzoek naar alternatieve maatregelen voor knip Maarssenseweg

3.3

Onderzoek ontsluitende route Sparrendaal

3.4

Haalbaarheidsonderzoek varianten verkeerstromen centrum Vleuterweide

3.5

Onderzoek doorstroming rondweg Vleuten

Investeren in voldoende voorzieningen voor alle bewonersgroepen

4.1

Locatieonderzoek huiskamerproject De Meern

4.2

Extra inzet jongerenwerk De Meern en Veldhuizen

4.3

Meer voorzieningen en activiteiten voor de jongeren

4.4

Gezondheidscentrum Vleuten

4.5

Begraafplaats Hamlaan

4.6

Parkbos

4.7

Aanleg fiets- en wandelpad door gebied ‘De Rivier’

4.8

Vmbo-school De Erven in Vleuterweide

4.9

Klim- en bouldercentrum

4.10

Indoor skydivecentrum

4.11

Stimulering zondagvoetbal

4.12

Woonvoorziening Heem 2

Het verhogen van de tolerantie van bewoners onderling bij het meervoudig gebruik van de openbare ruimte

5.1

Vreedzame Wijk

5.2

Versterken van buurtnetwerken

5.3

Versterken van de participatie en vrijwillige inzet van bewoners

5.4

Versterken van netwerken rond kwetsbaren en ouderen

5.5

Versterken van ondernemend sociaal (zelf)beheer

5.6

Digitale wijk

5.7

Versterken van participatie van kinderen, jeugd, ouders en opvoeders

5.8

Wijkgroenplan en wijkwaterplan Vleuten-De Meern

5.9

Gezonde wijkaanpak

Complexe projecten en trajecten

6.1

Woningbouw Haarzicht

6.2.1

Herinrichting Meerndijk

6.2.3

Ontwikkeling Schmiemanterrein – Noordwest kwadrant Hart van de Meern

Gebiedsaanpakken: Máximapark en Strandzone Haarrijn

7.1

Máximapark

7.1.1

Publiek – private samenwerking

7.1.2

Sportpaviljoen Fletiomare Oost

7.1.3

Nieuwbouw kerk Alendorperweg

7.1.4

Nieuwbouw Tempel Hoge Woerd