Sport

Sport

Programma Sport

Algemene informatie

Doelstelling: Sportaccommodaties zijn goed bereikbaar voor de inwoners en het accommodatiebeleid is gericht op het terugdringen van wachtlijsten bij sportverenigingen. In Utrecht staat jouw talent centraal.

Beleidskader: Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV 2015) met de daarbij behorende Meerjarennota kapitaalgoederen Sport 2016-2019.
Inhoud: Vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sportaccommodaties.
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Onderhoudsprogramma Sport

Onderhoudsprogramma

2016

2017

2018

2019

Onderhoudslasten

3.490

3.490

3.490

3.490

Totaal onderhoudsprogramma

3.490

3.490

3.490

3.490

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Onderhoudslasten

Dit betreft de eigenaars- en gebruikersonderhoudslasten die in de reguliere exploitatie van het programma Sport zijn opgenomen voor binnen- en buitenaccommodaties, zwembaden volkstuinen en speeltuinen. Het planmatig onderhoud aan gebouwen en installaties fluctueert van jaar tot jaar licht, terwijl de begrote bedragen jaarlijks gelijk zijn. Om schommelingen van de onderhoudsuitgaven over de jaren heen op te vangen wordt gebruik gemaakt van een onderhoudsreserve.

Investeringsprogramma Sport

Vervangingsinvesteringen Sport

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2015

2016

2017

2018

2019

Vervangingsinvesteringen

2.845

1.135

1.135

1.135

1.135

Totaal vervangingsinvesteringen

2.845

1.135

1.135

1.135

1.135

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Vervangingsinvesteringen

De beschikbare ruimte van de bestaande gebouwen en gebouwgebonden installaties zal de komende periode worden ingezet voor het planmatig vervangen van installaties. Voor de sportparken staat vervanging van kleedkamers en overige opstallen en de herinrichting van de buitenterreinen in de planning en zal de komende jaren planmatig de vervanging van de toplagen en onderlagen van de kunstgrasvelden plaatsvinden. Daarmee zijn de vervangingen van het huidige areaal aan kunstgrasvelden tot 2020 veilig gesteld.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A Sport

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Autorisaties t/m 2015

2016

2017

2018

2019

Sportpark Fletiomare Oost

5.007

0

0

0

0

Kleedkamer sportpark Maarschalkerweerd

450

0

0

0

0

Sportpark Rijnvliet 2e fase

2.698

0

0

0

0

Sporthal Loevenhoutsedijk

0

2.700

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

8.155

2.700

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Er worden nog uitbreidingen uitgevoerd waarvan besluitvorming in de vorige periode heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om de realisatie van de kleedkamers bij de hockeyvelden op sportpark Maarschalkerweerd en het portpaviljoen op sportpark Fletiomare Oost. In medio 2015 is hier de ontwikkeling op sportpark Rijnvliet in Leidsche Rijn (2e fase) met de realisatie van hockeykunstgrasvelden en kleedkamers bijgekomen. Op sportpark Loevenhoutsedijk wordt de planvorming voor een sporthal verder uitgewerkt. Deze hal wordt gebouwd ten behoeve van het bewegingsonderwijs en zal buiten schooltijd ook voor sportgebruik ingezet worden. De investering en de exploitatie wordt grotendeels uit het onderwijshuisvestingsbudget bekostigd. Daarnaast is er aanvullende dekking binnen de sportbegroting.