Stedelijke Ontwikkeling

Een vitale en leefbare stad waar mensen met plezier kunnen wonen en werken. We willen zorgen voor aantrekkelijke woon- en werkmilieus en een uitnodigende openbare ruimte.

lees meer

Doelstellingen

Bedragen zijn in duizenden euro's

Doelstelling 1

Een optimale verdeling van het ruimtelijke programma en de daaraan gekoppelde middelen over de verschillende onderdelen van de stad

Subdoelstelling(en)

Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met alle onderdelen in samenhang

€-2.837 €541

Beheer van erfpachtcontracten en afstoten van gemeentelijk bezit

€11.844 €18.393

Doelstelling 2

Versterken van de vitaliteit en de leefbaarheid van de stad

Subdoelstelling(en)

Ruimtelijke kwaliteit van de bestaande stad versterken

€47.489 €36.299

Verbeteren van huisvesting bijzondere doelgroepen en vergroten kansen op de woningmarkt van woningzoekenden

€3.082 €0

Doelstelling 3

Duurzame verbetering van de woon- en leefsituatie in Krachtwijken Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep en Zuilen-Oost

Subdoelstelling(en)

Verbetering van de situatie van en het perspectief voor bewoners op het gebied van wonen, werken, leren, integreren, veiligheid en gezondheid in de Krachtwijken

€0 €0

Doelstelling 4

Borgen van de monumentale en cultuurhistorische waarden

Subdoelstelling(en)

Zorgdragen voor de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad

€2.643 €339

Doelstelling 5

De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan

Subdoelstelling(en)

Veiligheid, leefbaarheid, milieu en gebruik van de bebouwde omgeving voldoen aan wet- en regelgeving

€13.160 €13.780

Doelstelling 6

Leidsche Rijn: De stad Utrecht uitgebreid met een stedelijke gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren

Subdoelstelling(en)

Leidsche Rijn is een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren

€76.511 €75.992

Doelstelling 7

Stationsgebied: Samen met de partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied

Subdoelstelling(en)

Een aantrekkelijk en economisch optimaal benut Stationsgebied

€84.170 €83.561

Beleidsnota's

Meerjarige uitvoeringsafspraken, programma’s of beleidskaders en jaarlijkse rapportages

 1. Position Paper 'Bestemming Utrecht, Stad van Kennis en Cultuur' (pdf, 5,5 Mb)
 2. Convenant Utrecht: Knooppunt van Kennis en Cultuur (pdf, 3,6 Mb)
 3. De Nieuwe Ruimtelijke Strategie Utrecht (pdf, 67 Kb)
 4. Erfgoedagenda (pdf, 8 MB)
 5. Grondprijzenbrief 2015 (pdf, 1 MB)
 6. Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling 2015 onderdeel wijken 1 tot en met 8
 7. Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling 2015 onderdeel wijken 9 en 10
 8. Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling 2015 onderdeel Stationsgebied (pdf, 2 MB)
 9. Actualisering Woonvisie Utrecht
 10. Utrecht Stad in ontwikkeling 2014-2017 (pdf, 9,4 Mb)
 11. Bestedingskader middelen stedelijke herontwikkeling (pdf, 50 kB)
 12. Bouwen aan de stad (pdf, 2,5 Mb)